Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogika

(170 darbai)

Ypatingųjų (gabių) vaikų ugdymo galimybės mokyklojeTyrimo aktualumas ir uždaviniai. Gabumo ir talentingumo samprata. Intelektas – gabumų sąvokos elementas. Kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Gabių vaikų ugdymo problemos. Galimi gabių mokinių ugdymo metodai ir būdai. Socialinės-pedagoginės nuostatos, kaip sėkmingo ugdymo prielaida. Skaityti daugiau
Ypatingųjų mokinių auklėjimasYpatingųjų mokinių auklėjimas. Išvados. Anotacija. Skaityti daugiau
Istorijos pamokos išplėstinis planas: Vilnius – Lietuvos sostinėIstorijos pamokos, Vestos Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje VII specialiojoje klasėje, išplėstinis planas. Tema: Vilnius – Lietuvos sostinė. Pažintiniai tikslai. Doriniai tikslai. Lavinamieji tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Mokinių pasirengimas darbui. Praeitos pamokos kartojimas. Naujos temos ir tikslų skelbimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas ir užbaigimas. Skaityti daugiau
Išplėstinis biologijos pamokos planasData. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos medžiagos perteikimas. Kvėpavimo organai. Nosis. Gerklos. Trachėja. Plaučiai. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Naudojami žodžiai. Savarankiškas darbas. Vertinimas. Apibendrinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos užbaigimas Skaityti daugiau
Išplėstinis geografijos pamokos planasData. Tikslas – gilinti žinias apie Lietuvos gyvūniją. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos temos kartojimas. Naujos temos dėstymas. Pedagoginė pertraukėlė. Naujos temos įtvirtinimas. Savarankiškas darbas. Vertinimas. Pamokos užbaigimas. Skaityti daugiau
Išplėstinis lietuvių kalbos pamokos planasKlasė: 9. Data. Klasės mokytoja. Tema: Daiktavardžio skaičiai bei linksniai. Rašymo pratybos. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Savarankiškas darbas. Kūčios. Pamokos apibendrinimas, vertinimas. Namų darbų skyrimas ir pamokos užbaigimas. Skaityti daugiau
Išplėstinis logopedinių pratybų planasData. Vardas. Amžius. Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Motorikos lavinimo pratybos. Smulkiosios motorikos lavinimas. Oralinės motorikos lavinimas. Oralinių raumenų įtampos, normalizavimas (veido, lūpų, liežuvio masažas). Oralinių judesių lavinimas. Kalbinio kvėpavimo mokymas. Fonacijos lavinimo pratybos. Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija skiemenyse ir žodžiuose. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija ir tarimas atviruose skiemenyse. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija žodžiuose. Pratybų užbaigimas. Skaityti daugiau
Išplėstinis logopedinių pratybų planas (2)Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Tema. Daiktavardžiai su priesagomis -ininkas, -inas. Garsinės analizės, rašymo, žodyno turtinimo pratybos. Tikslai. Įtvirtinti dvibalsių uo ir ie taisyklingą tarimą bei rašymą. Mokyti sudaryti daiktavardžius su priesagomis –ininkas, -inas. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Tarimo, artikuliacijos tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Rašymo pratybos. Priesaginių daiktavardžių daryba. Garsinės analizės ir sintezės pratybos. Žodyno plėtimo, tikslinimo pratybos. Rišlios kalbos tobulinimas. Baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Išplėstinis logopedinių pratybų planas (3)Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Foneminė artikuliacinė dislalija. Tema. Balsių-dvibalsių skyrimo pratybos. Erdvinius santykius nusakančių sąvokų mokymasis. Tikslai. Įtvirtinti balsių bei dvibalsių taisyklingą tarimą. Lavinti mokinių foneminę klausą. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Artikuliacijos, tarimo tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Garsinės analizės ir sintezės pratybos. Prielinksnių mokymas. Taisyklingos kalbos ugdymo pratybos. Baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Išplėstinis logopedinių pratybų planas (4)Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Tema. Garsų [u], [ū], [i], [y] tarimo žodžiuose, sakiniuose, tikslinimas. Žodžiai, atsakantys į klausimus Ką?, Ko? Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Temos ir tikslų skelbimas. Garsų [u], [ū],[i], [y] tarimo tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Žodžių su garsais [u], [ū], [i], [y] garsinė analizė ir sintezė. Rašymo pratybos (žodžiai atsakantys į klausimus Ką? Ko?). Rišlios kalbos ugdymas. Baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Išplėstinis matematikos pamokos planas (2)Matematikos pamokos, VII specialiojoje klasėje, išplėstinis planas. Tema: Greičio radimo uždaviniai. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Mintinas skaičiavimas. Daugybos ir dalybos kartojimas. Žaidžiame žaidimą "Pirmyn, atgal". Naujos medžiagos aiškinimas. Sprendžiamas uždavinys. Sprendžiamas uždavinys. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas ir užbaigimas. Skaityti daugiau
Įvairių kultūrų ir neįgaliųjų vaikų ugdymasĮvadas. Tikslas – apžvelgti literatūrą apie įvairių kultūrų ir neįgaliųjų vaikų ugdymą. Įvairių kultūrų vaikų ugdymas. Įvairių kultūrų mokymas. Įvairių kultūrų kategorijos. Kaip sukurti įvairių kultūrų klases. Neįgaliųjų vaikų ugdymas. Bendruomeniniai santykiai heterogeninėje klasėje. Bendraamžių bendravimo heterogeninėje bendruomenėje ypatumai. Vaikų požiūris į neįgalumą turinčius bendraamžius. Pedagoginės sąveikos heterogeninėje bendruomenėje įtaka pedagogų savijautai. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinis specialiojo ugdymo reglamentavimasĮvadas. Specialiojo ugdymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Specialiojo ugdymo sistemos sandara. Specialiųjų poreikių vaikų ikimokyklinis ugdymas. Specialiųjų poreikių asmenų bendrasis lavinimas. Specialiųjų poreikių asmenų profesinis, aukštesnysis mokymas ir aukštasis mokslas. Specialiųjų poreikių suaugusiųjų neformalusis švietimas. Papildomas ugdymas. Specialiojo ugdymo organizavimas. Specialiojo ugdymo finansavimas. Specialiojo ugdymo plėtra. Specialiųjų poreikių mokinių vežiojimo programa 2005-2008. Išvados. Skaityti daugiau
Kai kurie mokytojų kompetencijos aspektai integruotai ugdyti specialiųjų poreikių mokiniusĮvadas. Mokslinės literatūros magistro darbo tema analitinė apžvalga. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos į bendrojo lavinimo mokyklas teisinė bazė. Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių tenkinimas bendrojo ugdymo mokykloje. Bendradarbiavimas integruotai ugdant SUP mokinius. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo problemos. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Psichologinis mokytojų kompetencijos aspektas. Metodinis mokytojų kompetencijos aspektas. Praktinis mokytojų kompetencijos aspektas. Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijos aspektas. Išvados. Pedagoginės rekomendacijos darbui su integruotai ugdomais SUP mokiniais. Santrauka. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kalbos sutrikimaiKalba. Kalbos neišsivystymo priežastys. Komunikacijos, kalbos ir kalbėjimo samprata. Komunikacijos, kalbos ir kalbėjimo sutrikimo apibūdinimas. Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Kalbėjimo sutrikimai. Fonetiniai kalbėjimo sutrikimai. Kalbėjimo tempo sutrikimai. Balso sutrikimai. Kalbos neišsivystymas. Fonologiniai kalbos sutrikimai. Sulėtėjusi kalbos raida. Mikčiojimas. Mikčiojimas. Autizmas. Pagalba vaikams turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Ugdant neišsivysčiusią vaikų kalbą laikomasi šių reikalavimų. Patarimai pedagogams bei tėvams, kurie ugdo vaikus turinčius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Skaityti daugiau
Klausymo ir kalbėjimo ugdymas, mokant skaityti ir rašyti žemesnėse klasėseĮvadas. Žymiai protiškai atsilikusių vaikų vystymosi ypatumai. Bendravimas. Kalbos supratimas. Sakytinė kalba. Girdimasis suvokimas ir foneminės klausos lavinimas. Kalbinio ugdymo metodai, reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno kultūros pamokos planas-konspektas (7)Klasė 5. Pamokos vieta. Pamokos tema: krepšinis. Pamokos uždaviniai. Inventorius: krepšinio kamuoliai, lankai, bokšteliai. Lentelė: Pamokos dalys ir laikas, Turinys, Krūvio apimtis, Metodinės, organizacinės pastabos. Skaityti daugiau
Kurčiųjų švietimo problemosĮvadas. Švietimo integracijos politika. Kurtieji gali mokytis bendrosiose ir specializuotose mokyklose. Dvi sistemos - kuri geresnė? Tos pačios mokymo programos. Kurtieji universitetuose. Mokymo pagal individualų planą procesas. Vaidmens keitimas. Geranoriškumas. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą. Sunkumai, su kuriais pedagogai susiduria mokydami kurčius ir neprigirdinčius. Pedagogų kvalifikacija. Socialinių nuostatų neįgaliųjų atžvilgiu ypatumai. Nuostatų struktūriniai komponentai ir jų interpretacija. Aplinkos poveikis kurčiojo bendravimo ugdyme. Bendraamžių grupėse vaikai mokosi bendradarbiauti. Kurčiųjų psichologiniai bendravimo ypatumai. Nuostatos ir sunkumai būdingi girdintiesiems ir kurtiesiems bendraujant tarpusavyje. Žiniasklaidos prieinamumas kurtiesiems. Išvados. Skaityti daugiau
Kurčiųjų vaikų integravimas į bendrojo lavinimo mokykląĮvadas. Kurčiųjų vaikų mokymas. Mokymo pagal individualų planą procesas. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą. Specialusis mokymas. Išvados. Skaityti daugiau
Labai žymiai, žymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikaiĮvadas. Protinio atsilikimo medicininė charakteristika. Protinio atsilikimo paplitimas ir priežastys. Bendrieji protinio atsilikimo požymiai. Protinio atsilikimo laipsniai. Protinio atsilikimo simptomai. Pedagoginio ugdymo charakteristika. Protinio atsilikimo socialinė charakteristika. Socialinė adaptacija gali keistis ir gerėti dėl mokymosi ir reabilitacijos. Vidutinis PA (Protinio atsilikimas). Žymus PA (Protinio atsilikimas). Labai žymus PA (Protinio atsilikimas). Išvados. Skaityti daugiau
...