Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogika

(170 darbai)

Neįgalių vaikų integracija LietuvojeNegalios samprata. Trumpa istorinė apžvalga. Kas ta integracija ir kodėl ji svarbi žmogui su negalia? Neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje. Integracijos teorija ir praktika. Neįgaliųjų vaikų integracija Lenkijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Švedijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Norvegijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Estijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Prancūzijoje. Integracijos nauda. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų plaukimasĮvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti neįgaliųjų plaukimo ypatumus. Plaukimas gyvybiškai svarbus įgūdis. Pratimų vandenyje ir plaukimo nauda neįgaliesiems. Plaukimo naudos neįgaliųjų fiziniam ugdymui fiziologiniai aspektai. Vandens terapijos ir plaukimo pratybų neįgaliesiems organizavimo ypatumai. Neįgaliųjų mokymo plaukti įvairiais plaukimo būdais ypatumai. Neįgaliųjų žmonių plaukimas. Neįgaliųjų žmonių mokymo plaukti pagrindai. Neįgaliųjų žmonių mokymo plaukti ypatumai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų profesinis orientavimasĮvadas. Profesinio orientavimo aspektai. Profesinio orientavimo samprata. Profesinio orientavimo raida Lietuvoje. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Neįgaliųjų asmenų diskriminacija darbo rinkoje. Neįgaliųjų užimtumas. Neįgaliųjų asmenų profesinis rengimas Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys profesijų pasirinkimą. Pedagogų nuomonė apie mokinių profesinį orientavimą. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Profesinio orientavimo veiksniai ir būdai. Profesijų pasirinkimo galimybės, dažnumas. Profesijų tinkamumas pagal mokinių galimybes. Profesijų pasirinkimas, įsidarbinimo galimybės lyčių aspektu. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų socialinė integracija Lietuvos RespublikojeĮvadas. Nacionaliniai įstatymai. Profesinė kvalifikacija ir reabilitacija. Neįgaliųjų verslas. 10 profesinės reabilitacijos gerinimo sąlygų. Geros praktikos pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnysĮvadas. Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys. Nepamokinės ir pramoginės veiklos įvairovė. Klasės auklėtojo vieta moksleivių nepamokinėje veikloje. Laisvalaikio, pramogų samprata ir reikšmė. Bendrojo lavinimo mokyklos aukštesniųjų klasių specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių moksleivių požiūris į popamokinę veiklą. Tyrimo organizavimas ir metodika. Respondentai. Išvados. Skaityti daugiau
Neįgalus vaikas mokykloje. Pedagoginio humanizmo realizavimasĮstatymai, reguliuojantys neįgaliųjų asmenų socializaciją. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas reglamentuoja. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos. Mokymo įstaigose. Socialinio pedagogo paskirtis sudarant asmenybės tobulėjimo sąlygas. Socialinio pedagogo funkcijos dirbant su negalią turinčiais vaikais. Individualių ugdymo programų kūrimas spec.poreikių turintiems vaikams. Integracijos kelias. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Nemodalinės atminties sutrikimaiUgdytinio teigiamos mokymo motyvacijos palaikymas. Ugdytinio negalios apėjimas, taikant specialius mokymo būdus. Nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ir pažintinių procesų ugdymas. Mokymo turinio keitimas. Vertinimas. Mokymo pasiekimų individualus vertinimas. Skaityti daugiau
Nežymiai sutrikusio intelekto aukštesniųjų klasių mokinių matų ir matinių skaičių įsisavinimo ypatumaiĮvadas. Metrinės matų sistemos atsiradimas, matų įvairovė ir supažindinimas su matavimo vienetais. Metrinės matų sistemos atsiradimas. Matavimo vienetai Lietuvoje iki metrinės matų sistemos. Dabartiniai matavimo vienetai pasaulyje. Matų ir matinių skaičių mokymo programa specialiojoje mokykloje. Matų ir matinių skaičių veiksmų mokymo metodika specialiojoje mokykloje. Specialiosios mokyklos aukštesniųjų klasių mokinių matų ir matinių skaičių įsisavinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Matavimo vienetų įsisavinimas. Santykio tarp matavimo vienetų įsisavinimas. Sugebėjimas nustatyti ilgį iš akies, svorį- iš rankos. Sugebėjimas palyginti matinius skaičius bei pakeisti smulkesniu ar stambesniu. Sudėties bei atimties veiksmų su matiniais skaičiais atlikimas. Išvados. Priedai (12) Skaityti daugiau
Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių šnekamosios kalbos ypatybėsĮvadas. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vaikų kalba. Kalbos vystymosi specifika. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų kalbos sutrikimai. Kalbos neišsivystymas. Sulėtėjusi kalbos raida. Kalbėjimo tempo sutrikimai. Mikčiojimas. Fonetiniai kalbos trūkumai. Žodyno charakteristika. Šnekamosios kalbos ypatybių charakteristika. Analizės eiga. Stebėjimo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų socializacija, jos ypatumaiĮvadas. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacija. Socializacijos procesas, jo samprata. Ugdymas, kaip socializacijos veiksnys. Kai kurių institucijų įtaka socializacijai. Šeima ir bendruomenė. Mokykla. Bažnyčia. Bendraamžių grupė. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų ypatumai, turintys įtakos socializacijai. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacijos ypatumai. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų analizė. Prisitaikymo ypatybės šeimoje. Bendravimas su draugais ir vyresniais žmonėmis. Mokinių savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Paauglių socializacijos ypatumai (2)Įvadas. Dėstymas. Šeima – socialinė institucija. Bendraamžių įtaka paaugliams. Mokykla – socializacijos institucija. Paauglių papildomas ugdymas. Mikroaplinkos įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Pagalba specialiųjų poreikių vaikamsPowerPoint pristatymas. Mokiniai skirstomi į medicinines fizinio pajėgumo grupes. Specialioji grupė. Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų būrelis "Akių šviesos". Sutrikusios klausos vaikų muzikinis ugdymas popamokinėje veikloje. Yra vykdomos kurčiųjų orientavimosi sporto būreliai. Bendravimo su neįgaliais vaikais ypatumai. Protiškai atsilikusių mokinių mokomoji pagalba. Lengvai protiškai atsilikusių mokinių mokomoji pagalba. Pratimai skirti vaikams, priklausantiems specialiajai grupei. Skaityti daugiau
Pamokos planas nežymaus protinio atsilikimo vaikams: RitinysTema: Geometrinių kūnų lipdymas. Pagrindiniai pamokos tikslai. Mokomosios priemonės. Įvadinė dalis. Supažindinimas. Ritinio pavyzdžio analizė. Darbo planavimas pagal techninį piešinį. Reikalavimai darbo rezultatams nusakyti. Iki pedagoginės pertraukėlės. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Pedagogo stebimoji praktika: Šiaulių specialiojo ugdymo centrasStebimoji praktika specialiojoje ikimokyklinėje įstaigoje. Stebėta vaikų veikla. Pedagogų veikla vaikų darželio grupėse. Studento atlikti darbai ikimokyklinėje grupėje. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Skaityti daugiau
Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integracijąNeįgaliųjų vaikų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą padėtis Lietuvoje, Požiūrio problema, Pedagogų požiūris į integruotą neįgaliųjų mokymą, Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklą, Išvados. Skaityti daugiau
Pradinės praktikos ataskaita: Zarasų žemės ūkio mokyklaĮvadas. Praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija, tikslai. Paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Teisinis pagrindas. Sprendžiamos socialinės – pedagoginės problemos. Klientų problemos. Darbuotojai. Apibendrinimas. Darbas praktikos metu. Darbo eiga. Veiklos rezultatai ir savirefleksija. Profesinės kompetencijos, realizuotos praktikos metu. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (KASUC)Individualus praktikos planas. Praktikos lankomumo ataskaita. Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (KASUC). Lankomumo ataskaita. Pamokų tvarkaraštis. Širdies susitraukimų dažnio kreivė. Pamokos glaudumo kreivė (5 klasė). Teorinės kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Klasė: 9. Netradicinės kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Klasė: 10. Kūno kultūros 1 pamokos planas-konspektas. Klasė: 9. Kūno kultūros 2 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 1 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 2 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 3 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 4 paskaitos planas-konspektas. Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokinių fizinio pajėgumo įvertinimo testavimas. Praktikos aprašymas. Skaityti daugiau
Projektas: Sportuok - būk stiprus ir sveikasProjekto rengimo ir vykdymo vieta. Projekto valdymas. Informacija apie projektą. Projekto adresatas. Projekto įgyvendinimo etapai. Detalus projekto apibūdinimas. Situacijos analizė. Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti vykdant projektą. Projekto tikslas. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Projekto skirtumai lyginant su kitais projektais. Programos įgyvendinimo planai ir metodika. Programos veiklos planas. Veiklos kryptys. Veiklos turinys. Vykdytojai. Įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvendinimo metodika. Biudžetas. Detali viso projekto išlaidų sąmata. Projekto finansavimo šaltiniai. Skaityti daugiau
Projekto rengimas: Donorystė – viltis gyventi!Projekto pavadinimas: Donorystė – viltis gyventi! Programai įgyvendinti reikalinga pinigų suma. Prašoma suma: 20000 lt. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Įgyvendinimo būdai. Projekto objektas. Projekto partneriai. Įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų įvertinimo kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jos rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Kiti rėmėjai. Skaityti daugiau
Protiškai atsilikusių vaikų ugdymasProtinis atsilikimas. Lengvai protiškai atsilikę. Sunkiai protiškai atsilikę. Psichologinės ir elgesio ypatybės. Dėmesys. Atmintis. Savireguliacija. Dauno sindromas. Autizmas. Skaityti daugiau
......