Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Bonus-malus sistemos sukūrimasBonus-malus sistema. Perėjimo matricą pagal Bonus-malus sistemą. Sudarome lygčių sistemą, pagal kurią nustatome galutinį vairuotojų skaičių nusistovėjusioje sistemoje. Įmokos gaunamos kiekvienais metais, kai pradinė įmoka 350 Lt, įmokos mažėja 5% pereinant per vieną klasę. Procentinis draudimo kompanijos nuostolis nusistovėjus sistemai. Bonus-malus sistema pakeitus pradinę klasę. Skaityti daugiau
Book review: process centered managementDarbas anglų kalba. Pranešimas: knygų palyginimas tema: centrinio planavimo procesas. Introduction. Report examines two authors view points on new product development by Slack, Nigel: "Operations management" and Brassington, Pettitt "Marketing". The design of product and service. New product development. Similarities. Differences. Conclusion. Skaityti daugiau
Books and readingDarbas anglų kalba. Knygos ir skaitymas. What books do you enjoy? Which do you prefer: borrowing books from library and friends or buying them? Is reading popular among teenagers? Why? Have you read any books in foreign languages? Skaityti daugiau
Bostvanos konstitucijaĮvadas. Tikslas yra susipažinti ir išanalizuoti. Botsvanos konstitucijos tekstą bei pabandyti aptarti jos atotrūkį nuo konstitucijos realia žmogaus teisių atžvilgiu. Botsvanos Konstitucijos bruožai. Konstitucijos priėmimas ir jos struktūra. Vykdomoji valdžia. Leidžiamoji valdžia. Teisminė valdžia. Faktinės Konstitucijos atotrūkis nuo realiosios žmogaus teisių atžvilgiu. Neteisėtas išsiuntimas iš šalies neįtikus vyriausybei. Bušmėnų diskriminacija ir jų laisvės judėti varžymas. Mirties bausmė. Kitos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Botanika (6)Goldžio aparato sandara, funkcijos, padėtis ląstelėje. Epidermio sandara, funkcijos. Epidermio priedai. Lapuočių ir spygliuočių stiebų anatominės sandaros skirtumai. Šviesamėgiai ir ūksminiai augalai. Ląstelė sulčių medžiagos, taikomoji reikšmė. Paparčio gametofito ir sporofito sandara. Bikolateraliniai indų kūleliai. Simpodinio ir monopodinio šakojimosi tipai. Raudonoji knyga. Svarbiausi saugotini ir nykstantys augalai. Liepos ir pušies lapų anatominė sandara. Riešutmedinių šeimos charakteristika. Atstovai. Erikinių šeimos charakteristika. Atstovai. Žiauberies sandara. Notrelinių šeimos augalų žiedai, žiedynai, jų sandara. Sutelktiniai vaisiai. Augalai, turintys tokius vaisius. Skaityti daugiau
Brandžiųjų viduramžių filosofijaĮvadas Augustinizmo pirmtakai. Augustinizmo raida. Šv. Bonaventūras. Bonaventūro pažiūros. Fransis Bekonas (Francis Bacon). R. Bacono (Francis Bacon) pažiūros. Bacono reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Brėžinio skaitymas: surinkimo vienetasInžinerinės grafikos kursas. 17 variantas 2 detalė. Brėžinio skaitymas ir detalizavimas. Įvadas. Specifikacija. Specifikacijos paaiškinimai. Surinkimo brėžinio skaitymas. Bendrojo vaizdo brėžinio detalizavimas. Matmenų parinkimas ir išdėstymas. Priedas: 4 dwg bylos. Skaityti daugiau
Brėžinys: vienalaipsnis reduktoriusDwg byla. Reduktoriaus bendras vaizdas. Vieno laipsnio reduktorius. Skaityti daugiau
Brolių Liumjerų kinasFilmavimo pagrindai. Liumjerai – kinematografo išradėjai. Pirmasis viešas kino seansas. Su triumfu po platų pasaulį. Skaityti daugiau
Bruožų krypties asmenybės teorijosĮvadas. Asmenybės esmė. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Budistų menas Baktrijoje ir GandharojeDailės pranešimas. Gandharos ir Baktrijos istorija bei budizmo paplitimas šiuose kraštuose. Šiek tiek istorijos. Ankstyvasis periodas. Kaniskos periodas. Skaityti daugiau
Budizmas (15)Budizmo kaip religijos atsiradimas. Budizmo pradininkas Sidharta Gautama. Budizmo "Šventosios knygos". Budistų tikyba. Budizmo mokymas. Budizmo įtaka. Budizmo problema. Išvados. Skaityti daugiau
Budizmas (17)Budizmą išpažįstančios šalys. Tikslas vienas, kelių daugybė. Vadžrajanos budizmas. Lamaizmas. Dzenbudizmas. Japoniškosios sektos. Skaityti daugiau
Budizmas (18)Tikėjimas. Budizmas. Nirvana. Čitta. Tauriuoju aštuonialypiu keliu. Išmintis. Dora. Proto ir dvasios ugdymas. Dharma. Nesavastingumas. Keturios tauriosios tiesos. Skaityti daugiau
BuhalterijaBuhalterinio uždavinio sprendimas. Iš duoto praeito mėnesio bandomojo balanso reikėjo: 1.Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. 2.Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 3.Atlikti koreguojančius ir uždarančius įrašus. 4.Sudaryti Darbinę atskaitomybės lentelę. 5.Sustatyti Balansą ir Pelno (nuostolio) ataskaitas. Skaityti daugiau
Buhalterijos darbuotojo darbo vietos projektavimasĮvadas. Darbo patalpos parinkimas ir įrengimas. Darbo priemonės. Darbo aplinka. Patalpos bendro apšvietimo apskaičiavimas. Išvados. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaitaIstorija, balansas, dvejybinis įrašas, aiškinamasis raštas. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (11)Buhalterinės apskaitos uždaviniai ir sprendimai. Įvertinti apskaitos reikšmę; Atskirti įmonės turtą ir nuosavybę; Suprasti pagrindinę apskaitos lygybę; Mokėti fiksuoti finansinės būklės pasikeitimus apskaitoje; Išanalizuoti balanso sudarymo principus; Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą; Sudaryti bandomąjį balansą. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (12)Buhalterinės apskaitos procesas ir jo nuoseklumas. Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitos objektai ir jų klasifikavimas. Apskaitos sistemos samprata. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos rūšys. Bendrieji apskaitos principai ir jų deklaravimas. Bendrieji apskaitos tvarkymo metodai ir reikalavimai. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Tvarkymo metodai. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (14)Buhalterinės apskaitos esmė ir vaidmuo informacijos sistemoje. Įmonės apskaitos politika. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas bei apskaitai keliami reikalavimai. Apibūdinkite 2 verslo apskaitos standartas. Turtas ir įsipareigojimai. Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Įsigaliojimo data. 9 verslo apskaitos standartas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikaina. Grynoji galimo realizavimo vertė. Paslaugų tiekimo atsargų savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Įsigaliojimo data. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą FIFO metodu. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą LIFO metodu. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą vidutinių kainų metodu. Skaityti daugiau
......