Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogika

(170 darbai)

Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalykąĮvadas. 1 skyrius. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. 2 skyrius. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalyką. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Vaikų nuomonė apie matematiką kaip dalyką. Sunkumai kylantys specialiųjų poreikių mokiniams matematikos pamokoje. Tėvų požiūris į vaiką mokantis matematikos. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių moksleivių ugdymas popamokine veiklaĮvadas. Literatūros šaltinių analizė. Popamokinės veiklos ypatumai. Metodų ir formų pasirinkimas. Reikalavimai pramoginiam renginiui. Pramoginės veiklos organizavimas. Pedagogo vaidmuo popamokinėje veikloje. Klasės vadovo asmenybė. Klasės auklėtojo popamokinės veiklos organizavimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikaiĮvadas. Elgesio sutrikimų rūšys ir jų požymiai. Elgesio sutrikimų nustatymas. Elgesio sutrikimų korekcija. Tinkamo elgesio skatinimas mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikai (2)Vaikai su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais. Sutrikimų klasifikacija ir jų ypatumai. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija. Vaikai su fiziniais ir judėjimo sutrikimais. Ortopediniai sutrikimai. Skoliozė. Vaikų, turinčių fizinių ir judėjimo sutrikimų, ugdymas. Vaikai su intelekto sutrikimais. Vaikai su elgesio ir charakterio nukrypimais. Autistiškų vaikų ugdymo bendrieji tikslai ir uždaviniai. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikai, jų ugdymas skirtingais laikotarpiaisĮvadas. Specialiųjų poreikių vaikai. Požiūris į neįgaliuosius įvairiais laikais. Specialusis ugdymas. Neįgalių vaikų ugdymas nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje sovietų okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje Hitlerinės Vokietijos okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas po nepriklausomybės atgavimo. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikas: subjektyvios sampratos analizė mokslinio diskurso konteksteĮvadas. Visuomenės požiūris. Integracijos problema ugdymo švietimo įstaigose. Specialiųjų poreikių vaiko savarankiškumo skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integracija bendrojo lavinimo mokyklojeTeisinis pagrindas. Integruoto ugdymo tyrimai. Integruotai ugdomo asmens savijauta. SUP turinčio ugdytinio psichologinio portreto komponentai. Pedagogų pasirengimas dirbti su specialiųjų poreikių moksleiviais. Integruotam mokymui taikytinos strategijos. Tėvų dalyvavimas integruoto ugdymo procese. Ugdymo fizinė aplinka. Aplinkinių požiūris į integruotą ugdymą. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemosPowerPoint pristatymas. Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo nuostatos. Pedagoginės integracijos samprata. Užsienio šalių patirtis ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Integruoto ugdymo juridinis reglamentavimas Lietuvoje. Tėvų ir specialistų nuostatos į integruotą ugdymą tyrimas. Pradedant ugdyti specialiųjų poreikių vaikus atvirose mokyklose, būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Kuriant specialiojo ugdymo politiką ir ją įgyvendinant šalims siūloma apsvarstyti tokias veiklos gaires. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemosĮvadas. Nuo segreguoto iki inkliuzyvaus ugdymo. Sąvokų kaita. Teisinis pagrindas. Statistika. Integruoto ugdymo projektai ir tyrimai. Integruoto ugdymo problemos: tyrimo tikslas ir uždaviniai. Empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metodika. Vaiko šeiminė ir neįgalumo situacija. Vaiko ugdymo formų ir planų vertinimai. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų pasirengimo dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais vertinimas. Administracijos požiūrio vertinimas. Tėvų dalyvavimo vertinimas. Ugdymo fizinės aplinkos vertinimas. Bendras požiūris į integruotą ugdymą. Vaiko savijautos vertinimas. Problemos ir kiti aspektai. Bendros išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų rengimas šeimai lyčių aspektuĮvadas. Specialiųjų poreikių vaikų auklėjimas šeimoje. Auklėjimo samprata. Šeimos vaidmuo ugdant neįgalų vaiką. Mergaičių ir berniukų auklėjimas. Rūpestingas elgesys su pinigais ir vertybėmis. Rengimas šeimos gyvenimui. Empirinė dalis. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Specialiųjų poreikių vaikų šeimos sudėtis. Berniukų ir mergaičių atliekami namų ruošos darbai. Berniukų ir mergaičių supratimas, kokia turi būti šeima. Vyro ir moters pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) tenkinimas B. Andruškos pradinėje mokyklojeĮvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Šiaulių B. Andruškos pradinės mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas. Vaikų charakteristika. SUPV ugdymas. Problemos, su kuriomis susiduria mokykla. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokyklojeDarbas pavadinimu "Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje". Įvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Lieporių vidurinė mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje. Vaikų kontingento charakteristika. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas visiško integravimo būdu. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai. Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė Lieporių vidurinė mokykla. Integruoto ugdymo problemos sprendimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Romuvos vidurinėje mokyklojeĮvadas. Liberalioji asmenybės samprata. Specialieji ugdymosi poreikiai. Integruotas ugdymas Lietuvos vidurinėje mokykloje. Specialiųjų poreikių vaikams teikiama pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų gerovė. Romuvos pagrindinės mokyklos charakteristika. Specialiųjų poreikių vaikų mokymo proceso charakteristika romuvos bendrojo lavinimo klasėse ir specialiojo pedagogo kabinete.22 Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo metodika. Stebėjimas kaip adekvatus ugdymo proceso analizės metodas. Mokytojo ir mokinio veiklos klasėje analizė. Specialiųjų poreikių vaikų veiklos adekvatumo analizė lietuvių kalbos ir matematikos pamokose. Išvados. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Specialusis ugdymasĮvadas. Lietuvos švietimo koncepcija. Specialiojo ugdymo sistemos metmenys. Salamankos deklaracija: specialusis ugdymas ir jo plėtros metmenys. Sutrikusios klausos asmenų ugdymo ir socializacijos koncepcija. Specialųjį ugdymą reglamentuojantys įstatymai. Sutrikimų grupės. Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Specialusis ugdymas: regimasis sutrikimasĮvadas. Sutrikusios regos vaikų vaizdinių ypatumai. Lytėjimo sukelti erdviniai vaizdiniai. Ankstyvoji pagalba. Pojūčių lavinimas. Žingsniai į savarankiškumą. Maitinimas. Judėjimas. Rengimasis. Laikas žaidimui. Ugdymo specifika mokykloje. Sutrikusios regos moksleiviai bendrojo ugdymo klasėse. Siūlomos išbandyti mokymo technikos. Ugdymo priemonių pritaikymas. Mokymo metodų pritaikymas. Klasės aplinkos pritaikymas. Skaityti daugiau
Specifinės mokymosi negaliosĮvadas. Specifinių mokymosi negalių samprata. Įvertinimas. Specifinės mokymosi negalės. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys nemodalinių atminties sutrikimų. Moksleiviai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Mokant specifinę negalią turinčius vaikus, taikomi alternatyvūs mokymo(si) būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Specifinis pažinimo sutrikimas: mokymosi negalė dėl specifinių atminties sutrikimų (bendra samprata, mokymosi sunkumai, rekomendacijos pedagogui)Įvadas. Bendra samprata. Mokymosi negalė. Atmintis. Specifinis atmintie sutrikimas. Moksleiviai, turintys specifinių atminties sutrikimų. Mokymosi sunkumai. Rekomendacijos pedagogui. Individualios mokymosi programos taikymas mokiniams, turintiems mokymosi negalią dėl specifinių atminties sutrikimų. Išvados. Skaityti daugiau
Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pamokų protokolaiKlasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 8kl, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Analizė. Dalykas: Matematika. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 3, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Matematika. Tema: Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 3kl, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Lietuvių kalba. Tema: Rašymo pratybos. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2kl. – raidos sutrikimas (ribotas intelektas). Dalykas: Matematika. Tema: Sudėtis ir atimtis iki 4. Pamokos eiga. Analizė. Pasirinkto mokinio stebėtos veiklos klasėje protokolas. Mokinio vardas: Jurgita. Klasė: 5 klasė. Išvada apie raidos sutrikimus: raidos sutrikimas (ribotas intelektas). Mokosi pagal adaptuotą lietuvių k. ir matematikos programas. Pamokos analizė. Teiktos individualios pagalbos pasirinktam mokiniui protokolas. Trumpas pamokos aprašymas. Dalykas: Lietuvių kalba. Tema: Žodžio dalys. Užsiėmimo eiga. Analizė. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planai. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Daiktavaržio reikšmė ir klausimai. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2 klasė. Dalykas: Matematika. Tema: Skaičiai nuo 1 iki 10. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Daiktavardžių giminės. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 2 klasė. Dalykas: Matematika. Tema: Nulis atliekant sudėties ir atimties veiksmus. Pamokos eiga. Specialiojo pedagogo praktikos refleksijos (3). Skaityti daugiau
Stebimosios pedagogo praktikos dienoraštisUžduotys. Stebėta vaikų veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Stebimoji praktika specialiojoje mokykloje/ugdymo centre. Užduotys. Mokinių veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Stebimoji praktika specialiojoje mokykloje/ugdymo centre. Užduotys. Mokinių veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Ką žinojau apie specialiųjų poreikių vaikus iki šios stebimosios praktikos? Koks buvo mano požiūris į juos iki tol? Ar po praktikos pasikeitė mano nuostatos apie neįgaliuosius? Ką naujo sužinojau apie šiuos vaikus? Kokių specialiųjų ugdymosi poreikių turėjo mano stebėti vaikai? Ko nesupratau, stebėdamas šių vaikų ir specialiųjų pedagogų veiklą? Pateikti savo, kaip būsimojo specialiojo pedagogo, filosofiją. Kokią specialiųjų poreikių vaikų veiklos ar ugdymo sritį sieksiu giliau pažinti, tirti? Kodėl? Skaityti daugiau
Suaugusiųjų mokymosi prielaidosĮvadas. Sąvokų apibrėžimai. Suaugusiųjų mokymosi stimulai. Socialinės prielaidos. Savarankiškumo poreikis. Psichologiniai poreikiai. Fiziologiniai poreikiai. Suaugusiųjų motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Mokymosi tikslų įvairovė. Suaugusiųjų savišvieta. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos trukdžiai. Mokymosi prieinamumas. Išvados. Skaityti daugiau
...