Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: papuošalų parduotuvė UAB "Papuošk save"Bendra informacija apie įmonę. Santrauka. Verslo idėja. Misija. UAB "Papuošk save" įmonės tikslai. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Pirkėjų analizė. Demografinė segmentacija. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Reklamos išlaidos. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Rizikos įvertinimai. Pirmųjų veiklos metų sąmata (Pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: paslaugos automobilistams UAB "Audiobullets"Įvadas. Santrauka. Įmonės vizitinė kortelė. Nuosavybės forma. Žinios apie įmonę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. Gamybos planas. Paslaugų teikimo aprašymas. Gamybinės patalpos. UAB "Audiobullets" ilgalaikis turtas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Marketingo planas. Kainų politika ir įkainiai. Reklama. Verslo sąlygos pagal SWOT metodiką (SWOT analizė)pesimistinė, reali ir optimistinė kainos. Organizacinis planas. Informacija apie įmonę ir vadovus. Darbuotojai. Personalo pavaldumas. Rizikos įvertinimas. Verslo rizika. Firmos silpnosios vietos. Rizikos sumažinimas. Finansinis planas. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pradinės išlaidos. Finansavimo šaltiniai. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita. Projekto atsipirkimo laikas. Paskolos grąžinimo grafikas (lentelė). Lūžio taškas. Reziumė. Skaityti daugiau
Verslo planas: Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijaTechniniai ir ekonominiai rodikliai. Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Projekto idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Plano detalės. Dujų turbina. Dujų turbinos generatorius. Šilumos ir garo regeneratorius. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas. Organizacinė struktūra. Personalas. Esami gamybiniai pajėgumai. Pagrindiniai vartotojai. Finansinės veiklos rodikliai. Pastabos. Produkcijos realizacija ir gamybos kaštai. Pagrindinių gaminių aprašymas. Naujų gamybos produktų aprašymas. Pagaminta elektros energija. Poreikis. Galimybės. Pagaminta šilumos energija. Elektros energijos ir šiluminės energijos savikainų skaičiavimas. Elektros energijos ir šiluminės energijos pastoviųjų kaštų apskaičiavimas. Vandens technologijai išlaidos. Remonto sąnaudos. Palūkanos už banko kreditus. Amortizacija ir nusidėvėjimas. Mokesčiai. Turto mokestis. Kelių mokestis. Išlaidos elektros energijai, sunaudojamai PE ir KE savosioms reikmėms, pagaminti. Parduotosios elektros energijos savikaina. Parduotosios šiluminės energijos savikaina. Kapitalo investicijos. Sąmatinės vertės nustatymas. Investicinio projekto variantų palyginimas. Projekto balansas. Atsipirkimo periodo skaičiavimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: Petro Petraičio kaimo turizmo sodybaĮvadas. Verslo projekto pristatymas. Ūkininko Petro Petraičio projekto pagrindinės charakteristikos. Veiklos ekonominio gyvybingumo rodikliai. Rinka ir rinkodara. Ūkininko Petro Petraičio kaimo turizmo veiklos prognozinės paslaugų kainos. Petro Petraičio sodybos "X" veiklos pajamos. Petro Petraičio sodybos "X" sąnaudos. Valdymas ir darbuotojai. P. Petraičio kaimo turizmo sodybos darbuotojai. Rizika. Finansavimas. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Projekto išlaidos. Projekto išlaidos etapais. Investicinio projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai 2006-2007 metais. Investicinio projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai 2008 metais. Investicinio projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai 2009 metais. Pelno prognozavimas. Sodybos "X" pajamų prognozė 2008-2012 metais. Išlaidų prognozė. Sodybos "X" darbuotojų darbo užmokestis 2008-2012 metais. Naujo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas 2007 metais. Sodybos "X" sąnaudų prognozė 2008-2012 metais. Paskolos, projekto įgyvendinimui, įsisavinimo ir grąžinimo grafikas. Pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Sodybos "X" pinigų srautų ataskaita 2006 metais. Sodybos "X" pinigų srautų ataskaita 2007 metais. Balanso prognozė. Sodybos "X" balansas 2006-2011 metais. Projekto efektyvumo vertinimas. Sodybos "X" veiklos projekto VGN skaičiavimas. Sodybos "X" veiklos projekto NPV skaičiavimas. Sodybos "X" veiklos ekonominio gyvybingumo rodikliai. Modeliuojamų darbų lentelė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir skaičiavimas. Verslo organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: pirties paslaugos UAB "Svaja"Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. UAB "Svaja" charakteristika. Kiti duomenys apie įmonę. Įmonės veikla (1 lentelė). Įmonės perspektyviniai tikslai. Paskolos mokėjimo planas (2 lentelė). Projekto kaštai ir finansavimo šaltiniai (3 lentelė). Rinkodara. Rinkos apžvalga. Paslaugų rinkos vartotojai. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodara. Pardavimo strategija. Pardavimų apimties prognozė (4 lentelė). Reklama. Reklamos išlaidos (5 lentelė). Gamybos planas. Patalpos. Įrengimai. Įrengimai ir jų nusidėvėjimas (6 lentelė). Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas (7 lentelė). Valdymo personalas ir darbuotojai. Prognozuojamas darbuotojų darbo užmokestis (8 lentelė). Organizacinė įmonės struktūra (9 lentelė). Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai (10 lentelė). Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita (11 lentelė). Prognozuojama pelno (nuostolio)ataskaita (12 lentelė). Produkcijos savikainos ir veiklos sąnaudų prognozė, litais (13 lentelė). Produkcijos savikainos ir veiklos sąnaudų prognozė, litais (14 lentelė). Balansas (15 lentelė). Produkcijos savikainos, veiklos sąnaudų bei pelningumo, optimalus, optimistinis ir pesimistinis įvertinimas, litais (16 lentelė). Prognozuojama pinigų srautų ataskaita (2005 – 2007)(17 lentelė). Skaityti daugiau
Verslo planas: poligrafijos įmonė "Olimpija"Santrauka. Siūlomas verslo planas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, uždaviniai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Firmos charakteristika. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Gamybos planas. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Partneriai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Personalui (darbuotojams) keliami reikalavimai ir parinkimas. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir kapitalo panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: pramogų ir meno klubas "Okeanas"Įvadas. Įmonės ir verslo apibūdinimas. Įmonės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Politinis ir teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis ir kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Mikroaplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Paslaugos aprašymas. Paslaugos tobulinimas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Vadybos planas. Personalas. Įmonės valdymas. Darbo užmokestis. SWOT analizės išvados ir pasiūlymai. Finansinė analizė. Projekto finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Verslo planas: pramogų klubas "Erdvė"Santrauka. Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Vizija. Misija. Tikslai ir užduotys. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovė kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir plėtros tendencija. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Gamybos planas. Valdymo personalas. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rinkos įvertinimas. SWOT analizė. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų pardavimo prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Projekto atsipirkimo laikas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba autodalimis, automobilių remonto paslaugos IĮ "Startas"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės charakteristika, jos veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo biudžetas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos. Teikiamų paslaugų prognozė. Įmonės turima įranga. Teikiamų paslaugų savikaina. Įmonės personalas. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos veiksniai. Finansų planavimas ir kontrolė. Realizacijos, pelno ir nuostolių ataskaita. Grynųjų pinigų srautai finansavimo planavimui. Planuojamas veiklos balansas. Investicinio projekto padėties rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba galvijų oda UAB "Kalno odininkai"Santrauka. Verslo idėja. Prekyba odos gaminiais. Produkcijos pristatymas. Parduodamos produkcijos savybės. Srauto diagrama. Prekybos patalpos. Pristatymas. Patalpų priežiūra. Aplinkos analizė. Personalas. Konkurentai, jų privalumai ir trūkumai. Organizacinis planas. Srauto diagramos išdėstymas įmonės plane. Darbo veiksmų išdėstymas įmonės plane. Svarbių valdymo taškų nustatymas. Marketingo strategija. Produkcija. Kainodara. Pasiskirstymas. Rėmimas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Jautrumo analizė. Ekonominių rodiklių skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba kompiuteriais UAB "Gintaro kompiuteriai"Įmonės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Konkurencija. Marketingo strategija. Reklama. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Apskaičiuosime 6 mėnesių finansinį planą. Dabar apskaičiuosime bendrojo pelno maržą. Apskaičiuosime pridėtines išlaidas. Lūžio taško skaičiavimas. Mėnesinis lūžio taško nustatymas. Atsipirkimo laiko skaičiavimas. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Pagrindinės išorinės problemos. Rizikos išvengimo veiksniai. Rizikos apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba kompiuterine įranga J. Lizdenytės individuali įmonė "SAMSUNG"IĮ "Samsung" verslo aprašymas. Firmos istorija ir atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė. Konkurencija rinkoje. Marketingo rinkos elementai. Prekių asortimento charakteristika. Prekių pateikimo kanalai. Kainų nustatymas. Reklama. Gamybos vykdymo vieta. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Organizacinė firmos struktūra. Numatomos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Rizikos veiksniai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojamo pelno ataskaita. Nenuostolingumo analizė. Pagrindinių darbų grafikas. Rinkodara. Paslaugos teikimas. Vadyba. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba naudota buitine technika UAB "Šaltukas"Anotacija. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Vietos parinkimas. Rinka. Segmentavimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs vartotojai. Konkurentai. Rinkos tyrimai. Marketingas. Prekės. Paslaugos. Prekių asortimentas ir kokybė. Paslaugų asortimentas ir kokybė. Aptarnavimas ir garantijos. Kainų politika ir kainos. Pristatymas. Pardavimų skatinimo metodai. Reklama. Pardavimų prognozė per metus. Gamybos planas. Technologiniai ištekliai. Reikalingi įrenginiai, įrankiai, priemonės, dalys. Amortizacija. Pardavimų prognozė mėnesiais. Tiesioginės sąnaudos. Netiesioginės sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Personalas. Darbo laikas. Organizacinės valdymo struktūros schema. Darbuotojų darbo užmokestis. Rizikos veiksniai ir įvertinimas. Finansinė dalis. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita (labiausiai tikėtinas variantas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita (optimistinis variantas). Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita (pesimistinis variantas). Prognozuojama balanso lentelė. Projekto atsipirkimo laikas. Projekto pelningumas. Pardavimų pelningumas. Pardavimų pelningumo kreivė. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba naujais automobiliais, aptarnavimas ir remontas UAB "Movida"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Prekės bei teikiamų paslaugų aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Naujų lengvųjų automobilių rinka. Atsarginių detalių prekybos bei autoserviso paslaugų rinka. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Prekių ir paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Personalas. Teisinė apsauga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Rizikos veiksniai. Veiklos sritys. Autosalonas. Autoservisas. Automobilių remontas. Skubus tepalų keitimas. Prekyba padangomis ir atsarginėmis detalėmis. Mažmeninė prekyba padangomis. Prekyba autodetalėmis. Automobilių kėbulų remontas. Investicinis projektas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Numatomos pajamos ir sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Projekto atsipirkimo skaičiavimas. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba plaukų ir nagų priežiūros priemonėmis IĮ "Auksinė sruoga"Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Veiklos aprašymas. Įmonės tikslai. Produkcijos aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Rinkos dydis. Konkurencijos analizė. Reklama. Kainų analizė. Kainų analizė. Pardavimo prognozė. Gamybos planas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Tiekėjai. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Finansinis planas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba vaizdo ir garso aparatūra UAB "Sony sala"Įvadas. Verslo aprašymas. Rinkos tyrimas. Vartotojai. Konkurentai. Rinkodaros planas. Kainoraštis. 2002 m reklamos išlaidos. Pardavimų apimties prognozė. Geografinė padėtis. Tiekėjų apžvalga. Valdymas. Organizacinė struktūra. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno nuostolio ataskaita. Nenuostolingumo taškas. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Įrengimai. Transportas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba vokiškomis užuolaidomis UAB "Auda"Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Įmonės tikslas. Rizika. Marketingas. Situacinė analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Pateikimas. Reklama ir rėmimas. Funkcijos. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Reikalavimai. Teisės. Pareigos. Organizacinė firmos struktūra. Finansinė informacija. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekybos avalyne UAB "Auksinis batelis"Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Veiklos tikslai. Ekonominiai tikslai. Socialiniai tikslai. Rinkodara. Rinkos vertinimas. Įmonės makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė–politinė aplinka. Teisės aktai svarbūs rinkodaros veiklai. Įmonės mikroaplinka. Tiekėjų analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Prekė. Kaina. Pasiskirstymas. Rėmimas. Reklamos priemonių išlaidos. Marketingo biudžeto projektas. Pardavimų prognozė. Veiklos planas. Patalpos ir įranga. Tiekėjai ir atsargos. Įmonės organizacinė struktūra ir personalo valdymas. Finansinis planas. Kredito grąžinimo grafikas. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Veiklos sąnaudos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: proginių suknelių pardavimas UAB "Afrodita"Santrauka. Įvadas. Rizikos veiksniai. Įmonės tikslų sistema. Rinkodara. Įmonės tipas. Įmonės vieta. Aplinkos analizė. Marketingo tikslas. Marketingo analizė. Marketingo strategija. Prekės politika. Kainų politika. Išplanavimo ir įrangos analizė.Įmonei reikalinga įranga. Tiekėjų analizė. Prekių pardavimas ir organizavimas. Įmonės organizacinė struktūra. Organizacinė valdymo sistema. Finansinė informacija. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Banko kreditas. Ūkinės veiklos išlaidos. Pinigų srautai. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Balansas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: programuotojų firma UAB "Premier accountant"Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Skaityti daugiau
......