Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Administracinės teisės normos (3)Įžanga. Teisės normos samprata. Administracinės teisės normos samprata ir ypatumai. Administracinės teisės normų reguliuojamas dalykas bei reguliavimo metodas. Administracinės teisės normos vidinės struktūros elementų ypatumai atskleidžiantys šios elgesio taisyklės sampratą. Administracinės teisės normos ypatumas- reguliuoti santykius atsirandančius vykdant vidinį valdymą. Valdymo santykiai, kylantys visuomeninėms organizacijoms įgyvendinant joms perduotas viešojo valdymo funkcijas. Administracinės teisės normos reguliuojamo dalyko apibendrinimas. Administracinės teisės normos išraiškos forma- elgesio taisyklės ypatumas. Administracinių teisės normų taikymo ypatumai, padedantys išsamiau suprasti elgesio taisyklę. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijoje, laiko, asmenų atžvilgiu. Administracinė teisės principai, atskleidžiantys administracinės teisės bei jos normų sampratos esmę. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normos (7)Įvadas. Temos aktualumas ir reikšmingumas. Darbo objektas – administracinės teisės normų elementai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodas. Administracinės teisės normų samprata. Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų klasifikavimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimai (4)Įvadas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Administracinės teisės pažeidimo požymiai. Administracinės teisės pažeidimo ir nusikaltimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir drausminio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo skirtumai nuo civilinės teisės delikto. Aplinkybės, pašalinančios veiklos pavojingumą visuomenei ir priešingumą teisei. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimai (5)Įvadas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinės teisės vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Pagrindiniai administracinės teisės pažeidimai atitinkamose srityse. Administracinė atsakomybė. Administracinių teisės pažeidimų teisenos samprata. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinių teisės pažeidimų bylos iškėlimas ir ikiteisminis bylos nagrinėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nutarimas. Nutarimo vykdymas. Nutarimo apskundimas. Administracinio tesės pažeidimo bylos atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimas kaip administracinės atsakomybės pagrindasĮvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka ir jos požymiai. Bendrieji teisinės atsakomybės požymiai. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumo visuomenei ir priešingumą teisei. Administracinės teisės pažeidimo atribojimas nuo nusikaltimo, drausminio, tarnybinio pažeidimo ir civilinės teisės delikto. Administracinės nuobaudos ir jų skyrimas. Administracinių nuobaudų esmė ir jų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės ir terminai. Išvados. Praktinė užduotis. Atsakymas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimų bylos nagrinėjimasĮvadas. Administracinės teisės pažeidimo bylos teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimo bylos teisenos stadijos. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimas ir tyrimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Įrodymai administracinės teisės pažeidimo byloje. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimasAdministracinių teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Teisenos stadijų sampratos reikšmė. Administracinių teisės pažeidimų bylų iškėlimas ir tyrimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo stadija. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo praktika. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Administraciniai gebėjimaiĮvadas. Administracinės teisės ir valstybės tarnautojų sąsaja. Valstybės tarnautojų tarnybos principai ir gebėjimai. Viešojo administravimo vertybių sklaida valstybės tarnyboje. Europos komisijos nuomonė apie Lietuvos administracinius gebėjimus. Valstybės tarnautojų vertinimas ir mokymas. Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos raidą lemiantys veiksniai. Lietuvos viešojo administravimo instituto vykdomos programos. Viešojo administravimo plėtros strategija. Administracinių gebėjimų tobulinimas. Mokymo (administracinių gebėjimų tobulinimo) perspektyva. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinio pastato projektasAdministracinio pastato projektas - dwg byla. Skaityti daugiau
Administracinio proceso atnaujinimasĮvadas. Darbo tikslas – apibūdinti vieną iš, administracinių teisės pažeidimų bylų, teisenos stadiją - administracinių bylų proceso atnaujinimą. R. N. 2007-04-12 pateikė prašymą atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo byloje Nr.A-4774/2004, sustabdyti Kauno m. apylinkės teismo 2004-11-25 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo nuspręsta R. N. nubausti 300 Lt bauda, vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Sprendimas dėl nutarimo atnaujinimo. administracinės teisės. Pažeidimo byloje. Proceso atnaujinimo pagrindai. Prašymas proceso atnaujinimui. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinis buitinis pastatasPirmo aukšto planas. Konstrukcinis pjūvis 1-1. Konstrukcinis pjūvis 2-2. Fasadas 1-9. Fasadas E-A. Aiškinamasis raštas. Techninė specifikacija. Esama gruntų sąranga ir laikantys pagrindai. Gruntinis vanduo; drenažas. Pamatai. Plieninės konstrukcijos. Monolitinės gelžbetoninės sienos. Monolitinės briaunuotos gelžbetoninės perdangos. Grindys. Šiluminė izoliacija ir hidroizoliacija. Išorės sienos. Laiptai. Stogas. Betonavimo darbai. Suvirinimo darbai. Komunikacijos priedas (statybos darbų nuotraukos). Skaityti daugiau
Administracinis procesas (2)Įvadas. Administracinė procedūra ir administracinis procesas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinės atsakomybės specifiniai požymiai. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinis procesas tarp kitų procesųĮvadas. Administracinio proceso samprata. Administracinio proceso teisinis apibrėžtumas ir išskirtinumas. Administracinės teisenos santykis kitų teisinių procesų atžvilgiu. Administracinės justicijos susiformavimas. Administracinės justicijos ir Konstitucinės justicijos santykis. Administracinio ir bendrosios kompetencijos teismų procesų santykis. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Administracinis reglamentavimas kaip viešojo valdymo sritisAdministracinio reglamentavimo samprata. Norminio administracinio teisės akto samprata. Norminio ir individualaus administracinių teisės aktų santykis. Norminio administracinio akto teisėtumo sąlygos. Teismų praktika nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių teisės aktų teisėtumo. Uždavinys. Skaityti daugiau
Administracinis teisės pažeidimasĮvadas. Teisės pažeidimo samprata bendrojoje teisės teorijoje. Administracinio teisės pažeidimo samprata. Administracinio nusižengimo ir kitų teisės pažeidimų santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinių nuobaudų rūšysĮvadas. Administracinės nuobaudos sąvoka. Administracinės nuobaudos pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Įspėjimas. Bauda. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas. Suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinių patalpų apšvietimo sąmatos skaičiavimasKursinio darbo (projekto) užduotis. Įvadas. Darbo tikslas: Sudaryti gamyklos remonto-mechaninių cechų sąmatos skaičiavimą. Uždaviniai. Aiškinamojo rašto turinys. Įvadas. Rinkos apžvalga. Aprašymo skyrius. Produkto techniniai duomenys. Sąmatos skaičiavimo skyrius. Medžiagų poreikio analizė. Pagalbinių medžiagų poreikio vertės skaičiavimas. Darbininkų poreikio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų poreikio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio fondas. Darbo užmokesčio fondo nustatymas. Sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena ir baudžiamasis procesas: panašumai ir skirtumaiĮžanga. Administracinis teisės pažeidimas ir nusikalstama veika. Administracinė atsakomybė ir baudžiamoji atsakomybė. Juridinė administracinio teisės pažeidimo ir nusikalstamos veikos sudėties analizė. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ir baudžiamojo proceso samprata. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ir baudžiamojo proceso stadijos. Administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas ir ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas ir baudžiamosios bylos procesas pirmosios instancijos teisme. Administracinio teisės pažeidimo bylos nutarimas ir pirmosios instancijos teismo nuosprendis. Nutarimo apskundimas ir apeliacinis procesas. Nutarimo ir nuosprendžio vykdymas. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos atnaujinimas ir bylų kasacinis procesas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Administracinių teismų sistema (2)Įžanga. Administracinių teismų samprata. Administracinių teismų sistema pagal 1999 m. Sausio 14d. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teismų įsteigimo įstatymą. 2001 metų administracinių teismų sistemos reforma. Teisės pažeidimo sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Administratoriaus vaidmuo įmonės organizavimeĮmonės valdymas. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės veiklos tikslai. Pelnas ir pelningumas. Palūkanos ir mokesčiai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Kontrolė. Administracinis valdymas. Darbo matavimas. Išvados. Skaityti daugiau
...