Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Darbuotojų lūkesčių dviejose įmonėse lyginamoji analizė"Darbuotojų lūkesčių X ir Y įmonėse lyginamoji analizė". Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Motyvavimas. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Lūkesčių (vilčių) teorija. Darbuotojų lūkesčių X ir Y įmonėse analizė. Įmonių charakteristika. X įmonė. UAB "Y". Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų materialinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos (LR) Darbo kodeksąĮvadas. Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė darbo kodekse. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų mokymas kaip būtina kompetencijų tobulinimo sąlyga: kelionių agentūra "Relaturas"Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti darbuotojų mokymą, kaip būtiną kompetencijų tobulinimo sąlygą, kelionių agentūroje "Relaturas". Besimokančios organizacijos bendrieji bruožai. Organizacijos darbuotojų mokymo samprata ir metodai. Kompetencijos sąvokos teoriniai aspektai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacija įmonėje AB "Mažeikių nafta"Įvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Motyvacijos nauda veiklos rezultatams. Trumpa AB "Mažeikių nafta" istorija. Įmonės darbuotojų motyvacijos charakteristika. AB "Mažeikių nafta" darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Tyrimo instrumentalijaus charakteristika. Atlikto tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacija įmonėje: "Baldų gama"Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti motyvacijos sąvoką ir įvertinti įmonėje "Baldų gama" taikomą motyvavimo sistemą ar taikomas motyvavimo priemones, sužinoti darbuotojų nuomonę apie materialines ir psichologines (moralines) skatinimo priemones. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė ir motyvavimo sąvokos sampratos. Darbuotojų motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Poreikių motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų motyvacijos tyrimas. Bendra informacija apie respondentus. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie įmonėje taikomą motyvacijos sistemą. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie materialines darbuotojų motyvacijos priemones. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie psichologines (moralines) darbuotojų motyvacijos priemones. Išvados. Priedas (Anketa). PowerPoint pristatymas (24 skaidrės). Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacijos analizė: Kretingos rajono aplinkos apsaugos agentūraĮvadas. Motyvacijos teorinių požiūrių analizė. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos analizė. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso analizė. Motyvacija per personalo valdymą organizacijoje. Personalo darbo motyvacija įvairiais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Kretingos rajono agentūros darbuotojų motyvacijos analizė. Organizacijos personalas. Organizacijos struktūra. Personalo planavimas, verbavimas. Darbuotojų kaita. Personalo įvertinimas. Personalo kvalifikacijos kėlimas. Darbo užmokesčio svarba organizacijoje. Anketinės apklausos. Informacijos rinkimas. Anketinės apklausos analizė ir rezultatų pristatymas. Išvados. Žodynas. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacijos tyrimas: K. Valiušio IĮĮvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojo poreikiai – jo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvacijos teorijos. Materialinis ir nematerialinis skatinimas. IĮ K. Valiušio darbuotojų motyvacijos tyrimas. K. Valiušio IĮ charakteristika. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvavimas Šiaulių lopšelyje-darželyje "Žilvitis"Įvadas. Teorinė motyvacijos analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClallendo poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčio teorija. Motyvacijos nauda įmonės veiklos rezultatams. Šiaulių lopšelio-darželio "Žilvitis" darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Įstaigos charakteristika. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Įstaigos darbuotojų motyvacijos tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvavimo modeliaiDarbuotojų motyvavimo modeliu esmė. Veiklos motyvavimo priemonės ir būdai. Demotyvuojantys veiksniai ir požiūris į pragyvenimo šaltinius. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvavimo teorijų taikymo tyrimas įmonėje: UAB "BCH Retail"Įvadas. Motyvacijos samprata ir teorijos. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Alderfer poreikių teorija. McGregor teorija X ir teorija Y. Higienos veiksnių teorija. Motyvavimo priemonių pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Motyvacijos tyrimas UAB "BCH Retail". Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų paklausos tendencijos Šiaulių miesteSantrauka. Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Užimtumo sampratos. Užimtumo plėtra, politika, strategija. Užimtumo didinimas. Terminai, susiję su užimtumu. Darbuotojų paklausos tendencijos analizė. Šiaulių miesto darbo rinka. Darbuotojų paklausos Šiaulių mieste 2004 m – 2006 m tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbuotojų pasitenkinimo darbo užmokesčiu tyrimas: Karolinos viešbutisĮvadas. Darbas – gamybos veiksnys. Darbo samprata. Darbo ištekliai. Darbo užmokestis, jo dydis ir apmokėjimas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Teorinės dalies išvados. Karolinos viešbutis. "Karolina" darbuotojų pasitenkinimo darbo užmokesčiu tyrimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbuotojų požiūrio į visuotinės kokybės vadybą tyrimas: UAB "Vaivorykštė"Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybės samprata. Kokybės gerinimas. Josepho M. Jurano požiūris. W.Edvardo Demingo požiūris. Įmonės veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Teoriniai sprendimai. UAB "Vaivorykštė" trumpa veiklos apžvalga. Įmonės charakteristika. Produkcijos gamybos apimtys ir realizavimas. Pagrindinės UAB "Vaivorykštė" veiklos strategijos. UAB "Vaivorykštė" kokybės politika. UAB "Vaivorykštė" visuotinės Kokybės vadybos atžvilgiu tyrimas. Apklausa. Tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Požiūrio į darbo kokybę tyrimo anketa. Skaityti daugiau
Darbuotojų samdaSantrauka. Įvadas. Darbo rinkos apžvalga. Darbuotojų samdymas–milijono vertas organizacijos sprendimas. Personalo skyrius. Personalo planavimas ir paieška. Darbo ir pareigybių aprašymai. Asmens savybių aprašymas. Kokio tipo žmonės vyrauja atskiruose padaliniuose. Faktų apie kandidatus į darbo vietą rinkimas. Įdarbinimo anketa. Curriculum vitae (CV) arba trumpas gyvenimo aprašymas. Rekomendacijos, charakteristikos, sveikatos tyrimas ir kiti dokumentai. Testavimas. Pokalbis. Pokalbio turinio planas. Vadovavimas pokalbiui. Pokalbio laiko ribos. Pokalbio eiga. Pagarbus elgesys su pašnekovu. Tinkami klausimai ir atidus klausymas. Klausimai. Atviro tipo klausimai. Uždaro tipo klausimai. Tiriamieji klausimai. Klausymas. Rezultatų apibendrinimas. Kaip ir kada duoti neigiamą atsakymą. Supažindinimas su darbu. Darbo paieška – rimta problema. Kaip sužinoti apie laisvą darbo vietą. Darbo birža. Privačios įdarbinimo įstaigos. Skelbimai ir žiniasklaida. Darbo paieška naudojantis asmeninėmis pažintimis. Paieška per internetą. Darbo paieška lankantis pas darbdavius. Koks darbas tinkamiausias. Tinkamai paruošti dokumentai. Psichologinis pasirengimas. Susitikimas interviu. Prieš einant į pirmąjį susitikimą su potencialiu darbdaviu. Pokalbio metu. Klaidos, dėl kurių būsite išmestas iš "žaidimo". Darbo sutarties pasirašymas. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Praktinė dalis: darbo paieškos bei priėmimo į darbą tyrimas. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Darbuotojų samdymas ir vadovavimas jiemsSantrauka. Įvadas. Darbuotojų samdymas. Personalo pasirinkimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška. Personalo atranka. Priėmimas į darbą ir paskirstymas į darbo vietas. Atleidimas iš darbo. Vadovavimo darbuotojams apibrėžimas. Personalo valdymas. Vadovavimo stiliai, metodai ir darbo vertinimas. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo metodai. Darbo vertinimas. Vadovo asmeninės savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų skatinimo analizėĮvadas. Motyvacija. Asmenybės poreikiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Personalo pažinimas ir motyvavimo pagrindas. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Dešimt būdų darbuotojams skatinti. Darbuotojų skatinimo analizė "Linelis" įmonės atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų skatinimo priemonių taikymas viešbutyje "Narutis"Įvadas. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo samprata, raida, teorijos ir taikymas organizacijoje. Darbuotojų motyvacijos samprata ir raida. Motyvacijos teorijos. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo taikymas organizacijoje. Darbuotojų skatinimo-motyvavimo priemonių taikymas viešbutyje "Narutis" svarbos tyrimas. Bendros žinios apie viešbutį "Narutis". Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Tyrimo išvados. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbuotojų skatinimo sistemos analizė: AB TEO LTĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti bei įvertinti skatinimo būdus, praktiškai susipažinti su motyvacijos sistema konkrečioje įmonėje. Darbuotojų motyvacijos teoriniai aspektai. Motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Atlyginimo būdai. Skatinimo sistemos. Reikalavimai gerai motyvacijos sistemai. Materialinio skatinimo sistema. Tikslinis valdymas (MBO). Kintamo atlyginimo programa. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Trumpalaikių tikslų įgyvendinimas. Moralinio skatinimo sistema. Pagrindiniai standartiniai moraliniai stimulai. Uždarosios akcinės bendrovės TEO LT veiklos aprašymas. Įmonės ir jos veiklos analizė. Vadybinė struktūra. Įmonės organizacinė struktūra. darbuotojų skatinimo sistema AB TEO LT. Uždarosios akcinės bendrovės TEO LT skatinimo sistemos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų svarba kokybės valdymuiĮvadas. Santrauka. Summary. Literatūros analizė. Visuotinės kokybės vadyba. Darbuotojų svarba kokybės valdymui. Teoriniai sprendiniai. Tyrimai ir jų sprendiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų valdymo organizavimo analizė: UAB "Excursus"Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Excursus" darbuotojų valdymą organizavimą. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbuotojų valdymo organizavimo teorinė analizė. Darbuotojų valdymo organizavimas. Grupinio darbo organizavimas. Darbo pasidalinimas. UAB "Excursus" darbuotojų valdymo organizavimo analizė. UAB "Excursus" darbuotojų valdymo organizavimas. Grupinio darbo organizavimas. Darbo pasidalinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......