Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Ekologija (19)Vandens apytaka biosferoje. Cheminio metodo panaudojimo prieš miško kenkėjus ir jo poveikis naudingiems vabzdžiams (bestuburiams). Mokesčiai už aplinkos teršimą. Skaityti daugiau
Ekologija (24)Ekologijos terminų žodynėlis. Abiotiniai. Populiacijos dydis. Abisalė. Aerobiniai organizmai. Akvakultūra. Anabiozė. Anglies dioksidas. Antrinė produkcija. Apytakos ciklas. Aplinka. Aplinkos veiksnys. Ardas. Asimiliacija. Atmosfera. Augalija. Augmenija. Autekologija. Autotrofai. Bendroji biomasė. Bendroji pirminė produkcija. Bentosas. Betipelaginė zona. Biogeocheminė apytaka. Biologinių sistemų herarchija. Biologinė įvairovė. Biomas. Biomasė. Biomasės prieaugis. Biosfera. Biota. Biotiniai veiksniai. Buveinė. Demografija. Detritas. Dirvodara. Dirvožemio erozija. Disimiliacija. Draustiniai. Drėgnumas. Dvinamiai augalai. Ekologinė niša. Ekologinė piramidė. Ekosfera. Ekosistema.Ekosistemos. Ekosistemos produkcija. Ekosistemos stabilumas. Ekosistemos sukcesija. Ekotopas. Eliminacija. Emigracija. Endemai. Epocha. Etologija. Eufotinė zona. Euribiontai. Eurifagai. Eurifotai. Eutrofizacija. Evoliucija. Faktorinė ekologija. Fenotipas. Fitoplanktonas. Fotoperiodizmas. Fotosintezė. Gamtinės juostos. Gamtosauginis karkasas. Genotipas. Gimstamumas. Grynoji pirminė produkcija. Halobiontai. Halofilai. Halofitai. Herbicidai. Heterotrofai. Hidrobiontai. Hidrosfera. Insekticidai. Klonavimas. Kryžmadulka. Litosfera. Medžiagų apytaka. Medžiagų apykaita. Mikroartropodai. Mirtingumas. Mitybos grandinė. Monokultūra. Mortmasė. Natūralioji atranka. Neoekologija. Paleoekologija. Panmiksija. Parcelė. Pedobiontai. Populiacija. Populiacijų ekologija. Populiacijos homeostazė. Prevencija. Prisitaikymas. Rūšis. Savidulka. Selekcija. Sinekologija. Stresas. Šiltnamio reiškinys. Tolerancijos sritis. Transpiracija. Trąšos. Vienanamiai augalai. Zooplanktonas. Skaityti daugiau
Ekologija ir aplinkos apsaugaGeriamo vandens būklė Raudondvario apylinkėje. Ekosistemų sukcesija. Regioniniai parkai. Skaityti daugiau
Ekologija ir gamtos apsauga: dabartis ir perspektyvosAplinkosauga. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis. Skaityti daugiau
Ekologijos reikšmė ir tarša žemėjeEkologijos reikšmė ir tarša žemėje. Oro tarša. Vandens tarša. Skaityti daugiau
Ekologinė niša: pilkasis vilkasPilkojo vilko (lot. Canis lupus). Ekologinė niša. Ekologinės nišos aprašymas. Mokslinė klasifikacija. Gyvenamoji vieta. Abiotinė aplinka. Maistas. Konkurentai. Plėšrūnai. Parazitai, ligos. Pavojai. Skaityti daugiau
Ekologinė niša. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškaiEkologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Atmosferos oro teršimas transportu ir priemonės jam mažinti. Biomai: drėgnieji tropiniai ir mangrų miškai. Skaityti daugiau
Ekologinis takas po Dvarašilio miškąĮvadas. Pirmoji stotelė. Paprastoji eglė. Šilinis viržis. Paprastoji avietė. Sėleninė briedragūnė. Antroji stotelė. Paprastoji pušis. Mėlynė. Vaivoras. Paprastoji spanguolė. Trečioji stotelė. Paprastasis kadagys. Bruknė. Elninė šiurė. Vaistinis pataisas. Ketvirtoji stotelė. Mažalapė liepa. Paprastasis šermukšnis. Sieninė geltonkerpė. Penktoji stotelė. Paprastasis klevas. Miškinis erškėtis. Taurinis platkežis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinių žemės ūkio produktų pasiūla ir paklausa: Klaipėdos rajonasĮvadas. Ekologinio žemės ūkio produkto atsiradimas. Plėtra. Mažmeninės prekybos tinklo "Rimi Lietuva" naujausio tyrimo duomenimis ekologiškų produktų paklausa Lietuvoje auga. Individualios apklausos suvestinė dėl ekologinių ž. ū. produktų paklausos ir pasiūlos. apklaustųjų diagramą pagal jų pasiskirstymą amžiaus grupėse. Ekologiškų žemės ūkio produktų perkamumas pagal amžiaus grupes. Ekologiškų žemės ūkio produktų pasiskirstymas pagal jų kilmę. Apklaustųjų ekologiškų prekių įsigijimo vietos. Iš kur apklaustieji sužino apie ekologiškus produktus Lietuvoje. Dažniausiai naudojamos ekologiškų žemės ūkio produktų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrija (11)Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Panaudodami funkcijų tyrimo schemą, ištirkite ir grafiškai pavaizduokite šios funkcijos savybes. y=Ax3–Bx2+Cx+D, kur A, B ir C – jūsų studijų knygelės trys paskutinieji skaičiai, D-bet koks. Jei bent vienas iš jų 0, pakeiskite jį 9. Mano studijų knygelės paskutinieji 3 skaičiai 2,8,1 ketvirta skaitmenį sugalvojau 4. y=2x3–8x2 +x+4. Panaudodami Excel, sudarome reikšmių lenteles dviem etapais. Sudarome lentelė dviejų stulpelių: x ir y. X kinta nuo -25 iki 25 žingsniu 1. Po to nubrėžiame grafiką. Linijinis grafikas, stulpelinis grafikas, kombinuota diagrama. Aprašykite y=2x3 – 8x2 + 710x+ 3000 ;funkcijos savybes pagal funkcijų tyrimo schemą. Apibrėžimo sritis. Nustatome ar funkcija yra f(x) yra lyginė, nelyginė. Išsiaiškiname, ar funkcija yra periodinė. Randame, jeigu tai įmanoma, funkcijos grafiko susikirtimo su koordinačių ašimis (Ox ir Oy) taškus. Randame funkcijos išvestinę ir kritinius taškus. Randame funkcijos monotoniškumo intervalus (didėjimo ir mažėjimo intervalus). Randame ekstremumo taškus ir funkcijos reikšmes tuose taškuose. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Užduotis. Suveskite lentelės p.401 duomenis ir papildykite ją dar 15 eilučių su jūsų sugalvotomis 2 naujomis prekėmis ir jų pardavimų duomenimis. Suvesdami duomenis, papildomai įveskite kainos stulpelį ir apskaičiuokite pardavimų sumą (apyvartą) pagal formulę (kiekis*kaina). Įveskite formulę komisiniams apskaičiuoti (vietoje lauko Alga,Lt), naudodami "IF" operatorių. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Skaityti daugiau
Ekonometrija (17)Ekonometrijos savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti mokinių svorio priklausomybę nuo jų amžiaus ir ūgio. Teorinė dalis. Analitinė – projektinė dalis. Patikriname regresijos lygties reikšmingumą. Apskaičiuojame determinacijos koeficientą. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrija (19)Pirma užduotis. Turime duomenis apie vidutines namų ūkių mėnesines pajamas ir jų išlaidas pramogoms. Remiantis šiais duomenimis sudaromas vienmatis regresijos modelis, kuris įvertina kaip pajamos lemia išlaidas progoms. Užrašyti regresijos modelio lygtį. Apskaičiuosime determinacijos koeficientą. Įvertinsime determinacijos koeficiento statistinį reikšmingumą, jei α = 90%. Įvertinti b2 statistinį reikšmingumą, kai α = 90%. Apskaičiuoti b2 pasikliautiną intervalą, kai α = 90%. Su tikimybe 90% nustatykite namų ūkių išlaidas pramogoms y, kai disponuojamos pajamos yra x = 2000Lt. Įvertinsime modelio kokybę. Skaityti daugiau
Ekonometrija (5)I namų darbas. Įmonės UAB "Alda" trumpa charakteristika. UAB "Alda" produkcijos apyvartos įtaka gaminio savikainai skaičiavimas, pritaikant vienmatės tiesinės regresijos modelį. Koreliacijos santykio, kuris rodo ryšio stiprumą tarp produkcijos apyvartos ir vieno gaminio savikainos skaičiavimas. Determinacijos koeficiento, kuris parodo kokią priklausomo kintamojo dalį nulemia nepriklausomų kintamųjų kitimas skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Determinacijos koeficiento, kuris parodo kokia priklausomo kintamojo dalį nulemia nepriklausomų kintamųjų kitimas skaičiavimas. Išvados. II namų darbas. Hamiltono ciklas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrija (6)Įvadas. Pasirinktas ekonominis rodiklis. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis privačiame sektoriuje. Įtakojantys vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį veiksniai. Pasiskirstymo pagal normalųjį skirstinį patikrinimas. Homoskedastiškumo patikrinimas. Duomenų transformacija. Vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Pasikliautinojo vidurkio intervalo nustatymas. Pasikliautinojo dispersijos intervalo nustatymas. Hipotezės apie dispersijų lygybę tikrinimas. Hipotezės apie vidurkių lygybę tikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Tiesinės regresijos lygtis. Prognozavimo lygtis. Rezultatų palyginimas. Determinacijos koeficientas. Hipotezės ar prognozavimo lygties koeficientai lygūs nuliui tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrija ir prognozavimasUžduotis: ištirti tiesinę regresinę priklausomybę: kaip vidutinis darbo užmokestis 1997-2006 metais priklausė nuo darbingo amžiaus žmonių skaičiaus. Darbas iliustruotas grafikais (3). Skaityti daugiau
Ekonometrija. Transporto uždaviniaiUžduotis: Sudaryti pervežimo planą kad visos paraiškos būtų patenkintos, ir kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sąlygos Nr. 2.50-1. Sprendimas. Tikriname ar šis uždavinys sprendžiamas. Paskaičiuojame kiek matricos langelių turi būti užpildyta. Šioje matricoje baziniai kintamieji būtų tokie. Pervežimo kaina būtų tokia. Pirmas artinys. Koeficientų prie nebazinių kintamųjų skaičiavimas. Naujo atraminio plano sudarymas. Šioje matricoje baziniai kintamieji būtų tokie. Pervežimo kaina būtų tokia. Antras artinys. Koeficientų prie nebazinių kintamųjų skaičiavimas. Naujo atraminio plano sudarymas. Šioje matricoje baziniai kintamieji būtų tokie. Pervežimo kaina būtų tokia. Trečias artinys. Koeficientų prie nebazinių kintamųjų skaičiavimas. Atsakymas. Hamiltono ciklai. Uždavinio sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinas artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrika: Norvegijos kronos kursasĮvadas. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Pradinių laiko eilutės duomenų įvedimas ir analizė. ACF ir PACF skaičiavimas. Skirtuminių lygčių skaičiavimas. Modelio parinkimas. Stebinių analizė. Laiko eilutės prognozavimas. Liekamųjų paklaidų ACF ir PACF skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomika (103)Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti. Skaityti daugiau
Ekonomika (107)Ekonomikos kontrolinis darbas. Tepalų ir eksploatacinių medžiagų poreikio nustatymas. Vidutinis darbo užmokestis. Ilgalaikio turto įvertinimas. Praktinės užduotys. Paskirstyti amortizacinius atskaitymus per visus eksploatavimo metus. Apskaičiuoti amortizacinius atskaitymus. Apskaičiuoti – vidutinį darbo užmokestį. Skaityti daugiau
Ekonomika (116)Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt., produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. 1. Nustatykite kainą, kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginio paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt./ Lt. 2. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašykite į lentelę. 3. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainai intervaluose: nuo 30 iki 40 Lt/vnt; nuo 40 iki 60 Lt/vnt; nuo 80 iki 90 Lt/vnt. 4. Nubrėžkite paklausos grafiką (1 pav) ir pažymėkite jame paklausos elastingumą. 5. Nubrėžkite firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus (2 pav), bei parodykite jų tarpusavio ryšį bei priklausomybę nuo paklausos elastingumo. 6. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. 7. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuokite kintamus kaštus produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai kintamųjų gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kastai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst. Lt, o darbo kaštai W - atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašykite į 2 lentelę. 8. Nubrėžkite pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. 9. Paskaičiuokite vidutinius pastovius, vidutinius kintamus, vidutinius bendruosius kaštus (duomenis surašykite į 3 lentelę) ir nubrėžkite AFC, AVC, ATC, MC grafikus (4 pav.). Paaiškinkite, kodėl MC kreivė kerta kitas vidutinių kaštų kreives jų minimumo taškuose? 10. Nubrėžkite monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus (5 pav) ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. 11. Nubrėžkite monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus (5 pav) ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Užduočių sprendimas. Skaityti daugiau
......