Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Filosofijos objekto apibrėžimo problematikaĮvadas. Filosofijos apibrėžimas. Filosofijos objekto apibrėžimo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofijos paskirtisFilosofija. Filosofas. Platonas. Aristotelis. Rene Descartes. Thomas Hobbes. Immanuel Kant. Karl Popper. Skaityti daugiau
Filosofijos prasmė. Filosofijos prasmės vieta žmogaus pasaulyjeĮžanga. Dviprasmiška filosofijos padėtis žmogaus pasaulyje. Filosofija ir kultūra. Paaiškinamumo būtinumas. Kai filosofija peržengia kultūrą. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofijos raidaFilosofijos raida. Filosofijos struktūra. Filosofijos funkcijos. Filosofiniai atsiradimo šaltiniai. Filosofija ir retorika. Sofistai. Filosofijos ištakos (Platonas, Aristotelis). Filosofija kaip sielos terapija: Epikūras, stoikai. Skaityti daugiau
Filosofinė antropologija (2)Pranešimas. Įvadas. Filosofinės antropologijos esmė. Filosofinės antropologijos atstovai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Filtravimo centrifugos vidutinio našumo apskaičiavimasProcesų ir įrangos modeliavimo savarankiškas darbas. Užduotis Nr. 5.1. Apskaičiuoti periodinio veikimo filtravimo centrifugos ФМБ–60 tipo vidutinį našumą, pagal žemiau išvardintus duomenis. Įvadas. Filtravimas. Filtravimo rūšys. Suspensijų filtravimas. Skaičiavimas. Veikimo principas. Privalumai. Trūkumai. Panaudojimo sritys. Išvados. Skaityti daugiau
Finansai (10)UAB "Rokiškio sūris" duomenys. Įmonės finansinės būklės analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai 800 tūkst. litų, įmonės B 200 tūkst. litų. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 15 litų, įmonėje B 10 litų. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 litus. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu: pardavimų apimtys išaugo 7%; kainas tenka sumažinti 5%. Sprendimas. Ar verta investuoti 200 litų, jeigu po trijų metų gausite 280 Lt. Palūkanų norma 12%, mokėjimai vykdomi kas mėnesį. Atsakymą iliustruokite palygindami: a esamąsias vertes; b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Kuriam iš dviejų prašančių labiau apsimoka paskolinti 3000 lt., jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 3800 Lt. , o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 800 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Sprendimas. Išleista 4 metų trukmės 1000 Lt. nominalo obligacija. Jų palūkanų norma 10 %. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 17 %. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotume po metų? Sprendimas. Akcijos parduodamos po 16 Lt. Praėjusiais metais buvo išmokami 3 Lt dividendų, jos . Vyriausybės obligacijų palūkanos sudaro 8%. Laukiamas dividendų prieaugis 2%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas sudaro 12 %. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais išmokėta 10 Lt dividendų, ateityje prognozuojami tokie dividendai Lt, Lt, Lt, Lt, o vėliau pastovus jų augimas po 1% kasmet, o pageidaujama pelno norma yra 12 %. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Sprendimas. Skaityti daugiau
Finansai (13)Finansų atsiradimo priežastys. Apibrėžkite finansų valdymą įmonėje. Koks finansų išteklių antrinio paskirstymo (perskirstymo) tikslas. Kaip finansinė atskaitomybė skirstoma pagal paskirtį? Kodėl skiriasi grynųjų pinigų ir grynojo pelno apimtys to pačio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose? Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Finansai (14)Finansų pagrindų namų darbas NR.3. 4 uždaviniai: Paskaičiuoti ilgalaikio turto susidėvėjimą (amortizaciją). Išvados. Nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas(nuo veikos apimčių). Išvados. Nusidėvėjimo(amortizacijos) skaičiavimo metodas pagal metų skaičių. Išvados. Dvigubai mažėjantis balansinis nusidėvėjimo būdas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansai (21)Apskaičiuokite privilegijuotos akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio). Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą (Current ratio). Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio). Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą (Net working capital). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes). Apskaičiuokite grynąjį pelningumą (Net profit margin). Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin). Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės gražą (Return on average equity, ROE). Apskaičiuokite skolos koeficientą (Total debt ratio). Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio). Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį (Financial leverage ratio). Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus (Preference share equity and preference share dividend). Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). Apskaičiuokite palūkanų koeficientą (Times interest earned ratio). Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą (Accounts receivables turnover). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą (Long term asset turnover). Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). Apskaičiuokite kapitalizaciją Lt (Capitalization, LTL). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Bsic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių (Weighted average ordinary shares outstanding) ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share. LTL). Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį (Price – book value ratio P/BV). Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dvidends per share, LTL). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Dividend yield). Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą (Dividend payout ratio). Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E). Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 4,5 cnt. ir po 10 metų tikisi parduoti už 1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę. Skaityti daugiau
Finansai (24)Apibūdinkite finansų politika. Reikalavimai efektyviai finansų politikai. Išvardinkite banko ir kredito skirtumus. Kaip skirstomi bankai pagal operacijų pobūdį? Kokių tikslų siekia bankas išduodamas kreditus? Kaip klasifikuojamas draudimas objekto pagrindu? Į kokius biudžetus mokami Lietuvoje imami mokesčiai? Kokius mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija? Sugrupuokite sąnaudas į leidžiamus, ribojamų dydžių leidžiamus atsiskaitymus ir neleidžiamus atsiskaitymus. Skaityti daugiau
Finansai (27)1. Remdamiesi pasirinktos įmonės finansinėmis ataskaitomis parenkite šios įmonės finansinės būklės analizę, pateikite argumentuotas išvadas. 2. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. 3. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 460 tūkst. Lt, įmonės B – 200 tūkst. Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 12 Lt, o įmonės B – 20 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 30 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu: a) pardavimų apimtys išaugo 30 proc., b) kainas tenka sumažinti 50 proc. Pradinės pardavimų apimtys buvo 250 tūkst. vnt. kiekvienai įmonei. 4. Ar verta investuoti 1000 Lt į verslą, jeigu po trijų metų gausite 1400 Lt. Palūkanų norma banke 4 proc. Palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį. Atsiskaitymą pailiustruokite palygindami: esamąsias vertes, būsimąsias vertes. 5. Nuspręskite, koks variantas Jums yra patrauklesnis – gauti vienkartinę 3000 Lt premiją metų pradžioje ar gauti keturis metus po 1000 Lt premijas metų pabaigoje, jeigu premijas pervedate į savo sąskaitas banke, mokančias 8 proc. palūkanas. 6. Jūs įsigijote 100 vnt. 5 metų trukmės 100 Lt nominalo obligacijų. Jų palūkanų norma 6 proc. Kiek tikitės uždirbti parduodant jas po metų, jeigu prognozuojate, kad pageidaujama pelno norma bus 8 proc.? Palūkanos mokamos kas ketvirtį. 7. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu praeitais metais buvo išmokėta 20 Lt dividendų, jos β = 1,4, vyriausybės obligacijų palūkanos sudaro 8 proc. Laukiamas dividendų prieaugis 2 proc. Vidutinis vertybinių popierių pelnas sudaro 10 proc. 8. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais išmokėta 20 Lt dividendų, ateityje prognozuojami tokie dividendai D1 = 20 Lt, D2 = 18 Lt, D3 = 20 Lt, D4 = 24 Lt, vėliau pastovus jų augimas 2 proc. kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 16 proc. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais metais? 9. Paima 30000 Lt paskola 5 metams su 12 proc. palūkanomis. Paskola grąžinama dalimis vienodais mokėjimais kasmet. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. 10. Įmonėje svarstomi du investiciniai projektai A ir B. Šiuos projektus charakterizuoja tokie laukiami gryni pinigų srautai (Lt). Kapitalo kaštai lygūs 14 proc. Įvertinkite projektus naudodami atsipirkimo periodo, grynosios esamosios vertės, vidinės pelno normos ir pelningumo indekso metodus. 11. Yra duoti trys nesuderinami investiciniai projektai A, B ir C. Juos įgyvendinus būtų gaunami tokie grynųjų pinigų srautai. Kurį projektą pasirinktumėte, jei kapitalo kaštai yra 15 proc. 12. Kokie bus kapitalo kartai, jeigu 200 000 Lt kapitalas kaupiamas tokiu būdu: išleidžiama 10 proc. privilegijuotų ir 30 proc. paprastų akcijų, 30 proc. pinigų gaunama paėmus paskolą, 30 proc. pinigų gaunama panaudojus nepaskirstytą pelną. 13. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu paskolą suteikia su 12 proc. diskonto procentais ir reikalaujama 4 proc. kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 150 000 Lt? 14. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 20 000 Lt paskolą, gautą su 16 proc. metinėmis palūkanomis reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas ketvirtį? Skaityti daugiau
Finansai (29)Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: a) nustatytą metinį dividendą; b) pageidaujama pelno norma. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investitorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 4,8 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 1,6 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę. Skaityti daugiau
Finansai (33)Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą). Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio). Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą (Current ratio). Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio). Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą (Net working capital). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes). Apskaičiuokite grynąjį pelningumą (Net profit margin). Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin). Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (Return on average equity, ROE). Apskaičiuokite skolos koeficientą (Total debt ratio). Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio). Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį (Financial leverage ratio). Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus (Preference share equity and preference share dividend). Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Times interest earned ratio). Apskaičiuokite palūkanų koeficientą (Times interest earned ratio). Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą (Accounts receivables turnover). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą (Long term asset turnover). Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt (Capitalization, LTL). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių (Weighted average ordinary skares outstanding) ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį (Price – book value ratio P/BV). Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Dividend yield). Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą (Dividend payout ratio). Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E). Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę (P0), kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 2,1 ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,7 Lt? Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę. Skaityti daugiau
Finansai (35)Finansų užduotys: Apskaičiuoti privilegijuotosios akcijos vertę, skubaus padengimo koeficientą, bendrąjį likvidumo koeficientą (BLK), padengimo grynais pinigais rodiklį, grynąjį apyvartinį kapitalą, grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu, grynąjį pelningumą, bendrąjį pelningumą, vidutinio turto grąžą, vidutinio turto grąžą, skolos koeficientą, skolos – nuosavybės koeficientą, finansinių įsipareigojimų rodiklį, paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę, privilegijuotų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus, ilgalaikių skolų koeficientą, palūkanų koeficientą, atsargų apyvartumą, gautinų sumų apyvartumą, grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą, ilgalaikio turto apyvartumą, turto apyvartumą, kapitalizaciją, pagrindinį pelną vienai akcijai, vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį metų pradžioje, akcijos buhalterinę vertę, kainos ir buhalterinės vertės santykį, dividendus akcijai, pagrindinį pelną vienai akcijai, dividendų pajamingumą, dividendų mokėjimo koeficientą, P/E atskirai įmonei, P/E atskirai ūkio šakai, vienų metų paprastosios akcijos vertę, dviejų metų paprastosios akcijos vertę, pagal Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę, Kontribuciją; Visų parduotų vienetų kontribuciją; Visus kintamus kaštus, kurie kaupiasi laipsniškai; Bendrus kaštus; Pardavimus; Lūžio tašką kiekine išraiška; Lūžio tašką vertine išraiška; Maksimalų pelną; Gamybos apimtį. Skaityti daugiau
Finansai (36)Variantas F. 1. Skirtumas tarp antrojo ir pirmojo indėlių yra 275 Lt. Pirmasis indėlis padėtas į banką 9 mėn., esant 6% metinių palūkanų normai, o antrasis – 3 mėn., esant 8% palūkanų normai. Palūkanos – komercinės apytikslios. Palūkanos pasibaigus terminui yra dvigubai didesnės negu už antrąjį. Raskite indėlių dydžius. 2. 2000 m. balandžio 13 d. pasirašoma sutartis, kad skolininkas 2000 m. rugsėjo 12 d. sumokės 21000 Lt. Kreditas išduotas esant 7 % metinių palūkanų normai, kai palūkanos tiksliosios. Koks pradinės skolos dydis? 3. Nustatykite vekselyje įrašomos sumos dydį, jei 50000 Lt. paskola imama esant 14 % metinių palūkanų normai ir vekselis bus išperkamas praėjus 180 dienų. 4. Išperkamosios nuomos būdu buvo įsigyjamas automobilis. Jo vertė 45000 Lt. Pradinis įnašas 30 proc. Palūkanų norma 14 proc. Mokėjimai mokami periodo pabaigoje. Lizingo sutarties administracinis mokestis 1,5 proc. Kokia bus periodinė mėnesinė įmoka, jei išpirkimo terminas yra trys metai? 5. Kokią pinigų sumą reikia įnešti į taupomąjį banką, kad esant 8% metinių kaupiamųjų palūkanų normai po 5 metų būtų gauta 8000 Lt. 6. Galimi du staklių įsigijimo ir eksploatavimo variantai. Nustatykite, kuris iš šių investicinių variantų yra efektyvesnis, jei metinė palūkanų norma lygi 10 % ir yra žinomos tokios įsigijimo ir eksploatavimo išlaidos. 7. Jums yra prieinami du pasiūlymai įsigyti personalinį kompiuterį, kurio kaina 3999 Lt.: Išperkamosios nuomos būdu: 10 proc. pradinė įmoka, periodinė mėnesinė įmoka 120 Lt. mėn. Išpirkimo terminas 3 metai. Vartotojiška paskola trims metams su 11 proc. palūkanų norma, dengiama kas mėnesį mėnesio pabaigoje. Nustatykite, kuris iš šių variantų jums geresnis. 8. Per 5 metus reikia sukaupti 15000 Lt. esant 8% metinių palūkanų normai. Kokius metinius įnašus reikia mokėti kiekvienų metų pradžioje? 9. Sudaroma investicinio gyvybės draudimo sutartis 15 metų. Periodinė mėnesinė įmoka 250 Lt; planuojama investicijų grąža 6 proc. Rizikinė draudimo įmokos dalis – 20 proc. Draudimo įmonės sutarties administravimo sąnaudos 10 proc. nuo įmokos. Nustatykite kokią išperkamąją sumą sukaups draudėjas per 158 metų. 10. Metinė turto draudimo sutartis buvo sudaryta ir pradėjo galioti nuo N metų sausio 1 d. pagal šią sutartį sutarties sudarymo dieną draudėjas buvo sumokėjęs vienkartinę 1600 Lt. draudimo įmoką. N metų birželio 30 d. draudėjas sutartį nutraukia. Kokią įmokos dalį atgaus draudėjas, jei rizika pasiskirsčiusi proporcingai sutarties galiojimo terminui, draudimo įmonės sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidos siekia 20 % nuo pasirašytos įmokos. Jokių draudimo išmokų pagal minėtą sutartį iki nutraukimo datos nebuvo. Skaityti daugiau
Finansai (40)Savarankiško darbo užduotis. Kokiomis formomis ir kaip valstybė reguliuoja netolygų ekonomikos vystymąsi šalyje. Kokius žinote finansavimo šaltinius ir kaip jie klasifikuojami. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Kuo skiriasi faktoringas nuo overdrafto. Kuo skiriasi grynųjų pinigų ir grynojo pelno apimtys to paties ataskaitinio laikotarpio ataskaitose. Kaip ir kokie veiksniai įtakoja įmonės finansinius rezultatus. Kokie, jūsų nuomone, santykiniai rodikliai domintų kreditorius ir kodėl. Kokiu tikslu atliekamas įmonės finansinės būklės įvertinimas. Likvidumo rodiklių analizė. Bendrasis likvidumo rodiklis. Pagreitinto likvidumo rodiklis. Kritinis likvidumo rodiklis. Turto valdymo rodikliai. Atsargų apyvartos rodiklis (kartais). Atsargų apyvartos periodas (dienomis). Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (kartais). Pirkėjų įsiskolinimo periodas (dienomis). Turto apyvartumo rodiklis. Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Skolų valdymo rodikliai. Įsiskolinimų koeficientas. Skolų nuosavybės koeficientas (finansinis svertas). Pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis. Grynojo pelno marža. Turto pelningumo koeficientas. Akcinio kapitalo (nuosavybės) grąža. Skaityti daugiau
Finansai (59)Užduotis. Sprendimas. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Išvada. Skaityti daugiau
Finansai (60)Uždaviniai (3). Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Obligacijų portfelių sudarymas: Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skaityti daugiau
Finansai (61)Ketverių metų trukmės 100 lt nominaliosios vertės vyriausybės obligacijos kasmet suteikia teisę į 4% nominalios vertės atkarpas (išmokas), o rinkoje tokių obligacijų kaina yra 96,5 lito. Apskaičiuokite obligacijos pajamingumą. Pasitelkdami diskontuotų dividendų modelį, nustatykite teorinę bendrovės vertę, jei bendrovės pelnas einamuoju laikotarpiu yra 1000 lt, prognozuojamas pastovus jo augimo tempas yra 4% per metus, palūkanos yra 6%, 40% pelno kasmet skiriama tolesnei plėtrai, o likusi dalis išmokama dividendais. Vartotojo preferencijas apelsinams ir obuoliams rodo naudingumo funkcija. Pirmame krepšelyje yra 3 apelsinai ir 2 obuoliai, antrame – 2 apelsinai ir 3 obuoliai. Kurį krepšelį pasirinks vartojimo naudingumą maksimizuojantis vartotojas? Tarkime, individo vartojimo naudingumo funkcija yra Biudžeto apribojimas standartinis, tik pradinis finansinis turtas yra lygus nuliui. Individo nefinansinės veiklos pajamos bei palūkanų norma r yra žinomi dydžiai. Rasti optimalų pirmo ir antro periodo vartojimą. Kurio periodo vartojimo išlaidos bus didesnės ir kodėl? Kokios bus vartojimo išlaidos, jei palūkanų norma lygi nuliui? Firmos vadovybė ir akcininkai nusprendžia pirmąjį periodą dividendais išmokėti visus turimus resursus, tačiau firmos veiklą vykdys vadovaudamiesi rinkos vertės kriterijumi. Kokios atkarpos žymės firmos išorinį finansavimą, išorės investuotojų bei akcininkų pajamas antrąjį periodą. Kurį iš variantų pasirinks individas, kurio naudingumo funkcija yra kur x yra išlošis: (a) 5 tūkst. garantuotą išlošį ar (b) ruletės lošimą, kuris suteikia galimybę su vienoda tikimybe laimėti 15 tūkst. arba 0. Kodėl negali kirstis indiferentiškumo kreivės? Kurią vartotojo pasirinkimo teorijos aksiomą tai pažeidžia? Skaityti daugiau
......