Šperos.lt > Logika
Logika

(64 darbai)

Logika (19)Suformalizuoti 5 laisvai pasirinkti CPK straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Loginėms formulėms sugalvoti ir parašyti jas atitinkantys sudėtiniai sakiniai. Panaudojus būtiną specialią literatūrą apibrėžtos duotos sąvokos ir nurodyta apibrėžimų rūšis. Apibendrintos ir susiaurintos 4 loginės klasės. Teisingumo lentelė. Nurodant atomų reikšmes, pagal pateiktą loginę struktūrą užrašytas samprotavimas ir laisvai pasirinktu samprotavimų analizės metodu nustatytas jo pagrįstumas. Schemoms sugalvoti aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžiai. Nubrėžtos silogizmų figūros ir užrašytos išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne, paaiškinta kodėl. Skaityti daugiau
Logika (2)Logikos mokslas ir jo objektas. Teiginių logika. Pagrindiniai teiginių logikos terminai ir simboliai. Propozicinių kintamųjų eilės interpretacija ir teiginių logikos operatorių reikšmės. Teiginių logikos operatorių reikšmės. Teiginių logikos formulės reikšmės nustatymas. Teiginių logikos formulių rūšys. Loginiai formulių santykiai. Teiginių logikos operatorių pakeičiamumas. Teiginių logika ir protavimas. Teiginių logika ir natūralioji kalba. Normalioji formulės forma. Skaityti daugiau
Logika (20)200 logikos terminų žodynas. Abstrahuoti. Absurdas. Aiškinti. Aksioma. Aksiomatika. Algoritmas. Aloginiškas. Alogizmas. Amfibolija. Analitika. Analizė. Analogija. Antitezė. Apodiktinis. Aporija. Argumentacija. Asertorinis. Deprasmis. Dedukcija. Denotatas. Designatas. Deskripcinis. Dichotomija. Dilema. Disjunkcija. Disjunktyvus. Diskusija. ir t.t. Skaityti daugiau
Logika (21)Logikos užduotys. Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistikos teorija. Žinios apie įrodymą ir argumentaciją. Svarbiausių logikos terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Logika (22)Logikos užduotys. Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistikos teorija. Įrodymas ir argumentacija. Skaityti daugiau
Logika (24)1. 1. Iš teisinės literatūros šaltinių išrinkite 10 sudėtinių teiginių (teiginius turi sudaryti ne mažiau kaip 4 atomai) ir juos suformalizuokite. (Būtinai nurodykite literatūros šaltinius ir puslapius iš kurių Jūs išrinkote teiginius). 2. Suformalizuokite 5 laisvai pasirinktus baudžiamojo kodekso straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). 3. Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). 4. Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. 5. Laisvai pasirinktu metodu (teisingumo lentelių metodas, bandymų ir klaidų metodas, formaliosios dedukcijos metodas) išanalizuokite šiuos samprotavimus. 6. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases. 7. Pasinaudodami teorija apie klasių skirstymą, nustatykite ar gerai suskirstytos loginės klasės, nurodykite taisyklę, pagal kurią yra skirstoma, o jei skirstymas yra neteisingas nurodykite klaidas ir jas ištaisykite. 8. Pasinaudodami būtina specialia literatūra (vadovėlius, specialybinius terminų žodynus) apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. 9. Duotosioms schemoms sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžių. 10. Nubrėžkite silogizmų figūras ir užrašykite išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne paaiškinkite kodėl. Logikos terminų žodynėlis (200 terminų). Skaityti daugiau
Logika (25)8 užduotys su atsakymais. Iš mokslinės literatūros šaltinių išrinkite 10 sudėtinių teiginių ir juos suformalizuokite. Lietuvos Respublikos (LR) Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) straipsnių formalizavimas. Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. Išanalizuokite samprotavimus. Duotoms schemos sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžius. Apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. Įrodymas ir argumentacija. Skaityti daugiau
Logika (26)Loginių klasių teorija. Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį. Nustatykite loginės klasės suskirstymo taisyklingumą (raskite klaidas, jei yra). Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius. Teiginių logika. A. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui. Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra). Įrodykite arba paneikite šią tezę. Sudarykite trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų). Skaityti daugiau
Logika (27)10 užduočių ir referatas: formalios ir neformalios klaidos. Užduotys: Iš teisinės literatūros šaltinių išrinkite 10 sudėtinių teiginių (teiginius turi sudaryti ne mažiau kaip 4 atomai) ir juos suformalizuokite. (būtinai nurodykite literatūros šaltinius ir puslapius iš kurių jūs išrinkote teiginius). Suformalizuokite 5 laisvai pasirinktus baudžiamojo kodekso straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. Laisvai pasirinktu metodu (teisingumo lentelių metodas, bandymų ir klaidų metodas, formaliosios dedukcijos metodas) išanalizuokite šiuos samprotavimus. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases. Pasinaudodami teorija apie klasių skirstymą, nustatykite ar gerai suskirstytos loginės klasės, nurodykite taisyklę, pagal kurią yra skirstoma, o jei skirstymas yra neteisingas nurodykite klaidas ir jas ištaisykite. Pasinaudodami būtina specialia literatūra (vadovėlius, specialybinius terminų žodynus) apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. Duotosioms schemoms sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžių. Nubrėžkite silogizmų figūras ir užrašykite išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne paaiškinkite kodėl. II dalis. Įvadas. Formaliosios klaidos. Neformaliosios klaidos. Dviprasmiškumo arba neaiškumo klaidos. Nerelevantiški argumentai. Faktų ignoravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Logika (28)Loginių klasių teorija. A. Nustatykite loginės klasės skirstymo rūšį ir taisyklingumą. Sudėkite šias logines klases. Apibendrinkite ir susiaurinkite loginę klasę. Įvertinkite apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra).Nustatykite apibrėžimo rūšį. Pavaizduokite grafiškai šių loginių klasių santykius. Teiginių logika. A. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Sprendiniai ir silogistika. Nustatykite sprendinio rūšį ir atlikite konversiją bei obversiją. Padarykite išvadą iš šių prielaidų. Jei teisinga išvada yra negalima, tai paaiškinkite kodėl. Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Įrodymas ir Argumentacija. Išnagrinėkite šią argumentaciją. Nurodykite tezę, argumentus ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra. Nededukciniai samprotavimai. Nustatykite, kokiu samprotavimo būdu naudotasi šiame pavyzdyje. Atsakymai. Skaityti daugiau
Logika (29)Iš teisinės literatūros išrinkite 10 sudėtinių sakinių (teiginiu turi sudaryti nemažiau kaip 4 atomai) ir juos suformalizuokite. Suformalizuokite 5 laisvai pasirinktus baudžiamojo kodekso straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau kaip 4 atomai). Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius. Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. Laisvai pasirinktu metodu išanalizuokite šiuos samprotavimus. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases pasinaudodami teorija apie klasių skirstymą, nustatykite ar gerai suskirstytos loginės klasės, nurodykite taisyklę, pagal kurią yra skirstoma, o jei skirstymas yra neteisingas nurodykite klaidas ir jas ištaisykite. Pasinaudodami būtina spec. literatūra apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. Duotosioms schemoms sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžių. Nubrėžkite silogizmų figūras ir užrašykite išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne paaiškinkite kodėl. Įrodymas ir argumentacija. Įrodymo struktūra. Pakankamo pagrindo principas. Įrodymų rūšys. Įrodymo taisyklės. Argumentų taisyklės. Skaityti daugiau
Logika (3)Sutrumpintos teisingumo lentelės. Pagrindinės išplaukimo taisyklės. Teiginių logikos taikymas natūraliai kalbai. Natūralios kalbos sakinių užrašymas matematinės logikos kalba. Logika. Samprotavimų analizė. Teiginių logikos metodai. Sakinių pervedimas į logikos kalbą. Įrodymų teorija. Formalusis įrodymas ir formalusis išvedimas. Išvedamumo santykio savybės. Dedukcijos teorema. Teorijos neprieštaringumas. Loginių operatorių įvedimo ir pašalinimo taisyklės. Teorijos "L" pilnumas. Predikatų skaičiavimas. Kintamųjų apibrėžimo sritis. Tapatusis teisingumas. Skaityti daugiau
Logika (30)Loginių klasių teorija. Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį. Suskirstykite loginę klasę į poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį. Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius. Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentaciją, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra). Įrodykite arba paneikite šią tezę. Sudaryti trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų). Skaityti daugiau
Logika (31)Užduotys: Loginių klasių teorija: Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį: "Vegetaras – žmogus, valgantis vaisius ir daržoves". Suskirstykite loginę klasę poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį: "Pareigūnas". Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius: "Simplikacija", "Samprotavimas", "Adicija". Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius (t.y. užrašykite simboliais). Apeliacinės instancijos teismas negali priimti blogesnio apeliantui, nei yra skundžiamas, sprendimo ar nutarties, jeigu sprendimą skundžia tik viena iš šalių ar tik tretysis asmuo. Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nebus įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Perskaitę vadovėlio skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui. Visi profesoriai – išsilavinę žmonės". Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Visi krepšininkai yra sportininkai. Kai kurie studentai nėra krepšininkai. Vadinasi. Įvertinkite silogizmo taisyklingumą: "Judėjimas – amžinas. Ėjimas į universitetą – judėjimas. Vadinasi, ėjimas į universitetą – amžinas". Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentaciją, jų taisyklės ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra): "Kai valstybė taiko mirties bausmę, visuomenė nebetiki, jog gyvybė yra šventa ir neginčytina vertybė. Lengviau pakyla ir nusikaltėlio ranka, Taigi, mirties bausmės taikymas sąlygoja žmogžudysčių skaičiaus didėjimą". Įrodykite arba paneikite šią tezę: "Bet koks melas yra blogai". Sudarykite trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų). Sprendimai. Skaityti daugiau
Logika (4)Logikos mokslo objektas. Logikos apibrėžimas. Logikos mokslas. Logikos ryšys su kitais mokslais. Logika ir psichologija. Logika ir mąstymo modeliavimas. Logika ir kalba. Logika ir matematika. Logika ir filosofija. Psichologinės pažinimo struktūros. Mąstymo struktūriniai elementai. Jutiminiai mąstymo elementai. Pojūčiai (jutimai). Prasmingumo jutimas. Teisingumo ir klaidingumo jutimas. Suvokimas. Vaizdiniai. Atmintis. Abstraktaus mąstymo elementai. Sąvoka. Sprendimas. Sprendinys. Samprotavimas. Trys mąstymo funkcinės komponentės. Užduotys. Skaityti daugiau
Logika (5)Logikos apibrėžimas. Logikos mokslas. Logikos ryšys su kitais mokslais. Jutiminis pažinimas. Pojūčiai. Prasmingumo jutimas. Teisingumo ir klaidingumo jutimas. Suvokimas. Atmintis. Vaizdiniai. Mąstymas. Samprotavimas. Trys mąstymo funkcinės komponentės. Kalbos išraiškos formalizavimas. Kalbos išraiškų formų ir prasmių ryšiai. Matematinės sąvokos logikoje. Skaityti daugiau
Logika (6)Logikos ir mokslo metodologijos užduočių sprendimai. Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistikos teorija. Skaityti daugiau
Logika (7)Logikos objektas. Kas sudaro samprotavimą? Loginės klaidos. Tezės pakeitimas. Abejotina prielaida. Ydingas ratas. Provincializmas. Nenuoseklumas. Proporcijos trūkumas. Dvigubas standartas. Klaidinga dilema. Formali klaida. Tariamas samprotavimas. Klaidinga simetrija. Klaidos pridengimas klaida. Apeliacija į autoritetą. Apeliacija į liaudį. Apeliaciją į asmenį. Apeliacija į asmenį. Apeliacija į tuštybę. Apeliacija į nežinojimą. Jėgos argumentas. Apeliacija į gailestingumą. Dviprasmybė. Klaidinga analogija. Logikos kryptys. Loginis pozityvizmas. Struktūralizmas: Saussure'o teorija. Loginis pragmatizmas: Ch.S.Peirce teorija. Trys ženklo matmenys. Semantikos ir sintaksės santykis. Semantika: reikšmė ir prasmė. Semantinių kalbos pakopų teorija. Semantikos ir pragmatikos santykis. Kalbinis žaidimas pagal L.Wittgensteiną. Kalbinis aktas pagal Jakobsoną. Teisingumo kriterijai. Skaityti daugiau
Logika (8)Logikos argumentuotas tekstas: "Labdaros/paramos plėtra". Pateikti argumentai ir kontrargumentai, kodėl reikia didinti ar kodėl mažinti labdaros/paramos plėtrą. Skaityti daugiau
Logika (9)Trys ženklo matmenys. Semantikos ir sintaksės santykis. Semantika: reikšmė ir prasmė. Semantinių kalbos pakopų teorija. Semantikos ir pragmatikos santykis. Kalbinis žaidimas pagal L.Wittgensteiną. Kalbinis aktas pagal Jakobsoną. Teisingumo kriterijai. Skaityti daugiau