Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įrodymų tyrimas pirmosios instancijos teismeĮžanga. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas, patikrinimas. Įrodymų įvertinimas. Įrodymų tyrimas. Įrodymų tyrimo pradžia. Kaltinamojo apklausa. Liudytojų apklausa. Liudytojo priesaika. Liudytojo apklausos tvarka. Nepilnamečio liudytojo apklausos ypatumai. Liudytojo, kuriam taikomas anonimiškumas, apklausa. Nukentėjusiojo apklausa. Specialisto apklausa. Eksperto apklausa ir ekspertizės skyrimas. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų tyrimas. Įrodymų tyrimo teisme pabaiga. Sutrumpintas įrodymų tyrimas. Užduodamų klausimų pobūdis. Išvados. Skaityti daugiau
Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareigaĮžanga. Pareigūnai ir kiti asmenys įrodinėjimo procese bei jų pareigos. Įrodinėjimo subjektai. Įrodinėjimo pareiga. Išvados. Skaityti daugiau
Įsidarbinimo sąlygos Lietuvos piliečiams Europos Sąjungos (ES) institucijoseĮvadas. Įsidarbinimo sąlygos Lietuvos piliečiams. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Komisija (EK). Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Teisingumo teismas. Audito Rūmai. Europos ombudsmenas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos Centrinis bankas. Europos investicijų bankas. Kitos institucijos. Pareigybės ir darbo sąlygos Europos Sąjungos institucijose. Pareigybės. Nuolatinių darbuotojų klasės, kategorijos ir pakopos. Laikinieji darbuotojai. Deleguoti nacionaliniai ekspertai. Pareigybių sistemos reforma. Darbo sąlygos Europos Sąjungos (ES) institucijose. Karjeros sistema. Europos Sąjungos (ES) pareigūnų administraciniai statusai. Europos Sąjungos (ES) pareigūnų atleidimas iš darbo. Atlyginimai ir išmokos. Socialinės garantijos. Įmokos ir mokesčiai. Parengiamieji kursai ir įsidarbinimo procesas. Parengiamieji kursai Lietuvoje. Prašymo dalyvauti konkurse pateikimas. Atrankos procesas. Lietuvos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungos (ES) institucijose problemos ir dinamika. Pagrindinės įsidarbinimo kliūtys. Valstybės politika įsidarbinimo Europos Sąjungos (ES) institucijose srityje. Lietuvos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungos (ES) institucijose dinamika. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Islamas ir islamizmas: praeitis ir dabartisĮvadas. Islamas. Istorijos laikotarpiai. Mahometas – islamo įkūrėjas. Mahometo palikimas: Medinos modelis. Šventoji knyga. Penkios islamo prievolės. Islamo įstatymai. Civilinė teisė. Islamas ir valdžia. Vienovė ir skirtingumai. Islamizmas. Vahabizmas ir sūfizmas. Fundamentalizmas. Islamo dabartis ir ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
Islamas. Islamo politikaĮvadas. Islamo samprata ir principai. Pagrindinės tikėjimo dogmos ir moteris islame. Islamas Lietuvoje. Terorizmas ir islamas. "Religija ar taika?". Rugsėjo 11 – oji kaip islamas ir džihadas. Islamas valdžioje? Neskubėkite skelbti pavojaus. Religija ir politika Turkijoje. Išvados. Skaityti daugiau
ISO 9000 serijos taikymas pramonės srityjeĮvadas. Taikymo sritis. Kokybės vadybos sistemų pagrindai. Kokybės vadybos sistemų tikslingumas. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir produktams. Požiūris į kokybės vadybos sistemas. Procesinis požiūris. Kokybės politika ir kokybės tikslai. Aukščiausiosios vadovybės vaidmuo kokybės vadybos sistemoje. Dokumentacija. Dokumentavimo reikšmė. Kokybės vadybos sistemose naudojamų dokumentų tipai. Kokybės vadybos sistemų įvertinimas. Kokybės vadybos sistemos įvertinimo procesai. Kokybės vadybos sistemos auditas. Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė. Savianalizė. Nuolatinis gerinimas. Statistinių metodų vaidmuo. Kokybės vadybos sistemų ir kitų vadybos sistemų dėmesio centrai. Kokybės vadybos sistemų ir organizacijos tobulumo modelių ryšys. Terminai ir apibrėžimai. Gamybos proceso projektavimas ir tobulinimas AB "Puntukas". Projektavimas. Konstravimo skyriaus valdymo – organizacinė schema. Konstravimo skyriaus darbo ryšių schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
ISO 9000 standartų taikymasISO šeima. ISO standartai Lietuvoje. Lietuvos standartizacijos departamento teisių perėmimas. ISO 9000 diegimo procesas įmonėje. Kokybės vadybos sistemų nelygiavertiškumas. ISO 9000 serijos standartų ir visuotinės. kokybės vadybos santykio problema. Kritika dėl neatitikimo šiandieniniam nesusipratimui apie kokybės vadybą. Kritika dėl organizacinės kultūros ignoravimo. Išvados. Skaityti daugiau
ISO standartų taikymas organizacijojeĮvadas. ISO standartai ir jų reikšmė. ISO standartų raida. Visuomenės ir standartizacijos santykis. Standartai ir standartizacija Lietuvoje. Kokybės valdymo sistemos diegimas. Pasaulio praktika diegiant kokybės sistemas. ISO standarto struktūra. ISO standartų diegimo praktika Lietuvoje. ISO standarto taikymas filiale "Kauno geležinkelių infrastruktūra" rezultatai ir analizė. Kokybės valdymo sistema filiale "Kauno geležinkelių Infrastruktūra". ISO 9002 standarto reikalavimų patenkinimo rezultatai. Vidaus auditai. Kokybės sistemos pastovus tobulinimas ir gerinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ispanija (16)Įvadas. Trumpa šalies charakteristika. Ispanijos ekonominė aplinka. Paklausa rinkoje. Įmonės funkcionavimo ekonominės sąlygos. Socialinė – kultūrinė aplinka. Socialiniai rodikliai. Kalba. Religija. Vertybės ir santykiai. Išsilavinimas ir menas. Socialinė organizacijos. Manieros ir papročiai. Politinė - teisinė aplinka. Šalies valdymo sistema. Šalies politinis stabilumas. Valstybės užsienio ekonominių ryšių politika, embargas, dempingas ir mokesčiai. Valstybės aparato parama įmonių užsienio ekonominei veiklai. Institucinė aplinka. Šalies priklausomybė tarptautinėms ekonominėms sąjungoms. Išvados. Skaityti daugiau
Ispanija (7)Įvadas. Ispanijos istorija. Geografinė Ispanijos aplinka. Išsidėstymas. Klimatas. Topografija. Naudingosios iškasenos. Sausumos, vandens ir oro transportas. Komunikacijos sistema. Socialinės institucijos. Šeima. Išsilavinimas. Politinė sistema. Politinė struktūra. Politinės partijos. Vietinės valdžios vaidmuo verslui. Teisinė sistema. Patentai, prekių ženklai. Verslo reguliavimas. Socialinės organizacijos. Socialinės klasės. Grupių aktyvumas. Verslo papročiai ir praktika. Vyresnumas ir prestižas. Sėkmės reikšmė. Ispanų darbo etika. Sprendimai. Vidurinio lygmens vadovas. Moterys ir verslas. Komercinių ryšių užmezgimas. Tarpininkavimas. Raštiškos rekomendacijos. Sėkmės strategija. Dalykiniai susitikimai. Derybos su ispanais. Bendravimo būdas. Filosofija ir religija. Bažnyčia. Estetika. Gyvenimo sąlygos. Dieta ir mityba. Rūbai. Laisvalaikis. Kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Įstaigos personalo darbo skatinimasĮvadas. Personalo skatinimo sistema. Darbuotojų motyvacijos veiksniai. Poreikių grupės. Menkos motyvacijos organizacijoje požymiai ir priežastys. Motyvacijos teorijų pritaikymas. Personalo skatinimo sistema. Personalo darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Teisingumo teorija. Darbo užmokesčio dydį įtakojantys veiksniai. Atlyginimo už darbą sudėtinės dalys. Personalo pasitenkinimas darbu. Personalo skatinimo sistemos veikimo mechanizmo įstaigose apibūdinimas. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Personalo skatinimo sistemos organizavimo tobulinimo galimybės. Motyvuojančių veiksnių alternatyvų nustatymas. Personalo pasitenkinimo darbu nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įstatymų leidybos procesas Lietuvos Respublikoje (LR)Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas – teisminė institucija. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo įgaliojimai ir kreipimosi į šį teismą tvarka. Bylų nagrinėjimo Konstituciniame Teisme ypatumai. Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įstatinio kapitalo didinimo būdai įmonėje: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB "Aratc"Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti bendrovės įstatinio kapitalo didinimo procesą. Informacijos šaltinių apžvalga. Bendrovės įstatinio kapitalo reglamentavimas Lietuvoje. Įstatinio kapitalo reglamentavimas Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės kapitalo formavimas. Bendrovės kapitalo struktūra. Įstatinio kapitalo kitimas. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Darbo metodai ir priemonės. UAB "ARATC" pristatymas. Metodų ir analizės pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB "ARATC" valdymas. UAB "ARATC" įstatinis kapitalas. UAB "ARATC" Įstatinio kapitalo didinimas. Įmonių įstatinio kapitalo kitimo būdų palyginimas. Išnašos. Skaityti daugiau
Išduotų leidimų gyvenamųjų namų statybai tyrimas: Kauno apskritis ir jos savivaldybėseLietuvos respublikos, Kauno apskrities ir jos savivaldybėse išduotų leidimų gyvenamųjų namų statybai tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti leidimų statyti gyvenamuosius namus kitimo rodiklius 2005–2009 metais Kauno rajono, Kauno miesto, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono ir Birštono rajono savivaldybėse. Išduotų leidimų gyvenamiesiems namams statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Pagrindinių statistinių duomenų lentelė. Aprašomoji statistika. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Stulpelinės diagramos. Skritulinės diagramos. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Imtį (statistinę ar variacinę eilutę) apibūdinantys parametrai. Vidurkiai ir eksceso koeficientas. Duomenų sklaidos charakteristikos. Ekonominių teiškinių tarpusavio analizė. Dinamikos eilučių analizė – tiesinis trendo modelis. Dinamikos eilučių ektrapoliacija prognozavimui. Leidimų išduotų gyvenamiesiems namams statyti skaičiaus kaitos vertinimo modelis. Įmonių skaičiaus vertinimo rezultatai. Pradinė duomenų lentelė. Įmonių skaičiaus skaitinė charakteristikos. Statistinio tyrimo skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Tarpusavio ryšių analizė. Statistinių duomenų prognozavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Išieškojimo nukreipimas į įkeistą turtąĮvadas. Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą ypatumus. Turtinių teisių įkeitimo teoriniai aspektai. Įkeitimo ir hipotekos samprata. Turtinės teisės kaip įkeitimo objektas. Išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. ypatumai. Išieškojimo nukreipimo atsiradimas. Išieškojimo iš įkeisto turto ypatumai. Hipotekos ir įkeitimo problematika. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Išleistuvių pobūvio organizavimasĮvadas. Užsakymo priėmimas. Pasiruošimas puotai. Išleistuvių pobūvio meniu organizavimas. Stalo serviravimas. Salės puošyba ir dekoravimas. Pobūvio aptarnavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinė ir vidinė organizacijos aplinkaĮvadas. Darbo tikslas yra aptarti organizacijos sampratą, jos vidinę ir išorinę aplinkas. Organizacijos samprata. Išorinė organizacijos aplinka. Tiesioginio poveikio aplinkos sritis. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Vidiniai įtaką darantys asmenys. Netiesioginio poveikio sritis. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos struktūra. Organizacijos tikslai. Tikslų nustatymas. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizacijos misija ir jos formuluotė. Organizacijos misija ir kultūra. Technikos poveikis organizacijos vidinei aplinkai. Svarbiausias organizacijos vidinės aplinkos elementas – žmogus. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinės aplinkos įtaka versluiĮvadas. Verslo pradžia. Verslo pradžios kliūtys. Marketingo komplekso pradžia. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Politikos ir teisės ryšys. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Vartotojas. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos veiksniai. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos taryba. Vyriausybė. Mokesčiai. Mokesčių harmonizavimo uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinio guolio žiedo nuimtuvo projektavimasĮvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Įtaiso paskirtis ir poreikio pagrindimas, analogų analizė. Įtaisų jėgų veikimo schema. Apkrovų skaičiavimas. Veikiančios apkrovos. Išpresavimo jėgos skaičiavimas. Detalių projektavimas. Perdavos konstrukcijos apkrovos schema ir N, T epiūrų sudarymas. Sriegio matmenys. Veržlės matmenys. Sraigto stiprumo tikrinimas. Veržlės sriegio stiprumo tikrinimas. Griebtuvo projektinis skaičiavimas. Rankenos konstrukcinis skaičiavimas. Neskaičiuotų detalių projektavimas. Nustatymo sraigtas. Kreipiamoji eskize. Griebtuvas. Atrama. Šarnyrinė veržlė. Korpusas. Įtaiso surinkimas suleidimų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinių ir vidinių veiksnių analizė: AB "Ragutis"Įvadas. Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Paskirstymo sistema rinkoje. Rinkos kaštų struktūra. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos struktūrinis pelningumas. Vartotojų analizė. Pagrindiniai rinkos segmentai. Vartotojų motyvacijos analizė. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Pagrindinių konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Tendencijos ir galimi įvykiai. Strateginiai neapibrėžtumai. Scenarijų analizė. Įmonės vidaus veiksnių analizė. Veiklos rezultatų analizė. Marketingo veiklos analizė. Vykdytos veiklos apibendrinimas ir strateginės problemos. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......