Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Hansabankas"Įvadas. Akcinės bendrovės "Hansabankas" charakteristika. Dėl kasmetinių atostogų. Ekonomisto pareigybės nuostatai. Dėl informacijos suteikimo. Dėl išankstinio vietų rezervavimo. Įgaliojimas dėl programinės įrangos atsiėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Skaičiavimo aparatų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados. Priedai (5): AB "Hansabankas" struktūra. Dokumentų registrų sąrašas. Dokumentacijos planas. Gyvenimo aprašymas. Garantinis dokumentas. Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: prekyba buities technikaĮvadas. Uždarosios akcinės bendrovės charakteristika. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas. Dėl darbo užmokesčio sumažinimo. Buhalterio pareigybės nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Įgaliojimas. Dėl sutarčių sudarymo. Pažyma apie gautas pajamas. LCD televizoriaus nurašymo aktas. Komercinis pasiūlymas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Susirinkimo dalyvių sąrašas. Bylų perdavimo aktas. Išvados. Priedai (Pavaldumo schema. Dokumentų registrų sąrašas. Rekomendacija dėl įdarbinimo). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Lidgena"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Lidgena" charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl įsidarbinimo. Įgaliojimas. Dėl kompiuterių perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Uždaroji akcinė bendrovė "Lidgena" darbuotojų susirinkimo protokolas. Nešiojamos užtvaros nurašymo aktas. Priėmimo - perdavimo aktas. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Mineraliniai vandenys"Dokumentų valdymo savarankiškas rašto darbas - projektas. Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tarka. Darbuotojai rengiantys ir tvarkantys veiklos dokumentus. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės, įstaigos ar organizacijos archyvas. Bylų apyrašas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl bendrovės veiklos nuostatų pakeitimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Dėl bendradarbiavimo. Dėl bendradarbiavimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija. Darbuotojų kolektyvo susirinkimo protokolas. Nusidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Įgaliojimas dėl sutarties įforminimo. Pareiginiai nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Priedai (1). Išvados. Skaityti daugiau
Cardiovascular system, bloodDarbas anglų kalba apie kraujagyslių sistemą ir kraują. Examination of the cardiovascular system. Anatomy. The Cardiac Cycle. The Heart Sounds. The neck vessels. What Is Blood Pressure? What Causes Hight Blood Pressure? How Often Should People Be Tested? How Is Hight Blood Pressure Treated? Sunkesnių žodžių žodynėlis. Skaityti daugiau
CarnivalsDialogas anglų kalba apie žymiausius karnavalus ir šventes pasaulyje. Skaityti daugiau
CeliulitasKas yra celiulitas. Celiulito atsiradimas. Celiulitą lemiantys veiksniai. Celiulito gydimas. Kremai. Masažai. Pleistras. Mityba. Mankšta. Celiulito profilaktika. Išvados. Skaityti daugiau
Chemija (13)Chemijos namų darbai — klausimai, atsakymai, reakcijų lygtys. Neorganiniai junginiai. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalai. Elektrolitinė disociacija. Koloidiniai tirpalai. Vandens kietumas. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozija. Galvaninės dangos. Organiniai stambiamolekuliniai junginiai. Skaityti daugiau
Chemija (22)Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Termochemijos dėsnis. Polimerai. Jų struktūra ir savybės. Skaityti daugiau
Chemija (38)Druskų cheminės savybės. Kuo skiriasi kompleksinės ir dvigubos druskos? Apskaičiuoti entalpijos reakcijos pokytį ir parašyti termocheminės reakcijos lygtį. Homogeninė sistema yra cheminėje pusiausvyroje. Kokiais temperatūros ir koncentracijos pokyčiais galima perstumti cheminę pusiausvyrą į dešinę? Parašyti pusiausvyros konstantos išraišką. Metalų nuo korozijos apsaugos būdai. Elektroninių lygčių metodu apskaičiuoti koeficientus šiai reakcijai. Nurodyti medžiagas - oksidatorius bei reduktorius ir kurios medžiagos oksiduojasi bei redukuojasi. Koloidiniai tirpalai. Kaip paaiškinti koloidinės dalelės susidarymą ir krūvio atsiradimą? Parašyti AgI micelės formules, kai stabilizuojantis elektrolitas : a) AgNO3, b) KI. Koloidinių tirpalų gavimo būdai. Apskaičiuoti 15 % propilo alkoholio C7 H7 OH vandeninio tirpalo virimo temperatūrą. Vandens Kv - 0,52o C/mmol. Atmosfera ir jos tarša. Antropogeninė atmosferos tarša pasireiškia dviem pavidalais. Biogeniniai elementai. Azoto ciklas. Parašyti polietileno polimerizacijos reakciją. Polietileno savybės. Koks 10 % natrio karbonato tirpalo (tankis – 1,105 g/cm3) tūris reikalingas 5 litrams 2 % tirpalo (tankis – 1,02 g/cm3) paruošti? Skaityti daugiau
Chemija (50)Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pagrindinis termochemijos arba Heso dėsnis. Entropija. Praktinis elektrolizės pritaikymas. Akumuliatoriai. Elektolizės procesai. Katodiniai ir anodiniai procesai. Faradėjaus dėsniai. Elektrolizė. Elektolizės procesai. Katodiniai ir anodiniai procesai. Elektrolizės procesai ant katodo. Elektrolizės procesai ant anodo. Standartiniai elektrodų potencialai. Galvaninių elementų tipai. Elektrodo potencialas. Galvaninių elementų tipai. Voltos galvaninis elementas. Danielio ir Jakobio galvaninis elementas. Sausieji hermetiniai elementai. Skaityti daugiau
Chemija (51)Chemijos kryžiažodis. Mokslas apie medžiagas ir vienų medžiagų virtimą kitomis. Mažiausios dalelės, turinčios tos medžiagos savybių. Mažiausia chemiškai nedaloma dalelė. Teigiamąjį arba neigiamąjį elektros krūvį turinčios dalelės. Kaip vadinami teigiami jonai? Kaip vadinami neigiami jonai? Branduolio dalelė, kurios krūvis +1. Branduolio dalelė, neturinti elektros krūvio. Neigiamą krūvį, kuris -1, turinti dalelė. Savaiminis atomų branduolių skilimas. Kaip vadinamas skaičius, rodantis, kiek elemento atomų yra formulėje. Kokia medžiaga yra neskaidri, kali, yra kieta medžiaga, yra aukšta lydymosi temperatūra ir gerai praleidžianti elektros srovę ir šilumą. Skystos būsenos metalas. Trapus, nuo smūgio lengvai subyra ar sudūžta, daugumos paviršius neblizga, blogas šilumos ir elektros laidininkas, daugumos žema lydymosi ir virimo temperatūra. Kas tai? Yra tik vienas skystasis nemetalas. Koks? Ką sudaro elementai, esantys viename periodinės cheminių elementų lentelės vertikaliajame stulpelyje? Ką sudaro elementai, esantys viename periodinės cheminių elementų lentelės horizontalioje eilėje? Kaip vadinami tarpiniai elementai tarp metalų ir nemetalų? Kaip vadinami junginiai kuriuos sudaro molekulės? Ką atliekame tyrinėdami ir fizikinius, ir cheminius reiškinius? Kaip dar vadiname tyrinėtus ir fizikinius, ir cheminius reiškinius? Kaip vadinamas elektronų atidavimas? Kaip vadinamas elektronų prisijungimas? Kokia žaliava labai svarbi metalams gauti? Kaip vadinama reakcija, kurios metu išsiskiria šiluma? Kaip vadinama reakcija, kurios metu sunaudojama šiluma? Kaip vadinamas reiškinys, kuriam vykstant išsiskiria šviesa ir šiluma? Kaip vadinami metalai, kurie nei ore, nei kaitinami liepsnoje nesijungia su deguonimi? Kaip vadinamas metalų irimas? Kaip vadinama medžiagos ypatybė, kuri išryškėja (atsiskleidžia) jai reaguojant su kitomis medžiagomis? Skaityti daugiau
Chemijos eksperimentaiChemijos bandymų aprašymai, bei analizės. Eksperimentas "Ugnis be degtuko". Reagentai. Instrukcijos. Eksperimento analizė. Eksperimentas "Greitai paruošiamas karštas ledas". Reagentai. Instrukcijos. Eksperimento analizė. Priedai. Eksperimentas "Chameleonas". Reagentai: Instrukcijos. Spalvų pasikeitimas. Eksperimento analizė. Skaityti daugiau
Chemiko literatūra interneteĮvadas. Paieškos sistemos. Medžiagų struktūros ir kristalochemijos žurnalų elektroninės svetainės. Lietuvos žurnalų svetainės. Elektroninių žurnalų svetainės (rusų, anglų kalbų). Patentų paieška. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminė analizė5variantas. Užbaikite reakciją CaCl2 + H2C2O4 —>; parašykite molekulines ir jonines lygtis. Ar naudojama ši reakcija kokybinėje analizėje, jei naudojama, tai kur? Tirpale skirtingų analitinių grupių katijonų mišinys: Na+; Fe3+; Zn2+. Atlikite sisteminę analizę rūgščių - šarmų metodu reakcijų lygtimis. Apskaičiuokite vandenilio jonų koncentraciją ir pH KOH tirpalo, kurio koncentracija 0,56 g/l. Kurį iš sąlygoje išvardintų reagentų galima panaudoti, norint sumažinti vandenilio jonų koncentraciją CH3COOH acto rūgšties tirpale ir kodėl? 1)NH4C1 2)HC1 3)CH3COONa 4) KN03. Kas yra buferiniai tirpalai? Iš ko jie sudaryti? Reakcijomis paaiškinkite jų veikimo esmę. Kur analizėje jie vartojami? Kiek ml 80 % orto fosforo rūgšties tirpalo (p=l,633g/cm3) reikės, norint pagamint 1,5 litro 0,1 N H3PO4 tirpalo. Išlyginkite oksidacijos - redukcijos reakcijos lygtį. Nurodykite oksidatorių ir reduktorių, bei vykstančius procesus: Mn02 + (NH4)2C204 + H2S04 MnS04 + (NH4)2S04 + C02 + H20 Į 25 ml 0,02 N Na2S203 (natrio tiosulfato tirpalo) įpilta 20 ml jodo tirpalo, kurio titras = 0,0003 lg/m/. Kokia spalva nusidažys tirpalas, į jį įpylus krakmolo? Kodėl? Analizei paimta 0,5 g FeCb • 6H20. Kiek mililitrų 10 % NaOH natrio šarmo tirpalo (p= 1,115 g/cm3) reikės, norint pilnai nusodinti geležį? Kokios savybės būtinos medžiagų nusodinamajai ir sveriamajai formoms? Pateikite pavyzdžių. Skaityti daugiau
Cheminė maisto taršaĮvadas. Maisto priedai. Toksinį poveikį sukeliantys metalai. Kadmis. Švinas. Gyvsidabris. Polichlorbifenilai. Pesticidai. Nitratai. Cheminės maisto taršos sukeliami sveikatos sutrikimai. Maisto kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminės reakcijos greitisCheminės reakcijos greitis. Cheminė kinetika. Pavyzdžiai. Apibrėžimai. Sprendimai. Tirpalų osmosinis slėgis. Skaityti daugiau
Cheminiai mutagenai ir jų išlikimo trukmėĮvadas. Apie mutagenus. Cheminiai mutagenai. Cheminių mutagenų ypatumai. Cheminiai mutagenai susidarantys po įvairių sąveikų. Santrumpa. Išvados. Skaityti daugiau
Chemiškai pavojingų objektų avarijosĮvadas. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Pavojingumo lygiai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Skaityti daugiau
Centralizuotas ūkis ir jo krizėUždaviniai. Įvadas. Centralizuotos ekonomikos plėtojimo galimybės ir bruožai. Centralizuoto ūkio krizė. Ekonominė aplinka (centralizuoto ūkio ekonominės sistemos vidinė ir išorinė aplinka). Centralizuoto ūkio krizė. Išvados. Skaityti daugiau
......