Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Firminis stilius: informacinės sistemos UAB "Nevda"Įvadas. Firminis ženklas. Dalykinė dokumentacija. Vizitinė kortelė. Firminis blankas. Firminis vokas. Dokumentų dėklas. Kompaktinės plokštelės. Suvenyrai. Firminiai rašikliai. Pakabukai, puodeliai. Eksterjero apipavidalinimas. Reklama internete. Išvados. Skaityti daugiau
Firminių stilių lyginamoji analizė: "Eurokos" ir "Sarma"Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su grafinio dizaino raida ir kryptimis, pagrindiniais firminio stiliaus formavimosi principais, vizualinės komunikacijos elementų projektavimo pagrindais. Firminių stilių lyginamoji analizė. Logotipai. Dovanų kuponai. Parduotuvių interjeras. Firminė apranga. Čekiai. Reklaminiai leidiniai. Firminė atributika (maišeliai). Išvados. Skaityti daugiau
Firmos pelno maksimizavimas. PoreikiaiFirmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pajamų formos. Pelno maksimizavimo taisyklė. Konkuruojančios firmos pelno maksimizavimas trumpu laikotarpiu. Poreikiai: esmė, klasifikacija ir realizavimas. Įvadas. Poreikių esmė. Poreikių klasifikacija. Poreikių realizavimas. Išvados. Užduotis: Studentas kiekvieną savaitę iš tėvų gauna 20 litų smulkioms išlaidoms (maistui ir laisvalaikio praleidimui). Nubraižykite studento biudžetinę tiesę kiekvienai situacijai, pažymėdami maisto produktus vertikalioje ašyje, o laisvalaikio prekes – horizontalioje. Skaityti daugiau
Firmos vadovo darbo kabineto apšvietos apskaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metoduErgonomikos namų darbas. Apšvietos skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu. Įvadas. Skaičiavimai. 1 plotas – direktoriaus kabinetas. Darbo eiga. 2 plotas – sekretorės kabinetas. Darbo eiga. 3 plotas – bendro darbo kambarys. Darbo eiga. Legendos. Firmos vadovo kabineto išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema. Skaityti daugiau
Firmos valdymas: "Sagitta""Sagitta" firmos valdymas. Individualus dalykinis žaidimas atliktas Microsoft Excel skaičiuokle. 2 kalendoriai. Darbo užmokesčio apskaita, 7 diagramos. Algalapis. Pervedimo ruošinys. Darbo užmokesčio pervedimas. Suvestinės. Sukinys. Vizitinės. Skaityti daugiau
First interviewDarbas anglų kalba. Pirmasis darbo pokalbis. Ką daryti ir ko vengti per pokalbį dėl darbo. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika (8)Įvadas. Fiskalinės politikos esmė. Lietuvos fiskalinė politika nuo 1990 metų. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika. Monopolinė ir oligopolinė rinkosMakroekonomikos ir mikroekonomikos namų darbai. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visuminę pasiūlą veikianti fiskalinė politika. Biudžeto politikos koncepcijos. Valstybės skola ir jos interpretavimas. Monopolinė ir oligopolinė rinkos. Monopolinė rinka. Gryna monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Oligopolinė rinka. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpuoju laikotarpiu. Skaityti daugiau
Fiskalinės politikos poveikis vartojimo išlaidoms, taupymui ir nacionaliniam produktuiGrynieji mokesčiai. Vartojimo funkcija esant gryniesiems autonominiams mokesčiams. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Autonominių mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Proporcingų grynųjų mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Skaityti daugiau
Fiskalinės politikos reguliavimo svertaiĮvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Biudžetas. Biudžeto balansas. Priešinimasis numatomai infliacijai. Užduočių sprendimas. Skaityti daugiau
FitoterapijaĮvadas. Valgomasis krienas. Paprastasis krapas. Skaityti daugiau
Fizika (15)6 uždaviniai su sprendimais. Apskaičiuokite termoelektroninės emisijos iš volframo katodo paviršiaus soties srovė stiprį temperatūroje. Kokiu greičiu v turi judėti elektronas, kad jo impulsas sutaptų su fotono impulsu, kai fotono bangos ilgis... Normalės kryptimi į šviesos difrakcinės gardelės paviršių krinta monochromatinė šviesa. Apskaičiuoti didžiausią difrakcijos maksimumo eilę m raudonajai šviesai, kai... Du monochromatinės šviesos spinduliai susikerta ekrano taške A: vienas - tiesiogiai iš šaltinio S, o kitas – atsispindėjęs nuo plokščiojo veidrodžio V, lygiagretaus su spinduliu SA. Nustatyti ar taške A abu spinduliai stiprins vienas kitą, ar silpnins, jei... Šviesa krinta iš aplinkos, kurios lūžio rodiklis... Apskaičiuoti spindulio kritimo kampą, kai tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių kampas. Bangos ilgis, atitinkantis didžiausią energiją absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektre, yra... Apskaičiuoti kūno paviršiaus energinį šviesį. Skaityti daugiau
Fizika (41)Fizikos namų darbai. Užduotys: 1. Kūnas išmetamas α=300 kampu horizonto atžvilgiu greičiu v0=30m/s. Koks bus normalinis ir tangentinis kūno judėjimo pagreitis po t=1s nuo judėjimo pradžios? Oro pasipriešinimo nepaisykite. 2. Smagratis sukosi v=3 s-1 dažniu. Pradėjus stabdyti, jis sukasi tolygiai lėtėdamas ε=3 rad/s2 pagreičiu. Po kiek laiko smagratis sustos ir kiek kartų apsisuks iki sustos? 3. Ant stalo pastatytas m=4kg masės vežimėlis. Prie jo pririšta virvutė, permesta per skridinį, pritvirtintą prie stalo krašto. Prie kito virvutės galo pririštas m1=1kg masės svarstis. Kokiu pagreičiu judės vežimėlis? Trinties ir skridinio inertiškumo nepaisykite. 4. Ištisinio disko masė m=0,5kg, o diametras d=40cm. Diskas sukosi v=30 s-1dažniu. Apskaičiuokite stabdymo jėgų momentą, jeigu diskas, tolygiai lėtėdamas sustojo po t=20s. 5. m=8kg masės sviedinys, skrisdamas horizontaliai v=250m/s greičiu, susprogo į dvi skeveldras. m1=6kg masės skeveldra įgijo greitį u1=400m/s sviedinio lėkimo kryptimi. Apskaičiuokite mažosios skeveldros judėjimo greičio modulį, nustatykite jos judėjimo kryptį. 6. Apkrauta m=2t masės kroviniu lingė įlinksta h1=1cm dydžiu. Kokį darbą reikia atlikti lingę įlenkiant h2=3cm? 7. Taško harmoninių svyravimų periodas T=24s. Po kiek laiko nuo stebėjimo pradžios taškas pasislinks iš pusiausvyros padėties per pusę amplitudės? 8. Apskaičiuokite azoto molekulės vidutinę slenkamojo ir vidutinę sukamojo judėjimo energiją. Dujų temperatūra T=1000K. 9. Kokiame aukštyje atmosferos slėgis dvigubai mažesnis negu jūros lygyje? Tegu temperatūra nuo aukščio nepriklauso ir lygi 00C. Skaityti daugiau
Fizika (42)Fizikos namų darbai. Užduotys: 1. Triatomės dujos yra V=10 l tūrio inde. Jų slėgis p=240 kPa, o temperatūra t=200C. Apskaičiuokite dujų šiluminę talpą izobarinio proceso metu. 2. Kai izobariškai šildoma m=0,1 kg azoto jo temperatūra pakyla nuo T1=200K iki T2=400 K. Apskaičiuokite besiplečiančių dujų atliktą darbą, dujų gautą šilumos kiekį ir jų vidinės energijos pokytį. 3. Apskaičiuokite izoterminio suspaudimo metu Karno ciklo atliktą darbą. Šiluminės mašinos terminis naudingumo koeficientas η=0,4. Izoterminio plėtimosi metu atliktas darbas A1=8,0J. 4. Argono krizinė temperatūra Tk=151K ir krizinis slėgis pk=4,86MPa. Pagal šiuos duomenis apskaičiuokite vieno molio krizinį tūrį. 5. Atstumas tarp dviejų vienodų laidžių įelektrintų trutulių r=30cm. Jų savitarpio traukos jėga F1=90 μN. Rutulius suglaudus ir vėl atitolinus pradiniu atstumu, jų savitarpio stūmos jėga F2=160μN. Apskaičiuokite šių rutulių krūvius prieš juos suglaudžiant. Rutulių skersmuo mažas palyginti su atstumu tarp jų. 6. Plokščiąjį orinį kondensatorių sudaro dvi vienodos skritulio formos plokštelės. Plokštelių spindulys r=10 cm, atstumas tarp jų d1=1 cm. Plokštelių potencialų skirtumas ∆φ=1,2kV. Kokį darbą reikia atlikti norint tarpą tarp plokštelių padidinti iki d2=3,5cm? 7. Raskite dielektriko ε, jei elektrostatinio lauko stipris šalia dielektriko. Vektorius statmenas dielektriko paviršiui. Surištųjų krūvių paviršinis tankis. 8. Kokią didžiausią įtampą galima prijungti prie varinio laido N=1000 vijų ir D=6 cm skersmens ritės? Variniam laide leistinas srovės tankis jmax=2 A/mm2. 9. D=20 cm diametro ritę sudaro N=500 vijų. Ji yra magnetiniame lauke, kurio indukcija per ∆t= 0,1s padidėja nuo 0 iki B=0,2T. Apskaičiuokite ritėje indukuotą vidutinę EVJ. Magnetinio lauko jėgų linijos lygiagrečios ritės ašiai. Skaityti daugiau
Fizika (90)Fizikos namų darbai. Apskaičiuokite termoelektroninės emisijos iš volframo katodo paviršiaus soties srovės stiprį temperatūroje T2=1620 K, jei žinoma, kad T1=1700 K temperatūroje termoelektroninės emisijos soties srovės stipris Is1=11.5 mA. Nubrėžkite grafiką Is= (T) temperatūrų intervale T=1600-1750 K. (A=4.5 eV, k=1.38*10-23J/K). Kokiu greičiu v turi judėti elektronas, kad jo impulsas sutaptų su fotono impulsu, kai fotono bangos ilgis 0.00127nm. 3. Normalės kryptimi į šviesos difrakcinės gardelės paviršių krinta monochromatinė šviesa. Apskaičiuokite didžiausią difrakcijos maksimumo eilę m raudonajai šviesai, kai r=634 nm. Du monochromatinės šviesos (535nm) spinduliai susitinka ekrano taške A: vienas-tiesiogiai iš šaltinio S, o kitas-atsispindėjęs nuo plokščio veidrodžio V, lygiagretaus su spinduliu SA. Nustatykite ar taške A abu spinduliai stiprins vienas kitą, ar silpnins, jei ekrano nuotolis nuo šaltinio l=1.34m, o veidrodžio plokštuma nutolusi per h=2.22mm nuo tiesioginės krypties SA. 5. Šviesa krinta iš aplinkos, kurios lūžio rodiklis n1=1.336 į stiklą, kurio n2=1.516. Apskaičiuokite spindulio kritimo kampą, kai tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių kampas lygus 90. 6. Bangos ilgis, atitinkantis didžiausią energiją absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektre, yra 575nm. Apskaičiuokite kūno paviršiaus energinį šviesį Re. (5.67*10-8 W/(m2*K2), b=2.898*10-3 m*K). Skaityti daugiau
Fizika po EinšteinoGiovanni Amelino-Camelia. Konstantų derinys. Joao Margueijo. Ribą galima pakelti. Skaityti daugiau
Fizinio krūvio įtaka žmogaus kraujotakos sistemaiĮvadas. Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologija. Širdies ir kraujagyslių sistemos sandara ir funkcijos. Kraujo kelias. Fizinių pratimų įtaka širdies sandarai ir funkcijai. Širdies veiklos reguliavimas. Širdies adaptacija prie fizinių krūvių. Širdies ritmo reguliavimas. Kraujagyslės ir kraujotaka širdyje. Kraujotaka. Kraujagyslės. Kraujospūdis. Kraujas. Kraujo tūris ir sudėtis. Fizinių pratimų įtaka kraujo sandarai ir funkcijai. Eritrocitai. Hemoglobinas. Leukocitai. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas (2)Civilinės teisės subjektas. Teisnumas. Teisnumo bruožai. Piliečių civilinio teisnumo turinys. Civilinis veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Mažamečių civilinis subjektiškumas. Uždavinys. Skaityti daugiau
Fiziologija (16)Fiziologijos dalyko savarankiškas darbas. Savarankiško darbo uždaviniai: užpildyti vitaminų ir mineralų medžiagų lentelę, aprašant jų poveikį bei nurodant maisto produktus, kuriuose yra šios medžiagos, apskaičiuoti KMI ir įvertinti kūno svorį, apskaičiuoti angliavandenių, riebalų ir baltymų proporcijas pagal nurodytą paros energijos poveikį. Vitaminai ir mineralinės medžiagos. Lentelė: Pavadinimas, Reikšmė, Maisto šaltiniai. Užrašykite kūno masės indekso(KMI) formulę, apskaičiuokite savo KMI ir įvertinkite kūno svorį, pabraukdami teisingą atsakymą. Paros energijos poreikis 3200 kalorijų (kcal). Skaityti daugiau
Flioksas (Phlox), Sinavadas (Aquilegia L.)Darbas gėlininkystės tema. Ylalapis flioksas (Phlox subulata L.). Skėstažiedis flioksas (Phlox divaricata L.). Sinavadas (Aquilegia L.). Hibridinis sinavadas (Aquilegia x hibrida hort.). Mėlynžiedis sinavadas (Aquilegia caerulea James). Auksažiedis sinavadas (Aquilegia vulgaris L.). Skaityti daugiau
......