Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Darbo paklausos ir pasiūlos analizė: Vilniaus regionas 2007-2008 metaisĮvadas. Tiriamas klausimas. Kaip pakito darbo pasiūla ir paklausa Vilniaus regione nuo 2007 metų iki 2008 metų. Tyrimo tikslas: ištirti darbo paklausą ir pasiūlą Vilniaus regione 2007–2008 metais. Lietuvos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos tyrimai. Darbo jėgos pasiūlos tyrimas. Darbo jėgos paklausos tyrimas. Darbo jėgos pasiūlos pokyčiai. Darbo jėgos paklausos pokyčiai. Išvados. Priedai: anketa (3 psl.). Skaityti daugiau
Darbo procesų tobulinimas: keleivių pervežimas UAB "Leilandas"Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti UAB "Leilandas" pagrindines personalo valdymą įtakojančias priežastis bei pasiūlyti personalo politikos gerinimo kryptis. Personalo reikšmė įmonės valdyme. Darbuotojai – pagrindinis įmonės sėkmės veiksnys. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų kaitos priežastys. Motyvacija ir personalo valdymas. Personalo analizė. UAB "Leilandas" veiklos apžvalga. Įmonės personalo valdymo procesų įvertinimas. Personalo valdymo gerinimas. Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Materialaus skatinimo gerinimas. Nematerialaus skatinimo galimybės. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbo rinka ir jos valstybinis reguliavimasĮvadas. Darbo rinka. Tobulos konkurencijos darbo rinka. Darbo išteklių valdymo valstybinė politika. Valstybinė darbo išteklių valdymo sistema. Valstybės vaidmuo darbo rinkai. Nelegali darbo rinka. Darbo sąjungos ir jų įtaka darbo rinkai. Darbo santykių teisinis reguliavimas. Šiandieninė darbo rinkos situacija Lietuvoje. Protų "nutekėjimas". Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbo situacija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinka LietuvojeDarbo rinka. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys. Užimtumas pagal ekonominę veiklą ir lytį. Užimtumas pagal išsilavinimą. Nedarbo lygis per 2004-2005 metus. 2002 m. Įsidarbinimo galimybės ir prognozės. Užimtumo augimas 2003 -2005 m. Darbo rinkos tendencijos 2006 metais. 2006 m. Darbo rinkos tendencijos. Kai kurių Europos šalių NP palyginimas su Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos analizė Klaipėdos apskrityjeĮvadas. Darbo rinka. Gyventojų užimtumo kriterijai. Bedarbystė. Nedarbo lygio ir visiško užimtumo nustatymas. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Bedarbiai Klaipėdos apskrityje. Nedarbo lygis Klaipėdos apskrityje. Nedarbo lygis Klaipėdos apskrityje. Užimtumo lygis Klaipėdos apskrityje. Darbo jėga Klaipėdos apskrityje. Nedarbo ir užimtumo lygis Lietuvos respublikoje ir Klaipėdos apskrityje. Darbo jėgos ir BVP palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos raidaĮvadas. Tikslas yra suformuoti bei pateikti darbo rinkos teorinę sampratą, įvardinti pagrindines darbo rinkos atsiradimo prielaidas, išskirti darbo rinkos modelius bei struktūros elementus, taip pat išanalizuoti darbo rinkos vystymosi tendencijas. Darbo rinka. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos struktūra.Darbo rinkos modeliai. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos ypatybės. Darbo rinkos kaitos aspektai. Darbo rinkos politika. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo rinkos konjunktūra. Darbo rinkos situacijos. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Pasaulinės nedarbo priežastys, kurios taip pat atspindi pasaulinės darbo rinkos raidos etapus. Tendencijos bei prognozės. Numatomos darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Pasaulinės darbo rinkos tendencijos ir prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos reguliavimo būdaiĮvadas. Darbo rinkos samprata ir jos atsiradimas. Darbo rinkos aspektai. Socialinis aspektas. Ekonominis aspektas. Tobulos konkurencijos darbo rinkos teorija. Netobulos konkurencijos rinka. Darbo rinkos reguliavimas. Individualizmo, J.M. Keynes ir monetarizmo teorijos. Darbo rinkos modeliai. Darbo rinkos valdymas Lietuvoje. Darbo rinkos sistema. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo rinkos reguliavimo žala. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos vaidmuo tolydžios ekonomikos sąlygomisĮvadas. Darbo rinkos vaidmuo plėtros ekonomikoje. Tarptautinis ekonominis konkurencingumas. Globalizacijos procesai darbo rinkoje. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas. Pokyčių įtaka valdymui. Globalinio mokymo programos. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarčių nutraukimo atvejaiĮvadas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarčių rūšys (2)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarčių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarčių rūšys pagal Lietuvos Respublikos (LR) darbo kodeksąĮvadas. Darbo sutartis. Sąvoka. Bendroji darbo sutarties sudarymo tvarka. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuotos sutarties termino nustatymas. Terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimo pasekmės. Laikinoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai. Kolektyvinė sutartis, jos turinys, sudarymo tvarka. Teismų praktika. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (3)Įžanga. Darbo sutartis. Pagrindiniai darbo sutarties elementai. Darbo sutarties pasibaigimo ir nutraukimo atribojimas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbuotojo pareiškimu. Dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atvejais kai nėra darbuotojo kaltės. Dėl darbuotojo kaltės. Kiti darbo sutarties nuraukimo atvejai. Šalių susitarimu. Trečiųjų asmenų reikalavimu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas likviduojant darbdavį. Laikinosios darbo sutarties nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (6)Įvadas. Darbo sutartis. Darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, pasirašant darbo sutartį. Išbandymo laikotarpis sudarant sutartį. Darbo pažymėjimas. Darbo sutarčių rūšys. Laikinosios ir terminuotos sutarčių panašumai ir skirtumai. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbuotojo atleidimas su įspėjimu. Darbuotojo atleidimas be įspėjimo. Darbdavio pareigos atleidžiant grupę darbuotojų. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbo sutarties samprata ir turinysĮvadas. Darbo sutarties samprata ir turinys. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sudarymo tvarka pagal darbo kodeksą ir atskirus įstatymus. Darbo sutarties prielaidos. Konkursas. Renkamos pareigos. Kvalifikaciniai egzaminai. Garantijos priimant į darbą ir apribojimai. Išvados. Summary. Priedai (6). Skaityti daugiau
Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas (3)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sudarymas. Pagrindinės darbo sutarties sudarymo sąlygos. Darbdavio atsakomybė už darbo sutarties įforminimą. Papildomos darbo sutarties sudarymo sąlygos. Garantijos ir apribojimai priimant į darbą. Skaityti daugiau
Darbo sutartysDarbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Civilinė sutartis. Civilinės sutarties turinys ir sąvoka. Civilinių sutarčių rūšys. Civilinės sutarties sudarymas. Teisminės praktikos pavyzdys. Išvados ir pasiūlymai. Praktinė dalis. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Ieškininis pareiškimas. Priedai. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (7)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties samprata ir jos savitumai. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties sąlygų rūšys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Šalių sulygtos kitos darbo sutarties sąlygos. Darbo sąlygų keitimas. Darbuotojų perkėlimas į kitą darbą. Perkėlimas vietoje atleidimo. Perkėlimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Nušalinimas nuo darbo. Papildomų darbo sutarties sąlygų keitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis ir jos sudarymo mechanizmasĮvadas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Papildomos darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Garantijos ir apribojimai priimant į darbą. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Dokumentai, būtini priimant į darbą. Darbo sutarties prielaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė (15)Įvadas. Darbo sutartis. Pagrindiniai darbo sutarties požymiai, skiriantys ją nuo kitų sutarčių. Darbo sutarties sąvoka. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Nelegalus darbas. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties pasibaigimas-jo samprata. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektai (4)Įvadas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojų kolektyvas. Darbo taryba. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......