Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Finansinės veiklos ir rezultatų vertinimasĮstaigų finansų referatas. Įvadas. Finansų analizės rūšys. Rezultatų vertinimas finansinių ataskaitų pagalba. Auditas kaip įmonės finansinės būklės vertinimo būdas. Prekės sluoksniai. Susiję finansinio valdymo rodikliai. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas naudojant gyvavimo ciklo išlaidų metodą. Svarbiausias pasiūlymų vertinimo kriterijus turi būti tiekėjų pasiūlyta kaina. Produkto įvedimo stadija. Didėjimo arba augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Strategijos, taikomos prekės gyvavimo ciklo etapuose. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Augimo etapo strategijos. Brandos stadijos strategijos. Smunkančios rinkos strategijos. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Finansinės veiklos lyginamoji analizė: AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė"AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" finansinės veiklos lyginamoji analizė. Įvadas. Finansų valdymas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ataskaita. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" veiklos analizė. AB "Linas" duomenų analizė. AB "Alytaus tekstilė" duomenų analizė. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" finansinių rodiklių analizė. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" pardavimų ir suteiktų paslaugų analizė dinaminių eilučių metodu. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" bendrojo pelno (nuostolio) prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" veiklos pelno (nuostolio) prognozavimas ekstrapoliacijos metodu. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Finansiniai įsipareigojimai, jų registravimas bei tvarkymasĮvadas. Įprastiniai įsipareigojimai. Finansiniai įsipareigojimai. Pirminis finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Paskesnis finansinių įsipareigojimų įvertinimas. Finansinio įsipareigojimo nurašymas. Finansinio įsipareigojimo tikroji vertė. Finansinio įsipareigojimo vertės pasikeitimo pelnas ir nuostoliai. Atidėjimai. Atidėjimų pripažinimo kriterijai. Teisinis įsipareigojimas ir neatšaukiamas pasižadėjimas. Įsipareigojimų dengimas. Atidėjimų dydžio nustatymas. Atidėjimų registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinėje atskaitomybėje. Mokestiniai atidėjimų ypatumai. Neapibrėžtieji įsipareigojimai. Įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis registravimas apskaitoje. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Per inventorizaciją rastų įsipareigojimų neatitikimų registravimas apskaitoje. Gautas avansas užfiksuojamas kaip pajamos. Konkretus įsipareigojimas priskiriamas ne tam kreditoriui. Ilgalaikė skola priskiriama trumpalaikei. Užbalansiniai įsipareigojimai. Lizingas. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai teisiniai santykiaiĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai santykiai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių funkcijos ir rūšys. Mokesčio mokėtojas. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių sistema, jų elementai, klasifikacija, funkcijos ir teorijos. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Darbo metodai ir priemonės. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Finansinio turto apskaita (2)Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti esminius finansinio turto apskaitos aspektus. Finansinio turto apskaita. Finansinio turto sąskaitų korespondencija. Finansinio turto apskaita ir rūšys. Pinigai ir jų ekvivalentai. Sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės. Kitų įmonių išleisti vertybiniai popieriai. Finansinio turto skirstymas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikės investicijos į kitas įmones. Suteiktos ilgalaikės paskolos. Po vienerių metų gautinos sumos. Kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą. Trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikės investicijos į kitas įmones. Suteiktos trumpalaikės paskolos. Finansinio turto apskaita įmonėje. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir jų ekvivalentai. Pirminis finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas. Investicijų į asocijuotas įmones apskaita ir informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Pirkėjų skolų apskaita. Abejotinų skolų įvertinimas ir apskaita. Beviltiškų skolų nurašymas ir apskaita. Trumpalaikės investicijos į vertybinius popierius. Vekseliai. Valiutinės operacijos. Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas. Valiutinių operacijų apskaita. Valiutų kurso pasikeitimo įtakos fiksavimas apskaitoje. Finansinio turto apskaitos praktiniai aspektai. Finansinio turto apskaita įmonėje. Įmonėje atlikta apskaita susijusi su finansiniu turtu. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių ataskaitų analizėĮvadas. Finansinių ataskaitų analizė. Metinės finansinės ataskaitos. Pajamų ataskaita. Balansas. Pinigų srautų apytaka. Pinigų srautų ataskaita. Sukauptųjų pajamų ataskaita. Įmonės veiklos vertinimo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Aktyvų valdymo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Tendencijos analizė. Koeficientų analizės santrauka. Rodiklių naudojimo privalumai ir trūkumai. Tarptautinių apskaitos standartų (tas) reikšmė finansinių ataskaitų analizei. Išvados. Darbas parengtas pagal 1997-1998 metų duomenis. Skaityti daugiau
Finansinių ataskaitų rūšys: UAB "Andaja"Įvadas. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir jų sudarymo tvarka. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansinės atskaitomybės ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. Pobalansiniai įvykiai. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo taisyklės. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos saugojimo tvarka. Balansas. Įmonės turtas ir savininkų nuosavybė. Balanso struktūra. Pelno (nuostolio) ataskaita. Svarbiausios standartų nuostatos ir jų taikymas. Pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. UAB "Andaja" teikiamos finansinės ataskaitos. UAB "Andaja" balanso struktūra. UAB "Andaja" pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra . Išvados. Literatūros sąrašas (8). Priedai (1). Skaityti daugiau
Finansinių investicijų portfelio sudarymas ir valdymasĮvadas. Darbo tikslas – pritaikyti investicijų valdymo teorines žinias finansinių investicijų valdymo sprendimams priimti. Individualaus investavimo proceso žingsnių teorinis aprašymas. Investavimo sprendimo procesas. Turto analizė ir atranka. Investicijų portfelio formavimas ir valdymo strategijos. Instrumento ir portfelio rizikos struktūra. Investicijų portfelio efektyvumo vertinimas. Individualaus finansinių investicijų portfelio sudarymo sprendimų pagrindimas. Individualaus finansinių investicijų portfelio efektyvumo apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: atsargų pirkimas ir pardavimas UAB "Aušra"Santrauka. Įvadas. Veiklos rezultatus įtakojantys veiksniai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. UAB "Aušra" veiklos pobūdžio charakteristika. UAB "Aušra" veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė. UAB "Aušra" pinigų srautų ataskaitos analizė. Finansinė rizika ir jos rūšys. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių modeliavimas rinkos sąlygomis: Swedbank ABAB "Swedbank" finansinių rodiklių modeliavimas rinkos sąlygomis. Įvadas. AB "Hansa bankas" finansinė analizė 2000-2003 metais. Trumpa AB "Hansa bankas" charakteristika. AB "Hansa bankas" 2000-2003 metų balanso horizontali ir vertikali analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali 2000-2003 metų "Hansa bankas" finansinių ataskaitų analizė. Vertikali AB "Hansa bankas" balanso turto dalies analizė. Vertikali 2000-2003 metų Hanza banko balanso savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalies analizė. Vertikali AB Hanza bankas 2000-2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Hansa bankas" santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas 2000-2003 metų veiklos laikotarpiu. AB "Hanza bankas" pelningumo rodiklių analizė. Palūkanų normos rizika. Kapitalo rizika. Likvidumo rizika. Detali atskirų finansinių ataskaitų straipsnių analizė. Detali fiziniams ir juridiniams asmenims išduotų paskolų analizė pagal paskolų trukmę. Detali fiziniams ir juridiniams asmenims išduotų paskolų analizė pagal paskolas pritraukusius ekonominius sektorius. Detali AB "Hansa bankas" valdomų skolos vertybinių popierių analizė. Detali AB "Hansa bankas" patikėtų indėlių struktūros analizė pagal indėlių pobūdį. Detali terminuotų indėlių analizė. Detali indėlių iki pareikalavimo analizė. AB "Hansa bankas" finansinės analizės išvados. Lietuvos makroekonominės aplinkos analizė. Bendra ekonominė situacija. Finansų rinka. Kredito įstaigų veikla. Tarpbankinė rinka. Prekyba Vyriausybės vertybiniais popieriais. Fiskalinė ir monetarinė politika. Pinidų kiekis ir oficialiosios tarptautinės atsargos. Valstybės skola ir biudžetas. Aplinkinės rinkos. Jungtinės Amerikos Valstijos. Euro zona. Latvija. Estija. AB "Hansa bankas" veiklos modeliavimas. AB "Hansa bankas" nuosaikios prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" pesimistinės prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" optimistinės prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. Prognozuojamų alternatyvių banko veiklos vystymo scenarijų 2004 metais įvertinimas naudojant santykinių rodiklių analizę. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais bei diagramomis. Skaityti daugiau
Finansų funkcija organizacijojeĮvadas. Vadybos samprata. Vadybos funkcijas. Finansų vadyba. Buhalterinis balansas. Finansų funkcija organizacijoje. Finansų apibūdinimas. Organizacijos ekonominių išteklių esmė. Lėšų poreikio įvertinimas ir finansavimo galimybės. Piniginių išteklių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų ministerijos specialistų mokymo centro veiklaĮvadas. Valstybės tarnautojų mokymo aktualumas. Valstybės tarnautojų mokymo aspektai. Valstybės tarnautojų mokymas mokymo centruose Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Finansų ministerijos mokymo centro veiklos analizė. Finansų ministerijos mokymo centro charakteristika. Kvalifikacijos tobulinimo kursų ir seminarų organizavimas. Mokymo centre organizuojamų kursų ir seminarų bei dalyvių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Finansų mokslo raidaĮvadas. Finansų mokslo kilmė, reikšmė. Finansų mokslo apibrėžimas. Finansų ūkis Senovinėse Azijos bei Afrikos despotijose ir klasinio Europos pasaulio valstybėse. Finansų mokslas pirmame viduramžių periode (iki 1250 m.). Arabų finansų mokslas. Finansų mokslo istorija antrame viduramžių periode (1250-1500 m.). Finansų ūkis naujaisiais laikais (1500-1800 m.). Finansų ūkis naujaisiais laikais (1800-1930 m.). Naujausių laikų finansų mokslas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų sistemaĮvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Išvestinės vertybinių popierių rinkos priemonės. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų sistemos raida: finansinių institucijų sistemos plėtraĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti finansinių institucijų plėtrą Lietuvoje. Finansų sistemos samprata. Finansinių institucijų analizė Lietuvoje (2004-2006 m.). Bankinės finansinės institucijos. Kredito unijos. Draudimo bendrovės. Lizingo institucijos. Finansinių institucijų vystymosi galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų valdymo esmė ir funkcijosĮvadas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Lėšų šaltiniai. Kapitalo rinkos. Investicijų finansavimo sprendimai. Palūkanų norma ir rizika. Dividendų politikos sprendimai. Koordinavimas ir kontroliavimas. Turto didinimas iki aukščiausio laipsnio. Pelno norma ir rizika. Vidinės pelno normos (IRR) metodas. Projektų rizikos įvertinimas. Lūžio taškas. Lūžio taško skaičiavimas. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos, pardavimo pajamos ir lūžio taškas. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos. Įmonės pelno rodiklių analizė. Pelno esmė. Pelno susidarymo eiga. Pelno analizės tikslai ir eiga. Horizontalioji bendroji bendrojo pelno analizė. Vertikalioji bendrojo pelno analizė. Verslo segmentų pelno įnašai ir jų didėjimo tempai. Segmentų pelno įnašai į bendrąjį įmonės pelną. Pelno veiksnių analizė. Bendrojo pelno analizė. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų valdymo funkcijų reikšmė įmonėjeĮvadas. Finansų vaidmuo įmonės ir visuomenės valdyme. Finansų vadybos samprata. Išteklių paskirstymas įmonėje. Finansų funkcija įmonėje. Sprendimų priėmimo procesas įmonėje. Finansiniai sprendimai įmonės viduje. Vadovavimo elgesys. Atstovavimo teorija. Finansų funkcija. Finansinio valdymo funkcijos ir jų ryšiai. Biudžetų sudarymas ir finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Verslo plano finansinis įvertinimas. Reikalingas pradinis kapitalas ir jo panaudojimas. Vartojimo prognozė. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Fines de aplicación de las Normas contables internacionalesTarptautiniai verslo standartai. Darbas ispanų kalba. Fines de aplicación de las Normas contables internacionales. Norma Internacional de Información Financiera nº 3 (NIIF 3). Concepto, naturaleza y fundamento del fondo de comercio. Valoración de empresas. Regulación en Lituania. Fondo de comercio. Estados financieros consolidados. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika (6)Įvadas. Biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolos sumažinimas per biudžeto perteklių. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Iždo vekseliai ir vyriausybės obligacijos. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Valstybės biudžeto lygis. Fiskalinės politikos priemonės. Priešinimasis numatomai infliacijai. Fiskalinė s politikos įgyvendinimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrąĮvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Makroekonomikos stabilumas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Iždo politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą Lietuvoje. Lietuvos konvergencijos programa. Ekonominių rodiklių projekcijos. Išvados. Skaityti daugiau
......