Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas
Mokslas ir švietimas

(253 darbai)

Lietuvos švietimas 1918-1940 metais (2)Įvadas. Švietimo raida Lietuvoje 1918-1940m. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimas ir mokslas tarpukario metaisĮvadas. Pradinis mokslas. Mokyklų organizacija. Mokytojai. Mokyklų ūkis. Vidurinis mokslas. Mokyklų organizacija. Vidurinių mokyklų mokytojai. Vytauto Didžiojo Universitetas ir Žemės Ūkio Akademija. Specialinis mokslas. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimo padėtis 1920-1940 metaisĮvadas. Lietuvos švietimo situacija iki nepriklausomybės atgavimo. Mokyklų švietimo pokyčiai ir padėtis 1920-1940 metais. Ikimokyklinis ir pomokyklinis švietimas. Išvados. Priedas (1). Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimo plėtotėĮvadas. Švietimo kaita – dabarties būtinybė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimo sistema. Neformaliojo švietimo formosLietuvos švietimo sistema. Neformaliojo švietimo formos (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas ir kitas neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas). Lietuvos švietimo sistema. Neformaliojo švietimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Lithuanian University of AgriculturePowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Apie Lietuvos žemės ūkio universitetą. Present University. Today the University consists of 5 faculties. The University provides two levels of studies. Skaityti daugiau
Maitinimo organizavimas mokyklose: situacija ir problemosPowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Tikslai ir uždaviniai. Tyrimo tikslas - ištirti maitinimo organizavimo mokyklose situaciją, bei nustatyti dešimtų klasių moksleivių mitybos ypatumus ir problemas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai. Tyrimas atliktas. Vaisių ir daržovių vartojimo dažnumas. Dietų laikymasis. Mokykloje siūlomų maisto produktų pirkimas. Moksleivių nuomonė apie mokyklos valgykloje patiekiamą maistą. Sotumo jausmas pavalgius mokyklos valgykloje. Eilės mokyklos valgykloje prie patiekalų. Bendravimas su valgyklos darbuotojais. Maitinimo organizavimo mokyklose situacija. Maitinimo organizavimo problemos mokyklų vadovų akimis. Maitinimo organizavimo problemos valgyklų darbuotojų akimis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (7). Skaityti daugiau
Matematikos mokymo rezultatų vertinimasĮvadas. Vertinimo samprata. Neformalus ir formalus vertinimas. Vertinimo sistema. Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai. Pažymys. Išvados. Skaityti daugiau
MokyklaĮvadas. Pradžios mokykla. Vidurinis mokslas. Įvairaus profilio mokyklos. Aukštasis mokslas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokykla Lietuvoje 1918-1940 metaisĮžanga. Istorinė aplinka ir pokyčiai. Švietimo reformos. Mokytojų pasiruošimas ir jų ryšys mokyklose vykdančioms reformoms. Išvados. Darbo refleksija. Skaityti daugiau
Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvacijąĮvadas. Tikslas: išsiaiškinti mokyklos aplinkos veiksnius, kurie slopina vyresniųjų klasių mokinių mokymosi motyvaciją. Pagrindinės sąvokos. Anketų analizė ir apibendrinimas. Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvaciją. Išvados. Interviu ištrauka su socialine pedagoge apie mokinių pamokų praleidimą. Interviu ištraukos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijaĮvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Vizija. Misija. Prioritetai. Gimnazijos mokytojai. 2006/2007 m.m. gimnazijos veiklos aprašas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Siūlomi dalykų moduliai. Mokslo metai. Pamokų laikas. Mokinių atostogų grafikas. Panevėžio Vytauto Žemkalnio Gimnazijos 2006/2007 m.m. ugdymo planas 1-oms ir 2-oms gimnazijos klasėms. Panevėžio Vytauto Žemkalnio Gimnazijos 2006/2007 m.m. profilinio ugdymo planas 3-ioms ir 4-oms gimnazijos klasėms. Pasirenkamieji dalykai. Moduliai. Tėvų pagalba. Mokinių parlamentas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Vilniaus Ozo vidurinė mokyklaĮvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija ir misija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. 2008 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir mokyklos funkcijos. Nuotolinis mokymas. Specialusis ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Bendros išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Vilniaus Taikos pagrindinė mokyklaĮvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. Specialusis ugdymas. Penktokų adaptacijos programa. Namų darbų krūvio tyrimai ir analizės. Papildomas ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Mokyklos Taryba. Mokinių savivalda. Mokinių prezidentūros sudarymo tikslai. Mokinių savivaldos struktūra. Tėvų pagalba. Mokslas. Lankomumas. Bendradarbiavimas. Bendros išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokyklos konceptualumasĮvadas. Bendrojo lavinimo mokyklos, kaip organizacijos vizija ir misija. Vizijos apibrėžimas. Švietimo vizija švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Misijos apibrėžimas. Mokyklos misija švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Mokyklos vizija ir misija. Reikalavimai mokyklų nuostatams. Mokyklų deklaruojamų vizijų ir Lietuvos švietimo vizijos atitikimas. Mokyklų deklaruojamų misijų ir Lietuvos švietimo misijos atitikimas. Mokyklos vizija ir misija draugiškos mokyklos aspekte. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Mokyklos strategijos formavimo principai: lietuviška Kristijono Donelaičio mokykla Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)Įvadas. Strateginio mąstymo švietimo sistemoje aspektai. Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Strategijos esmė. Švietimo organizacijų strategijų įvairovė. Tautinio ugdymo visuomenėje ir mokykloje bruožai. Tautinio ugdymo tikslai. Tautinis tapatumas. Tautinio ugdymo veiksniai. Lietuvių bendruomenės švietimo situacija Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Lietuviškųjų organizacijų steigimas. Lietuvių bendruomenės situacija Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) šiandien. Dabartinių lietuviškų mokyklų padėtis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Kristijono Donelaičio lietuviškos mokyklos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) strategijos formavimo ypatumų tyrimas. Organizacijos misija, vizija, tikslai ir funkcijos. Mokyklos išorinės ir vidinės aplinkos analizė. K. Donelaičio mokyklos SSGG analizė ir strateginių tikslų formavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3). Skaityti daugiau
Mokyklos strateginė analizė: Vievio gimnazijaĮvadas. Teorinė dalis. Situacijos analizės metodika. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Strategijos formulavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. Organizacijos SSGG (SWOT) analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos pasirinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos vizija, misija ir strateginiai tikslai. Pasirinktos strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos tobulinimas ir efektyvumasMokyklos efektyvumas. Efektyvumo sąvoka ir bendra samprata. Klasės, mokyklos ir sistemos procesų įtaka mokyklos efektyvumui. Mokyklos efektyvumo bruožai. Mokyklos neefektyvumą lemiantys veiksniai. Mokyklos efektyvumo teorijos. Mokyklos tobulinimas. Mokyklos tobulinimo schema. Skaityti daugiau
Mokyklos vadovų pagrindinės funkcijosĮvadas. Vadovavimas mokyklos bendruomenei. Pagrindinės vadovų pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos veiklos galimybių studija: Kasčiukiškių pagrindinė mokyklaSantrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinių sąvokų analizė. Strateginio planavimo iššūkis. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Įstaigos vizija, misija, organizacijos kultūra, tikslai. Mokyklos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizės metodika. Strateginių alternatyvų analizė. Vidaus audito sistema. Tyrimo rezultatų analizė. Kasčiukiškių pagrindinės mokyklos aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Institucijos išteklių(vidinių veiksnių) analizė. Mokyklos istorijos apžvalga. Teisinė bazė. Mokyklos reorganizavimo planas. Organizacinė struktūra. Žmonių ištekliai. Finansiniai ir materialieji ištekliai. Veiklos sistema. Planavimo sistema. Ryšių sistema. Vidaus audito sistema. SSGG analizė. Institucijos veiklos strategija. Misija, vizija. Mokyklos tikslai ir uždaviniai. Veiklos turinys. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......