Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Humane aspects of wild animals trappingIntroduction. Do wild animals have legal rights? Provisions concerning trapping in International and European Union (EU) legislation. International Humane Trapping Standards – do they establish "humane" capture of wild animals in reality? History of conclusion circumstances. Wild animal "welfare "provided by International Trapping Standards. Implementation of the International Humane Trapping Standards in European Union (EU). Conclusions. Skaityti daugiau
Humanizmas (2)Darbo tikslai. Darbo planas. Įžanginis žodis. Įvadas. Kas yra filosofija? Humanistai ir humanizmas. Istoriškumas. Antika. Materialistinė ir humanistinė graikų filosofija. Humanizmas. Renesansas ir humanizmas. Antikos idėjų atkartojimas. Žymiausi atstovai. IX – XX amžiaus humanizmas. Egzistencializmas. Egzistencinė humanizmo samprata. Žymiausi egzistencialistai. Naujausiųjų laikų humanizmo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
I. Murdoch "The sea, the sea"Darbas anglų kalba. Airisė Merdok "Jūra, jūra". Ironical characterization in the novel "The sea, the sea" by Iris Murdoch. Introduction. Types of irony. Ironical aspects associated with the sea. Ironical descriptions of the surrounding. Ironical attitude to the protagonist’s life. Conclusions. Skaityti daugiau
Ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindaiĮvadas. Darbo tikslas – išdėstyti ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindų taikymo aplinkybes remiantis teismų praktika. Ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindai. Ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka nepasinaudojimas. Asmens neveiksnumas. Neįgalioto asmens pareiškimas. Teisme nagrinėjamas tapatus ginčas. Sprendimo už akių neprašymas. Šalių neatvykimas į posėdį. Žyminio mokesčio nesumokėjimas. Ginčo perdavimas spręsti arbitražui. Ieškinio atsiėmimas. Ieškinio turinio reikalavimų neatitikimas. Kiti ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindai. Ieškinio palikimo nenagrinėto tvarka ir pasekmės. Skundai dėl pareiškimo palikimo nenagrinėto. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senaties taikymo sąlygosIeškinio senaties samprata, reikšmė. Ieškinio senaties taikymo sąlygos. Imperatyvai. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Prievolės asmenų pasikeitimo įtaka ieškinio senačiai. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymo bruožai. Ieškinio senaties taikymas keičiantis ją reglamentuojančiomis įstatymų normomis. Ieškinio senatis santykiuose su kitomis valstybėmis. Išvados. Santrauka (anglų k.). Priedai. Skaityti daugiau
Įgimtos kūdikių šleivapėdystės etiopatogenezė, diagnostika ir gydymas Ponseti bei prancūzų funkciniu metodaisSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įgimtos kūdikių šleivapėdystės etiopatogenezę, diagnostiką ir gydymą Prancūzų funkciniu bei Ponseti metodais. Įgimtos kūdikių šleivapėdystės etiopatogenezė ir diagnostika. Šleivapėdystės požymiai. Atsiradimo priežastys. Patologinė anatomija. Kasifikacija. Rizikos veiksniai. Šleivapėdystės diagnostika ir ištyrimas. Rentgenografija. Ultragarsinis tyrimas. Kineziterapinis ištyrimas. Gydymas prancūzų funkciniu metodu. Pėdos įtvarai ir teipavimo technika. Pasyvios mobilizacijos prietaisas. Prancūzų funkcinio metodo taikymo laikotarpiai. "Atstatymo fazės" laikotarpis. "Palaikymo fazės" laikotarpis. Stovėjimo ir vaikščiojimo laikotarpis. Gydymas Ponseti metodu. Gipsavimas. Deniso - Brauno įtvaras. Kineziterapija. Prognozė ir liekamieji reiškiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų savivoka ir ateities įsivaizdavimo ypatumaiĮvadas. Savivokos bei ateities orientacijos sampratų analizė. Šeima – pirminė vaiko asmenybę formuojanti institucija. Šeimos analizė teoriniu aspektu. Šeimos funkcijų įtaka vaiko savivokai. Žaidimų reikšmė vaiko savivokai. Tyrimo metodologijos aprašymas. Tyrimo rezultatai. Teorinė diskusija. Išvados. Priedai (4). Išnašos. Skaityti daugiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas daileiVaikai 2-6 m. Įžanga. Dėstomoji dalis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimas dailei. Vaikų dailės dalyko samprata. Dailės mokymo organizavimas. Kūrybinės atmosferos sudarymas. Kūrybos rezultato emocinis išgyvenimas. Kūrybinių sugebėjimų ugdymas. Dailės pamokų struktūra ir planavimas. Skatinimo būdai vaikų dailės veiklai. Vaikų dailės galerija. Neįgalių vaikų kūryba ir skatinimo būdai dailės veiklai. Vaikų dailės veikla namuose ir specializuotose įstaigose. Vaikų kūryba priklausomai nuo jų amžiaus. Išvados. Skaityti daugiau
Ikispaudos procesų technologijosĮvadas. CTP sistema. CTP technologija. Reprodukcinis procesas. Skaitmeninės ofsetinės plokštės. Fotopolimerinės plokštės. Ofsetinių plokščių išvedimo sistema. Tiesioginis mikroreljefo sukūrimas lazeriu. Procesoriaus INTERPLATER 66 transportavimo sistemos specifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Ikispausdiminė įrangaĮvadas. Skenavimas. Maketavimas – retušavimas. Rastravimas. Fotoformos išvedimas ir ryškinimas. Montažas. Spausdinimo formos gavimas. Kopijavimas. Ryškinimas ir džiovinimas. Skaityti daugiau
Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijaiĮvadas. Ikiteisminio tyrimo etapas. Ikiteisminio tyrimo efektyvumas. Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijai. Išvados. Skaityti daugiau
Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijaiĮvadas. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Ikiteisminio tyrimo efektyvumas. Nekaltumo prezumpcija. Nediskriminacijos principas. Rungimosi principas. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas. Sulaikymas. Apklausa. Operatyvinė veikla. Liudytojų apklausos mechanizmo sistema. Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijai. Vidinė ikiteisminio tyrimo kontrolė. Išorinė ikiteisminio tyrimo kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir jų funkcijosIkiteisminio tyrimo subjektai. Prokuroro įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas proceso dalyvių iniciatyva. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklos vieta. Atskirieji pavedimai. Ikiteisminio tyrimo terminai. Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas. Teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis. Subjektai, turintys teisę pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo tvarka ir fiksavimas. Ikiteisminio tyrimo subjektų veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo subjektų tyrimo veiksmai jų sąvoka ir sistema. Apklausa. Objektų tyrimas ir apžiūra. Ekspertizės skyrimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Kaltinamojo akto perdavimas teismui. Išvados. Skaityti daugiau
Ikiteisminio tyrimo teisėjasĮvadas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo institutas. Teisėjo, dalyvaujančio ikiteisminiame tyrime, institutas užsienio valstybėse. Ikiteisminio tyrimo teisėjo instituto atsiradimo Lietuvos baudžiamajame procese šaltiniai, ištakos ir modelis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sąvoka ir statusas. Atskirų baudžiamojo proceso principų įtaka ikiteisminio tyrimo tesėjo procesinei veiklai ir statusui. Ikiteisminio tyrimo nuostatos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo uždaviniai ir eiga. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikaikio materialinio turto apskaita: GKĮ "J. Kvederis"Įvadas. J. Kvederio gamybinės komercinės įmonės apibūdinimas. J. Kvederio GKĮ trijų metų santykiniai rodikliai buvo tokie. J. Kvederio GKĮ 2002 – 2004 m. santykiniai rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir skirstymas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo ir remonto apskaita. Ilgalaikio turto nurašymo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikės investicijos ir jų finansavimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Banko kreditas – dažniausiai naudojamas skolintas finansavimo šaltinis. Lizingas – alternatyva banko kreditui. Ilgalaikės investicijos ir jų finansavimas AB "Palemono keramika". Ilgalaikių investicijų finansavimas iš nuosavų lėšų. Ilgalaikių investicijų finansavimas iš skolintų lėšų. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikės paskolos būstui įsigyti: sąlygos ir ypatumai bankuoseĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti esmines būsto paskolų įsigijimo sąlygas ir ypatumus. Banko paskolos teoriniai aspektai. Banko paskolos ir kredito samprata. Palūkanų normos. Būsto paskolos. Būsto kredito gavimo procesas. Paskolos grąžinimo būdai. Lietuvos bankų apžvalga. "Swedbank". SEB Vilniaus bankas. DnB Nord bankas. Lietuvos komercinių bankų būsto paskolų kitimo, sąlygų ir naudojimo analizė. Lietuvos būsto paskolų apžvalga. Lietuvos bankų būsto paskolų sąlygos ir ypatumai. Būsto paskolų likučiai pagal apskritis. Lietuvos banko apklausos duomenys. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialaus turto auditas: AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga trejų metų. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų vertikali balanso analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų horizontali balanso analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) vertikali analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) horizontali analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" finansinių santykinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" bankroto tikimybės įvertinimas trimis laikotarpiais. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" SWOT analizė (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" PEST analizė. Bendras audito rizikos įvertinimas. Materialumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas balanso straipsniams. Rizikų sąrašas. Ilgalaikio materialiojo turto auditas. Kontrolės testų sudarymas. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos sudarymas bei atlikimas. Audito išvada ir ataskaita. Toleruotina klaida, įmonės ir jos verslo apžvalga. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: UAB "Bikuva"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teorinius ir praktinius ilgalaikio turto apskaitos principus, analizės klausimus, remiantis lietuvių bei užsienio autorių moksline bei periodine literatūra. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas ir jo samprata. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas, pardavimas ir keitimas. Praktinė dalis. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Likvidavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Remontas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto auditasĮvadas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir auditas. IMT audito reglamentavimas ir tikslai. Finansinės atskaitomybės principai. IMT ir trumpalaikio materialiojo turto audito skirtumai. IMT audito planavimas, darbo dokumentai ir išvados. IMT audito kontrolė ir metodai. Kontrolės procedūros. Inventorizacija. IMT sudėties auditas. IMT pirkimų ir pardavimų auditas. IMT nurašymų ir netekimų auditas. IMT nusidėvėjimo auditas. Išvados. Skaityti daugiau
......