Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: vidaus apdailos ir remonto darbai UAB "Klojėjas"Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. Firmos charakteristika. Rinkodaros planas. Gamybos planas. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Įrangos sąrašas. Įrankiai. Komunalinės išlaidos. Transportas. Prognozuojama darbuotojų alga. Planuojamų paslaugų prognozė. Kredito grąžinimo lentelė. Prognozuojama pelno ataskaita. Lūžio taškas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: viešbutisĮvadas. Verslo aprašymas. Įmonių rūšys. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir idėja. Rizika . Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Konkurentų analizė. Rinkodaros biudžetas. Organizacinis planas (funkcijos). Pastatas ir įranga. Tiekimas. Atsargų valdymas. Personalas. Organizacinė struktūra. Darbuotojų darbo užmokestis. Finansinis planas. Pardavimų prognozė. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir šaltiniai (ištekliai). Pinigų srautų ataskaita. Kredito valdymas. Kredito grąžinimas. Veiklos sąnaudos (kaštai). Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: viešbutis "Marios"Įmonės apibūdinimas. Paslauga ir produktas. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Marketingas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Turizmo verslo tendenciją sąlygoja šios aplinkybės. Plėtros sąlygos. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Sklypas. Privažiavimas. Architektūrinė kompozicija ir koncepcija. Valdymas ir personalas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros schema. Rizikos veiksniai. Lietuva - Klaipėda. Privalumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmė. Pasiūlymai. Finansinis planas. Projekto finansavimo šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: viešbutis "Vaidila"Viešbučio "Vaidila" steigimas. Įvadas. Situacijos analizė. Viešbučio steigimas. Viešbučio paslaugos. Kategorija. Viešbučio patalpos. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai. Darbuotojai. Viešbučio darbuotojo savybės. Personalo poreikio nustatymas. Darbuotojų funkcijos. Darbo užmokesčio fondas. Rėmimas. Finansinė dalis. Skaityti daugiau
Verslo planas: viešbutis UAB "Poilsis"Reziumė. Projekto esmė - sukurti ir įsteigti naują viešbutį Druskininkų apylinkėse. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Mikro aplinka. Makro aplinka. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Pardavimo strategija. Rėmimas. Pajamų prognozė. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma ir nuosavybės struktūra. Personalas. Finansinis planas. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Rizikos įvertinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: vyriškų kostiumų siuvimas IĮ "Aidas"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Medžiagos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai.Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (7 psl.). Skaityti daugiau
Verslo planas: virtuviniai baldai UAB "Medeina"Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (5). Skaityti daugiau
Verslo planas: žirgynas IĮ "Pasaga"Santrauka. Trumpa firmos veiklos charakteristika. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir įmonės aprašymas. Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos. Verslo tikslai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinka. Politinė teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Pašarai. Marketingo tikslas. Konkurencinė analizė. Paslaugos. Kainų politika. Rėmimas. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Patalpos ir įranga. Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Organizacinė valdymo struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos ir veiksniai. Alternatyvios strategijos. Finansai. Priedas. Skaityti daugiau
Verslo planas: žirgynas IĮ "Žirgynė"Anotacija (reziumė). Įvadas. Verslo aprašymas. Marketingo planas. SWOT analizė. Pardavimų prognozavimas.. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo plano struktūra ir turinys. Įmonės verslo plano analizėĮvadas. Verslo plano samprata. Įmonės pristatymas. Verslo plano struktūros teorijos ir praktikos palyginimas. Reziumė (santrauka). Įmonės charakteristika, jos veiklos apžvalga. Produkcija arba paslauga. Rinkos įvertinimas. Konkurentai. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas ir draudimas. Finansinis planas. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo plėtros inovacinis projektas: archyvinės dokumentacijos saugojimas ir administravimas UAB "Archyvai"Įvadas. Tikslas – pateikti teorinę medžiagą bei parengti inovacinį projektą, paraišką Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansinei paramai gauti. Teorinė dalis. Inovacijos reikšmė (samprata). Inovacijos klasifikacija. Inovacinis procesas. Inovacinis projektas ir jo sudėtinės dalys. Laikas. Svarbiausi projekto bruožai. UAB "Archyvai". Praktinė dalis. Paraiška skirti finansinę pagalbą. Specialioji (B-6) dalis. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityje. Informacija apie partnerius ir/ar dalyvius. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo praktinis mokymasĮvadas. Įmonės pristatymas. "N" įmonės personalo skyriaus veikla. "N" įmonės pirkimo skyriaus veikla. "N" pardavimo-marketingo veikla. "N" įmonės finansų veikla. Įmonės mokesčių sistema. Darbo užmokesčio paskaičiavimas ir atsiskaitymų su bankų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo priežiūros institucijos: viešbutis "Daniela"Įvadas. Viešbučio "Daniela" veiklos apibūdinimas. Verslo priežiūros institucijos. Pagrindinės viešbučio verslo priežiūros institucijos. Valstybės įmonė Registrų centras. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Specialiosios viešbučio verslą prižiūrinčios institucijos. Valstybinis turizmo departamentas. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Verslo projektavimas: UAB "Pieno žvaigždės"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija.Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo projekto efektyvumo vertinimasLentelių, pavyzdžių, grafikų, priedų sąrašas. Įvadas. Verslo projektas ir jo vieta įmonių vidinėje sistemoje. Verslo projekto paskirtis ir jo rengimo etapai. Verslo projektų efektyvumo vertinimas. Verslo projekto efektyvumo vertinimo esmė ir tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos - kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Investicinių projektų vertinimo metodų lyginamoji analizė. Išvados. Priedai (7) Skaityti daugiau
Verslo rizikos teoriniai pagrindai. Rizikos analizė įmonėje AB "Kauno grūdai"Įvadas. Rizikos samprata, veiksniai, rizikos formos ir rizikos valdymas. Rizikos esmė ir struktūra. Rizikos veiksniai. Rizikos formos. Verslo rizikos valdymas ir jo organizacinė struktūra. Rizikos mažinimo būdai ir metodai. Rizikos mažinimo būdai. Rizikos mažinimo metodai. Rizikos analizė: AB "Kauno grūdai". Rizikos mažinimo būdai: AB "Kauno grūdai". Išvados. Skaityti daugiau
Verslo samprata. Verslas ir jo organizavimo formosĮvadas. Smulkaus verslo samprata. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Smulkaus ir vidutinio verslo valstybinis reguliavimas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui. Pagrindinės smulkaus ir vidutinio verslo problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės Europos sąjungos šalyse. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Lietuvos respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo analizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo steigimo problemosĮvadas. Tyrimo tikslas – teoriniu ir praktiniu aspektu išanalizuoti verslo steigimo problemas ir jų sprendimą. Pagrindinės sąvokos "verslas" analizė. Verslo steigimas praktiniu aspektu. Įmonės įsigijimo galimybės. Teisinė įmonės registracija. Verslo organizavimo formos. Verslo įmonės steigimo problemos. Lėšų stoka ir paskolų išdavimo tvarka. Teisinių ir vadybos žinių stoka, steigiant įmones. Įmonės registravimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Nesėkmės rizika. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo steigimo problemos ir kaip jų išvengtiĮvadas. Pagrindinių sąvokų analizė. Verslo įmonių klasifikavimas ir organizavimo formos. Pagrindinės verslo steigimo problemos. Biurokratizmo problemos. Firmos registravimas. Individualios įmonės steigimas. Akcinės bendrovės steigimas. Nesėkmės rizika. Mokesčiai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Socialinio draudimo mokestis (Sodra). Finansavimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Informacijos apie verslo pradžią stoka. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Verslo vadyba (9)Įvadas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų rūšys. Sprendimų priėmimo procesas. Problemų sprendimas. Sprendimų priėmimo etapai. Statistinė informacija priimant sprendimus. Informacijos šaltiniai. Informacijos rinkimas. Informacijos pateikimas. Planavimas. Planavimo principai. Planavimo problemos. Strateginiai ir taktiniai planai. Planų hierarchija. Organizacijos planų hierarchija. Korporacinis planavimas. Valdymo informacinės sistemos (MIS). Planavimo organizacijose svarba. Strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strateginio valdymo koncepcija. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Verslo strategijos formavimas ir pagrindimas. Bendrieji funkcinių strategijų reikalavimai. Strateginių sprendimų priėmimas. Šių metodų priėmimo sprendimų privalumai ir trūkumai. Strategijos įgyvendinimas. Visuotinis kokybės valdymas kaip strategijos įdiegimas. Struktūros ir strategijos derinimas. Septynių "S" modelis. Strategijos operatyvinimas. Procedūrų panaudojimas strategijos įgyvendinimui palengvinti. Išvados. Skaityti daugiau
......