Gramatika

(99 darbai)

Lietuvių kalbaDaugiau nei 20 gramatikos ir teksto suvokimo pratimų. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (3)Lietuvių kalbos užduotys. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais. Pateiktoje lentelėje įrašykite vienintelį teisingą atsakymą žyminčią raidę A, B ar C. Įrašykite praleistas raides, skliausteliuose pateiktus žodžius parašykite kartu arba atskirai. Pabraukite suskliaustuosius žodžius ir konstrukcijas, tinkamas vartoti šiuose sakiniuose. Įrašykite trūkstamus žodžius arba žodžių dalis. Atsakymai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (4)Šalutiniai sakiniai. Tarinių rūšys. Dalelytė. Jaustukas. Kirčiavimas. Būdvardžių laipsniai. Sudėtiniai sakiniai. Fonetinis žodžių nagrinėjimas. Įvardžių reikšmė ir gramatiniai požymiai. Skaitvardžio reikšmė ir skyriai. Datos rašymas. Matų, piniginių vienetų santrumpos. Prieveiksmis. Būdo ir kiekybės aplinkybės. Antrininkės sakinio dalys. Papildinys. Aplinkybių rūšys. Vietos ir laiko aplinkybės. Priežasties ir tikslo aplinkybės. Kreipinys ir jo skyryba. Įterpinys ir jo skyryba. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Priesagų vediniai. Veiksmažodis sakinyje. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (5)Veiksmažodžių kirčiavimas - esamasis ir būtasis kartinis laikas. Būtasis dažninis ir būsimasis laikas. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Tariamoji nuosaka. Liepiamoji nuosaka. Prielinksniai, jungtukai, dalelytės, jaustukų ir ištiktukų kirčiavimas. Vietovardžių ir asmenvardžių kirčiavimo pavyzdžiai. Leksika. Barbarizmai ir hibridai. Nevartotinis vertiniai (vertalai). Semantizmai. Terminai. Žodžių daryba. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (6)Kalbos kultūra. Etiketas. Balsių tartis. Priebalsių tartis. Priebalsių tarties klaidos. Dvigarsių tartis. Bendrieji kirčiavimo dėsniai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Veiksmažodžių kirčiavimas. Leksika. Semantizmas. Skoliniai. Priešdėlių vediniai. Giminės vartojimo klaidos. Skaičiaus vartojimo klaidos. Laipsnių klaidos. Skaitvardžių vartojimo klaidos. Įvardžių klaidos. Veiksmažodžių vartojimo klaidos. Dalyvio vartojimas. Pusdalyvis. Prieveiksmiai. Dalelytė. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Prielinksnis. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (8)Lietuvių kalbos 8-9 klasės kurso konspektas. Žodžių junginys, jungimo būdai. Sakinių rūšys. Veiksnys. Tarinys. Aplinkybės. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinės dalyvinės, padalyvinės, pusdalyvinės aplinkybės. Derinamieji ir nederinamieji pažyminiai. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių būdvardinių ir dalyvinių pažyminių skyryba. Papildinys. Priedėlis. Priedėlių skyryba. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Vienarūšiai ir nevienarūšiai pažyminiai. Įterpiniai. Įterpinių skyryba. Pertarai (parazitiniai žodžiai). Teigimo ir neigimo žodžiai. Kreipiniai. Lyginamieji posakiai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos gramatikaLietuvių kalbos gramatikos. Kas toji kalbos kultūra ir kam jos reikia. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Atkurtoji Nepriklausoma Lietuva. Kalbos normos ir norminimo kriterijai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos klaidos (3)Įvadas. Klaidų grupė. Pirmoji klaidų grupė – tai netaisyklingas brūkšnelio naudojimas. Antroji grupė – tai netinkamas įžambinio brūkšnelio naudojimas. Trečioji grupė – tai nelietuviškų dėmenų rašyba. Ketvirtoji grupė – tai netaisyklingas kablelio naudojimas. Penktoji grupė – tai netaisyklingas kai kurių žodžių trumpinimas. Šeštoji grupė – tai netaisyklingas kabučių naudojimas. Septintoji grupė – tai didžiųjų raidžių rašyba. Aštuntoji grupė – gatvių užrašymo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba: daiktavardisTeorinės dalies temų variantai. Žodžių daryba 5-10 klasių vadovėliuose, įgyjami įgūdžiai, pratybų užduotys. Daiktavardis 5-10 klasių vadovėliuose visapusiškas morfologinis nagrinėjimas. Praktinė užduotis. Iš duoto teksto išrinkti pasirinktus žodžius ir atlikti tokias analizės rūšis: atlikti įvairios sudėties 10 žodžių morfeminę analizę; atlikti 10 žodžių darybinę analizę ir ją aptart; išrinkti visų lietuvių kalbos dalių po 2 pavyzdžius ir juos išnagrinėti pagal visapusiško morfologinio nagrinėjimo planą. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba: skaitvardisTeorinės dalies temų variantai. Skaitvardis 5-10 klasių vadovėliuose. Visapusiškas morfologinis nagrinėjimas. Praktinė užduotis. Iš duoto teksto išrinkti pasirinktus žodžius ir atlikti tokias analizės rūšis. Atlikti įvairios sudėties 10 žodžių morfeminę analizę; atlikti 10 žodžių darybinę analizę ir ją aptarti; išrinkti visų lietuvių kalbos dalių po 2 pavyzdžius ir juos išnagrinėti pagal visapusiško morfologinio nagrinėjimo planą. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos žinynasKirtis ir priegaidė. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Morfologija. Daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis, skaitvardis, įvardis, prieveiksmis, dalelytė, prielinksnis, jungtukas, jaustukas, ištiktukas, dalyviai. Morfologinio nagrinėjimo pavyzdžiai. Žodžių daryba. Morfeminė analizė. Darybinė analizė. Kaitybinė analizė. Gramatinė kategorija. Gramatinių reikšmių realizavimo būdai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbotyra ir kalbotyrininkaiĮžanga. Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia. Kazimieras Būga. Jonas Jablonskis. Juozo Pikčilingio rašytinis palikimas. Stilistika. Išvados. Skaityti daugiau
Linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidosLinksnių vartojimas. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Skaityti daugiau
MorfologijaMorfologijos kontrolinis darbas. Užduotis: Iš DLKŽ nurodyti duoto žodžio įgristi reikšmę, parašyti pagrindines formas ir padaryti visas vartojamas reikšmes. Iš tų padarytų reikšmių pasirinkti 3 formas. Viena turi būti iš bendraties, antra – iš esamojo laiko, trečia – iš būtojo kartinio laiko. Su tomis trimis formomis išrinkti sakinių iš grožinės literatūros. Parinkti 10 patarlių arba priežodžių su būsimojo laiko formomis. Parinkti sakinių su žodžiais, rašomais kartu ir skyriumi (3 sakinius su dalelyte "gi", 3 sakinius su dalelyte "vis", 4 sakinius su neiginiu "ne", vartojamu su prieveiksmiu). Skaityti daugiau
Morfologija (2)Morfologijos objektas. Morfemos ir jų rūšys. Morfemų variantai. Kamienas ir jo morfeminė analizė. Darybinė analizė. Žodžių daryba (bendroji charakteristika). Žodžių daryba be formantų (sintaksinė daryba). Paprastieji žodžiai ir dariniai. Darinių rūšys. Darybos formantas ir darybos reikšmė. Darybos tipai ir kategorijos. Žodžių kaityba (bendroji charakteristika). Kalbos dalys. Jų skyrimo principai. Nominatyvinės, nenominatyvinės kalbos dalys (bendroji charakteristika). Daiktavardžio reikšmė. Jos ryšys su morfologija. Priesaginė daiktavardžių daryba. Priešdėlinė daiktavardžių daryba. Galūninė daiktavardžių daryba. Sudurtinių daiktavardžių daryba. Morfologinės daiktavardžių ypatybės. Daiktavardžio linksnio kategorija (bendroji charakteristika). Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Daiktavardžių linksniavimo tipai. Daiktavardžio skaičiaus kategorija. Daiktavardžio giminės kategorija. Būdvardžio semantika ir jos ryšys su morfologija. Priesaginė būdvardžių daryba. Priešdėlinė būdvardžių daryba. Galūninė būdvardžių daryba. Sudurtinių būdvardžių daryba. Sintaksinės būdvardžio funkcijos. Būdvardžio gramatinės kategorijos (giminė, skaičius, linksnis). Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas. Skaitvardis. Skaitvardžių skyriai. Morfologinės skaitvardžių ypatybės. Įvardis. Įvardžių skyriai pagal reikšmę ir pagal funkcijas. Veiksmažodis. Veiksmažodžio reikšmė ir morfologinės ypatybės. Priesaginė veiksmažodžių daryba. Priešdėlinė veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžių formų sistema (= veiksmažodžių formų daryba). Bendratis, jos morfologinės ypatybės ir sintaksinės funkcijos. Tranzityvumas ir sangrąža. Asmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Asmens kategorija. Nuosakos kategorija. Laiko kategorija. Rūšis. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Neasmenuojami veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Veikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Neveikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Padalyvis ir pusdalyvis. Prieveiksmis, jo semantinė ir darybinė charakteristika. Prieveiksmių reikšmė ir vartojimas. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukai ir jungiamieji žodžiai. Jaustukas. Ištiktukas. Skaityti daugiau
Morfologija (3)Morfologijos objektas. Kamienas ir jo morfeminė analizė. Darybinė analizė. Paprastieji žodžiai ir dariniai. Darinių rūšys. Žodžių daryba (bendroji charakteristika). Morfemos ir jų rūšys. Žodžių daryba be formantų (sintaksinė daryba). Darybos formantas ir darybos reikšmė. Morfemų variantai. Darybos tipai ir kategorijos. Kalbos dalys. Jų skyrimo principai. Nominatyvinės kalbos dalys (bendroji charakteristika). Žodžių kaityba (bendroji charakteristika). Priešdėlinė daiktavardžių daryba. Nenominatyvinės kalbos dalys. Priesaginė daiktavardžių daryba. Galūninė daiktavardžių daryba. Daiktavardžio reikšmė. Jos ryšys su morfologija. Morfologinės daiktavardžio ypatybės. Daiktavardžio linksnio kategorija. Daiktavardžio vardininkas. Daiktavardžio kilmininkas. Daiktavardžio naudininkas. Daiktavardžio galininkas. Daiktavardžio įnagininkas. Daiktavardžio vietininkas. Daiktavardžio linksniavimo tipai. Daiktavardžio skaičiaus kategorija. Daiktavardžio giminės kategorija. Būdvardžio semantika ir jos ryšys su morfologija. Priesaginė būdvardžių daryba. Priešdėlinė būdvardžių daryba. Galūninė būdvardžių daryba. Sudurtinių būdvardžių daryba. Sintaksinės būdvardžio funkcijos. Būdvardžių gramatinės kategorijos (giminė, skaičius, linksnis). Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas. Skaitvardis. Skaitvardžių skyriai. Morfologinės skaitvardžių ypatybės. Įvardis. Įvardžių skyriai pagal reikšmę ir pagal funkcijas. Veiksmažodis. Veiksmažodžio reikšmė ir morfologinės ypatybės. Priesaginė veiksmažodžių daryba. Priešdėlinė veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžio formų sistema. Bendratis, jos morfologinės ypatybės ir sintaksinės funkcijos. Tranzityvumas ir sangrąža. Asmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Gramatiniu požiūriu, veiksmažodžių formų sistema nėra vienalytė. Asmens kategorija. Nuosakos kategorija. Laiko kategorija. Rūšis. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Neasmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Veikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Neveikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Dalyvių darybos paskirtis kalboje. Prieveiksmis, jo semantinė ir darybinė charakteristika. Prieveiksmių reikšmė ir vartojimas. Padalyvis ir pusdalyvis. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukas. Ištiktukas. Ištiktukai. Jaustukas. Skaityti daugiau
Morfologija (4)Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Pusdalyvis (dam). Padalyvis (-ant). Būdinys (te, tinai). Bendratis. Siekinys (eitų). Prieveiksmis. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukas. Jaustukas. Ištiktukas. Daryba. Iš bendraties. Dalelytės skirstomos. Klausiamosios bei abejojamosios dalelytės. Neigiamosios. Tvirtinamosios. Pabrėžiamosios. Tikslinamosios. Išskiriamosios. Parodomosios. Lyginamosios. Geidžiamosios ir skatinamosios. Veiksmažodžiai. Pagal veiksmo santykį su tiesioginiu objektu. Valentingumas. Veikslas. Rūšys. Nuosaka. Dalyvis. Vartojimas. Siekinys. Būdinys. Pusdalyvis. Prielinksnis. pagal kilmę. Pagal sandarą. Prielinksnis su galininku. Su įnagininku. Prieveiksmiai. Daryba ir kilmė. Laipsniai. Reikšmės. Skaitvardžiai. Įvardis. Jaustukas. Ištiktukas. Jungtukas. Sudedamieji jungtukai. Aiškinamieji (paremiamieji) jungtukai. Skaityti daugiau
Morfologija (5)Vienarūšės sakinio dalys. Nominatyviniai sakiniai. Teigiamieji ir neigiamieji sakiniai. Konstatuojamieji, skatinamieji ir klausiamieji sakiniai. Papildinys. Prielinksninės konstrukcijos. Sudėtinis papildinys. Sudėtiniai paprastieji jungtukiniai sakiniai. Sudėtiniai paprastieji sujungiamieji sakiniai. Sudedamojo sujungimo sakiniai. Skiriamojo sujungimo sakiniai. Priešpriešinio ir gretinamojo sujungimo paremiamojo sujungimo veiksnys aplinkybės. Pažyminys. Tarinys. Predikatinis pažyminys. Skaityti daugiau
Morfologija (6)Įspraudai. Sakinio dalis atitinkantys įspraudai. Sudėtinių sakinių dėmenis atitinkantys įspraudai. Padalyvinės aplinkybės. Asmeniniuose sakiniuose. Beasmeniuose sakiniuose. Pusdalyvinė aplinkybė. Įterpinys. Įterptiniai žodžiai. Kreipinys. Dalyvinės aplinkybės. Sudėtiniai paprastieji jungtukiniai sakiniai. Sudėtiniai paprastieji sujungiamieji sakiniai. Sudedamojo sujungimo sakiniai. Skiriamojo sujungimo sakiniai. Priešpriešinio ir gretinamojo sujungimo sakiniai. Paremiamojo sujungimo sakiniai. Skaityti daugiau
Morfologijos nagrinėjimasPowerPoint pristatymas. Morfologinis nagrinėjimas. Morfologinio nagrinėjimo pavyzdžiai. Skaityti daugiau