Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

J. Eugenides "Middlesex": gender and sex issuesDarbas anglų kalba. Lyties ir dvilytiškumo nagrinėjimas J. Eugenides knygoje "Midilseksas". Introduction. Gender and sex. Story of the stephanides family. The oldest generation. The middle generation. The youngest generation. The life of calliope stephanides. In quest of self identity. Transformation period. "Monsters" in our society. Conclusions. Skaityti daugiau
Japoniškas verslo kultūros modelis: verslo ryšių kultūros ypatumaiĮžanga. Darbo tikslas: susipažinti ir apibūdinti japoniškąjį verslo kultūros modelį. Kas yra kultūra? Kultūrų skirtumai. Japonija. Japonų komunikacija. Vidinė komunikacija Japonijoje. Neverbalinė komunikacija. Japonų verslo etiketas. Verslo kontaktų užmezgimo aspektai. Dovanos. Dažniausiai užmezgant kontaktus su japonais daromos klaidos. Verslo susitikimai Japonijoje. Verslo susitikimai anglų kalba. Verslo susitikimai japonų kalba. Apsikeitimas vizitinėmis kortelėmis. Esminiai derybų su japonais ypatumai. Keturių bruožų palyginimas japoniškoje bei vakarietiškoje kultūrose. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Japoniškoji motyvacinė sistemaĮvadas. Personalo motyvavimo sistemos esmė, tikslai ir turinys. Japoniškoji vadyba. "Samda iki gyvos galvos". Japonų kultūra. William G. Ouchi ir Z teorijos priešistorė. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Z teorija. Naujas vadybos modelis. Kaip pritaikyti Z teoriją Amerikos įmonėse. W. Ouchi Z teorija – priešprieša D. Mcgregoro X ir Y teorijai. Realūs z teorijos pritaikymo pavyzdžiai. "Toyota Canada". "Sony". Išvados. Skaityti daugiau
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės ypatumaiĮvadas. Bendras vaizduotės apibūdinimas. Vaizduotė. Vaizdinių pertvarkymo vaizduotėje būdai. Vaizduotės rūšys. Individualūs vaizduotės skirtumai. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės bendroji charakteristika. Psichologinė jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės charakteristika. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotė. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės lavėjimo sąlygos. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Vaizduotės tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Jaunesniojo paauglio jausmaiĮvadas. Trumpa bendroji pedagoginė - psichologinė jaunesniojo paauglio charakteristika. Bendroji psichologinė jaunesniojo paauglio charakteristika. Formalus operacinis mąstymas. Abstraktus mokslinis mąstymas. Hipotetinis-dedukcinis mąstymas. Teoretinis samprotavimas. INRC grupė. Binarinė propozicinė logika. Paauglio idealizmas ir egocentrizmas. Paauglio psichosocialinė raida. Bendraamžių įtaka. Grupių raida. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje. Bendroji pedagoginė jaunesniojo paauglio charakteristika. Paauglio jausmų tyrimas. Jausmų apibūdinimas. Jaunesniojo paauglio jausmų tyrimas. Skaityti daugiau
Jaunesniųjų paauglių mokymosi motyvacijaĮvadas. Bendroji psichologinė–pedagoginė jaunojo paauglio charakteristika. Paauglystės amžiaus ribos. Bendra jaunesniųjų paauglių charakteristika. Paauglių santykiai su tėvais. Paauglių santykiai su bendraamžiais. Paauglių santykis su mokykla. Kiti aplinkos veiksniai lemiantys asmenybės formavimąsi. Žiniasklaidos poveikis žmogui. Kultūros įstaigų ugdomoji galia. Mokinių mokymosi motyvaciją įtakojantys veiksniai. Tyrimas "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija" rezultatų suvestinė. Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimasĮvadas. Jaunesniųjų paauglių charakteristika. Fizinis brendimas. Jaunesniųjų paauglių psichiniai procesai. Savęs vertinimo reikšmė. Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimo tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Jaunimo darbo rinkos ypatybėsĮvadas. Darbo rinka. Jaunimo padėtis darbo rinkoje. Jaunų bedarbių socialinė demografinė charakteristika. Darbo netekimo ir neįsidarbinimo priežastys. Jaunimo nedarbo problemos kaimo regionuose. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo integracijos į darbo rinką problemosĮvadas. Mokymosi prieinamumas. Aukštojo ir profesinio mokslo prieinamumas. Dabartinė aukštojo mokslo finansavimo padėtis Lietuvoje. Lietuvos aukštosios ir aukštesniosios mokyklos. Jaunimo nedarbo didėjimas 1997- 2005 metais. Profesinio pasirengimo ir darbo rinkos poreikio atitikimas. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Nepakankama mokymosi motyvacija ir bendrojo išsilavinimo stoka. Jaunimo integracijos į darbo rinką sprendimo būdai. Jaunimo nedarbas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Jaunimo kavinės miltinio cecho darbo organizavimasĮvadas. Gamybinės programos sudarymas. Valgiaraščio planavimas. Lankytojų skaičiaus pagrindimas. Gamintinų patiekalų skaičius. Gamintinų patiekalų skirstymas. Žaliavų skaičiavimas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbuotojų kvalifikacijos pagrindimas. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas. Sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymasis miltiniame ceche. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo migracijos į užsienį priežastysĮvadas. Jaunimo migracija į užsienį. Tyrimo eiga ir rezultatai. Anketinės apklausos metu gautų duomenų analizė. Struktūrizuoto interviu vykdymo metu gautų duomenų analizė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis. Skaityti daugiau
Jaunimo nedarbas. Jaunimo integravimasis į darbo rinkąĮvadas. Jaunimo integracija į darbo rinką. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo. Priemonių sistema. Bendrasis lavinimas. Profesinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas. Profesinis išsilavinimas. Jaunimo verslumo plėtra. Darbo rinkos politikos priemonės. Kompleksinio jaunimo įdarbinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo nedarbo Lietuvoje analizėĮvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Praktinė dalis. Statistinių duomenų analizė. Pagrindinės problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo nedarbo psichologiniai ir socialiniai aspektai. Darbo reikšmė jaunimui. Nedarbo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo subkultūraĮvadas. Kultūros samprata. Kultūros sąvokos atsiradimas. Kultūros esminės charakteristikos. Kultūra ir socializacija. Kultūros elementai. Kultūrų įvairovė. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Kultūrų vidiniai skirtumai. Subkultūra, jos bruožai. Jaunimo subkultūros bruožai. Jaunimo grupės. Akademinės grupės.. Lietuvos studentų sąjunga. Lietuvos moksleivių sąjunga. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Politinės grupės. Jaunųjų konservatorių lyga. Lietuvos liberalus jaunimas. Religinės grupės. Ateitininkų atsiradimo istorija. Ateitininkų federacija. Laisvalaikio grupės. Autostopas – realus gyvenimo aromatas. Vilniaus autostopo klubas. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunystės ir brandaus amžiaus psichologinė analizėĮvadas. Jaunystės ir brandaus amžiaus samprata. Asmenybės vystymasis, brendimas. Jaunystės amžiaus vystymosi užduotys ir sunkumai. Vedybos. Vaikų gimdymas, auginimas. Gyvenimo stilius. Brandaus amžiaus užduotys ir sunkumai. Asmenybės brandos kriterijai. Jaunystės ir brandaus amžių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunųjų (8-11 metų amžiaus) stalo tenisininkų techninio parengtumo kontrolė ir vertinimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Pedagoginės kontrolės ir testų samprata. Pedagoginis stebėjimas. Testavimas. Testų patikimumas ir pagrįstumas. Kinų patirtis rengiant ir testuojant jaunuosius stalo tenisininkus. Darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai ir organizavimas. Padavimų testavimas. Kontrsmūgių testavimas. Tarpinio žaidimo testavimas. Tyrimai atlikti pagal pasaulio kinų specialistų testavimo praktiką. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunųjų krepšininkų sportinio rengimo ypatumaiĮvadas. Literatūros apžvalga. Sportinė forma, jos palaikymas bei reguliavimas. Sporto treniruotė. Sporto treniruotės krūviai. Jaunųjų krepšininkų rengimas. Funkcinis rengimas. Atletinis rengimas. Greitumas ir jo lavinimas. Vikrumas ir jo lavinimas. Jėga ir jos lavinimas. Šoklumas ir jo lavinimas. Ištvermė ir jos lavinimas. Techninis ir taktinis rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunuolių požiūris į santuoką ir šeimąĮvadas. Santuokos ir šeimos instituto ankstyvoji pradžia. Šeimos planavimas. Tradicinė šeima. Santuoka iš "reikalo". Tėvų įtaka jaunuoliams renkantis antrą pusę. Respondentų informacijos analizavimas. Šeimyninė padėtis. Tėvų įtaka jaunuoliui, renkantis antrą pusę. Tradicinė šeima. Dėl kokių priežasčių jaunuoliai tuokiasi ir kuria šeimas. Dažniausiai minimos jaunuolių santuokos nutraukimo priežastys. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Java programavimasDarbo tikslas: Panaudoti per Javos programavimo kursą įgytas žinias ir parašyti programą Java kalba. Darbo užduotis. Savarankiškai sugalvoti užduoties temą ir parašyti programą kuri atliktų tokius veiksmus. Užduoties analizė. Pradinių duomenų failas. Sprendimo būdas. Klasių pavadinimai. Klasių aprašymai. Kintamųjų aprašymai. Veikimo principai. Galutiniai rezultatai. Programos kodas. Skaityti daugiau
Jonas Basanavičius (7)Įvadas. Jaunystė ir mokslai. Šeima ir mokslas gimnazijoje. Studijos Maskvos universitete. Profesinė, mokslinė ir politinė veikla Bulgarijoje. Pirmasis emigracijos laikotarpis. Antrasis emigracijos laikotarpis. Jonas Basanavičius ir "Aušra". Viešasis darbas nuo 1905-ųjų metų. J. Basanavičius ir Didysis Vilniaus seimas. J. Basanavičius – Lietuvių tarybos narys ir Nepriklausomybės akto signataras. Visuomeninė, kultūrinė ir mokslinė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
......