Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas
Mokslas ir švietimas

(253 darbai)

Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimasĮvadas. Ugdymo proceso samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymo tikslo samprata. Abstraktaus ugdymo modelis. Sudėtinės ugdymo dalys. Sudėtinių ugdymo dalių sąveika. Sudedamieji ugdomojo veiksmo pradai. Ugdymo savybės. Bendriausios funkcinės ugdymo priemonės. Ugdymo suskirstymas. Ugdytojai. Šeimos ugdomasis poveikis. Mokyklos ugdomasis poveikis. Grupės ugdomasis poveikis. Bažnyčios ugdomasis poveikis. Kultūros institucijų ugdomasis poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Ugdymo sistemosPirmosios mokyklos ir jų plitimas Lietuvoje XIV- XVI amžiuje. Lietuvos pedagoginė mintis ir švietimas Renesanso ir Humanizmo laikotarpiu. M. Mažvydo ir K. Sirvydo pedagoginės idėjos. Europinės švietimo sistemos susidarymas Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos susidarymas. Vilniaus universiteto istorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) edukacinės komisijos švietimo reforma. Pilietinio ugdymo samprata. XVIII amžiaus pabaigos ir XIX amžiaus pradžios Lietuvos pedagoginės minties demokratiniai pradai. Edukacinės komisijos švietimo reforma ir jos poveikis krašto kultūrai. Trumpa pilietiškumo ugdymo istorijos Lietuvoje apžvalga. XVIII amžiaus pabaigos ir XIX amžiaus pradžios Lietuvos pedagoginės minties demokratiniai pradai. Martynas Mažvydas ir jo "Katekizmas". Lietuvos švietimo raida ir pedagoginė mintis XIX amžiaus pirmoje pusėje. Daraktorių mokykla XIX amžiaus antroje pusėje. M. Valančius švietimo organizatorius. K. Puidos veikalas "Mokykla ir jos uždavinys". 1918–1940 metų Lietuvos tautinė mokykla. Moksleivių organizacijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Moksleivių organizacijos. 1918–1940 m. Lietuvos tautinė mokykla. J.A. Komenskio pedagoginės idėjos Lietuvoje. S. Šalkauskio tautinio auklėjimo teorijos esmė. Tautinio auklėjimo pagrindinis uždavinys. Tautinis auklėjimas turi būti papildomas tarptautiniu auklėjimu. Viena iš tautinio auklėjimo dalių yra patriotizmas. Antano Maceinos pedagoginės pažiūros. J. Laužiko pedagoginės idėjos studijos "Švietimo integracijos pagrindai" svarba šių dienų mokyklos reformai. Teorinė ir praktinė J. Vabalo – Gudaičio pedagoginė veikla. Asmenybės auklėjimo problema M. Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos pedagogikoje. G. Petkevičaitės-Bitės pedagoginės pažiūros. 1918–1940 m. Lietuvos pedagoginė spauda, jos vaidmuo reformuojant švietimo sistemą, keliant mokytojų kvalifikaciją. Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) istorija. Vydūnas apie auklėjimo tikslus, mokyklos paskirtį ir mokytojo asmenybę. Lietuvos mokyklos vokiečių okupacijos metu (1941-1944). Švietimas Lietuvoje sovietinės okupacijos laikotarpiu. Šiaulių pedagoginio universiteto (ŠU), dabartinio universiteto istorija. Šiaulių universiteto istorija. Lietuvių išeivijos mokyklos ir lituanistinis švietimas. Skaityti daugiau
Ugdymo sistemos (2)Pedagogikos istorija. Ugdymas pirmykštėje visuomenėje. Iniciacijos. Pradinis kultūros tarpsnis. Totemistinės kultūros tarpsnis. Matriarchatinės kultūros tarpsnis. Nomadinės kultūros tarpsnis. Ugdymas senovės Graikijoje Spartos ir Atėnų ugdymo tikslai. Žymiausi graikų pedagogai. Antikos pedagogikos teorijos pradininkai (Sokratas. Platonas it kt.) ir jų pedagoginės idėjos. Svarbiausi romėnų ugdymo bruožai. Romėnų mokyklų charakteristika. Patristikos ugdymo turinys, įstaigos, pedagogai. Viduramžių pedagogų teorijos pobūdis. Ugdymas šeimose ir mokyklose. Mokyklų tipai. Riterių ugdymas. Vienuolynų mokyklos. Katedrų ir kolegijų mokyklos. Miesto mokyklos. Riterių mokyklos. Viduramžių universitetai, jų tikslai ir uždaviniai. Žmogaus ugdymo samprata Renesanso pedagogikoje. Pedagogai ir humanistai apie ugdymą. Erazmo Roterdamiečio "Gražūs vaikų papročiai". Renesanso pedagogų ir humanistų Vitorino Feltre "Džiaugsmo namai", Francua Rablė "Gargantiua ir Pantagriuelis", Tomo Moro "Utopija". Jano Amoso Komenskio pedagogikos psichologiniai ir filosofiniai pagrindai. "Didžioji didaktika". Mokyklų sistema ir organizacija. Žano Žako Ruso pažiūros į prigimtį atitinkančio ugdyme principą traktate "Emilis arba apie auklėjimą" (1672m.). Vaiko amžiaus tarpsniai, auklėjimo ypatumai. Darbo reikšmė ugdymui. J. H. Pestalocis – elementariojo švietimo teorijos kūrėjas. Veikalo "Lynhardas ir Gertrūda" socialinės pedagogikos idėjos. Georgas Keršenšteineris apie pilietinį auklėjimą ir darbo mokyklą. Johano Herbarto filosofija ir psichologija – jo pedagogikos pagrindas. Ugdymo tikslai ir pagrindiniai ugdymo tarpsniai. F. V. Fiorsterio pedagoginės idėjos. I. Kanto ugdymo turinio samprata. A. Dystervėgo didaktika ir pedagoginė etika. Pedagoginio veikalo "Vadovas vokiečių mokytojams lavintis" (1835 m.) turinio analizė. Reikalavimai mokytojui. Džono Diuji pedagoginės idėjos. K. Ušinskio pedagoginės idėjos. Švietimo sistemų formavimas, jų tipai. Dviejų skirtingų šalių švietimo sistemų lyginamoji charakteristika. Ikiinstitucinis ugdymas Lietuvoje. Pirmosios mokyklos ir jų plitimas Lietuvoje XIV - XVI amžiuje. Lietuvos pedagoginė mintis ir švietimas Renesanso ir Humanizmo laikotarpiu. M. Mažvydo ir K. Sirvydo pedagoginės idėjos. Europinės švietimo sistemos susidarymas Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos susidarymas. Vilniaus universiteto istorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) edukacinės komisijos švietimo reforma. Pilietinio ugdymo samprata. XVIII amžiaus pabaigos ir XIX amžiaus pradžios Lietuvos pedagoginės minties demokratiniai pradai. Trumpa pilietiškumo ugdymo istorijos Lietuvoje apžvalga. Martynas Mažvydas ir jo "Katekizmas". Lietuvos švietimo raida ir pedagoginė mintis XIX amžiaus pirmoje pusėje. Daraktorių mokykla XIX amžiaus antroje pusėje. M. Valančius švietimo organizatorius. K. Puidos veikalas "Mokykla ir jos uždavinys". 1918–1940 m. Lietuvos tautinė mokykla. Moksleivių organizacijos. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Moksleivių organizacijos. 1918–1940 metais. Lietuvos tautinė mokykla. J.A. Komenskio pedagoginės idėjos Lietuvoje. S. Šalkauskio tautinio auklėjimo teorijos esmė. Antano Maceinos pedagoginės pažiūros. J.Laužiko pedagoginės idėjos studijos "Švietimo integracijos pagrindai" svarba šių dienų mokyklos reformai. Teorinė ir praktinė J. Vabalo – Gudaičio pedagoginė veikla. Asmenybės auklėjimo problema M. Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos pedagogikoje. G. Petkevičaitės-Bitės pedagoginės pažiūros. 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginė spauda, jos vaidmuo reformuojant švietimo sistemą, keliant mokytojų kvalifikaciją. Vilniaus pedagoginio universiteto istorija. Vydūnas apie auklėjimo tikslus, mokyklos paskirtį ir mokytojo asmenybę. Lietuvos mokyklos vokiečių okupacijos metu (1941-1944). Švietimas Lietuvoje sovietinės okupacijos laikotarpiu. Šiaulių pedagoginio universiteto (ŠU), dabartinio universiteto istorija. Šiaulių universiteto istorija. Lietuvių išeivijos mokyklos ir lituanistinis švietimas. Skaityti daugiau
Ugdymo sistemos (3)Ugdymo sistemos. Istorinis aspektas. Kultūrinis aspektas. Pasaulėžiūrinis aspektas. Visuomeninis aspektas. Ugdymas pirmykštėje kultūroje. Ugdymas intuicija, šventa pareiga. Ugdymas praktiškumo kryptimi. Pirmykščio ugdymo procesas. Bendravimą ugdančios vertybės. Ugdymo priemonės. Iniciacijų praktika. Praktinis asociacijų momentas. Graikų ugdymas. Sofistai. Riterių auklėjimas viduramžiais. Viduramžių universitetų atsiradimas ir vystymasis. Jėzuitų vaidmuo viduramžių ugdyme. Renesanso epochos pedagogika ir įžymieji pedagogai. Realistinės krypties atgimimo pedagogai. Senovės lietuvių švietimas ir auklėjimas. Liaudies pedagogika. Lietuvos mokykla ir švietimas XIV - XVII amžiuje XVI - XVII amžiuje. Lietuvos švietėjai. Pedagoginė ir mokykla mažojoje Lietuvoje iki XVIII amžiaus. Lietuvos mokykla ir švietimas XIX -to amžiaus pirmoje pusėje. XIX -to amžiaus I pusės žymesni Lietuvos švietėjai. Žymieji tarpukario Nepriklausomos Lietuvos pedagogai. Vilniaus universiteto įsteigimas ir jo reikšmė. Vabalo Gudaičio konstrukcinės sąveikos teorija. S. Šalkauskio pedagoginės pažiūros. Skaityti daugiau
Ugdymo sistemos (6)Ugdymas. Žmogaus ugdymas – socialinis visuomeninis reiškinys. Žmogaus ugdymas – kultūrinis reiškinys. Žmogaus ugdymas – psichologinis reiškinys. Žmogaus ugdymas – pedagoginis reiškinys. Pirmykštis arba ikiinstitucinis ugdymas. Pirmykštėje bendruomenėje galima išskirti 4 tarpsnius. Antikinis ugdymas. Senovės Graikų ugdymas. Senovės Romėnų ugdymas. Senovės Romos ugdymas. Patristinis ugdymas. Senovės Lietuvių kultūra. Skaityti daugiau
Universitetinės vadybos studijos ŠkotijojeSummary. Įvadas. Edinburgo universitetas. Aderbeen universitetas. Abertay Dundee universitetas. Strathclyd’o Universitetas. Skaityti daugiau
Universitetinių studijų sistema ir finansavimas IspanijojeSummary. Įžanga. Universidad de Zaragoza. Universiteto raida ir struktūra. Universiteto valdymas. Priėmimas į universitetą. Studijos. Studento laisvalaikis. Studijų finansavimas. Mokslinis tiriamasis darbas. Sevilijos Pablo de Olavide universitetas. Universiteto ryšiai su užsienio universitetais. Universiteto tikslai. Geografinė universiteto padėtis. Biblioteka. Akademinė informacija. Universidad Autònoma de Barselona. Apie universitetą. Studijų pakopos. Akademinis kalendorius. Vertinimo sistema. Stipendijos ir specialieji apdovanojimai. Studentų laisvalaikis. Savanorių organizacija. Universitat de València. Valdymo ir atstovavimo organai. Universiteto miestelių išsidėstymas. Priėmimas į universitetą. Studijos. Tarptautiniai ryšiai. European University Barselona. Apie universitetą. Studijų programos ir reikalavimai stojantiems. Vertinimo sistema, lankomumas. Kitų universitetų paskaitų užskaitymas ir studentų mainai. Prašymų pateikimas ir studijų finansavimas. Studentų gyvenimas. Gyvenimo išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Universitetinių studijų sistema LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas supažindinti su aukštojo mokslo sistema, suteikti visą galimą informaciją apie universitetinių studijų sistemą Lietuvoje. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Aukštojo mokslo istorija Lietuvoje. Aukštojo mokslo sistemos elementai. Tikslai ir uždaviniai. Aukštojo mokslo erdvė, Bolonijos deklaracija. Bolonijos proceso apžvalga. Universitetinės studijos. Studijų pakopos. Bakalauro studijos. Magistro studijos. Doktorantūros studijos. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Universitetinių studijų sistema ŠvedijojeAnotacija. Göteborgo (Gioteborgo) universitetas. Apžvalga. Bakalauro studijos. Kreditai. Studijų moduliai. Studijų programos. Kvalifikacijos laipsniai. Magistro studijos. Studijų organizavimas. Fakultetai. Studentų sąjunga. Studentų keitimosi programos. Keltas faktų. Skaityti daugiau
Universitetų bei valdžių ir visuomenės socialinio kontrakto raida Europoje ir LietuvojeĮvadas. Europos universitetų atsiradimas, jų pirminė misija ir vieta visuomenėje, universitetų autonomija. Europos universitetų transformacijos viduramžiuose, Humboldto ir Paryžiaus universitetų pokyčiai. Universitetų (universitetinių aukštųjų mokyklų) raida Lietuvoje. Universitetų misijos ir socialinio kontrakto tarp jų ir visuomenės raida XX amžiuje. Aukštojo mokslo masiškėjimas. Universitetų internacionalizavimas po II-ojo pasaulinio karo. Konservatyvi universitetų pozicija. Pokyčiai septintajame XX amžiaus dešimtmetyje. Žinių visuomenės bei žinių ekonomikos apraiškos paskutiniaisiais XX amžiaus dešimtmečiais. Universitetų ir visuomenės bei valdžios santykiai didžiojoje Europos universitetų chartijoje. Sorbonos deklaracija ir jos padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Universitetų reitingavimasPowerPoint pristatymas. Kodėl reikia reitinguoti universitetus? Universitetų reitingavimas. Reitingavimo sistema "The Academic Ranking of World Universities". Harvardo universitetas. Kembridžo universitetas. Faktai apie universitetą. Lietuvos universitetai pasauliniu mastu. Skaityti daugiau
Vadybos ir verslo administravimo studijų programos VokietijojeĮvadas. Pagrindiniai studijų principai. Darbo galimybės. Studijos universitetuose. Studijos taikomųjų mokslų universitetuose. Verslo administravimo studijų programos pavyzdys. Štutgarto taikomųjų mokslų universitetas. Bazinės studijos. Pagrindinės studijos. Praktinių studijų semestras. Tarptautinio verslo vadybos studijų programos pavyzdys. Furtvangeno universitetas. Darbas iliustruotas nuotraukomis (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Vadovavimas mokyklai – vienas iš švietimo organizacijos valdymo grandžiųĮvadas. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Valdymo proceso etapai. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Požiūriai į vadovavimą. Vadovo darbas. Vadovavimas mokyklai. Pasiūlymai vadovams. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų auklėjimo ypatumai JaponijojeJaponų išsiauklėjimas. Vaikų auklėjimo ypatumai Japonijoje. Vaikų auklėjimo ypatumai Japonijos mokyklose. Skaityti daugiau
Vaikų darželio auklėtojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimasĮvadas. Investavimo į darbuotojų mokymą būtinybė. Vaikų darželio auklėtojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo rengimo standartas. Skaityti daugiau
Vaikų darželių istorinė raida LietuvojeĮvadas į vaikystės pedagogikos studijas. Įvadas. Pirmieji vaikų darželiai Lietuvoje. Vaikų darželių samprata. Vaikų darželių ištaka ir raida. Klaipėdos vaikų darželių istorinė raida. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų Europos šalių švietimo sistemosIdėjiniai svarstymai, Švietimo kaita – nuolatinė būsena, Švietimo (ugdymo) tikslai, Galimybių lygybė. Pagrindinio išsilavinimo suteikimas visiems gyventojams. Stabilumo ir socialinių pokyčių skatinimas. Vaikų rengimas darbui, laisvalaikiui, šeimai ir visuomenei. Vaikų gerovė mokykloje. Švietimo turinys. Keletas nuostatų dėl prioritetinių mokomųjų dalykų kaitos. Svarbiausi mokytojų veiklos ir jų renginio kaitos bruožai. Psichologinė, socialinė, medicininė ir kt. pagalba moksleiviams. Skaityti daugiau
Vakarų Europos šalių švietimo sistemų palyginimasĮvadas. Struktūriniai švietimo sistemų skirtumai. Švietimo sistemos struktūrų įvairovė. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ir pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Aukštesnysis ir aukštasis mokymas. Edukacinių reiškinių Skandinavijoje savitumas. Skaityti daugiau
Vengrijos švietimo sistemaŠalies apibūdinimas. Švietimo tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo valdymo pokyčiai. Mokytojų rengimas. Mokymo programos. Egzaminai. Edukaciniai moksliniai tyrinėjimai. Socialinės pedagogikos reiškiniai Vengrijoje. Skaityti daugiau
Viduklės mokyklos istorijaĮvadas. Miestelio istorija. Mokyklos istorija. Okupacijos metai. Mokyklos vadovai. Pedagogai. Mokiniai. Išvados. Skaityti daugiau
...