Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Matematika (44)Išspręsti tiesinę lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu. Išspręsti tiesines lygčių sistemą Kramerio metodu. Išspręsti naudojant Gauso metodą. Rasti X determinantą. Apskaičiuoti determinantą. Reikia rasti gamybos planą, kai ūkinę sistemą sudaro du gamintojai. Skaityti daugiau
Matematika (45)Rasti ribas. Ištirti eilutės konvergavimą, remiantis Dalambero požymiu. Ištirti alternuojančios eilutės konvergavimą. Rasti išvestinę funkcijos. Rasti sudėtinių funkcijų išvestines ir diferencialus. Rasti funkcijos didžiausią ir mažiausią reikšmes. Skaityti daugiau
Matematika (46)Matematikos uždaviniai ir jų sprendimai. Matricos. Jų sprendimas: Atvirkštinės matricos metodu; Gauso metodu; Taikant Kramerio formules; Produktyvumas; Aibės; Palūkanos. Skaityti daugiau
Matematika (53)Eksperimento rezultatų aproksimavimas. Darbo užduotis: eksperimento duomenis, pateiktus lentele, aproksimuokite funkciją. Skaityti daugiau
Matematika (60)Išspręskite tiesinių lygčių sistemą, naudojant Kramerio formules ir atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas Kramerio metodu. Sprendimas atvirkštinės matricos metodu. Gauso metodu išspręskite tiesinių lygčių sistemą. Parašykite bendrąjį ir jį atitinkantį bazinį sprendinius. Bazinį sprendinį patikrinkite. Apskaičiuokite plotą lygiagretainio, nubrėžto ant vektorių a ir b, kai žinomi vektorių p ir q ilgiai ir kampas tarp vektorių ( p^q). Nubrėžkite šį lygiagretainį. Tetraedro viršūnės yra taškuose A1, A2, A3, A4. Raskite: briaunos A1 A2 ilgį. Kampą tarp briaunų A1 A2 ir A1 A3. Briaunos A1 A 4 lygtį. Sienos A1, A2, A3 lygtį. Kampą tarp briaunos A1 A 4 ir sienos A1, A2, A3. Aukštinės, nuleistos iš viršūnės A 4 į sieną A1, A2, A3 ilgį. Aukštinės, nuleistos iš viršūnės A 4 į sieną A1, A2, A3 lygtį. Sienos A1, A2, A3. Tetraedro tūrį. Parašykite kompleksinį skaičių trigonometrine ir algebrine forma. Skaityti daugiau
Matematika (62)Atlikti nurodytus veiksmus. Apskaičiuoti tiesinių lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Išspręsti tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Tiesinės lygčių sistemos. Sudarome matricą. Išspręsti transporto uždavinį grafiniu būdu. Skaityti daugiau
Matematika (63)11 variantas. Atlikti nurodyti veiksmai. išspręsta tiesinių lygčių sistema Kramerio ir atvirkštinės matricos metodu. Išspręsta tiesinių lygčių sistema Gauso metodu. Išspręsta tiesinio optimizavimo užduotis grafiniu būdu, uždavinio sąlyga pagal variante nurodytą raidę, skaitiniai duomenys iš lentelių. Išspręstas transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Matematika (64)Matematikos kryžiažodis. Klausimai susiję su architektūra. Skaityti daugiau
Matematika (68)Individualus namų darbas: 12 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis. Sugrupuojame imtį ir užpildome tokio tipo lentelę. Nubrėžiame santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašome empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x). Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuojame empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikriname neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu. Kai stebimo atsitiktinio dydžio standartas nėra žinomas, tai vidurkio m pasikliautinasis intervalas. Patikriname vieną parametrinę hipotezę C, kai nežinomas. Užduotis. Duota atsitiktinio dydžio (X,Y) dvimatė imtis. Sugrupuosime duomenis į koreliacinę lentelę. Komponentės Y sąlyginiai statistiniai skirstiniai. Rasime komponentės X empirinį vidurkį ir empirinį standartą. Rasime komponentės Y empirinį vidurkį ir empirinį standartą. Rasime empirinę kovariaciją. Empirinė Y regresijos X atžvilgio lygtis. Skaityti daugiau
Matematika (69)Individualus namų darbas: 25 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis: Sugrupuokite imtį ir užpildykite tokio tipo lentelę: Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x) ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu. Patikrinkite vieną parametrinę hipotezę A, B, C, kai nežinomas. 2 Užduotis: Duota atsitiktinio dydžio (X,Y) dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirstinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sandaugų) metodu apskaičiuoti komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai. Skaityti daugiau
Matematika (70)20 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis. Sugrupuokite imtį į 10 intervalų ir užpildykite tokio pavidalo lentelę. Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x) ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu Q=0,95. Patikrinkite vieną iš parametrinių hipotezių, kai Q nežinomas. 2 užduotis. Duota atsitiktinio dydžio ( X, Y ) dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirtinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sąndaugų) metodu apskaičiuokite komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai. Skaityti daugiau
Matematika (71)Matematikos kontrolinis darbas. Variantas 17, Nr.1. Apskaičiuokite. Išspręskite lygčių sistemą. Apskaičiuokite min. Duoti taškai. Apskaičiuokite. Kiek turėtų praeiti laiko, kad nuo 1000 litų sumos gautume 160 litų palūkanų, jei bankas moka 8% paprastųjų metinių palūkanų? Raskite tiesių 3x+4y=11 ir 3x-y=1 susikirtimo taško koordinates. Raskite funkcijų apibrėžimo sritis. Raskite ribas. Raskite funkcijų išvestines. Skaityti daugiau
Matematikos mokymo organizavimasMatematikos mokymo organizavimas. Pamoka ir jai keliami reikalavimai. Matematikos pamokos struktūra. Mokytojo rengimosi sistema. Matematikos pamokos analizė. Matematikos namų darbai ir jų tikrinimas. Matematikos žinių ir mokėjimų tikrinimas ir vertinimas. Matematikos mokymo priemonės. Uždaviniai. Aritmetinė progresija. Geometrinė progresija. Skaityti daugiau
Matematikos mokymo rezultatų vertinimasĮvadas. Vertinimo samprata. Neformalus ir formalus vertinimas. Vertinimo sistema. Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai. Pažymys. Išvados. Skaityti daugiau
Matematikos pamokos planasPamokos tipas: darbas grupėse, pasiruošimas kontroliniam darbui. Pamokos tema: § Dviejų tiesių lygiagretumas. Mokytojos pasiruošimas darbui. Mokomoji veikla. Skaityti daugiau
Matematikos pamokos planas: Nepriklausomų įvykių sankirtos tikimybėPamokos planas: Nepriklausomų įvykių sankirtos tikimybė. Pamokos tema, tikslas, metodai. Pasiruošimas. Pamokos eiga. Skaityti daugiau
Matematikos pamokų išplėstiniai planaiMatematikos pamokų, vestų Panevėžio specialiojoje mokykloje I spec. klasėje, išplėstiniai planai. Data. Tema: Skaičius ir skaitmuo 1. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Data. Tema: Skaičių 1, 2 kartojimas. Pora. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Tema: Vienas lygu vienam, du lygu dviem. Kartojimas ir įtvirtinimas. Tema: Supažindinimas su sudėties veiksmu (1 + 1). Veiksmo užrašymas. Tema: Supažindinimas su atimties veiksmu (2 – 1). Veiksmo užrašymas. Tema: Sudėties ir atimties iki 2 įtvirtinimas. Skaityti daugiau
Matematikos projektas: širdies ligosNubraižykite nikotino pasiskirstymo skritulinę diagramą. Sakykime, kad tiriame 100 nerūkančiųjų ir 100 rūkančiųjų. Jei staigus infarktas ištiko 5 nerūkančiuosius, tai kiek tokių atvejų apytikriai turėtų būti tarp rūkančiųjų? Jei lėtiniu bronchitu serga 10 nerūkančiųjų, tai kiek apytikriai rūkančiųjų turėtų sirgti šia liga? Kiek tai sudarys procentų? Vidutinė Lietuvos gyventojų amžiaus trukmė tokia: vyrų – 62, moterų – 67 metai. Kokia amžiaus trukmė surūkančių 2 pakelius per dieną ir daugiau: a) vyrų; b) moterų. Sakykime, kad užkietėjęs rūkalius surūko 20 cigarečių pakelius per dieną. Per kiek dienų jis gauna tokį benzpireno kiekį, kuris sukelia vėžį bandomajam gyvūnui? Kiek pinigų išleidžia jis per metus cigaretėms, jei vienas pakelis kainuoja 3 Lt? Išreikškite per parą kraujagyslėmis pervaromo kraujo kiekį gramais ir parašykite tą skaičių standartine išraiška. Apskaičiuokite, kiek susitraukimų daugiau per parą padaro rūkančio žmogaus širdis nei nerūkančio, ir kiek susitraukimų tai sudarys per metus? Įsivaizduokite, kad jūs pradedate rūkyti po vieną pakelį (20 cigarečių) per dieną septintoje klasėje ir vis dėlto išgyvenate vidutinį Lietuvos gyventojų amžių. Kiek kilogramų tabako dervos per visą jūsų gyvenimą susikauptų organizme, jei pats organizmas neapsivalytų? Kiek apytiksliai automobilių (sakykime, kainuojančių 30000 Lt) jūs prarūkysite per visą gyvenimą, jei rūkysite net ne pačias brangiausias (sakykime, po 3 Lt už pakelį) cigaretes? Skaityti daugiau
Matematikos tiriamasis darbasKiek muzikos kūrinių, kurie atlikti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, yra mano kompiuterio kietajame diske. Dainos pagal kalbą, procentas. Anglų kalba dainuojančių atlikėjų pasiskirstymas abėcėlės tvarka. Lietuvių kalba dainuojančių atlikėjų pasiskirstymas abėcėlės tvarka. Rusų kalba dainuojančių atlikėjų pasiskirstymas abėcėlės tvarka. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Matematinė analizė (11)PDF byla. Matematinės analizės namų darbas. Užduotys ir sprendimai. Darbas anglų bei lietuvių kalbomis. Skaityti daugiau
......