Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Darbas su dokumentaisDarbas su dokumentais. Siunčiamos korespondencijos tvarkymo schema. Įstaigoje parengtų dokumentų (siunčiamų raštų) registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Skaityti daugiau
Darbas su lentelėmis Microsoft Word aplinkojeĮvadas. Lentelės. Lentelės sudarymas. Lentelės parametrai. Pagrindiniai veiksmai su eilutėmis, stulpeliais ir langeliais. Rėmeliai. Formulių įterpimas į lenteles. Skaityti daugiau
Darbas su programa Visual ParadigmĮvadas. Visual Paradigm. Visual Paradigm diagramos. Class diagram. Use case diagram. Sequence diagram. Communication diagram.State machine diagram. Activity diagram. Component diagram. Deployment diagram. Package diagram. Object diagram. Composite structure diagram. Timing diagram. Interaction overview diagram. Diagramų vertimas programos kodu ir atvirkščiai. Visual Paradigm pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
Darbas su ugdytinių šeimomisProblema. Tikslas: padėti tėvams ugdyti negalią turinčių vaikų socialinius, savitvarkos, darbinius, motorikos ir meninius įgūdžius ir padėti integruoti vaikus į visuomenę. Uždaviniai. Ugdytinių amžius. Metodai. Turinys. Pasaulio pažinimas (socialinių įgūdžių ugdymas). Savitvarkos įgūdžiai. Darbinis ugdymas. Motorika. Meninis ugdymas. Tikėtini rezultatai. Integracijos privalumai. Skaityti daugiau
Darbas užsienyjeArgumentuotas logikos tekstas. Kodėl dirbti užsienyje šuo metu naudinga. Skaityti daugiau
Darbinės aplinkos žmonių bendravimasAr mes mokame gyventi vieni su kitais? Situacijos analizė. Problemų priežastys. Konflikto sprendimas. Skaityti daugiau
Darbinio streso poveikis darbuotoju asmeninei gerovei ir profesinei veiklaiĮvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti darbinio streso poveikį darbuotojų asmeninei gerovei ir profesinei veiklai. Darbo uždaviniai. Stresas ir jo priežastys. Streso požymiai. Streso įveika ir poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas: UAB "Sparta"Įvadas. Darbo objektas: UAB "Sparta" darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB "Sparta" darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimą. Produkcijos savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos planavimas. UAB "Sparta" gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas. UAB "Sparta" trumpa charakteristika. UAB "Sparta" gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Bendras žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo aplinka. Kenksmingi faktoriaiDarbo aplinka. Kenksmingi faktoriai. Gamybiniai aerozoliai. Organinės dulkės. Neorganinės dulkės. Fiziniai veiksniai. Nuodingosios (cheminės) medžiagos. Biologiniai veiksniai. Fiziniai perkrovimai. Psichinį stresą darbe sukeliantys veiksniai ir jų įvertinimas. Per didelis ir nepalankus darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Socialiniai veiksniai. Stresinės reakcijos darbe. Stresinėms reakcijos įtakos turintys veiksniai. Darbo veiksniai, kurie gali sukelti psichinį stresą. Skaityti daugiau
Darbo aplinkos projektavimas: sekretorės kabinetasĮvadas. Darbo tikslas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo priemonės. Darbo aplinka. Patalpos bendro apšvietimo apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas (5)Įvadas. Darbo užmokestis. Pagrindiniai teisiniai darbo užmokesčio požymiai. Darbo užmokesčio funkcijos. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Darbuotojų skatinimas. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka. Kompensacinės išmokos. Garantijos. Garantinės išmokos ir kitos garantijos. Garantinio fondo mokamos išmokos. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas taikant prioritetų paskirstymo metodąĮvadas. Pagrindinės darbo apmokėjimo formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Darbo užmokesčio skaičiavimas taikant prioritetų paskirstymo metodą. Trumpas įmonės aprašymas. DU skaičiavimas taikant paprastąjį laikinio darbo apmokėjimo metodą. Metodo apibūdinimas. Vertinimo kriterijų parinkimas. Kriterijų svorio nustatymas. Darbuotojų vertinimas pagal kriterijus. Darbinio dalyvavimo koeficiento (DDK) apskaičiavimas. Metodo įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo sistemos (3)Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemų rengimo ir taikymo principai. Darbo apmokėjimo sistemų ir formų klasifikavimas Progresyvinės darbo apmokėjimo formos. Regresyvinės darbo apmokėjimo formos. Netradicinės darbo apmokėjimo sistemos. Skaityti daugiau
Darbo biržos įtaka žmogaus geroveiDalykas: Socialinė gerovė. Namų darbas nr. 1: Darbo biržos įtaka žmogaus gerovei. Įvadas. Bedarbystės problemą Lietuvoje ir mano mieste. Kaip bedarbystės problema buvo sprendžiama anksčiau ir dabar. Kokių priemonių ir veiksmų imamasi, kad išvengtume bedarbystės. Kai kurios užimtumo politikos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ekonomika (5)Įmonės darbuotojų atlyginimų struktūra. Centrinė įmonės administracija. Įmonės direktoriaus, marketingo direktoriaus ir technikos direktoriaus atlyginimo struktūra. Vyriausiojo buhalterio atlyginimo struktūra. Eksploatavimo skyriaus viršininko atlyginimo struktūra. Marketingo vadybininko atlyginimo struktūra. Kanceliarijos vadovo, personalo grupės vadovo, administratorės, aprūpinimo skyriaus darbuotojų, darbuotojų saugos specialisto, inžinieriaus ir buhalterijos skyriaus darbuotojų atlyginimų struktūra. Įmonės regionų administracija. Įmonės regiono viršininko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono eksploatavimo grupės vadovo, remonto grupės vadovo ir transporto dispečerio atlyginimo struktūra. Įmonės regiono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono – rajono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono sandėlininko ir techniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono vairuotojo atlyginimo struktūra. Įmonės regiono remonto darbuotojų atlyginimo struktūra. Skaityti daugiau
Darbo ekonomika (6)1 užduotis. Kaip klasifikuojamas darbas? Kas tai yra darbas? Kuris darbo aspektas, apibūdina motyvaciją? Kuri mokykla susiformavo atsiradus poreikiui numatyti pagrindines valdymo gaires tokių sudėtingų organizacijų kaip fabrikai? Kuris mokslininkas teigė, kad našus darbas gali būti tik darbas organizuojamas pagal taisykles, principus, standartus, parengtus naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgametę praktinę patirtį. Kokį potencialą išskiriant įvertinami darbo ištekliai ekonominiu požiūriu? Kaip skirstomi gyvenimo lygio rodikliai? Kas tai yra darbo jėga? Kas tai yra nedarbo lygis? Kada yra subalansuota darbo rinka? Kokia darbo rinka pasižymi šiomis savybėmis: yra daug tarpusavyje konkuruojančių firmų, kurios samdo tam tikrus darbuotojus; yra daug tarpusavyje konkuruojančių, vienodos kvalifikacijos darbuotojų, kurie siūlo savo darbo paslaugas; nei firmos, nei darbuotojai nekontroliuoja ir nediktuoja darbo užmokesčio lygio? Kokios sąjungos darbo rinkoje gina samdomų darbuotojų interesus: siekia padidinti paklausą darbo rinkoje ir pakelti darbo užmokestį? Kas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis darbo jėgos pasiūlą įmonės, ūkio šakos, visos ekonomikos mastu? Kokia darbo kreive nurodo, kad didėjant darbo užmokesčiui, darbo pasiūla didėja. Ir atvirkščiai, mažėjant darbo kainai, siūlomas darbo kiekis taip pat mažėja? Kaip skirstomas nedarbas pagal kilmę? Kokį nedarbo lygį ekonomistai laiko visišku užimtumu (natūraliu nedarbo lygiu)? Kokios yra nedarbo mažinimo priemonės (2 teisingi atsakymai)? Kas tai yra šešėlinis nedarbas? Kas tai yra ciklinis nedarbas? Kas tai yra paslėptasis nedarbas? 1 Užduoties atsakymai. 2 užduotis. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite kokiais dviem rodikliais gali būti išreiškiamas darbo našumas? Kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų išdirbis? Išvardinkite darbo našumą, įtakojančius veiksnius. Aprašykite F.W. Tayloro darbo organizavimo filosofijos pagrindinius principus. Apibūdinkite kelis Fayolio valdymo principus. Apibūdinkite, kas tai yra darbo normavimas, koks tikslas. Apibūdinkite, kas tai yra normuota užduotis ir aptarnavimo norma. Paaiškinkite, kuo skiriasi vizualinis ištisinis darbo stebėjimas nuo atrankinio? Išdėstykite, kokiu nuoseklumu siūloma atlikti darbo analizę. Apibūdinkite, kaip atliekamas darbuotojų poreikio planavimas. Išvardinkite rodiklius, kuriais atliekamas darbo sąlygų gerinimas. Išvardinkite rodiklius, kaip įmonėse darbuotojams teikiamos socialinės garantijos. Paaiškinkite, kaip apskaičiuojamas darbuotojų apyvartumo koeficientas, ką šis koeficientas parodo. Ar, Jūsų manymu, reikalinga įmonėse atlikti darbuotojų kaitos analizę, ar Jūsų esamoje (buvusioje) darbovietėje atliekama tokia analizė? Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga (4)Įvadas. Profesinės rizikos vertinimas. Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal pasekmes? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Priešgaisrinės saugos reikalavimai visuomeninės paskirties pastatuose. Ekstremalių situacijų priežastys. Svarbiausieji gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga (5)Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbo ir poilsio laikas. Saugaus darbo organizavimas įmonėje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Patalpų klasifikavimas elektros srovės pavojingumo atžvilgiu. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Apsauga nuo elektros. Pirmoji pagalba įvykus elektros traumai. Apsauga nuo statinės elektros. Higienos reikalavimai gamybos patalpoms ir darbo vietoms. Saugaus darbo psichologija ir ergonomika. Gamybinių patalpų eksploatacija ir priežiūra. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Oro užterštumas technologinėmis dulkėmis. Oro užterštumas cheminėmis dulkėmis. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo gamybinio triukšmo ir vibracijos. Gamybinių patalpų apšvietimas. Bendros žinios apie degimą. Priešgaisrinė profilaktika. Žmonių evakuacija iš pastatų ir patalpų. Medžiagų, konstrukcijų ir pastatų atsparumas ugniai. Technologinių procesų priešgaisrinė apsauga. Gaisrų priežastys. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Priešgaisrinis vandentiekis. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Techninės priemonės žmonėms įspėti apie gaisrą. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga: trąšų ir substratų tyrimų vadovo veiklaLietuvos žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų centro trąšų ir substratų tyrimų vadovo veikla darbų saugos srityje. Trąšų ir substratų tyrimų vadovo veikla. Įstatyminiai aktai reglamentuojantys tokią veiklą. Galimi pažeidimai. Priemonių planas, mažinantys darbo veiklos pažeidimus. Darbų sauga laboratorijoje. Mėšlo ir srutų laboratorinių tyrimų technologinis procesas. Kenksmingi, pavojingi, darbingumą mažinantys veiksniai. Kenksmingi ir pavojingi veiksniai. Darbingumą mažinantys veiksniai. Apsaugos priemonės asmeninės. Apsauginiai drabužiai. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Lietuvos žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų centro trąšų ir substratų laboratorijos laboranto saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojų veiksmai prieš darbo pradžia. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga: UAB "Exus"Asmens dirbančio kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija: bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugo priemones nuo jų poveikio. Dirbančio kompiuteriu veiksmai prieš darbo pradžią. Dirbančio kompiuteriu veiksmai darbo metu. Dirbančio kompiuteriu veiksmai avariniais atvejais. Dirbančio kompiuteriu veiksmai baigus darbą. Skaityti daugiau
......