Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Žurnalo spausdinimo technologijos: "AJS spaustuvė"Įvadas. Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos ir paslaugų nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Vykdomi procesai ir operacijos. Technologinė žurnalo gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Žurnalo svetimžodžiai: jaunimo žurnalas "Panelė"Įvadas. Tyrimo tikslas – rasti, aptarti ir išnagrinėti svetimžodžius, įrodyti, kad spaudoje vartojama nevartotina svetimoji leksika skurdina bei silpnina lietuvių kalbą. Publicistinio stiliaus ypatybės. Naujoji lietuvių kalbos leksika – socialinių procesų atspindys. Žurnale "Panelė" vartojami skoliniai. Taisyklingi skoliniai (tarptautiniai žodžiai). Netaisyklingi skoliniai (barbarizmai). Naujųjų skolinių darybos modeliai. Žodžiai mišrūnai – hibridai. Didžiosios žodyno klaidos žurnale "Panelė". Barbarizmai – nevartotinos naujosios Svetimybės. Barbarizmai – neteiktinos svetimybės ir jų Dariniai. Svetimžodžių vartojimo priežastys. Išvados. Priedai (7 psl.). Skaityti daugiau
Žuvies konservų gamybos verslo organizavimo proceso projektavimasKuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo idėja ir esmė. Kuriamo verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Žuvitakio projektavimasĮvadas. Vandens gyliai upės žemutiniame bjefe. Vandens tekėjimo greičiai upės vagos žemutiniame bjefe. Žuvų viliojimo vilkties efektyvusis ilgis lef ir efektyvusis plotis bef. Latakinio pertvarinio slenkstinio žuvitakio plotis. Vidutinis vandens tekėjimo greitis virš žuvitakio slenkstinės. Pertvarinio žuvitakio baseinėlio matmenys. Baseinėlių skaičius. Debitų kreivės. Latakinio – pertvarinio žuvitakio išilginis, skersinis pjūviai ir planas. Išvados. Skaityti daugiau
Žuvų pralaidos hidrauliniai skaičiavimaiĮvadas. Upės vagos vandens gylių ir vandens tekėjimo greičių skaičiavimai. Upės vagos vandens gylių žemutiniame bjefe skaičiavimas. Upės vandens tekėjimų greičių skaičiavimas. Efektyviojo ilgio lef ir efektyviojo pločio bef skaičiavimas. Žuvitakio pločio skaičiavimas. Vidutinių vandens tekėjimų greičių skaičiavimas. Pertvarinio baseinėlio matmenų skaičiavimas. Reikalingų baseinėlių skaičiaus skaičiavimas. Debitų kreivių Q=f(H) sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Žuvų pralaidos projektavimasĮvadas. Vandens gyliai upės vagos žemutiniame bjefe. Vandens tekėjimo greičiai upės vagos žemutiniame bjefe. Žuvų viliojimo valkties efektyvusis ilgis lef ir efektyvusis plotis bef. Latakinio-pertvarinio slenkstinio žuvitakio plotis. Vidutinis vandens tekėjimo greitis virš žuvitakio slenkstinės pertvaros. Latakinio-pertvarinio slenkstinio žuvitakio matmenys. Baseinėlių skaičius. Debitų kreivės Q = f(H) dviems atvejams: latakinio-pertvarinio žuvitakio pjūvyje ir upės vagos žemutiniame bjefe. Latakinio-pertvarinio žuvitakio išilginis ir skersinis pjūviai ir planas. Išvados. Skaityti daugiau
Имя прилагательное в научном стиле речиDarbas rusų kalba. Būdvardžių vartojimas moksliniame stiliuje. Введение. Научный стиль речи. Имя прилагательное. Цели и задачи морфемного и словообразовательного анализов. Oпределение морфемы. Типы морфем. Морфемный анализ имен прилагательных. Словообразовательный анализ имен прилагательных. Безаффиксация. Суффиксация. Префиксально-суффиксальный способ. Сложение. Этимология имен прилагательных. По происхождению русские имена прилагательные. Прилагательные заимствованы из других языков, через язык посредник. Имена прилагательные, которые по происхождению не русские. Сложные имена прилагательные, имеющие в своем составе по происхождению не русскую основу. Выводы. Priedai (2). Skaityti daugiau
МатериализмВведение. Зарождение материализма во Франции. Развитие материализма во Франции. Просветители. Религия. Материя. Человек и общество. Человеческий разум, речь и душа. Социально-этические и политические взгляды. Разум как общее начало. Механистическая картина мира. Философские взгляды материалистов, или аббревиатура их мировоззрений. Жюльен Офре де Ламетри (1709-1751). Учение о природе и познании. Поль Анри Гольбах (1723-1789) Понятие природы, связь человека с природой. Атеизм. Клод Адриан Гельвеций (1715-1771). Воспитание человека и его страсти. Человек и общество. Человек и природа. Душа человека. Дени Дидро. (1713-1784). Новые элементы в учении о материи. Призма сил. Способность ощущать. Литературные домыслы Дидро. Заключение и выводы. Skaityti daugiau
Морфологические особенности глаголов в научном текстеDarbas rusų kalba. Morfologiniai veiksmažodžių ypatumai moksliniame tekste. Введение. Особенности глаголов в русском языке. Вид глагола. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глаголов. Время глагола. Лицо, число и род глагола. Возвратные глаголы. Глаголы в научном тексте. Выводы. Приложения (18 psl.). Skaityti daugiau
НавигацияDarbas rusų kalba. Navigacija. Тактико-технические данные приемно-транспортного рефрижератора типа "Ветер". Основные элементы. Навигационно-географическое и гидрометеорологическое описание перехода. Порт Клайпеда. Балтийское море. Навигационно-географический очерк перехода Балтийским морем. Гидрометеорологический очерк Балтийского моря. Пролив Большой Бельт. Пролив Лангеланс-Бельт. Пролив Скагеррак. Навигационно-географический очерк пролива Скагеррак. Гидрометеорологический очерк пролива Скагеррак. Северное море. Навигационно-географическое описание Северного моря. Гидрометеорологический очерк Северного моря. Пролив Ла-Манш. Западное побережье Африки. Гидрометеорологическая характеристика маршрута перехода из порта Клайпеда в промысловый район 34 зона 15. Время перехода декабрь. Список карт и книг на переход. Список карт на переход. Skaityti daugiau
Проблема происхождения и эволюции человекаГипотезы возникновения жизни. Проблема появления человека на Земле. Доказательство родства человека и животных. Эволюция человека. Предпосылки антропогенеза. Предшественники человека. Этапы становления человека. Движущие силы антропогенеза. Время возникновения человека. Skaityti daugiau
...