Šperos.lt > Paieška
Paieškos rezultatai „

darbo užmokečio organizavimas

“: 11472
Darbo organizavimas (3)Įvadas. Darbas – gamybos veiksnys. Darbo samprata. Darbo ištekliai. Darbo išteklių būklės analizė. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalinimas. Darbo metodai. Darbininkų darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo planavimas. Darbo laikas ir jo naudojimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo našumas. Darbo motyvacija. Motyvacijos esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimasĮvadas. Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Veiksniai lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai amerikietiškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai japoniškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai Vakarų Europos šalių modelyje. Darbo įvertinimo metodų klasifikacija. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnių palyginimo metodas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Įmonės vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje ir kitose šalyse. Vadovų darbo apmokėjimo organizavimas. Vadovų darbo skatinimas užsienio šalyse. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas (5)Informacinio ir fizinio darbo pobūdžio elementai ir jų ryšys. Pagrindiniai darbo etapai. Fizinis ir protinis darbas ir šiuolaikinio jų santykio kitimo tendencija. Darbo organizacija ir darbo organizavimas. Pagrindiniai darbo organizavimo uždaviniaiPaties darbo organizavimo ryšys su technika, technologija, gamybos organizavimu ir ergonomika. Darbo pasidalijimas ir jo formos. Darbo pasidalijimo įtaka darbo našumuiKokiomis sąlygomis, darbo pasidalijimas efektyvus? Darbo pasidalijimo ribos. Darbo kooperavimas. Kuo remiantis pramonės įmonėse paskirstomas personalas (kadrai)? Darbo metodai ir jų samprata. Operacijų sudedamosios dalys. Pagrindiniai principai, kurių laikomasi projektuojant optimalius darbo metodus. Darbo organizavimo būdai. Darbo vietų organizavimas. Skaityti daugiau
Vadovo darbo organizavimasĮvadas. Vadovo darbo organizavimo teorinė dalis. Vadovo darbo organizavimo esmė. Darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Tikslų nustatymas. Planavimas. Prioritizavimas. Pareto principas (Pareto prinziple). "ABC analizė". "Eizenhauerio metodas". Delegavimas. Vadovo darbo organizavimo praktinė dalis. Vadovo darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo asmeninio darbo organizavimas UAB "Daily service"Įvadas. Vadovo darbo organizavimo teorinė analizė. Vadovo darbo organizavimo esmė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Keli praktiški patarimai vadovui. UAB "Daily service" vadovo asmeninio darbo organizavimas. UAB "Daily service" veiklos apibūdinimas. UAB "Daily service" vadovo darbo organizavimo analizė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo organų (tarnautojų) darbo organizavimasPowerPoint pristatymas. Darbo organizavimas. Tarnautojų darbo organizavimas. Organizacijos vadovo pareigos. Vadovo funkcijos. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Valdymo funkcijos. Sprendimų priėmimas. Teisingo planavimo schema. Efektyvaus planavimo principai. Darbo organizavimo proceso aspektai. Kaip geras vadovas kontroliuoja? Motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas savivaldybėseOrganizavimo samprata, paskirtis ir principai. Valdymo organų vieta ir vaidmuo viešajame sektoriuje. Tarnautojų darbo organizavimo turinys. Tarnautojų darbo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu . Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio organizavimas organizacijoje: AB "Hidrostatyba"Įvadas. Apmokėjimo už darbą teoriniai aspektai. Valstybinis darbo užmokesčio reguliavimas. Veiksniai, įtakojantys darbo užmokesčio dydį. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio forma. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Apmokėjimo už darbą organizavimas. AB "Hidrostatyba". Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Apmokėjimo už darbą organizavimas įmonėje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Apmokėjimo už darbą organizavimo pasiūlymai AB "Hidrostatyba". Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Darbo normavimas ir organizavimasDarbo organizavimas ir normavimas. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai, principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Skaityti daugiau
Įmonės komandinio darbo organizavimas siekiant gerinti kokybę: AB "Lietuvos Telekomas"Santrauka. Įvadas. Organizacijos komandinio darbo organizavimas siekiant gerinti kokybę. Organizacijos teorinė raida. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Komandos samprata. Komandos kūrimas. Komandinio darbo organizavimas. Komandos funkcionavimo ciklo etapai. Komandos vidinė sandara. Komandinio darbo sąlygos. Teoriniai sprendimai. Visuotinės kokybės įgyvendinimo organizavimas. Tyrimo metodų parinkimas. Komandinio darbo būklės nustatymas. Komandos narių funkcijos. Komandinio darbo rezultatų sprendimų priėmimas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. AB "Lietuvos telekomas" pristatymas. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitojeInformacijos prasmė ir reikalingumas apskaitoje.Informacijos savybės. Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitoje. Apmokėjimo už darbą organizavimas. Atsiskaitymų už darbą organizavimas BONUS apskaitos programa. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo vietų organizavimasĮvadas. Darbo vietų organizavimas. Darbo vietų įrenginiai. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo funkcinio pasidalijimo aptarnaujant įrengimus optimalaus varianto parinkimas. Darbo vietų aptarnavimo reglamentavimas laiko atžvilgiu. Tipiniai darbo vietų organizavimo ir aptarnavimo projektai. Darbo planavimas. Strateginis darbo planavimas. Operatyvusis darbo planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas ir normavimasDarbo organizavimas ir normavimas. Darbas kaip informacinė sistema. Darbo normos. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Pagrindiniai darbo normos nustatymo metodai. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Rinkų tipai. Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Prekyba. Vadyba. Valdymo funkcijų grupė. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje (2)Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Įvertinti ar darbo aplinka, darbo priemonės įmonėje atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga. Lietuvos Respublikų institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą analizuojamai įmonei (įstatymai, higienos normos, kodeksai). Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Konferencijos organizavimas: "Darbo rinkos galimybės"Konferencijos "Darbo rinkos galimybės" organizavimas. Įvadas. Konferencijos darbotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos būsimų rezultatų numatymas. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Priėmimo konferencijos dalyviams organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Tosto variantas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalas. Darbo organizavimasĮmonės personalas – svarbiausias sėkmės veiksnys.Darbo organizavimas.Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai.Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys įmonės veiklos efektyvumą.Tradicinės darbo apmokėjimo formos.Specialistų darbo apmokėjimas.Darbo našumo samprata.Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika.Darbo našumą lemiantys veiksniai.Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Skaityti daugiau
Grupinio darbo organizavimas (4)PowerPoint pristatymas. Kas yra organizavimas?Kas yra grupė? Grupės struktūra. Kaip organizuojamas darbas grupėje? Grupinio darbo organizavimo formos. Grupinio darbo efektyvumas. Grupinio darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Grupinio darbo trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizavimas (6)Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslai ir objektas. Teisių ir pareigų delegavimas. Verslo organizavimo formos. Valdymo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Organizavimas laiko požiūriu. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Transporto sistemos organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Sandėlių organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Techninės kontrolės tarnybos darbo organizavimas. Metrologinio darbo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas: trąšų ir azoto junginių gamybos įmonėje UAB "ARVI"Įvadas. Darbo metu išanalizuota UAB "ARVI" ir ko įmonės būklė saugaus ir sveiko darbo požiūriu. Įmonės gamybinė veikla. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbo laiko trukmė. Poilsio laikas. Įvertinti ar darbo aplinka atitinka DSS teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Lietuvos respublikos institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo grupėse organizavimas ir valdymasĮvadas. Darbo grupėse samprata. Darbo grupėse organizavimas. Vadovavimas darbo grupei. Išvados. Skaityti daugiau
...