Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo organizavimas: siuvimo įmonė UAB "Kompata"Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai pagrindai. Apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio lygiai. Nominalusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo apmokėjimo forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos analizė ir gerinimo galimybės. Įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų apmokėjimo tvarka. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos gerinimo galimybės. Išvados. Išnašos. Santrauka. Skaityti daugiau
Įmonės darbuotojų požiūris į visuotinės kokybės vadybą: UAB "Buteka"Visuotinės kokybės vadybos esmė: Visuotinės kokybės koncepcija, Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos skirtumai. Visuotinės kokybės vadybos diegimas organizacijoje: Visuotinės kokybės vadyba i organizacijos strateginė plėtra, Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai, Darbuotojų įgaliojimai. Įgaliojimų svarba, Darbuotojų įgaliojimų lygiai, Atsakomybė už asmeninę veiklą, Komandinio darbo organizavimas, Komandinio darbo nauda. Darbų įvertinimas visuotinės kokybės vadyboje: Darbo normavimas visuotinės kokybės vadyboje, Darbo sunkumo įtaka darbo kokybei. Praktinė dalis: UAB "Buteka" darbuotojų požiūris į visuotinės kokybės vadybą. Tyrimas: Įmonės UAB "Buteka" istorija ir tikslai, Tyrimas, Tyrimo eiga, Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas schemomis ir grafikais. Skaityti daugiau
Įmonės ekonomika: katilų gamyba "Aukuras"Žaidimo apžvalga: "Kietas riešutas". Įmonės strategija 5 metams. Įmonės "Aukuras" gamna katilus "Kaitra-150". Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė. Gamybos apimties ir atsargų kitimo analizė. Gamybos savikainos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos analizė. Finansinių ataskaitų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominė analizė: AB "Lietuvos energija"Ekonominės analizės modulio referatas. Įvadas. Darbe analizuojama, AB "Lietuvos energija" 2005 – 2007 m. laikotarpiu. Šio darbo tikslas - atlikti įmonės trijų metų veiklos ekonominę analizę, norint išsiaiškinti, kaip veikia įmonė, kokie jos veiklos rodikliai, ar įmonė veikia pelningai, ar ji patraukti investuotojams, kokios AB "Lietuvos energija" veiklos probleminės sritys. AB "Lietuvos energija" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroekonomikos aplinka. AB "Lietuvos energija" finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. AB "Lietuvos energija" balanso horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" balanso vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" santykinių finansinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" pelningumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" mokumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" veiklos efektyvumo analizė. AB "Lietuvos energija" kapitalo rinkos rodikliai. Grandininių pakeitimų metodas (Bendrasis pelningumas). Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominė analizė: UAB "Savas namas"Santrauka. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius. Finansinių koeficientų grupavimas. Kapitalo struktūrą apibūdinantys rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo koeficientai. UAB "Savas namas" finansinės veiklos įvertinimas. Horizontali analizė. Vertikalioji analizė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Kapitalo struktūrą apibūdinančių rodiklių analizė. Pelną apibūdinantys rodikliai. Mokumo (likvidumo) analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Turto pelningumo įvertinimas. Turto pelningumo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominė veikla: raugintų kopūstų gamyba "Vido kopūstai"Įvadas. Ekonominiai įmonės tikslai. Ekonominiai tikslai. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybos procesas. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko planavimas ir apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės pelningumas. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Transporto ūkio organizavimas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Pardavimų planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominė veikla: stiklo gamyba UAB "Stikora"Įvadas. Trumpa uždarosios akcinės bendrovės UAB "Stikora" apžvalga. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Gamybos proceso aprašymas. Gamybinių pajėgumų planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje; planavimas,apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje; personalo darbo užmokesčio fondas; darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai, darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Gaminio savikainos kalkulacija. Įmonės produkcijos (paslaugų) savikaina. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina: sąvokos; struktūra; įtaka gamybos (pardavimų) apimtims bei įmonės pelnui; nustatymo metodai. Pardavimų apimties – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominė veikla: UAB "Biovela"Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti UAB "Biovela" įmonės veiklą, atliekant praktinę verslo analizę. Įmonės charakteristika. UAB "Biovela" įmonės tikslai. UAB "Biovela" įmonės socialinių tikslų sistema. UAB "Biovela" įmonės ekonominių tikslų sistema. Įmonės tipas. Gamybos procesas. Įmonės turtas. Ilgalaikio turto vertinimas įmonėje. Trumpalaikis turtas. Gamybos išlaidų planavimas. Gamybos pajėgumas. Gamybos atsargos. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimas ir įmonės personalas. Darbuotojų poreikių nustatymas įmonėje. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokestis. Išlaidų planavimas. Savikainos reikšmė. Savikainos kalkuliavimo objektai. Veiklos sąnaudų struktūra. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės sąnaudos. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės ekonominiai skaičiavimaiĮvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Projektuojamo objekto ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms / medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybinio padalinio pastatų apšildymo išlaidos (IA). Einamasis gamybinio padalinio pastatų remontas. Išlaidos specialiems drabužiams ir jų skalbimui. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Išlaidos reklamai. Taros išlaidos. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant. Mokesčiai. Pelno / nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Skaičiavimai padidinus kainos koeficientą siekiant gauti pelną. Finansiniai - ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominiai tikslai ir valdymo formosĮvadas. Įmonės samprata. Valdymo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Įmonių pagal valdymo formas statistika. Įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. Įmonių ekonominiai tikslai pagal valdymo formą. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominis efektyvumasĮvadas. Įmonės. Įmonių grupės. Įmonių skirstymas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimas gali vykti dviem būdais. Ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominis vertinimas: "Ūkio bankas"Finansų institucijų ekonomikos kursinis darbas. Santrauka. Summary. Įvadas. Išplėstinė Ūkio banko charakteristika. 2000-2005 m. Ūkio banko ekonominės aplinkos pasikeitimai. Kapitalas. Turtas. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Pajamos. 2006 m. Ūkio banko ekonominės aplinkos pasikeitimai ir prognozės. Turtas. Pelnas. Pajamos. Indėliai ir paskolos. Akcininkų nuosavybė. Prognozės. Silpnųjų ir stipriųjų Ūkio banko pusių identifikavimas. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Komisiniai mokesčiai. Investiciniai fondai. Kitos pajamos. Ūkio banko finansinių veiksnių kitimo prognozės. Komisiniai mokesčiai. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Investiciniai fondai. Ūkio banko finansinių rodiklių prognozės. Banko veiklos efektyvumo analizė. Kredito rizikos analizė. Kredito kokybės analizė. Likvidumo analizė. Uždarbio iš palūkanų analizė. Kapitalo rizika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas: UAB "Šiaurės medis"Įvadas. Analitinė dalis. Gamybos apimtis. Medžiagų poreikis. Metinė medžiagų pirkimo apimtis. Medžiagų atsargos.Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai. Darbo išlaidos. Tiesioginės gamybos išlaidos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Elektros energijos poreikis. Įmonės netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinė savikaina. Pardavimo savikaina ir pajamos. Veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas. Vidutinė metinė turto vertė. Turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės elektros sistemaPagrindiniai reikalavimai elektros tinklų schemoms. Elektros energijos kokybė. Elektros tinklų projektavimo principinės nuostatos. Elektros perdavimo linijų skerspjūvio parinkimo metodikos. Pramonės įmonių apkrovimo grafikai, rodikliai ir jų panaudojimas. Elektros tinklų skaičiuojamųjų parametrų nustatymas. Apkrovų skaičiavimas jėgos tinkluose. Nominalios galios skaičiavimas. Vidutinės galios skaičiavimas. Skaičiuojamosios galios radimas maksimumo koeficiento metodu. Saugiklių tipai, jų charakteristikos ir parinkimas. Didelės atjungimo gebos saugikliai. Kamštiniai saugikliai. Labai greito veikimo saugikliai. Automatiniai jungikliai, jų tipai, parinkimas. Energijos tiekimo sistemų trumpieji jungimai. Trumpi jungimai elektros įrenginiuose ir jų skaičiavimo tikslas. Prielaidos skaičiuojant trumpuosius jungimus. Trumpų jungimų priežastys ir pasekmės. Galios ir apšvietimo tinklų skaičiavimas pagal įtampos nuostoliai. Jėgos tinklų skaičiavimas pagal įtampos nuostolius. Apšvietimo tinklo skaičiavimas pagal įtampos nuostolius. Elektros įrenginių galios koeficiento techninė ir ekonominė reikšmė. Reaktyvios galios kompensavimo priemonės, jų parinkimas. Pagrindinės žinios apie įžeminimo įrenginius, jų skaičiavimo metodika. Įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Dirbtiniai ir natūralūs įžemikliai bei įžeminimo laidininkai. Natūralūs įžemikliai. Įžeminimo laidininkai. Elektros energijos vartojimo kontrolė ir apskaita. Skaityti daugiau
Įmonės ergonominis darbo sąlygų vertinimas ir priemonių jų gerinimui parinkimasSantrauka. Įvadas. Darbo vietos tyrimas. Darbuotojų veikla darbo vietoje. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Anketos sudarymas. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Darbo stalas ir papildoma įranga. Kėdė. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Rekomendacijos. Darbo vietos gerinimo rekomendacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ergonominis įvertinimasĮvadas. AB "Alna" bendra charakteristika. Veiklos pobūdis. Vadovaujančių darbuotojų apžvalga. AB "Alna" organizacinės valdymo struktūros analizė. "Alna" organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė. Darbo pasidalijimo lygis. Darbų specializavimosi lygis. Kooperavimosi lygis. Standartizacijos lygis. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Valdomumo norma. Valdymo lygių skaičius. Koordinavimo mechanizmai. Formalizavimo lygis. Valdžios rūšių taikymas. Delegavimo lygis. Centralizacijos lygis. Formalios ir neformalios organizacijų santykis. Modernumo lygis. Pokyčių valdymas organizacijoje. Generalinio direktoriaus pozicijos organizacinis ergonominis įvertinimas. Naujos AB "Alna" organizacinės valdymo struktūros schema. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės etikos kodeksas: "Trustworthy"Įvadas. Įmonės "Trustworthy" etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe. Darbuotojai. Dalyvavimas. Interesų konfliktai. Politikos ir procedūros. Veikos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos, kyšiai. Santykiai su klientais. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene, kaimynais. Viešieji santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizėĮvadas. Įmonės "X" veiklos charakteristikos aprašymas. Finansinės būklės analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidės analizė. Turto pelningumo piramidės analizė. Bendrojo pardavimų pelningumą įtakojusių veiksnių. Analizė taikant grandininių pakeitimų metodą. Mokumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Priedas (8). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Lietuvos dujos"Apskaitos ir Finansų specializacijos kursinis darbas ir PowerPoint pristatymas (5 skaidrės). Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas, darbuotojai, jų analizė. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo valdymas. Įmonės veiklos finansinė analizė. Konkurentai, vartotojai. Įmonės finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Įmonės finansinių ataskaitų santykinė analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Bankroto prognozavimo analizė. Išvados. Priedai (MS Excel). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Du Point analizė. Lūžio taško analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Prognozuojamo lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
......