Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (4)Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai ir jų panaudojimas. Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondas ir jo panaudojimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (5)Įvadas. Darbo tikslas – sukurti ir išsamiai aprašyti naują BPD 2 "Žmogiškųjų išteklių plėtra" prioriteto priemonę, kuri remtų siekimą didinti visuomenės sąmoningumą, skatintų ją rinktis sveiką gyvenseną. Priemonės tikslas ir uždaviniai. Priemonės pagrindimas. Priemonės turinys. Remiamos veiklos sritys. Galutiniai naudos gavėjai. Galutiniai paramos gavėjai.Institucijos, atsakingos už priemonės įgyvendinimą. Remiama teritorija. Rodikliai. Pasiekimo rodikliai. Rezultatų rodikliai. Poveikio rodikliai. Finansavimo planas. Paraiškų tvarkymas. Priemonės sąsaja su kitomis priemonėmis. Specifiniai projektų atrankos kriterijai. Horizontaliosios sritys. Darnus vytimasis. Informacinė visuomenė. Lygios galimybės. Regioninis aspektas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvos žemės ūkiuiĮvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos parama žemės ūkiui. SAPARD paramos panaudojimas ir problemos. SAPARD apžvalga. SAPARD panaudojimas. SAPARD panaudojimo problemos. 2004 – 2005 m. Struktūrinių fondų panaudojimas ir problemos. Struktūrinių fondų apžvalga. Struktūrinių fondų administravimas. Struktūrinių fondų Panaudojimas. Struktūrinių fondų panaudojimo problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) parama žemės ūkiuiĮžanga. ES (Europos Sąjungos) žemės ūkis ir kaimo plėtra ES bendroji žemės ūkio politika. ES (Europos Sąjungos) kaimo plėtros politika. Bendrosios žemės ūkio politikos patikra. Ūkininkų vizijos dėl ūkio politikos ateities. Paramos ūkiams prioritetiniai veiksniai. Tiesioginių išmokų schemos supaprastinimas ir stebėsena. Bendrosios išmokos schemos supaprastinimas. Kompleksinio paramos susiejimo masto vertinimas. Iš dalies susieta parama. Tiesioginių išmokų dydžio viršutinės ir apatinės ribos nustatymas. Naujų galimybių išnaudojimas. Rinkos intervencijos ir pasiūlos kontrolės vaidmuo. Intervencinis grūdų supirkimas. Privalomas žemės atidėjimas: pasiūlos valdymo panaikinimas, aplinkosauginės naudos stiprinimas. Nauji iššūkiai. Rizikos valdymas. Klimato kaita, bioenergija, vandentvarka ir biologinė įvairovė. Antrojo ramsčio stiprinimas. Paramos ūkių plėtrai įgyvendinimo priemonės. Laipsniškas pieno kvotų panaikinimas. Paramos atsiejimas. Cukraus reforma. Parama sektoriams, kuriuose susiduriama su konkrečiais sunkumais. Kitos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) paramos įtaka ekologinio ūkio plėtrai LietuvojeSantrauka. Summary. Sąvokų žodynas. Santrumpos. Įvadas. Ekologinio ūkininkavimo ištakos, raida ir perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Paramos ištakos ir jos teikiamos galimybės. Ekologinio ūkininkavimo atsiradimo priežastys. Ekologinio ūkio ypatumai. Ekologinio ūkininkavimo Europos Sąjungoje (ES) raida ir pasekmės. Ekologinio ūkininkavimo perspektyvos Europos Sąjungos (ES) plėtros procese. Parama ekologiniams ūkiams. Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje. Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų planas. Lietuvos 2007-2013 metų kaimo plėtros planas. Europos Sąjungos (ES) paramos įtaka ekologinio ūkio plėtrai Lietuvoje. Paramos įtakos ekologinio ūkininkavimo plėtrai Lietuvoje tyrimo metodika. Ekologinio ūkininkavimo tradicijos Lietuvoje. Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje prieš narystę į Europos Sąjungą (ES). Ekologinis ūkininkavimas po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) paramos įtakos ekologinio ūkininkavimo plėtrai Lietuvoje įvertinimas. Ekologinio ūkininkavimo paramos reikšmė ūkių veiklos rezultatams mažo nepalankumo vietovėse. Ekologinio ūkininkavimo paramos reikšmė ūkių veiklos rezultatams palankiose ūkininkauti vietovėse. Ekologinės žemės ūkio veiklos konkurencingumo įvertinimas. Europos Sąjungos (ES) parama: lūkesčių pateisinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (10 psl.). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) prekybos politika: esmė, pagrindiniai bruožai ir raidaĮvadas. Europos sąjungos (ES) bendroji prekybos politika. Europos sąjungos (ES) institucijų vaidmuo Bendrojoje prekybos politikoje. Europos Bendrijos (EB) vidaus teisės normos. Bendrasis muitų tarifas. Bendroji preferencijų sistema. Antidempingo priemonės. Apsaugos ir priežiūros priemonės. Europos Bendrijos (EB) prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis ir regioniniais blokais. Europos Bendrijos (EB) preferencijų piramidė. Europos sąjunga (ES) ir GATT/PPO. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) proporcingumasĮžanga. Apibrėžimai ir apimtis. Precendentinės teisės koncepcijos raida. Principo ribos. Valstybių narių elgesio proporcingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) regioninė politikaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Regionalizmas. Regioninė politika. Regionų komitetas. Europos Sąjungos parama šalims kandidatėms. PHARE. ISPA. SAPARD. Ekonominės erdvės parama. Pavienių Europos sąjungos valstybių parama. Europos Sąjungos (ES) parama silpniau išsivysčiusioms Europos Sąjungos (ES) narėms ir regionams. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) rinkų ypatumaiĮvadas. Europos Sąjungos rinkų ypatumai. Europos Sąjungos bendrosios rinkos raida. Bendrosios rinkos kūrimo teisiniai pagrindai. Keturios bendrosios rinkos laisvės. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (3)Įvadas. Summary. Regionų plėtojimo ir suartėjimo politika. Ekonominis ir socialinis suartėjimas. Kiti suartėjimo instrumentai. Paramos programos ne Europos Sąjungoje (ES). Skiriama fondų paramos tikslai ir rodikliai. Regioniniai rodikliai. Rodikliai, apimantys visą Europos Sąjungą. Struktūrinių fondų veikla. Struktūrinių priemonių principai. PHARE programa. PHARE programos Lietuvoje. PHARE ACCESS – parama Vidurio ir Rytų Europos nevyriausybinėms organizacijoms. SAPARD programa. SAPARD paramos prioritetai ir gavimo tvarka. ISPA programa. Europos investicijų bankas. Tiesioginė parama verslui. Parama Lietuvos įmonėms. Bendrojo Programavimo Dokumentas prioritetai ir priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybės ir problemosĮvadas. Regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos tikslas. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Struktūrinių fondų administravimo ypatumai Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) parama laikotarpiui iki stojimo. PHARE programa. ACCESS programa. ISPA programa. SAPARD programa. Kitos Europos Sąjungos programos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvos versluiĮvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) paramos verslui formos. Europos regioninės plėtros fondas ir jo teikiamos galimybės Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų tiesioginė parama verslui. Galimybės verslo įmonėms. Galimybės verslo įmonėms Lietuvoje. Tiesioginės paramos verslui Lietuvoje teisinis reglamentavimas. Remtini verslo plėtros projektai. Paramos verslui principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvos verslui. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės reikalavimai maisto produktamsĮvadas. Darbo tikslai. Išanalizuoti Europos Sąjunga (ES) teisės reikalavimus maisto produktams. Bendroji produktų sauga. Reikalavimai gaminiams. Bendrieji reikalavimai maisto produktams. Maisto higiena. Maisto produktų ženklinimas. Prekių judėjimas tarp ES (Europos Sąjungos) šalių. ES (Europos Sąjungos) ir kitų valstybių funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo reglamentavimas. Reikalavimai funkcinio maisto produktams. Direktyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės sistemaKompetencijų sąrašas. Įvadas. Bendrijos teisė. Principai ir apibrėžimas. Šaltinai, bruožai. Acquis communautaire. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas ir viršenybė. Bendrijų sutartys. Paryžiaus sutartis. Romos sutartys. EEB steigimo sutartis. Euratomo steigimo sutartis. Susijungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrijos teisės normų leidyba. Institucijų teisės aktai. Direktyvos. Reglamentas. Sprendimas. Nuomonės. Rekomendacija. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktaiĮvadas. Bendrieji teisės principai ir žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje (ES). Europos Bendrijos (EB) politika pagrindinių žmogaus teisių srityje. Europos Teisingumo Teismo ginamos pagrindinės teisės. Europos Sąjungos (ES) konstitucija ir pagrindinių teisių chartija. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategija ir jos įgyvendinimas LietuvojeĮžanga. Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategija. Europos Sąjungos (ES) užimtumo gairės. Lisabonos strategija. Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos darbo rinkos dinamika. Lietuvos užimtumo rėmimo tendencijos. Išvados. Priedai (18). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politikaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politikos tikslai ir uždaviniai. Pasaulio prekybos organizacija ir Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) užsienio prekyba. Importas į Europos Sąjungą (ES). Informavimo ir konsultavimo procesas. Bendrijos tyrimo procedūra. Priežiūros priemonės. Apsaugos priemonės. Bendros taisyklės importui iš kai kurių trečiųjų šalių. Importo taisyklės. Bendrijos kiekybinių kvotų priežiūros procedūra. Pagrindinės Bendrijos kvotų priežiūros taisyklės. Taisyklės dėl importo ir eksporto leidimo. Sprendimų priėmimo procesas. Eksportas iš Europos Sąjungos (ES). Informavimo ir konsultavimo procedūros. Apsaugos priemonės. Eksporto kredito draudimas. Dvigubos paskirties prekės ir technika. Kultūros prekių eksportas. Komercinės apsaugos priemonės. Antidempingo priemonės. Dempingo apibrėžimas. Dempingo skirtumas. Žala. Antidempingo proceso pradžia. Tyrimo procesas. Laikinų antidempingo mokesčių įvedimas. Pastovių antidempingo mokesčių įvedimas. Mokesčių grąžinimas. Antisubsidijų priemonės. Subsidijų apibrėžimas. Antisubsidijos. Antisubsidijų dydžio skaičiavimas. Apsauga nuo prekybos barjerų. Apibrėžimai. Teisė į skundus. Skundų nagrinėjimo procedūros. Antisubsidijų priemonių taikymas. Sąžininga prekyba. Sąžiningos prekybos apibrėžimas. Sąžininga prekyba realiai. Tradiciškas sąžiningos prekybos judėjimas. Prekių žymėjimo iniciatyvos. Europos Sąjunga ir sąžininga prekyba. Prekyba su įvairiomis pasaulio šalimis. Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA). Konkrečios šalys. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Kanada. Japonija. Pietų ir rytų Viduržemio jūros šalys. Vidurio ir rytų Europos šalys. Rusija. Naujos nepriklausomos valstybės. Kinija. Korėja. Kitos Azijos šalys. Australija ir Naujoji Zelandija. Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionai. Lotynų Amerika. Pastarojo meto pokyčiai prekyboje su trečiosiomis šalimis. Importo pokyčiai. Atskirų prekių importo pabrangimas. Eksporto pokyčiai. Prekyba su naujomis Europos Sąjungos (ES) narėmis. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Tolimesnės Europos Sąjungos (ES) prekybos politikos perspektyvos. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai (5). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) vaidmuo tarptautinių konfliktų reguliavimo srityjeĮvadas. Europos Sąjungos (ES) saugumo politika ir jos įgyvendinimas. Vakarų Europos Sąjunga. Europos saugumo ir gynybos politika. Tarptautinių konfliktų reguliavimas: Europos Sąjungos (ES) vaidmuo. Europos Sąjungos (ES) įsitraukimą į konfliktų reguliavimo procesus stabdantys veiksniai. Europos Sąjungos (ES) gynybos potencialo problematika. NATO ir Europos Sąjungos (ES) santykiai: JAV vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) valiutos vienetas euras: perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikaiĮvadas. Pinigų samprata ir jų funkcijos. Pinigai ir jų kilmė. Pinigų funkcijos ir savybės. Lietuva ir Europos sąjungos bendroji valiuta - euras. Pinigų sąjungos esmė. Europos Sąjungos (ES) valiuta – euras. Euro įvedimas Lietuvoje. Euro perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai. Euro įvedimo perspektyvos Lietuvos ekonomikai. Euro įvedimo pavojai Lietuvos ekonomika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) verslo aplinka, verslo įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvęĮvadas. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir struktūra. Narystės Europos Sąjungoje sąlygos. Formalios Europos Sąjungoje narystės sąlygos. Neformalios narystės Europos Sąjungoje sąlygos Europos Sąjungos verslo aplinka. Ekonominė aplinka. Vieninga rinka. Konkurencinė politika. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Bendroji politika. Socialinė aplinka. Struktūrinė politika. Teisinė aplinka. Įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos erdvę. Įmonės strategija. Marketingas. Pardavimas, distribucija, pirkimai. Gamyba. Aplinkos apsauga. Žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymas. Finansai ir apskaita. SVĮ įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę. SVĮ sampratą ir plėtrą reglamentuojantys įstatymai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų veiklos apžvalga. SVĮ sektoriaus SWOT analizė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
......