Šperos.lt > Namų darbai
Namų darbai

(5800 darbai)

Joniškio rajonas ekologiniu ir rekreaciniu aspektuJoniškio rajono geografinė padėtis. Joniškio rajono svarbiausios ekosistemos. Žagarės regioninis parkas. Biotopas. Biocenozė. Mūšos – Tyrelio kraštovaizdžio draustinis. Biotopas. Biocenozė. Švėtės slėnio botaninis draustinis. Biotopas. Joniškio rajono nykstančios rūšys ir gamtos paminklai. Žagarės dolomito atodanga. Raudonosios knygos gyvūnai. Raudonosios knygos augalai. Žagarės regioninis parkas. Žagarės miškai. Augmenija. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Joniškio rajono žagarės botaninis–zoologinis draustinis: ekologiniu ir rekreaciniu aspektuĮvadas. Joniškio rajono geografinė padėtis. Žagarės botaninis – zoologinis draustinis. Biotopai ir jų pasiskirstymas. Biocenozė. Biotechninės priemonės. Miško apsaugos priemonės. Skaityti daugiau
Jono evangelijaTeologijos darbas "Jono evangelija". Darbe nagrinėjama Evangelijos pagal Joną antroji dalis – Ženklų knyga. Įvadas. Ženklų knyga. Išvados. Skaityti daugiau
Jonušas RadvilaJonušo Radvilos biografija, vidaus ir užsienio politika, politinė ir karinė karjera, vaizdinė informacija. Skaityti daugiau
Jozefas HaidnasĮvadas. Jozefo haidno biografija. Formavimosi metai ( 1732- 1761). Esterhazių dvaras (1760-1790). Londonas ir Viena (1791-1809). Jozefo haidno kūryba. Skaityti daugiau
Judėjimas, judėjimo problemos ir jų sprendimo būdaiĮvadas. Gyvenimo trukmė: ryšys su judėjimo gyvybine veikla. Priklausomybė/nepriklausomybė judėjimo gyvybinėje veikloje. Judėjimo gyvybinę veiklą įtakojantys veiksniai. Biologiniai. Psichologiniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Aplinkos veiksniai. Politiniai ekonominiai veiksniai. Judėjimo gyvybinė veikla ir slaugos individualumas. Išvados. Skaityti daugiau
Judesių sinchroninė transformacijaAnotacija. Raktiniai žodžiai. Įvadas. Sistemos modelis. Nustatomos sistemos dinaminės charakteristikos. Analitinis tyrimas. Skaityti daugiau
Juozapas OleškevičiusEuropos dailė nuo romantizmo iki moderno. J. Oleškevičius paveikslų analizė. Juozapas Oleškevičius. J. Oleškevičiaus kūrybos bruožai. Portretas. Alegorinis – grupinis porteretas "Antiochas ir Stratonika". J. Oleškevičius "Anenkovos portretas". Skaityti daugiau
Juozas Aputis (4)Juozas Aputis – novelistas. 1 klausimas. Apsakymų problematika. 2 klausimas. Laiko filosofija. 3 klausimas. Kaimo žmogus ir civilizacija. 4 klausimas. Blogio problema. 5 klausimas. Novelė "Šūvis po Marazyno ąžuolu". Skaityti daugiau
Juozas JurginisIstoriko akademiko Juozo Jurginio biografija, Svarbiausi J. Jurginio veikalai. Skaityti daugiau
Jurga Ivanauskaitė (2)Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti J. Ivanauskaitės knygoje "Švelnūs tardymai" esminius bruožus. Kokius respondentams užduoda autorė klausimus ir kodėl? Interviu Jurgos Ivanauskaitės gyvenimo keliuose. Interviu žanras ir ypatybės. Interviu rūšys. "Švelniai tardomi" respondentai ir jų pasirinkimas". Išvados. Skaityti daugiau
Jurgis Savickis (4)Jurgio Savickio gyvenimas ir kūryba. J. Savickio novelės. Jurgio Savickio novelė "Vagis". Novelė "Ūkininkai". Novelė "Motina". Novelė "Kaukės". Novelė "Ponia de Savigny". Neištikimybės faktas novelėje "Velnio šeinė katarinka". Novelė "Kapinėse". V. Kubilius teigia. K. Korsakas yra pasakęs. Jonas Grauža. Meilės supratimas. J. Savickio novelė "Sachara". Novelė "Didelė nuodėmė". Ištikimybės išbandymas novelėje "Palikimas". Novelė "Prabangos". Novelė "Vasaros kaitros". Novelė "Granatos skeveldra". Skaityti daugiau
Juridinę reikšmę turintys rekvizitaiBendrieji reikalavimai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento parašo rekvizitas. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys (3)Įvadas. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens steigimas, veiklos pagrindai. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviai. Sandoriai iki juridinio asmens įsteigimo. Juridiniu asmenų steigimo dokumentai. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens filialas, atstovybė. Juridinio asmens registravimas. Juridinių asmenų veiklos licencijavimas. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens likvidavimas. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys. Sandorių forma. Poilsio laikasJuridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Sandorių forma. Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Negaliojantys sandoriai. Poilsio laikas ir jo rūšys. Lietuvos respublikos atostogų įstatymas. Atostogos. Lietuvos respublikos darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos respublikos įstatymas dėl švenčių dienų. Skaityti daugiau
Juridiniams asmenims teikiamų kreditų formos, gavimo tvarkaĮvadas. Kreditų sistema. Kredito reikšmė ekonomikai ir kredito istorija. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito įstaigos. Bankinio kredito formos ir rūšys. Kredito grąžinimo tvarka. Paskolos grąžinimas anuitetiniu būdu. Paskolos grąžinimas linijiniu būdu. Kokią kredito rūšį pasirinkti. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Juridinis, fizinis asmuoJuridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybėĮvadas. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės problematika. Įmonių baudžiamosios atsakomybės koncepcijos ir individualios kaltės. Kaltės ir kitų baudžiamosios teisės fundamentalių principų santykis. Išvados. Uždaviniai. Sąlyga: 1) J.M. einant gatve, prie jo priartėjo du vyrai. J.M. nematė jų veidų, tačiau vyrai grėsmingai, sparčiu žingsniu artėjo J.M. link. Pastarasis: a) Nieko nelaukdamas griebė plytą nuo žemės, ja trenkė ir viena ir kitam vyrui. Pastariesiems buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Po to paaiškėjo, kad tai buvo J.M. draugai, kurie norėjo pagąsdinti J.M.; b) Pasileido bėgti nuo vyrų, kurie pradėjo vytis. Jiems priartėjus prie J.M., jis, iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo, iššovė į orą, o vyrams nesiliaujant artėti, šovė į juos ir sužeidė; c) Pasileido bėgti. Vyrai pradėjo vytis, išsitraukė peilius. J. M. pribėgęs prie svetimo automobilio į jį pateko ir, siekdamas išvengti galimos žalos sau, nuvažiavo (pabėgo) šiuo automobiliu. Aptarkite J.M. veiksmus kiekvienoje situacijoje. Sąlyga: P.A. priartėjo prie parduotuvės, kur stovėjo J.A. Pirmasis paprašė "užsirūkyti". Pastarasis atsakė. Tada P.A. pagrasino trenksiąs buteliu per galvą. J.A: Atsakė "na ir trenk"... P.A. trenkė ir sužalojo J.A. Tardomas parodė, kad "pats prašė, sutiko, todėl trenkiau ir nesu kaltas. b) Atsakė: "na ir trenk"... P.A. užsimojo, tačiau dėl J.A vikrumo nepataikė; c) Atsakė: "na ir trenk"... P.A. trenkė ir sužalojo J.A. Tačiau iškart puolė jį gydyti ir labai gailėtis. Aptarkite P.A. veiksmus kiekvienoje situacijoje. Sprendimas. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų tarptautinio teisinio subjektiškumo problemaĮvadas. Juridiniai asmenys – tarptautinės teisės subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumasJuridiniai asmenys. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens požymiai. Organizacinis vieningumas. Atskiras turtas. Galėjimas savo vardu įgyti turtines bei asmenines neturtines teises bei pareigas. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. Juridinių asmenų teisnumo ir veiksnumo pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
......