Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės akcijų kurso pokyčiai ir juos įtakojantys veiksniai: AB "TEO LT""Lietuvos telekomas" praeityje ir šiandien. Investuojant į akcijas pelno gavimą ir praradimą sąlygojantys veiksniai. "TEO LT, AB" akcininkai. Vienai akcijai tenkantis pelnas 2000-2005 metais. "Lietuvos telekomo" akcijų kainų pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai. 2005 metais akcijų kilimą lėmė veiksniai. 2006 metais akcijų kainų kilimą lemiantys veiksniai. "Lietuvos telekomas" ir "Estonian telecom A" 2006 metų akcijų kainų pokyčių palyginimas. "TEO LT, AB" akcijų kainų pokytis savaitės eigoje (lapkričio 22-29d.). "Lietuvos telekomo" akcijų kainų pokyčiai 2004.11.29 - 2006.11.29 m. 2006 metų lapkričio 1- 29 dienos "TEO LT, AB" akcijų prekybos statistika. "TEO, LT" akcijų vertę nustatantys rodikliai (2006m.). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Teorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinka. Organizacijos vizija, misija, tikslai. Analitinė dalis. Makro aplinkos analizė. Inovacijos. Mikro aplinka. "Lietuvos geležinkeliai" SSGG (SWOT) analizė. Projektinė dalis — strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Keleivių vežimų geležinkeliais plėtra. Greitojo vietinio susisiekimo plėtra. Kombinuotojo transporto grandinės organizavimas. Bilietų sistemos tobulinimas. Supergreitųjų geležinkelių diegimo Lietuvoje perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: draudimas DUAB "Ingo Baltic"DUAB "Ingo Baltic" vertinimas permainų aplinkoje. Darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Lietuvos draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Lietuvos draudimo paslaugų rinka, struktūra ir ypatumai. Draudimo paslaugų teikėjų (draudikų) rinka. Draudimo rinkos plėtros sąlygos. Gyvybės draudimo rinka. Pagrindiniai draudimo produktai gyvybės draudime. Ne gyvybės draudimo rinka. Pagrindiniai draudimo produktai ne gyvybės draudime. Lietuvos draudimo rinkos problemos ir perspektyvos. Lietuvos draudimo rinkos raidos perspektyvos. Ne gyvybės draudimo paslaugų rinka. Ne gyvybės draudimo paslaugų teikėjų rinkos struktūra ir jos konkurencingumas. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų vartotojų rinka ir jų įtaka visuminei paklausai. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų rinkos raidos perspektyvos. DUAB "Ingo Baltic" veiklos analizė. Bendrovės siūlomos paslaugos. Trumpas bendrovės istorijos aprašymas. Privalumas – partnerystė su "INGOSSTRAKH" grupė. Perdraudimas. Akcininkai. Bendrovės pagrindiniai tikslai, misija, vizija. Visuomeninė veikla. DUAB "INGO BALTIC" pardavimo kanalai. Draudimo paslaugų vartotojų (draudėjų) rinka. Draudimo rinkos perspektyvos. Esami "INGO BALTIC" konkurentai. DUAB "INGO BALTIC" sudarytų draudimo sutarčių, ir išmokų skaičiaus analizė. DUAB "INGO BALTIC" sudarytų draudimo įmokų, ir apmokėtų žalų analizė. DUAB "INGO BALTIC" vidutinės draudimo įmokos, ir vidutinės draudimo išmokos analizė. DUAB "INGO BALTIC" draudimo rinka pagal vartotojų segmentus analizė. DUAB "INGO BALTIC" kapitalas ir rezervai analizė. DUAB "INGO BALTIC" turto analizė. DUAB "INGO BALTIC" techninių atidėjimų analizė. DUAB "INGO BALTIC" nuostolingumo analizė. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: draudimo paslaugos AB "Lietuvos draudimas"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Bendrovės organizacinė struktūra ir darbuotojų pareigos. Veiklos apžvalga. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Bendrovės informacijos cirkuliavimo sistema. Bendrovės veiklos apžvalga. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija" (3)Įvadas. Verslo aplinkos bei organizacijos situacija. AB "Lietuvos energija" nagrinėjimas PEST analizės-ekonominiu aspektu. AB "Lietuvos energija" konkurencinės situacijos analizavimas. Išvados. AB "Lietuvos energija" situacijos analizavimas ir stiprybių bei silpnybių identifikavimas. Misija, vizija, darbo tikslas. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės analizė: fiksuotas ir internetinis ryšys AB "TEO"Įvadas. Darbo objektas – AB "TEO" ryšio vartotojų nuomonė. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti rinkodaros planą. Rinkodaros aplinka. Makroaplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros planas. Pardavimų prognozavimas. AB "TEO LT" įmonės rinkodaros planas Įmonės veikla, misija, tikslai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės rinka ir jos tendencija. Įmonės SWOT analizė (GGSS). Įmonės tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. Įmonės vartotojų nuomonės tyrimas. "TEO" įmonės rinkodaros analizė. Kainos ir paslaugos analizė. Paslaugos paskirstymo analizė. Paslaugos rėmimo analizė. AB "TEO" įmonės paslaugos pardavimų prognozė. Išvados. Priedai: anketa ir jos analizė, grafikai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. "Hansabanko" misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: kavos tiekimas "Starbucks"Įvadas. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos socialinės atsakomybės samprata. Organizacijos socialinės atsakomybės privalumai ir trūkumai. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Verslo atsakomybės problematika ir ypatybės. Atsakinga verslininkystė ir visuomenė. Socialinė atsakomybė "Starbucks" kompanijoje. "Starbucks" misija. Kompanijos "Starbucks" profilis. "Starbucks" 2006 metų bendrosios socialinės atsakomybės ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: Lietuvos šilumos tinklaiĮvadas. Teorinė dalis. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Aplinkos dinamikos analizė. Vidinė ir išorinė analizė. Makro aplinkos elementai. Klientų analizė. Ištekliai ir strategija. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Organizacijos vizija misija ir tikslai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Ištekliai ir strategija. Vertės grandinės. Projektinė dalis. Veiksmų sąrašas. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: medinių langų gamybaĮvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis ir vystymasis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos (žaliavos), jų tiekėjai, gamybos apimtis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos, tiekėjai. Naudojama klijuota mediena. Glasurit dažymo ir lakavimo sistema. Gamybos apimtis. Valdymo struktūra ir gamybos struktūra. Valdymo struktūra. Gamybos struktūra. Spręstinos problemos. Projektuojama gamybos (darbų) technologija. Projektavimo objektas ir jo aktualumas. Gamybos tipas, gamybos fazės, procesai ir operacijos projektuojamoje technologijoje. Projektuojamai gamybos (darbų) technologijai reikalingi įrengimai, prietaisai, įrankiai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: naktinis klubasĮvadas. IĮ "Pavlovičiaus įmonė". Įmonės valdymo apskaitos sistema. Valdymo apskaita. Įmonės tikslai. Kainų politika. Išlaidų klasifikavimas. Reklamos priemonių išlaidos. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas įmonėje. Pelningumo analizė. Pelningumo lūžio taškas. Rizikos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: naktinis klubas UAB "Alfa"Anotacija. Įvadas. "Alfa" įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba "Alfa" įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai "Alfa" įmonėje. "Alfa" įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė "Alfa" įmonėje. Rodiklių pasirinkimas "Alfa" įmonėje. "Alfa" įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. "Alfa" įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali Ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji "Alfa" įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. "Alfa" įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. "Alfa" įmonės veiklos pelningumo rodikliai. "Alfa" įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. "Alfa" įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės analizė: nendrinių stogų gamybaĮvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti ir suprasti įmonės tikslus, funkcijas ir veiklą. Atskleisti jos veiklos orientyrą ir vertinimo kriterijus, kurie formuojami derinant individualius ir grupinius darbuotojų interesus. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Gamybos organizavimas įmonėje. Įmonės gamybiniai ištekliai. Įmonės gamybinis pajėgumas. Gamybos išlaidos ir jų rūšys. Gamybos planavimas. Išteklių poreikio planavimas. Įmonės aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo našumas ir užmokestis. Darbo organizavimas ir normavimas. Pardavimų planavimas. Naujų gaminių planavimas. Asortimento planavimas. Prekių (paslaugų) realizavimas. Kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: pynimas iš vytelių ir pardavimas UAB "Karklas"Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti UAB "Karklas" vidinę ir išorinę aplinką. UAB "Karklas" užsiima pynimu iš vytelių (pinti indai, krepšiai, baldai) ir pardavimu. Įmonės profilis, veikla ir tikslai. Mūsų įmonę supančios aplinkos. Aplinkų įtaka įmonei. UAB "Karklas" valdymo organizavimo struktūra. Įtakos būdai dirbantiesiems. UAB "Karklas" (SWOT) analizė. SSGG analizės pagrindu išnagrinėti strateginiai ryšiai. Panaudojant įmonės stiprybes, išnaudoti galimybes. Mažinant įmonės silpnybes, pasinaudoti galimybėmis. Panaudojant stipriąsias puses, išvengti grėsmės. Mažinant įmonės silpnybes, mažinti grėsmę. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: prancūziškos konditerijos importas, gamyba ir pardavimas UAB "Mantinga"Įvadas. Makro – mikro aplinkos apibūdinimas. Įmonės veiklos apžvalga. Prekių kainos ir jų skirtumų analizė. Tiekimas, realizavimas bei paskirstymo kanalai. Prekių rėmimas ir jo būdai. UAB "Mantinga" veiklos vertinimas. Mikro – makro aplinkos apibendrinimas. Įmonės veiklos organizavimas. Prekių kainos ir jų skirtumo įvertinimas. Tiekimas, realizavimas bei paskirstymo kanalai. Prekių rėmimas ir jo būdai. UAB "Mantinga" pranašumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: švietuvų gamyba ir pakavimas UAB "Artilux Baltija"Įvadas. UAB "Artilux Baltija". Įmonės teisinės formos apibūdinimas. Veiklos sritys. Ekonominė charakteristika. Finansinė būklė. Techninė charakteristika. Išorinė ir vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra, personalas. Prekių asortimentas ir jų kokybė. Darbo apmokėjimo sistema. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės ilgalaikio mokumo rodikliai. Įmonės finansinio stabilumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: techninių šepečių gamyba ir medienos gaminiai UAB "Regplasta"Abstract. Įvadas. Įmonės charakteristika: įmonės veikla, pagrindiniai tikslai. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos įvertinimas. Išorinės UAB "Regplasta" aplinkos analizė. Vidinės UAB "Regplasta" aplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: turizmo ir sporto klubas UAB "Guliverio kelionės"Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam asmeniui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Darbo vietos reklama. Paieškos šaltinių parinkimas. Reikalaujamų dokumentų sąrašas. Atrankos vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės apyvartinių lėšų valdymo politika: UAB "Ekrano" ekspedicijaĮvadas. UAB "Ekrano" ekspedicija veiklos charakteristika. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų valdymo strategija. UAB "Ekrano" ekspedicija finansinė būklė. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų struktūra. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų valdymo strategijos formavimas. Kasdieninėms reikmėms naudojamų lėšų valdymo strategija. Investicijos į vertybiniu popierius. Apyvartinių lėšų valdymo strategijų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos ir marketingo komplekso analizė: UAB "Tez tour"Marketingo pagrindų kursinis darbas. Įvadas. UAB "Tez tour" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės marketingo veiklos vertinimo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. UAB "Tez tour" aplinkos ir marketingo komplekso analizė. UAB "Tez tour" markoaplinkos analizė. UAB "Tez tour" mikroaplinkos analizė. Įmonės rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......