Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai"Įvadas. 1 lentelė. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. 2 lentelė. Gamybos programos darbo imlumas. 3 lentelė. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. 4 lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius. 5 lentelė. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. 6 lentelė. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. 7 lentelė. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. 8 lentelė. Vienetiniai įkainiai. 9 lentelė. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 10 lentelė. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. 11 lentelė. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 12 lentelė. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 13 lentelė. Gamybinių patalpų plotas. 14 lentelė. Medžiagų sandėlio plotas. 15 lentelė. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. 17 lentelė. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. 18 lentelė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. 19 lentelė. Netiesioginės gamybos išlaidos. 20 lentelė. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. 21 lentelė. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. 23 lentelė. Vieno gaminio komercinė savikaina. 24 lentelė. Gaminių pelningumas. 25 lentelė. Planuojamos pardavimo pajamos. 26 lentelė. Bendrasis ir grynasis pelnas. 27 lentelė. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. 28 lentelė. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai" (2)Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Gamybos programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai" (3)Įvadas. Planuojamas pagaminti gatavų gaminių skaičius. Gamybos programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai gaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai gaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Bendrojo ir administracijos personalo darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės plėtraSantrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Strateginio planavimo prielaidos. Organizacijos strategijos formavimas. Organizacijos vizijos, misijos, filosofijos ir kultūros svarba jos strateginiam vystymui. Aplinkos veiksnių ir įmonės būklės įtaka veiklos vystymui. Organizacijos socialinės sistemos vystymas. Strategijos formavimas. Strategijos situacijos analizės technika. Tyrimo rezultatų analizė. Situacijos analizė. Modelis, struktūra. Veiklos analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Konkurencijos analizė. Strategija. Vizijos, misijos ir filosofijos formavimas. Tikslų nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės plėtra: AB "VST" Skuodo skyriusĮvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybos ir paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos plėtros projektas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. Įmonės veiklos plėtros projekto įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno savikaina. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės prekių paskirstymas ir transportavimo procesų analizė: AB "Garsas"Įvadas. AB "Garsas" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. AB "Garsas" prekių paskirstymas ir transportavimo procesų analizė. Paslaugų organizacijos AB "Garsas" darbo ypatumai. Parduotuvės ploto paskirstymas ir prekių pateikimas. Prekių paskirstymas AB "Garsas" analizė. Transporto sistemos organizavimo įvertinimas. Transportavimas ir jo procesų analizė. Sandėliavimas AB "Garsas". Skaityti daugiau
Įmonės produktyvumo analizė: UAB "Palutau"Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Maksimalios ir vidutinės einamosios atsargos m ir lt. Draustinės medžiagų atsargos m ir lt. Gautinų medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus. Sandėlių plotas kv. m. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Reikalingas patalpų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė. Bendras patalpų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Gatavos produkcijos ir parduotos produkcijos vertė per metus, lt. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno vertės per metus. Pardavimų pelningumas litais ir procentais. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos charakteristika: AB "SEB Vilniaus Bankas"Įvadas. "SEB Vilniaus Bankas" įmonės charakteristika. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Įsakymas. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl Jurgitos Avižinaitės įdarbinimo. Lydraštis. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Spausdintuvo nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Registrų sąrašas. Skaityti daugiau
Įmonės reklamos įtaka vartotojo sprendimams: UAB "Maxima"Įvadas. Reklamos raida. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos poveikis vartotojui. Vartotojų skatinimo priemonės. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Reklamos objektai. Maxima LT įmonės charakteristika. Įmonės asortimentas. Lojalumo programa. Reklamos apimtys. Reklamos efektyvumo tyrimai. Alytaus prekybos centro Maxima vartotojų tyrimo duomenų analizė. Psichologinio poveikio metodai Maxima reklamoje. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros makroaplinkos analizė: UAB "Rola"Įvadas. UAB "Rola" trumpas aprašymas. Rinkodaros makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinkos įtaka kavinės veiklai. Politinės ir teisinės aplinkos įtaka paslaugų sektoriui. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Makroaplinkos dinamika UAB "Rola" veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: elektronikos pramonė AB "Vilniaus Vingis"Anotacija vadovams. Bendra informacija apie AB "Vilniaus Vingis". AB "Vilniaus Vingis" misija ir tikslai. Situacijos analizė. Šakos analizė. Makroaplinkos analizė. Konkurentų analizė. Vidinė analizė. SWOT analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Segmentavimas. Tikslinių segmentų pasirinkimas. Pozicionavimas. Rinkodaros strategija: apibendrinimas. Rinkodaros taktika. Esamas produktas. Norimas produktas. Rėmimas. Paskirstymas. Kainodara. Išvados. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Personalas. Plano įgyvendinimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: gėlių salonas IĮ PetreikiųĮvadas. Petrikų individualios įmonės charakteristika. Rinkodaros makroaplinka. Politinė – teisinė aplinkos analizė. Ekonominė aplinkos analizė. Mokslinė – technologinė aplinkos analizė. Socialinė – kultūrinė aplinkos analizė. Gamtinė aplinkos analizė. Konkurencinė aplinkos analizė. Rinkodaros mikroaplinka. Pirkėjas. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės personalas. Petrikų IĮ finansinė padėtis. Rinkos segmentavimas ir segmento parinkimo strategija. Petrikų individualios įmonės rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Įmonės rinka ir segmento strategija. Petrikų IĮ marketingo strategija. Rinkos komplekso analizė. Asortimentas. Poreikiai prekei ir paslaugai. Kaina. Kainų politika. Paskirstymas. Paskirstymo politika. Rėmimas. Rėmimo politika. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: kosmetikos parduotuvė UAB "Sarma"Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Konkurencija. Rinkos samprata. Tikslinė rinka, segmentavimas, pozicionavimas. Aprašomoji dalis. Kompanijos istorija. Teikiamos prekės, paslaugos (dabartinė situacija). Finansiniai duomenys (pardavimai, parduotuvių skaičius, dinamika). Vizija, misija, šūkis, vertybės. Analitinė dalis. "Sarmos" makroaplinka. "Sarmos" mikroaplinka. "Sarmos" konkurentai. Strateginiai marketingo sprendimai. "Sarmos" marketingo kompleksas. Rėmimas. Marketingo tyrimas: "Sarmos" aptarnavimas. Tyrimo aprašymas. Tyrimo eiga. Tyrimo išvados. M.E.S. nuomonė. Stipriosios ir silpnosios marketingo komunikacijos vietos. Praktinės rekomendacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: viešbutis "Baltpark"Įvadas. Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių strategijų teorinė analizė. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. "Baltpark" viešbučio rinkodaros planas. "Baltpark" viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas. "Baltpark" viešbučio perspektyvų tyrimas. "Baltpark" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. "Baltpark" viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. "Baltpark" viešbučio rinkodaros komplekso elementų funkcinės strategijos. "Baltpark" viešbučio rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: viešbutis "Sfinksas"Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių strategijų teorinė analizė. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros planas. "Sfinksas" viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas. "Baltpark" viešbučio perspektyvų tyrimas. "Sfinksas " viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. "Sfinksas " viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros komplekso elementų funkcinės strategijos. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: vyriškų kostiumų siuvimas UAB "Dalijanas"Įvadas. Darbo tikslas yra sudaryti UAB "Dalijanas" rinkodaros veiklos planą. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti rinkodaros planavimui. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. UAB "Dalijanas" rinkodaros plano projektas. UAB "Dalijanas" pristatymas. UAB "Dalijanas" misija. Rinkodaros tikslai. UAB "Dalijanas" SSGG (SWOT) aplinkos analizė. UAB "Dalijanas" bendrosios rinkodaros strategijos. UAB "Dalijanas" Lietuvos rinka. UAB "Dalijanas" rinkos segmentavimas. UAB "Dalijanas" prekių pozicionavimo rinka. UAB "Dalijanas" vartotojų nuomonės rinkimas. UAB "Dalijanas" rinkodaros komplekso elementų analizė. Kainos nustatymo strategija. Prekių pateikimo strategija. Prekių rėmimo strategija. UAB "Dalijanas" reklaminis pranešimas. UAB "Dalijanas" rinkodaros rėmimo biudžetas. UAB "Dalijanas" prekių pardavimo prognozė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai: UAB "Ankeda"Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkos planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. UAB "Ankeda" rinkodaros veiklos plano parengimas. UAB "Ankeda" įmonės pristatymas. UAB "Ankeda" įmonės misija. UAB "Ankeda". Įmonės rinkodaros tikslai. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros aplinkos. UAB "Ankeda" įmonės perspektyvų tyrimas (swot analizė). UAB "Ankeda" įmonės tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių ir kainų analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių paskirstymo analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių rėmimo analizė. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros biudžetas. UAB "Ankeda" įmonės prekių pardavimo prognozė. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros strateginis planas: nekilnojamojo turto bendrovė "Ober-hause"Įvadas. "Ober-hause" misija, vizija ir marketingo tikslai. Misija. Vizija. Marketingo tikslai. Įmonės situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Išorinės aplinkos auditas. Vidinis auditas. Rinkos analizė. Įmonės tikslinės rinkos analizė. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Verslo portfelis. Įmonės marketingo strategijos. Strategija pagal rinkodaros komplekso elementus. Konkuravimo strategija. Strategija pagal tikslinę rinką. Strategija pagal pozicionavimą. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros tyrimas: UAB "Kooperacijos aruodai"Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti rinkodaros planą. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. UAB "Kooperacijos aruodai" rinkodaros plano parengimas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Verslo aplinkos analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė (SSGG). Vartotojų nuomonės tyrimas. Rinkodaros komplekso pritaikymas tikslinei rinkai. Išvados. Priedai (15 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės rinkos analizė: AB "Kalnapilis"Įvadas. AB "Kalnapilis" paskirtis ir veiklos kryptys. AB "Kalnapilis" valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo teisės. Valdyba. Jos funkcijos ir pareigos. Administracija. AB "Kalnapilis" pagrindiniai techniniai - ekonominiai rodikliai. AB "Kalnapilio" kelias į sėkmę. Lietuvos alaus rinkos išsidėstymas 1995 – 2001 metais. Rinkodara. "Kalnapilyje" gaminamo alaus rūšys ir gamybos ypatumai. Rinkos tyrimo metodai. Rinkos egzistavimo sąlygos. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos analizės metodai. Išvados. Skaityti daugiau
......