Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Matematinė logika (2)19 a variantas. Kurie iš šių žodžių yra formulės? Praleiskite nereikalingus skliaustus formulėse. Grąžinkite skliaustus šiose formulėse. Apskaičiuokite formulių teisingumo reikšmes, kai žinomi rinkiniai. Sudarykite šių funkcijų teisingumo lenteles. Nurodykite, ar pakanka duomenų kiekvienos iš šių formulių teisingumo reikšmei nustatyti. Jeigu pakanka, nurodykite tą reikšmę. Jeigu nepakanka, tai parodykite, kad formulė gali įgyti ir reikšmę t, ir reikšmę k. Sudarykite šiomis formulėmis išreiškiamų funkcijų TNDF ir TNKF: Sudarykite teisingumo funkcijų TNDF ir TNKF, jei šios funkcijos: c) yra sudarytos iš keturių atomų ir lygios t tada ir tik tada, kai reikšmę k įgyjančių atomų skaičius ne mažesnis už du ir ne didesnis už tris. Išspręskite lygtis. Išspręskite lygtis. Įrodykite lygiavertiškumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių tapatųjį teisingumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių prieštaringumą. Kurios iš pateiktų formulių yra tapačiai teisingos? Prieštaringos? Neutralios? Ne tapačiai teisingos? Įvykdomos? Įrodykite lygiavertiškumus. Raskite tokius P, Q, R reikšmių rinkinius, kuriems esant duotosios formulės įgyja: 1) vienodas teisingumo reikšmes, 2) skirtingas teisingumo reikšmes. Nurodykite teisingus išplaukimus. Įrodykite teiginius (Γ – bet kuri formulių aibė). Ar teisingi išplaukimai. Įrodykite, kad išplaukimai yra teisingi. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos mokyklinės matematikos sakinius. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos sakinius. Lietuvių kalba išreikškite šių sakinių neigimus: Užrašykite sakinius, kontrapozityvius šiems Iš duotų prielaidų (kairysis stulpelis) pagal duotą taisyklę (dešinysis stulpelis) gaukite išvadą. Pagrįskite atsakymą į klausimą, ar iš prielaidos (kairysis stulpelis) išplaukia išvada(dešinysis stulpelis). Išanalizuokite samprotavimus. Išanalizuokite samprotavimus. Sudarykite kontaktines schemas, realizuojančias šias Bulio funkcijas (įvertinkite, kad P כ Q ≡ P ν Q). Supaprastinkite kontaktines schemas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis kontaktinėmis schemomis, išraiškas, jas suprastinkite ir sudarykite kontaktines ir elektronines schemas(panaudokite loginius elementus NE, IR, ARBA) atliekančias tas pačias funkcijas pagal jų suprastintas išraiškas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis elektroninėmis schemomis (3.8 pav.), išraiškas. Sudarykite kontaktines ir elektronines schemas, atliekančias. Sudarykite paprastą grandinę, kad kambario apšvietimas būtų įjungiamas trimis skirtingais jungikliais taip, kad paspaudus kiekvieną iš jų, apšvietimas įsijungtų, jei prieš tai jis bus išjungtas, ir išsijungtų, jei prieš tai jis buvo įjungtas. Skaityti daugiau
Matematinė logika (3)59 variantas. Kurie iš šių žodžių yra formulės. Praleiskite nereikalingus skliaustus formulėse. Grąžinkite skliaustus šiose formulėse. Apskaičiuokite formulių teisingumo reikšmes, kai žinomi rinkiniai. Sudarykite šių funkcijų teisingumo lenteles. Nurodykite, ar pakanka duomenų kiekvienos iš šių formulių teisingumo reikšmei nustatyti. Jeigu pakanka, nurodykite tą reikšmę. Jeigu nepakanka, tai parodykite, kad formulė gali įgyti ir reikšmę t, ir reikšmę k. Sudarykite šiomis formulėmis išreiškiamų funkcijų TNDF ir TNKF. Sudarykite teisingumo funkcijų TNDF ir TNKF, jei šios funkcijos. Išspręskite lygtis. Įrodykite lygiavertiškumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių tapatųjį teisingumą. Be teisingumo lentelių įrodykite formulių prieštaringumą. Kurios iš pateiktų formulių yra tapačiai teisingos? Prieštaringos? Neutralios? Netapačiai teisingos? Įvykdomos? Įrodykite lygiavertiškumus. Raskite tokius P, Q, R reikšmių rinkinius, kuriems esant duotosios formulės įgyja: 1) vienodas teisingumo reikšmes, 2) skirtingas teisingumo reikšmes. Įrodykite teiginius (Γ – bet kuri formulių aibė). Ar teisingi išplaukimai. Įrodykite, kad išplaukimai yra teisingi. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos mokyklinės matematikos teiginius. Teiginių algebros formulėmis užrašykite šiuos sakinius. Lietuvių kalba išreiškite šių sakinių neigimus. Užrašykite sakinius, kontrapozityvius šiems. Iš duotų prielaidų (kairysis stulpelis) pagal duotą taisyklę (dešinysis stulpelis) gaukite išvadą. Pagal duotą išvadą (dešinysis stulpelis) ir taisyklę (kairysis stulpelis), atkurkite prielaidas. Pagrįskite atsakymą į klausimą, ar iš prielaidos (kairysis stulpelis) išplaukia išvada (dešinysis stulpelis). Išanalizuokite samprotavimus. Išanalizuokite samprotavimus. Sudarykite kontaktines schemas, realizuojančias šias Bulio funkcijas. Supaprastinkite kontaktines schemas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis kontaktinėmis schemomis, išraiškas, jas suprastinkite ir sudarykite kontaktines ir elektronines schemas (panaudokite loginius elementus NE, IR, ARBA) atliekančias tas pačias funkcijas pagal jų suprastintas išraiškas. Raskite Bulio funkcijų, atliekamų šiomis elektroninėmis schemomis. Suprastinkite elektronines schemas. Sudarykite kontaktines ir elektronines schemas, atliekančias. Sudarykite kontaktines ir logines trijų įėjimų schemas, kurių išėjime. Skaityti daugiau
Matematinė statistikaMatematinės statistikos savarankiškas darbas Nr.60. 1 uždavinys. Žinoma 50 tiriamo požymio reikšmių: Sudarykime intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k=5, apskaičiuokime santykinį dažnių histogramos stačiakampių aukščius ir nubrėžkime histogramą. 2 uždavinys. Pirma užduotis. Žinoma 50 normalinio atsitiktinio dydžio reikšmių (žr. pirmojo uždavinio 1 pavyzdį). Parinkę pasikliovimo lygmenį γ = 0,99, raskime parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ žinomas ir lygus s1, imtam su vienu ženklu po kablelio (neapvalinant). 3 uždavinys. Pirma užduotis. Žinoma 50 požymio reikšmių (žr. pirmojo uždavinio 1 pavyzdį). Atsižvelgę į santykinių dažnių histogramos pavidalą, formuojame neparametrinę hipotezę ~ N(a;σ) ir ją patikriname, parinkę reikšmingumo lygmenį α = 0,05 ir pritaikę suderamumo kriterijų. Antra užduotis. Žinoma 50 požymio reikšmių ir kontrolinės sumos. Sudarykime intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k =5. 4 uždavinys. Pirma užduotis. Žinoma 50 normaliojo atsitiktinio dydžio reikšmių (žr. pirmojo uždavinio 1 pavyzdį), a0 ir σ. Reikšmė a0 yra imties vidurkio sveikoji dalis; σ lygus s1 su vienu ženklu po kablelio (neapvalinant). Patikrinkime parametrinę hipotezę. 5 uždavinys. Žinomos dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių X ~ N(ax; σx) Y ~ (ay; σy). 6 uždavinys. Apskaičiuokime imties (žr. 5 uždavinio pavyzdį) koreliacijos koeficientą r ir raskime regresijos tiesės lygtį. 7 uždavinys. Turima koreliacijos lentelė. 8 uždavinys. Žinoma koreliacinė lentelė ir kontrolinės sumos. Apskaičiuokime koreliacinį santykį. Apskaičiuojame šių sąlyginių vidurkių kvadratų vidurkį. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (11)Matematinės statistikos užduotys savarankiškam darbui (II). 1 užduotis. Stjudento skirstinio grafikai. Normaliojo skirstinio grafikai. Binominio skirstinio grafikai. 2 užduotis. Vidurkio intervalinių įverčių radimas. Vidurkio intervalinį įvertinimą radimas, kai žinomas σ. Vidurkio intervalinį įvertinimą radimas. nežinomas σ ir a Vidurkio intervalinį įvertinimą radimas tik su "Statistika". Hipotezės apie duomenų normališkumą patikrinimas. 3 užduotis. T-kriterijaus taikymas nepriklausomiems duomenims. T-kriterijaus taikymas priklausomiems duomenims. Kriterijaus taikymas. Požymių nepriklausomumo tikrinimas. Požymio homogeniškumo tikrinimas. Užduotis. Dispersinės analizės taikymas vieno faktoriaus situacijoje. Dispersinės analizės taikymas dviejų faktorių situacijoje. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (12)Excel byla. Pagal duomenis apie 22 ūkio išaugintą bulvių derlių, primelžto pieno kiekį ir šių produktų gamybos tiesiogines darbo sąnaudas. Nustatyti: kaip pakito darbo našumas gaminant pavienius produktus kiekvienais metais, lyginant su 2001 metais; kaip pakito darbo našumas analizuojamais laikotarpiais abiejų produktų gamyboje kartu paėmus. Apskaičiuoti absoliutines darbo sąnaudų pakitimo sumas, susidariusias dėl darbo našumo pasikeitimo. Struktūrinio grupavimo būdu parodyti N apskrities respondentinių ūkininkų ūkių (14-53) pasiskirstymą pagal ūkininkų laikomų galvijų skaičių. Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkininkų ūkių skaičiaus absoliutinius ir santykinius dažnius bei galvijų skaičių tenkantį vienam ūkininko ūkiui. Gausą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti išvadas. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti 2 ūkio rapsų faktinio derlingumo bazinius ir grandininius dinamikos santykinius dydžius. Gautus rezultatus surašyti į lentelę ir sudaryti linijinę (stulpelinę) diagramą, vaizduojančią rapsų kitimą analizuojamu laikotarpiu. Apibendrinti gautus rezultatus. Pagal duomenis apie 27 bendrovės darbuotojų skaičiaus kaitą 2004m. Apskaičiuoti šios AB darbuotojų skaičiaus vidurkį sausio (balandžio, rugpjūčio, gruodžio ) mėnesį. Pagal duotus duomenis apie 6 apskrities namų ūkių vidutines disponuojamas pajamas ir vartojimo išlaidas 2003 metų. Mechaninės ranžiruotės atrankos būdu parinkti 10 namų ūkių ir: nustatyti piniginių (natūrinių) išlaidų maisto produktams priklausomybę nuo disponuojamų pajamų. Paaiškinti regresijos koeficientų prasmę. Apskaičiuoti teorines (hipotetines) piniginių (natūrinių) išlaidų maisto produktams reikšmes. Apskaičiuoti porinės koreliacijos koeficientą. Apskaičiuoti aproksimacijos paklaidą. Padaryti išvadas apie vartojimo išlaidų priklausomybę nuo disponuojamų pajamų, ryšių glaudumą ir jų patikimumą. Pagal 5,16 lentelės duomenis apie pagrindinių žemės ūkio produktų gamybą ir suvartojimą skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui 1990 - 2002 metais, apskaičiuoti bulvių gamybos grandininius dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius. Apskaičiuotus rodiklius surašyti į suvestinę lentelę ir padaryti išvadas. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (3)Pirmasis uždavinys. Temos: Intervalinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Antrasis uždavinys. Temos: Normaliojo skirstinio N(a, σ): a) vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ žinomas; b) vidurkio a pasikliautinis intervalas, kai σ nežinomas; vidutinio kvadratinio nuokrypio σ pasikliautinis intervalas, kai a nežinomas; c) parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ nežinomas; parametro σ pasikliautinąjį intervalą, kai a nežinomas. Trečiasis uždavinys. Tema: Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Ketvirtasis uždavinys. Temos: Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Binominio skirstinio parametro p pasikliautinojo intervalo radimas ir p reikšmės hipotezės tikrinimas. Penktasis uždavinys. Tema: Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Šeštasis uždavinys. Temos: Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas. Septintasis uždavinys. Temos: Imties koreliacijos koeficiento apskaičiavimas; Regresijos tiesės radimas; Koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas; Koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Aštuntasis uždavinys. Temos: Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas; Geriausios regresijos kreivės parinkimas. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (5)Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Nornaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (6)Pirmasis uždavinys. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teoriniai pagrindai. Uždavinio sprendimas. Antrasis uždavinys. Normaliojo skirstinio): vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teoriniai pagrindai. Uždavinio sprendimas. Trečiasis uždavinys. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Ketvirtasis uždavinys. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (8)Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Vidutinio kvadratinio nuokrypio pasikliautinasis intervalas, kai a nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Skaityti daugiau
Matematinė statistika (9)Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas. Skaityti daugiau
Matematinė viltis ir tikimybėAprašymas. Duotas loterijos ratas, kuris padalytas į 11 nelygių dalių. Laimėjimo dydis litais – išsuktas skaičius minus bilieto kaina. Vienas rato pasukimas kainuoja 1 litą. Turime užrašyti tikimybių skirstinį, pavaizduoti viską grafiškai, t.y. nubrėžti skirstinio poligoną, bei apskaičiuoti išlošio matematinę viltį. Darbo tikslai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Matematiniai uždaviniai ir sprendimai naudojant informacines technologijasMatematiniai uždaviniai ir sprendimai naudojant IT / Matematical problems and solutions using IT. 1. If you mix 3 liters of can A which contains 10% oil with 6 liters of can B which contains 40% oil, how much oil is in the mixture? Jei sumaišysi 3 litrus mišinio iš talpos A, kurio sudėtyje yra 10% alyvos, su 6 litrais mišinio iš talpos B, kurio sudėtyje yra 40% alyvos, kiek alyvos bus mišinyje? 2. You need a 15% acid solution for a certain test, but your supplier only ships a 10% solution and a 30% solution. Rather than pay the hefty surcharge to have the supplier make a 15% solution, you decide to mix 10% solution with 30% solution, to make your own 15% solution. You need 10 liters of the 15% acid solution. How many liters of 10% solution and 30% solution should you use? Tau reikia 15% rūgšties tirpalo tam tikram testui, bet tavo tiekėjas pristato tau tik 10% tirpalą ir 30% tirpalą. Geriau, kad nereikėtų mokėti didelės priemokos tam, kad tiekėjas pagamintų 15% tirpalą, tu nusprendi sumaišyti 10% tirpalą su 30% tirpalu, tam, kad pagaminti savo 15% tirpalą. Tau reikia 10 litrų 15% rūgšties tirpalo. Kiek litrų 10% tirpalo ir 30% tirpalo tau reikės naudoti? Vocabulary / Žodynėlis. Skaityti daugiau
Materialaus produkto gamybos proceso valdymo praktika organizacijoje: šaldyti duonos ir pyrago gaminiai UAB "Mantinga"Įvadas. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė darbuotojų atsakomybėĮvadas. Materialinės atsakomybės atsiradimas ir jos rūšys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas, žalos išieškojimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinės investicijosMakroekonomikos namų darbas. Pakomentuokite, kaip skaičiuojamas ir ką atspindi jūsų nagrinėjamas rodiklis. Užpildykite 1 lentelę ir paaiškinkite skaičiavimus. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio 2001 - 2006 metų kitimą šalyje. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio 2001 - 2006 metų kitimo procentinį pokytį šalyje. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio, tenkančio vienam gyventojui, 2001 - 2006 metų kitimą šalyje. Pakomentuokite kiekvieno grafiko gautus rezultatus. Užpildykite 2 lentelę ir paaiškinkite skaičiavimus. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio, tenkančio vienam gyventojui, pasiskirstymą pagal Lietuvos apskritis, 2008 m. (jei nėra – 2007 ar 2006 metais). Pakomentuokite grafiko gautus rezultatus. Palyginkite apskritis tarpusavyje ir su šalies vidurkiu. Palyginkite jūsų nagrinėjamą šalies rodiklį (2008, jei nebus 2007 ar 2006 metų) su Europos Sąjungos vidurkiu. Palyginkite jūsų nagrinėjamą šalies rodiklį (2008, jei nebus 2007 ar 2006 metų) su Latvijos ir Estijos šalių vidurkiais. Skaityti daugiau
Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymasĮvadas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Pastabos ir išvados. Skaityti daugiau
Materialiojo ilgalaikio turto apskaitaĮsigyjamo ir turimo materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto netekimo apskaita. Verslo apskaitos standartas Nr. 12 "Ilgalaikis materialusis turtas" Skaityti daugiau
Materialių investicijų apskaitos tvarka LietuvojeVerslo logika. Investicijos. Investicijų poveikio pelno mokestis. "Nulinio tarifo" būdas. "Sąnaudų" būdas. Skaityti daugiau
Matricos (6)Matricos sąvoka. Tiesiniai veiksmai su matricomis. Papildomos sąlygos. Transponavimas. Matricų sudėtis. Matricų sandauga. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Matricos (8)Išspręsti pateiktą lygtį. Duota. Sprendimas. Veiksmai su matricomis. Raskite matricos determinantą. Raskite duotųjų matricų sandaugas. Apskaičiuokite ketvirtosios eilės determinantą. Duota. Lygčių sistemą išspręsti Kraimerio metodu, o patikrinti gautus sprendimus Gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu. Duoti taškai A B C. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
......