Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir prognozavimasĮvadas. Finansinės būklės įvertinimas. Darbe aptarsiu mokumą (finansinio statuso rodiklis), pelningumą ir riziką bei jų tarpusavio ryšį. Finansinio statuso rodikliai. Mokumas. Bendrieji likvidumo (mokumo) koeficientai. Pelningumas. Pelningumo rodikliai. Rizika. Kas yra rizika ir kaip ją įvertinti? Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės strategijos formavimas ir jos pagrindimas: UAB "Erelita"Įvadas. UAB "Erelita" analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos veiksnių analizė. Įmonės vidinės aplinkos veiksnių apžvalga. Įmonės finansinės būklės analizė. Įmonės analizės apibendrinimas ir išvados. UAB "Erelita" strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės veiklos analizėĮvadas. UAB "XXX" pristatymas. UAB "XXX" 2003 II, 2003 III, 2003 IV pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. UAB "XXX" 2003 II, 2003 III, 2003 IV metų balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. UAB "XXX" santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimas. Finansinis stabilumas. Apyvartumas. Rinkos rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmano modelį. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Vilniaus baldai"Įmonės AB "Vilniaus baldai" finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonės veikla. Vertikalioji ir horizontalioji įmonės veiklos analizės. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai . Išteklių valdymo rodikliai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės finansinės veiklos tyrimas: AB "Dvarčionių keramika"Įvadas. Teorinė-metodinė dalis. Istorija. Paslaugos. Įmonės misija. Įmonės vizija. Produkcija. Produkcijos tiekimas. Kainos. Konkurencija. Kokybės ir aplinkosaugos vadyba, bandymų laboratorija. Finansinės būklės rodikliai. Praktinė–analitinė dalis. Darbo struktūra. Darbo našumo struktūra. Kapitalo struktūra. Darbo pakeitimas kapitalu. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (lentelės). Skaityti daugiau
Įmonės finansinių ataskaitų analizė: UAB "Mineraliniai vandenys"Finansų valdymo kursinis darbas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės finansų analizė: projektavimas ir statybos darbai UAB "Projektana"Įvadas. Darbo tikslas: išmokti ištirti įmonės finansinę veiklą, atskirų veiksnių įtaką rodiklių kitimui, nustatyti įmonės finansinę būklę, įvertinti jos kitimo priežastis. UAB "Projektana" aprašymas. Finansinės būklės tyrimo metodai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Swot analizė. Vidinė įmonės analizė. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Strateginė dalis – vertės kūrimo grandinė. Veiksniai įtakojantys UAB "Projektana" sąnaudas Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės finansų analizė: statybos darbai UAB "Litvarus"Įvadas. Įmonės "Litvarus" charakteristika. Finansinės būklės tyrimo metodika. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Finansinių rodiklių analizė. Faktorinė analizė. SWOT analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės finansų balansas: UAB "Aremesta"Įvadas. Įmonės aprašymas. Glausta istorija. Veiklos rūšys. Įmonės parduodama produkcija. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansų ir veiklos analizė: UAB "Calypsė"Įvadas. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Finansinių analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansų rezultatų analizės uždaviniai. Finansų rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. UAB "Calypsė" finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. UAB "Calypsė" ekonominės veiklos finansinių rodiklių analizė. UAB "Calypsė" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės mokumo problemų tyrimai. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. Įmonės pinigų srautų analizė. Piniginių srautų ataskaita. Įmonės pinigų srautų planavimas. Finansinių operacijų efektyvumo įvertinimas. Finansinė rizika. Ir jos rūšys. Išvados ir siūlymai. Priedai (9). Skaityti daugiau
Įmonės finansų strategijos parengimasĮmonės n analizė. Trumpa įmonės n charakteristika. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Įmonės n pelno (nuostolio) ataskaitos. Vertikali ir horizontali analizė. Įmonės n finansinių – santykinių rodiklių analizė. Įmonės n SWOT analizė. Finansinė įmonės n būklė. Vadyba ir personalas. Produkcija. Klientai. Įmonės n įvaizdis rinkoje. Darbo priemonių technologinės galimybės. Įmonės n analizės apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. Strategijų rizikos įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados ir komentarai. Skaityti daugiau
Įmonės gamybos analizė: AB "Baltijos laivų statykla"Įvadas. AB "Baltijos laivų statykla" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Gamybos valdymo analizė. Gamybos proceso planavimas. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso valdymas. Produkcijos kokybės vadyba. AB "Baltijos laivų statykla" gamybos valdymo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso planavimo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso organizavimo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso valdymo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos produkcijos kokybės analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės gamybos kaštų ekonominis įvertinimas: UAB "Žvaigždžių lietus"Įvadas. Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštų grupavimas. Gamybos kaštai. Pradiniai kaštai. Gamybos kaštų klasifikavimas pagal laikotarpius. Gamybos kaštų laikotarpiai. Trumpasis laikotarpis. Trumpojo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpalaikiai kaštai. Ilgasis laikotarpis. Ilgojo laikotarpio gamybos funkcija. Ilgalaikiai kaštai. Labai ilgas laikotarpis. Gamybos kaštų rūšys. Pastovieji, kintamieji, bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Saldainių įmonės "Žvaigždžių lietus" gamybos kaštai. Saldainių įmonės "Žvaigždžių lietus" veiklos kaštų apskaičiavimas. Bendrovės struktūra. Įmonės gamybos kaštų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės gamybos proceso planavimas: UAB "Turtmeda"Įvadas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos procesų rūšys ir fazės. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Įmonės gamybos proceso planavimo samprata. Produkcijos pardavimo ir gamybos planavimas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Personalo ir amortizacinių atskaitymų planavimas. Gamybos kaštų planavimas. Medžiagų ir prekių atsargų planavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas ir veiklos sąnaudų planavimas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planavimas. Apyvartinių lėšų planavimas. Pagrindinių ekonominių rodiklių planavimas. UAB "Turtmeda" gamybos proceso planavimas. Įmonės veiklos pristatymas. UAB "Turtmeda" produkcijos pardavimo ir gamybos planavimas. UAB "Turtmeda" pagrindinių medžiagų planavimas. UAB "Turtmeda" energijos poreikio ir išlaidų planavimas. UAB "Turtmeda" personalo ir amortizacinių atsiskaitymų planavimas. UAB "Turtmeda" gamybos kaštų planavimas. UAB "Turtmeda" medžiagų ir prekių atsargų planavimas. UAB "Turtmeda" parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas ir veiklos sąnaudų planavimas. UAB "Turtmeda" gaminių kainos apskaičiavimas. UAB "Turtmeda" pajamų ir pelno planavimas. UAB "Turtmeda" nebaigtos gamybos ir apyvartinių lėšų planavimas. UAB "Turtmeda" pagrindinių finansinių gamybos rodiklių planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės gamybos verslo organizavimo proceso valdymas: AB "Plastikinės durys"Lentelių ir pavyzdžių sąrašas. Įvadas. Kuriamo verslo aprašymas. Verslo idėja ir paskirtis. Verslo misija ir vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi teikėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Akcinės bendrovės kūrimo apribojimai. Akcinės bendrovės steigimas. Verslo organizavimo procesas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio sąveika. Organizavimo proceso tinklinio modelio projektavimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės gaminamų gaminių marketingo programa Prancūzijos rinkoje: AB "Linas"Įvadas. AB "Linas" ir lino gaminių pristatymas. AB "Linas" pristatymas. AB "Linas" veikla. AB "Linas" produkcija. Žaliavų gavyba. Prancūzijos makroaplinkos analizė. Aplinkos veiksnių paieškos matrica. Istorinė aplinka. Trumpa informacija. Istorija. Geografinė aplinka. Geografinė padėtis. Klimatas. Ekonominė aplinka. Prekyba. Prancūzijos investicijos Lietuvoje. Ekonomika. Prancūzijos ekonominis išsivystymas. Žemės ūkis. Politinė aplinka. Politika. Socialinė – kultūrinė. Prancūzų kultūra. Verslo kultūra. Prancūzijos rinkos segmentų išskyrimas. Lino gaminių tarptautinio marketingo programa. Prekė. Prekės ženklas. Prekės kokybės standartai. Įpakavimas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės įėjimas į tarptautinę rinką. Formos ir galimybėsĮžanga. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų parinkimo kriterijai. Prognozuojamos pardavimo užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Užsienio rinkų konjunktūros analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės marketingo galimybių analizė. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Užsienio rinkos segmentavimas. Įmonės veiklos išplėtimo strategijos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Bendros veikos sutartis. Praktinis pavyzdys – UAB "Kraitenė". UAB "Kraitenė" pagrindinės veiklos sritys. UAB "Kraitenė" eksportas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įkūrimas, veikla ir organizavimas: autoservisas "Automobilis"Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Darbų grafikas. Rinka. Rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurentai. Rėmimas ir reklama. Įrengimai. Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos. Rizikos vertinimas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ilgalaikės investicijos, jų finansavimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės investicijos. Įmonės investicijų vaidmuo įmonėje, investicijų rūšys. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Kapitalo investicijų specifika. Investicijų rizika. Investicijų finansavimas. Finansavimas nuosavomis lėšomis. Lizingas arba išperkamoji nuoma. Grįžtamasis lizingas. Mokestinės pasekmės nutraukus lizingo sutartį. Banko kreditas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ilgalaikio turto apskaita ir analizė: UAB "Girilis"Įvadas. UAB "Girilis" charakteristika. UAB "Girilis" veiklos analizė. Teoriniai ilgalaikio turto apskaitos pagrindai. Priedas (1). Skaityti daugiau
......