Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: psichologijos centras UAB "Konsultacija Tau"Anotacija. Verslo idėja. Psichologijos centro charakteristika. Vizija. Misija. Tikslai. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Rinka ir marketinginis pagrindimas. Ekonominis klimatas. Veiksniai, lemiantys paslaugų paklausą. Pirkimo motyvai. Rinkos poreikių dalis. Vartotojų analizė. Konkurentų tyrimas.Firmos marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Reklama, paslaugų pardavimų skatinimo metodai. Paslaugų pardavimų prognozės. Paslaugų organizavimas. Patalpos. Kitas ilgalaikis turtas. Energijos sunaudojimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Įmonės steigėjai ir darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos veiksniai ir jų mažinimo priemonės. Finansinis verslo pagrindimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: reklamos firma "2×2"Verslo plano aprašymas. Verslo aprašymas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Kainodaros sistema. Paslaugos teikimas. Reklama ir rėmimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Vadyba. Personalo parinkimas. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Galimos problemos ir kliūtys. Įmonės finansinės veiklos analizė. Optimaliausias investicinis projektas. Grynųjų pinigų iš investicinės veiklos skaičiavimas. Projekto finansinis įvertinimas. Finansinė dalis. Pelningumo lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: reklamos gamyba UAB "Budsava"Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės organizacinė struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Piliečių pajamos. Organizacijos kultūra. Tikimybiniai veiklos rezultatai. Užduoties pagrindimas. Parengtų dokumentų sąrašas. Steigimo sutartis Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. VAS dalyvių sąrašai. VAS susirinkimo darbotvarkė. Steigimo ataskaita. Revizoriaus išvada dėl ataskaitos. Prašymas Marijampolės savivaldybės valdybai dėl įregistravimo. UAB "Budsava" įstatai. Revizoriaus darbo reglamentas. Administracijos vadovo (direktoriaus) darbo reglamentas. Darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimo suteikimo nuostatai. Skaityti daugiau
Verslo planas: reklamos gamyba UAB "EXO IDEA"Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo aplinkos strateginė analizė. Konkurencijos strateginė analizė. Klientų strateginė analizė. Išteklų strateginė analizė. Konkurentų palyginimas. Žmonių išteklių strateginė analizė. Įmonės vizija, misija, tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: renginių organizavimo agentūra UAB "Pašėlkim"Įmonės aprašymas. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Paslaugos. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Paslaugos analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. Projekto finansavimo grafikas. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos. Investicijų poreikio prognozė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: renginių organizavimo įmonė UAB "Įamžinta akimirka"Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga ir tyrimai. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga ir inventorius. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. SSGG analizė. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojama pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas - maitinimo įmonė "Vilniaus rūsys"Marketingo plano santrauka. Dėstymas. Verslo idėja. Misija. Verslo ir marketingo tikslai. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas, reklama. Marketingo biudžetas. Rinkos tyrimas. Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas IĮ "Jūrlita"Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Įmonės teikiamos paslaugos. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinka. Rinkos apžvalga. Verslo šakos plėtros tendencijos. Gamybos planas. Valdymas. Marketingo planas. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Kainos. Rėmimas. Rizika. Finansinis planas. Restorano atidarymo kaštai. Įranga ir inventorius. Įrengimų sąrašas. Restorano remonto sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudos. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno nuostolio ataskaita. Prognozuojama pinigų srauto ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas UAB "Aidas"Santrauka. Verslo idėja. Vizija. Misija. Tikslai. Rizikos veiksniai. Marketingas. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurentų analizė (SSGG). Demografinė analizė. Marketingo biudžetas. Prekės politika. Kainų politika. Funkcijos. Patalpos. Įmonės įranga. Tiekėjų analizė. Personalas. Įmonės personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės finansinė informacija. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos išlaidos. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Priedai (1). Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas UAB "Senovė"Santrauka. Verslo idėja. Misija ir Vizija. Įmonės tikslų sistema. Rizikos veiksniai. Įmonės vieta. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurencinė aplinka. Demografinė analizė. Marketingo tikslai ir strategija. Marketingo biudžetas. Prekės politika. Kainos politika. Funkcijos. Įmonės patalpos ir įrengimas. Tiekėjų analizė. Tiekėjų konkurencinio profilio nustatymas. Pardavimų sistema. Aptarnavimo sistema įmonėje. Personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės finansinė analizė. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozė per pirmus metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Trumpas balansas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas vaikams UAB "Pasaka"Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Situacijos analizė. Teisinė - politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurentu analizė. Tiekėjai. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Reklama. Marketingo biudžetas. Personalas. Patalpos ir įrengimai. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas-kavinė "Gruzinas"Įvadas į verslo planą. Verslo idėja. Įmonės tikslai. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Potencialūs vartotojai. Pagrindinė veiklos kryptis. Prekių ir paslaugų aprašymas. Prekės ar paslaugos kaina. Prekių ar paslaugų pateikimas. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų laikymas. Vadovavimas ir koordinavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Strategija. Reklama. Planavimas. Organizavimas. Šio projekto įgyvendinimo busimi partneriai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: rūkytų mėsos gaminių gamyba UAB "Kretingos mėsos gaminiai"Santrauka. Veiklos aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. UAB "Kretingos mėsos gaminiai" pagrindiniai verslo tikslai, uždaviniai bei galimybės. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Gaminamų prekių pirkėjai ir klientai. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Marketingas. Rinkos analizė. Produktas rinkos požiūriu. UAB "Kretingos mėsos gaminiai" technologinė aplinka. Konkurencija rinkoje. Kainos nustatymas. Reklama ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos proceso ir produkcijos kokybės kontrolė. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Valdymo grupės sudėtis. Vadyba. Darbuotojai. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Formavimo savikainos prognozė. Prognozuojamos medžiagų ir žaliavų sąnaudos planuojamai pardavimų apimčiai. Prognozuojamos tiesioginės gamybos išlaidos medžiagoms. Prognozuojamos netiesioginės gamybos išlaidos medžiagoms. Produkcijos vienetui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Pardavimų prognozė 1, 2, 3 metams. Savikainos prognozė 1, 2, 3 metams. Pardavimų prognozė (lt.) 1, 2, 3 metams. Sąnaudų prognozė. Ilgalaikio materialaus turto vertė ir nusidėvėjimas. Prognozuojami darbuotojų atlyginimai. Socialinis draudimas. Sąnaudų prognozė 1 metais. Sąnaudų prognozė 2 metais. Sąnaudų prognozė 3 metais. Pelno (nuostolio) prognozė 1 metai. Pelno (nuostolio) prognozė 2 metai. Pelno (nuostolio) prognozė 3 metai. Ekonominiai rodikliai. Lūžio taškas. Kritinė rizika. Skaityti daugiau
Verslo planas: saldainių parduotuvė IĮ "Skanumynų pasaulis"Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Įmonės veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinkos apžvalga. Marketingo planas. Kainų politika ir prognozės. Rėmimas ir reklama. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Projekto įgyvendinimas. Organizacinė struktūra. Darbuotojai. Rizika. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Grynųjų pinigų srautai. Balansas. Literatūros sąrašas (3). Skaityti daugiau
Verslo planas: senelių namai UAB "Gintariniai namai"Įvadas. Tikslas - sukurti savo įmonę, tai yra senelių namus, kurie būtų išskirtini savo vidaus įrengimais ir teikiamomis paslaugomis senelių namai klaipėdos apskrityje. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės misija ir vizija. Bendra informacija apie įmonę. Pagrindiniai įmonės tikslai. Teisiniai aspektai. Marketingo planas. Bendra rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Gintariniai namai" personalo atranka. Svarbiausi reikalavimai priimant į darbą. Valdymo struktūra. Darbuotojų atsakomybė. Darbuotojų atlyginimas. Gamybos planas. Paslaugų teikimo vieta. Reikalingos patalpos, įrenginiai ir kitos priemonės. Prognozuojamos išlaidos įrenginiams ir kitoms priemonėms. Gamybos kaštų prognozė. Vidinė ir išorinė aplinkos analizė (SSGS analizė). Vidiniai duomenys (SS). Išoriniai duomenys (GS). Išvada. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: siuvimo ateljė jūrinių keltų darbuotojams UAB "Jūros dvelksmas"Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Aplinkų analizė. Rinkodaros analizė. Rinkodaros komplekso elementai. Personalo analizė. Personalo valdymo samprata. Personalo darbų analizė. Finansinė analizė. Finansinės analizės tikslai. Analizės reikšmė. Analitinė verslo plano dalis. Bendra informacija apie įmonę. Išorinių ir vidinių aplinkų įvertinimas. Rinkodaros analizė. Personalo analizė. Finansinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: siuvimo įmonėSiuvimo įmonės rekvizitai. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamyba. Gamybos procesas. Vieta ir patalpos. Tiekėjai. Įrengimai. Transportas. Darbuotojai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Priedai (18 psl.). Skaityti daugiau
Verslo planas: siuvimo įmonė UAB "Eliada"Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamybinė veikla. Valdymo organizavimas. Finansinė dalis. Rizikos veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: siuvimo įmonė UAB "Reply"Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Lūžio taško apskaičiavimas. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Verslo planas: siuvimo įmonė UAB "Sportė"Santrauka. Verslo aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Gamybinė veikla. Patalpų nuoma. Gamybiniai įrenginiai. Pagalbinės priemonės. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Medžiagos poreikis vienam gaminiui. 2008 metų numatomos pardavimų apimtys. Rinkodara. UAB "Sportė" rinkodaros planas. Vadyba. Personalas. Organizacinis planas. Verslo vizija. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Išlaidos medžiagoms. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Elektros energijos poreikis ir išlaidos gamybinių patalpų apšvietimui. Elektros energijos poreikis ir išlaidos administracinių, buitinių patalpų apšvietimui, bei technikai. Elektros energijos poreikis ir išlaidos gamybos įrengimams. Išlaidos ryšių paslaugoms. Išlaidos komunalinėms paslaugoms. Išlaidos patalpų apšildymui. Vienetiniai darbo užmokesčio įkainiai. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Parduotos produkcijos savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Priedai (6). Skaityti daugiau
......