Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: biuro baldų ir kėdžių prekyba UAB "Ajus"Aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje. Įvadas. Darbo tikslas – pristatyti verslo idėją ir jos realizavimo galimybes Lietuvoje. Santrauka. Verslo idėjos, "aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje", pagrindimas. Verslo idėjų pristatymas. Aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje" idėjos pristatymas. Pasirinkto verslo steigimas, organizavimas ir ištekliai. Verslo steigimas ir jo organizavimas. Reikalingi materealūs ištekliai. Personalas. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo bruožai. Vadovavimo sėkmė. Darbo užmokestis. Marketingas. Rėmimas. Finansinis pasirinktos idėjos įgyvendinimo pagrindimas. Lūžio taško įvertinimas. Rizikos vertinimas. Rizikos mažinimo galimybės ir priemonės. Plėtros galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: braškių auginimasSantrauka. Veiklos aprašymas. Ūkio subjektas. Produkcija. Valdymas ir darbuotojai. Rizikos veiksniai. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Skaityti daugiau
Verslo planas: buitinės technikos prekybos centras UAB "Elektromarkt"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Istorija. Tikslai ir uždaviniai. Rinkodara. Rinkos vertinimas. Demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Netiesioginė konkurencija. Tiesioginė konkurencija. Konkurentų apžvalga. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. Prekė ir kaina. Rėmimas. Veiklos planas. Prekių tiekimas. Patalpos. Įrengimai. Papildomos paslaugos. Įmonės organizacinė struktūra ir vadyba. Vadovai. Darbuotojai. Įmonės organizacinė struktūra. Finansinis planas. Darbo jėga. Piniginių srautų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Balansinis planas. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: dailylenčių gamykla UAB "Medina"Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Rėmimas. Kainų politika. Gamyba. Pateikimo vieta. Reikalingi įrengimai ir prekių tiekėjai. Transportas. Organizacinis planas. Savininkai ir valdytojai. Personalas. Darbuotojų darbo užmokestis. Finansinis planas. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Pardavimo prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: drabužiai sportui UAB "Atletas"Anotacija. Projekto esmė. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Investicijų poreikis ir šaltiniai. Bendrovės veiklos finansinės prognozės. Planuojami veiklos rezultatai. Bendrovės investicijų galimybių analizės išvados. Firmos charakteristika. Bendrovės veikla. Informacija apie pagrindinius asmenis. Bendrovės finansinė būklė. Suvestiniai veiklos rezultatai. Rinka. Tekstilė pasaulyje. Tekstilė Lietuvoje. Tekstilės ir jos gaminių eksporto – importo dinamika. Narystė Europos Sąjungoje. Konkurencija. Marketingo planas. Produktas. Rinkos segmentas. Pardavimai. Kainodara. Reklama ir įvaizdis. Gamybos planas. Gamybos vieta. Technologija. Medžiagos ir žaliavos. Gamybos pajėgumai. Kaštai. Valdymas. Rizika. Finansai. Finansinio modelio apibūdinimas. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Investicijų atsipirkimo prognozė. Balanso lentelės rodiklių prognozė. Priedai (2). Skaityti daugiau
Verslo planas: drabužių parduotuvė UAB "Tavo stilius"Įmonės veiklos analizė. Verslo idėja. Vadovai, jų paskirtis ir klasifikacija. Įmonės tikslas. Siūlomo verslo projekto esmė. Marketingas. Įmonės aplinkos analizė (bendroji rinkos apžvalga). Konkurentai. Marketingo strategija. Gamybos planas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Organizacinis planas. Personalas. Pirkėjų aptarnavimas. Finansinė analizė. Produktų pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmuosius metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko paskola ir jos grąžinimo sąlygos. Paskolos grąžinimo grafikas. Numatomos metinės gamybos išlaidos. Pirmųjų trijų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Balansas. Pelno lūžio taškas. Rizikos veiksniai. Verslo projekto santrauka. Skaityti daugiau
Verslo planas: drabužių siuvimas IĮ "Ateljė"Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo misija. Verslo tikslai. Uždaviniai. Patalpos ir įrengimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: drabužių siuvimas UAB "Apranga"Įvadas. Ateinančiais metais numatomų parduoti gaminių apimtys. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Darbininkų, administracijos ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagos poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios maksimalios medžiagų atsargos m ir Lt. Draustinės medžiagų atsargos m ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui ir šių pastatų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jos vertė. Apšvietimas per metus. Apšildymas. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Telefonas. Veiklos sąnaudos. Gaminio pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina, jei parduodamų gaminių kainoje savikaina sudarys: švarko ir kostiumėlio – 75 %, palaidinės kaina – 65 Lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertė litais. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus litais. Pelno mokestis litais ir pardavimų pelningumas %. Ilgalaikio materialiojo turto vertė litais. Ilgalaikio materialiojo turto efektyvaus panaudojimo rodiklis. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: drabužių siuvimas UAB "Tadringa"Santrauka. Verslo aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Tikslai. Gamybinė veikla. Tiekėjai. Rinkodara. Reklamos priemonių išlaidos per mėnesį. Reklamos. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Steigimo išlaidos. Steigimo išlaidų nusidėvėjimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pagalbinės medžiagos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Elektros energija įrengimams. Elektros energija patalpoms. Elektros energija įmonės reikalams. Šalto vandens sąnaudos. Patalpų šildymo sąnaudos. Ryšių paslaugos. Kitos veiklos sąnaudos. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Administracijos darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Garantinio fondo įmokos. Veiklos sąnaudų prognozė. Parduotos produkcijos savikainos prognozė. Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas atskirai kiekvienam gaminiui. Pardavimo pajamų prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Finansinių rodiklių apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: duonos gaminiai AB "Riestukas"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Duomenys apie pareiškėją. Firmos istorija. Verslo plano pristatymas. Firmos tikslai. Prekės aprašymas. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Pardavimo prognozė. Gamybos planas. Gamybos proceso aprašymas. Technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Vietos analizė. Patalpos. Transportas. Žaliavos. Vadybos planas. Akcininkai. Finansinis planas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų prognozės. Pelno (nuostolio) apskaičiavimas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Reziume. Skaityti daugiau
Verslo planas: duonos gaminių kepimas ir pardavimas UAB "Druskininkų duona"UAB "Druskininkų duona" pagrindiniai duomenys. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Įmonės istorija. Verslo uždaviniai ir įgyvendinimo etapai. Sumanymo unikalumas. Rinka. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė. Konkurencija. Marketingo tikslai ir strategija, jų įgyvendinimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Reikalingų darbuotojų samdymo galimybės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Gamybos kaštų prognozė. Produkto sukūrimas. Valdymas. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo grupė. Nuosavybės struktūra. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita. Ekonominė finansinė analizė. Grafinė medžiaga. Pelno (nuostolio) ataskaitos grafikas. Lūžio taškas. Finansinės būklės pakitimų grafikai. Paskolos grąžinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: duonos ir pyrago gaminių gamyba UAB "Skanumėlis"Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės tipas. Įmonės veiklos pobūdis. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Įmonės verslo tikslai. Organizacinis planas. Įmonės valdymo organai, jų struktūra ir funkcijos. UAB "Skanumėlis" valdymo modelis. Įmonės struktūra ir darbuotojų pareigos. Darbo apmokėjimas ir skatinimo sistema. Marketingo planas. Įmonės aplinka. Vidinė aplinka. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Išorinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Kainodaros strategija. Reklama. Skaityti daugiau
Verslo planas: duonos ir pyrago gaminių gamyba UAB "Stansta"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos. Nenuostolingumo analizė. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: ekologiški produktai UAB "Sveiki"Įvadas. Įmonės "Sveiki" charakteristika. Įmonės veiklos modeliavimas. Įmonės produktai. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veikų centrai ir jų veiklos matavimas. Administraciniai veikų centrai ir jų veiklos matavimas. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė, nusidėvėjimo apskaita. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose. Veikų kaštų struktūra. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimų prognozė (programa). Veiklos programos atskaitomybės centrams ir jų derinimas su pajėgumais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams. Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas. Pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Rizikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: elektroninės įrangos gamyba UAB "ELSIS"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Firmos tikslai. Mūsų teikiamos paslaugos. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Reklama. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Pinigų srauto ataskaita. Balansas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Pelno ataskaita. Darbų grafikas. Priedas. Skaityti daugiau
Verslo planas: elektros montažo įmonė UAB "Transformatorius"Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybos ir paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos plėtros projektas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. Įmonės veiklos plėtros projekto įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Verslo planas: europinio lygio automobilių plovykla "Autorojus"Europinio lygio automobilių plovyklos "Autorojus" įrengimo verslo planas. Anotacija. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Paslauga. Paslaugos aprašymas. Plovimo procesas. Paslaugos teikimo apimtis. Numatomos kainos, jų palyginimai su konkurentų kainomis. Paslaugų kaštų suvestinė. Valdymo personalas ir darbuotojai. Įmonės savininkai. Darbuotojai, jų skaičius ir apmokėjimas už darbą. Plovyklos organizacinė schema. Rinka. Makroveiksniai. Įmonės konkurencinė aplinka. Kainų politika. Reklama. SWOT’o analizė. Finansinis planas. Finansinio plano sudarymo prielaidos. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. Projekto finansavimo poreikis, finansavimo šaltiniai. Paskolos sąlygos. Paskolos grąžinimo grafikas. Investicijų atsiperkamumas. Paslaugos pelningumo įvertinimas. Investicijų pelningumo įvertinimas. Priedai (6). Skaityti daugiau
Verslo planas: fontanų pardavimas ir montavimas UAB "Fontanų harmonija"Anotacija. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Produktai. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Investicijos. Vietovė kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Naujo produkto paslaugos sukūrimas. Pardavimų skatinimo metodai. Reklama. Naujos produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybos patalpos. Gamybiniai pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios pusės. Rizikos mažinimas. Finansinė dalis. Skaityti daugiau
Verslo planas: fotopaslaugos R. Surdoko IĮ "Akimirka"Šis verslo planas yra skirtas įmonės vidaus reikmėms ir kaip detali programa firmos vadovams bei darbuotojams. Taip pat juo stengiamasi išanalizuoti rinką ir galimybes siekti pagrindinio verslo įmonės tikslo. Įmonės veiklos charakteristika. Produktai. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingas. Marketingo strategija. Reklama. Įmonės veikla. Patalpos, techninis pasirengimas ir personalas. Projektuojami pajėgumai. Materialinės sąnaudos. Plano įgyvendinimas. Valdymas. Rizika. Finansinė analizė. Skaityti daugiau
Verslo planas: fotopaslaugų teikimas IĮ "Akimirka"Verslo aprašymas. Firmos istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinka. Konkurentai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Projektuojami pajėgumai. Materialinės sąnaudos. Plano įgyvendinimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Numatomos metinės pajamos. Numatomos metinės gamybos išlaidos. Kitos išlaidos. Numatomas metinis pelnas. Skaityti daugiau
......