Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Viešojo transporto paslaugos ekonominiu aspektuĮvadas. Darbo tikslas – remiantis turima informacija ir literatūra, ištirti viešojo transporto paslaugą ekonominiu aspektu. Verslo idėjos pristatymas. Viešojo transporto savybės. Viešojo transporto poreikio pagrindimas. Viešojo transporto ekonominis apibūdinimas. Viešojo transporto ekonominė analizė. Viešojo transporto vartotojas ir naudojimosi šia paslauga apimtis. Kas nesinaudoja tokiomis paslaugomis ir kodėl? Kas lemia apsisprendimą pirkti paslaugą ir kas už ją moka? Kainodara ir kainų politika viešajame transporte. Konkurencija viešojo transporto rinkoje ir paslaugos reklamos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios institucijos veiklos projektasĮvadas. I dalis – viešosios institucijos veiklos aprašymas. Viešosios institucijos poreikio/reikalingumo pagrindimas. Viešosios institucijos pavadinimas. Viešosios institucijos misija. Viešosios institucijos vizija. Viešosios institucijos funkcijos/teikiamos viešosios paslaugos. Viešosios institucijos teisinis statusas. Viešosios institucijos partneriai. Viešosios institucijos darbo organizavimas. Organizacinė struktūra. Darbuotojų skaičius. Darbuotojų funkcijos. Viešosios institucijos biudžetas. Statybos sąmata. Veiklos biudžetas. II dalis - viešosios institucijos pavaizdavimas. Viešosios institucijos eksterjeras. Viešosios institucijos interjeras. Aplinka. III dalis - viešosios institucijos pristatymo visuomenei idėjos aprašymas. Priedai (2). Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Viešosios įstaigos steigimas ir apskaitos politikos formavimasĮvadas. Kas yra viešoji įstaiga? Viešosios įstaigos steigimas. Viešosios įstaigos registravimo tvarka. VšĮ steigimo dokumentų parengimui reikalingi duomenys. Viešosios įstaigos lėšos, ūkinė-ekonominė veikla ir jos rezultatų apmokestinimas. Teisinės formos privalumai ir trūkumai. VšĮ "Anykščių rajono savivaldybės ligoninė". Apskaitos politikos formavimas. Įstaigos buhalterinė apskaita. Turto apskaitos politika. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto (atsargų) apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Grynasis turtas. Finansavimo apskaita. Kapitalo apskaita. Finansinių ataskaitų sudarymo apskaitos politika. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo laiko apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios kalbos rengimo metodikaĮvadas. Viešosios kalbos samprata ir tipologija. Viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodai. Pasirengimo kalbai būdai. Kalbos pateikimas. Sėkmingas kalbos užbaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios tvarkos pažeidimasĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti viešosios tvarkos pažeidimo sampratą bei sudėties elementų charakteristikas. Viešosios tvarkos pažeidimo samprata. Viešosios tvarkos pažeidimo sudėties analizė. Viešosios tvarkos pažeidimo objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Viešosios tvarkos pažeidimas kaip baudžiamasis nusižengimas( BK 284 str. 2 dalis). Riaušės ir viešosios tvarkos pažeidimas. Viešosios tvarkos pažeidimas kaip nusikaltimas ir kaip administracinis teisės pažeidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios tvarkos užtikrinimas nesankcionuotų masinių renginių metuĮvadas. Dėstomoji dalis. Viešoji tvarka. Viešosios tvarkos užtikrinimas masinių renginių metu. Masinių neramumų skirstymas. Operacijų planavimo ir vykdymo principai. Pagrindiniai policijos veiksmai masinių riaušių likvidavimo metu. Policijos veiklos ypatumai užtikrinant viešąją tvarką masinių renginių metu. Masinės riaušės. Masinių riaušių užkardymas ir nutraukimas masinių renginių metu. Instruktažas ir policijos pareigūnų pajėgų paskirstymas renginio teritorijoje. Pažeidėjo sulaikymas. Nesankcionuota protesto akcija. Nesankcionuotos protesto akcijos pareigūnų veiksmai. Išsamesnė pareigūnų veiksmų eiga. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų institucijų darbuotojų ugdymas ir motyvavimasĮvadas. Darbo tikslas - Išsiaiškinti darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmę, svarbą ir principus. Darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmė. Darbuotojų profesinio ugdymo reikšmė. darbuotojų motyvacijos reikšmė. Valstybės tarnautojų ugdymo ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybinių įstaigų darbuotojų motyvavimo sistema. Darbuotojų motyvacijos elementai viešajame administravime. Straipsniai apie valstybės tarnautojų motyvavimą ir ugdymą. Priedai ir priemokos motyvuoja. Apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų ir privačių organizacijų skirtumaiĮžanga. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešojo ir privataus sektorių organizacijos. Viešojo sektoriaus išskyrimas. Kokybės vadyba viešajame ir privačiame sektoriuje. Valdžios įstaigų ir firmų skirtumai. Viešojo administravimo ir pelno siekiančių organizacijų ypatybės. Ryškiausiai dominuojantys valdžios įstaigų ir firmų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų kalbų rengimas: principai ir klaidosĮvadas. Teorijos apžvalga. Viešųjų kalbų sąvoka ir skirstymas. Viešųjų kalbų rengimas. Viešųjų kalbų technika. Viešųjų kalbų klaidos. Dešimt didžiausių klaidų, kurias gali padaryti kalbėtojas. Neverbalikos ir kitos klaidos. Tyrimas. Informacinės kalbos. R. Kazlausko laidos "Langas į gamtą" parodija "Dviračio žiniose". Studijos "Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė" tyrimo dalyvio Arūno Augustinaičio pasisakymas. Tuometinio LR (Lietuvos Reespublikos) seimo pirmininko pavaduotojo Viktoro Muntiano pasisakymas. LR (Lietuvos Respublikos) seimo narės Rasos Juknevičienės pasisakymas. Studijos "Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė" tyrimo dalyvio Boguslavo Gruževskio pasisakymas. Pirmininko Algirdo Brazausko kalba apie pozityvius šalies finansinės situacijos ypatumus spaudos konferencijoje po vyriausybės posėdžio. Apeliacinės kalbos. Emocinės (estetinės) kalbos. Projekto koordinatorės Jolantos Marijos Malinauskaitės padėka projekto vykdytojams. Atviros lietuvos fondo informacinių technologijų konsultanto dainiaus blyno sveikinimo žodis. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų organizacijų valdymasĮžanga. Tikslas: aptarti viešųjų organizacijų valdymą. Viešųjų organizacijų samprata. Organizacijų teorijos. Viešosios organizacijos samprata. Viešosios organizacijos nuosavas kapitalas. Viešosios organizacijos teisės ir pareigos. Viešosios įstaigos valdymo organai. Viešųjų organizacijų valdymo modeliai. Autokratinis modelis. Globos modelis. Skatinimo modelis. Kolegialus modelis. Viešojo valdymo reformos. Viešojo valdymo reformų samprata. Reformų tikslai. Reformų strategijos. Reformų rezultatų vertinimas. Viešųjų organizacijų personalo valdymas. Personalo (žmogiškųjų išteklių) valdymas. Personalo skyrius ir jo funkcijos. Svarbiausios personalo vadybos problemos. viešosiose organizacijose. Problemų sprendimas. Organizacijų etika. Įvadas į organizacijų etiką. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etikos komitetai ir komisijos. Etikos tarnautojai. Organizacijų etikos taikymas Lietuvoje. Pilietinė visuomenė ir jos įtaka viešųjų organizacijų valdymui. Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinės visuomenės sandara. Visuomeninės organizacijos. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime esmė. Asmuo arba individas organizacijoje. Kriterijai lemiantys organizacinių institucijų efektyvumą. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Viešųjų paslaugų verslui kompiuterizacijos Lietuvoje įvertinimasĮvadas. Elektroninės viešosios paslaugos. Samprata. Viešųjų paslaugų nauda. Teikimo lygmenys. Elektroninės viešosios paslaugos verslui. Informacija interneto svetainėse. Leidimai, kuriuos reikia derinti su aplinkos apsaugos tarnybomis. Vienkryptis interaktyvumas. Naujų įmonių registravimas. Viešieji pirkimai. Dviejų krypčių interaktyvumas. Socialinės išmokos darbuotojams. Duomenų teikimas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Transakcijos. Įmonių mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Muitinės deklaracijos. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Viešųjų pirkimų rodikliaiĮvadas. Tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti, kokie pagrindiniai viešojo pirkimo rodikliai yra reglamentuoti Lietuvos Respublikoje. Viešųjų pirkimų rodiklių samprata. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo rodikliai. Viešųjų pirkimų techninių reikalavimų rodikliai. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rodikliai. Viešųjų pirkimų sutarčių trukmės rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų ryšių technologijos: UAB "Norfos mažmena"Santrauka. Įvadas. Tikslas – įvertinti šiuolaikinių viešųjų ryšių technologijų panaudojimo šiandieninėje organizacijose teorinius ir praktinius aspektus. Viešųjų ryšių technologijos šiandien. Viešųjų ryšių samprata šiandien ir komunikacijos svarba juose. Organizaciniai pokyčiai visuomenės informavimo priemonių aplinkoje. Komunikacijos technologijų poveikis viešiesiems ryšiams. Internetas. Naujos technologijos ir nauja VR specialistų praktika. Teorinis viešųjų ryšių (VR)technologijų plėtros prielaidų apibendrinimas. Viešųjų ryšių technologijų panaudojimo tyrimas UAB "Norfos mažmena". UAB "Norfos mažmena" veikla. Viešųjų ryšių galimybės UAB "Norfos mažmena" tinklalapyje. Bendrovės prekės ženklo panaudojimas viešiesiems ryšiams ir komunikacijos su klientu prioritetai. UAB "Norfos mažmena" viešųjų ryšių modelis internete. Integraciniai viešųjų ryšių įgyvendinimo naudojant šiuolaikines technologijas klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektas ir jo socialinis marketingas organizuojant reklaminę kampanijąSocialinio marketingo kursinis projektas. Įvadas. Teorinė dalis. Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektų rengimo metodika. Praktinė dalis. Grožio ir sveikatos centro įkūrimas Kėdainiuose. Projekto įgyvendinimo vieta.Projekto įgyvendinimo laikas. Projekto santrauka. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai. Projekto veiklos ir vadybos aprašymas. Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto tęstinumas. Projekto partneriai. Savivaldybės parama. Projekto įgyvendinimo sąmata. Teorinė dalis. Reklamos sąvoka. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Praktinė dalis. Marketingo elemento reklamos organizavimas įgyvendinant projektą. Išvados. Skaityti daugiau
Vietinio tinklo įkūrimas namų bendrijojeĮvadas. Analitinė dalis. Tinklų topologija. Kombinuotos topologijos. Topologijos parinkimas. Tinklo adapterio plokštė. Duomenų apdorojimas ir paruošimas. Specializuoti adapteriai. Tinklų architektūra. Adresacija. Tiriamoji dalis. Techninė įranga. Serveris bei jo programinė įranga. IP adresų paskirstymas. Techninės įrangos priežiūra ir patarnavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vietinis keliasAiškinamasis raštas. Kelias. Techniniai ekonominiai rodikliai. Kelio nuolydžio skaičiavimas. Projektinių altitudžių ir darbo aukščių skaičiavimas. Vertikaliųjų kreivių elementų skaičiavimai. Žemės darbų kiekio skaičiavimas. Kelio dangos medžiagų skaičiavimas. Vietovės planas. Kelio išilginis profilis. Kelio skersinis profilis. Skaityti daugiau
Vietinis turizmas LietuvojeKursinis darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas, ankstesnių tyrimų analizė. Tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos. Ankstesnių šaltinių susijusių su nagrinėjama tema "Vietinis turizmas Lietuvoje", apžvalga. Vietinis turizmas Lietuvoje. Lietuvos vietinių vienadienių lankytojų ir vietinių turistų kelionių skaičius. Lietuvos vietinių vienadienių lankytojų ir vietinių turistų kelionių skaičius pagal išvykimo apskritis. Lietuvos vietinių vienadienių lankytojų ir vietinių turistų kelionių skaičius pagal atvykimo apskritis. Vietinių vienadienių lankytojų ir turistų kelionių pasiskirstymas pagal tikslus. Vietinių vienadienių lankytojų ir turistų kelionių pasiskirstymas pagal tikslus išvykimo apskrityse. Vietinių vienadienių lankytojų ir turistų kelionių pasiskirstymas pagal tikslus atvykimo apskrityse. Vietinių turistų populiariausi apgyvendinimo tipai. Išvados. Anotacija. Summary. Darbas iliustruotas paveikslėliais. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių). Skaityti daugiau
Vietos prielinksnių vartojimas anglų ir vokiečių kalbosePrielinksnių klasifikacija vokiečių kalboje. Vietos prielinksnių klasifikacija vokiečių kalboje. Prielinksnių klasifikacija anglų kalboje. Vietos prielinksnių klasifikacija anglų kalboje. Vietos prielinksnių vartojimas anglų ir vokiečių kalbose. Vietos prielinksnių vartojimo situacijos. Vietos prielinksnių vartojimas F. Schiller kūrinyje "Wallensteins Lager". Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme (daikto padėtis apibrėžtoje vietoje). Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme į/ link/pas ką. Prielinksnių vartojimo situacijos su netoli/ prie/arti. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme per. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme po. Prielinksnių vartojimo situacijos su ant. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme palei. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme tarp. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme aplink/apie. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme virš/aukščiau. Skaityti daugiau
Vietos savivalda ir jos problemos LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti vietos savivaldos Lietuvoje teorinius aspektus bei aptarti svarbiausias vietos savivaldos Lietuvoje problemas. Lietuvos viešoji administravimo sistema. Vietos savivalda Lietuvoje. Vietos savivaldos reforma. Svarbiausios vietos savivaldos problemos. Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vietos savivalda, jos samprata, teisinis veiklos pagrindas, savivaldos sistemosĮvadas. Vietos savivalda, jos samprata, teisinis veiklos pagrindas, savivaldos sistemos. Savivaldos institucijos. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybių kontrolės institucija. Savivaldybių viešojo administravimo įstaigos. Savivaldos institucijų kompetencija ir funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindas. Savivaldybių atstovavimas ir santykiai su valstybės institucijomis. Administracinė savivaldybių priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
......