Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Veiklos kūrimas ir vykdymasPradiniai duomenys. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija 2-as variantas). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas (išdėstymas laike). Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Įrankių ūkio organizavimas. Sandėlių ir vidaus transporto organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos kūrimo ir vykdymo organizavimasĮvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Daiktinė specializavimo forma.(pertraukiamo veikimo srovinė linija). Srovinės gamybos charakteristika. Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas (teorija). Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai (tik detalei su tvntmin). Gamybos ciklo trukmė. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos modeliavimas ir informacinių poreikių specifikavimas: Šakynos pagrindinė MokyklaAnotacija. Santrumpų žodynėlis. Terminų žodynėlis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė. Organizacijos veiklos aprašas. Lentelių "Organizacijos veiklos aprašas" ir "Esybių ir procesų suvestinė" sudarymas. Duomenų struktūrų diagrama. Veiklos analizė objektiniu metodu. Veiklos sąveikų modelis. Vietovių modelis. Organizacijos (struktūros) modelis. Tikslų modelis. Įvykių modelis. Naudotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Veiklos uždavinių modelis. Naudotojų informacinių reikalavimų specifikavimo modeliai ir jų aprašymas. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Verslo sistemos modeliavimas. Įmonės raiškusis paveikslėlis (pilnas vaizdas). Įmonės verslo sistemos koncepcinis modelis. Įmonės tikslų modelis. Verslo procesų modeliai. Informacinės sistemos modeliavimas. Interneto samprata. Žiniatinklio samprata. Modeliavimo aplinkų savybių apibūdinimas. Microsoft Visio 2007 ir Provision Workbench v3.1 Enterprise Edition. Koncepcinis žemėlapis. Programinės dalies aprašymas. Programinės įrangos, reikalingos informacinės sistemos įgyvendinimui, parinkimas. Naudotojo dokumentacija. Naudotojo vadovas. Licencija ir platforma. Valdyti ir administruoti svetainę. Prenumerata. Lengvai keičiami skyrelių adresai. Komunikacija su kitomis svetainėmis. Pritaikymas ir dizainas. Šablonais paremtas dizainas. Archyvai. Diskusijos ir komentarai. Pranešimas. Išvados Skaityti daugiau
Veiklos organizavimasVeiklos organizavimo vadybinė charakteristika Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Technologinis įrengimų skaičius. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija D-K veikloms). Vienadaiktė srovinė linija. Daugiadaiktė srovinė linija. Gamybinių technologinių įrengimų poreikis daugiadaiktėje srovinėje linijoje, esant daiktinei specializacijai. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagrindinės veiklos patalpų plotai naudojant technologinę specializaciją. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Remonto tarnybos plotas. Medžiagos. Pagrindinių medžiagų metinis poreikis gamybinės programos įvykdymui. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išdėstymas erdvėje. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Transporto judėjimo schema. Organizacinė valdymo struktūra. Skaityti daugiau
Veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: AB "Vilkyškių pieninė"Įvadas. Darbo tikslas. Atlikti AB "Vilkyškių pieninė" finansinės veiklos analizę. Įmonės AB "Vilkyškių pieninės" charakteristika. Istorija. Įmonės veikla. Bendrovės valdymas. AB "Vilkyškių pieninė" finansinių ataskaitų analizė. Horizontali balanso analizė. Turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Horizontali pelno (nuostolio) analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė. AB "Vilkyškių pieninė" finansinių santykinių rodiklių ir juos įtakojančių veiksnių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. AB "Vilkyškių pieninė" veiklos bei finansinio sverto įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: UAB "Nautega"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Nautega" aprašymas. Glausta "Nautega" įmonės istorija. Įmonės "Nautega" veiklos rūšys. Gaminama produkcija. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontalioji finansinė analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Finansinių santykių rodiklių analizė. Faktorinė analizė. Išvados. Priedai (5). Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Veiklos rodiklių analizė: UAB "Vandens siurbliai"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Vandens siurbliai" veiklos rodiklių analizę, surasti stipriausias įmonės vietas, pritaikant pagrindinius statistikoje naudojamus metodus. UAB "Vandens siurbliai" charakteristika. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Kitimo tempas. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis lygis. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkiai, jų rūšys. Paprastas aritmetinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. 1-asis kvartilis. 3-asis kvartilis. 1-asis decilis. 9-asis decilis. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Statistinis prognozavimas. Analitinis būdas (Trendo funkcija). Standartizuota aproksimacijos paklaida. Dinamikos eilučių išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Indeksai. Paprastas vidurkinis indeksas. Paprastas agregatinis indeksas. Vidutinis aritmetinis indeksas. Laspeireso indeksas. Pašė indeksas. Maršalo–Edžvorto indeksas. Fišerio indeksas. Ekonominiai-statistiniai matai. Darbo našumas. Darbo imlumas. Multiplikatyvus (dviejų veiksnių) modelis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Veiklos sąnaudų apskaitaĮvadas. Sąnaudų apskaita (11 VAS). Pirkimų nuolaidų ir nukainojimų apskaita. Sąnaudų kompensavimo apskaita. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Bendrieji apskaitos principai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pinigų apskaitos principo taikymas. Apskaitos principo pasirinkimas ir keitimas. Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos. Nusidėvėjimo arba amortizacijos skaičiavimo apribojimai. Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos. Komandiruočių sąnaudos. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos. Natūralios netekties nuostoliai. Mokesčiai. Beviltiškos skolos. Įmokos darbuotojų naudai. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai. Parama. Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas. Neleidžiami atskaitymai. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos sąnaudų apskaita: UAB "Spynų pasaulis"Įvadas. Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Pajamų, sąnaudų ir kainų priklausomybė. Veiklos sąnaudų sudedamosios dalys. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita UAB "Spynų pasaulis". UAB "Spynų pasaulis" apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita bei jos reikšmė. UAB "Spynų pasaulis" pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Veiklos scenarijus sudarymas: alkoholinių gėrimų gamintoja AB "Alita"Įvadas. AB "Alita" trumpa veiklos charakteristika. Kokybė ir eksportas. AB "Alita" makroaplinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Makroaplinkos vystymosi alternatyvos. Makroaplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. AB "Alita" mikroaplinkos analizė. Mikroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Mikroaplinkos veiksnių vystymosi alternatyvos. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. AB "Alita" potencialo įvertinimas. AB "Alita" veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Pokyčių, reikalingų numatytai strategijai įgyvendinti, numatymas. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas. Skaityti daugiau
Veiklos strategijos aspektai: klinika UAB "Meditana"Įžanga. Teoriniai strateginio mąstymo, planavimo ir valdymo aspektai. Strateginio mąstymo samprata. Strateginio mąstymo stilius ir jo reikšmė. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio valdymo samprata ir bendrieji jo bruožai. Strateginio valdymo stadijos. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Strateginio valdymo nauda, pranašumai ir trūkumai. UAB "Meditana" veiklos strategijos aspektų analizė. Darbo metodologija. Darbo objektas. UAB "Meditana" veiklos strategijos aspektų analizė. Situacijos analizė. Misija. Vizija. SSGG analizė. Įvykių raidos analizė. Galima vartotojų poreikių ir lojalumo kaita. Galima personalo kvalifikacijos, poreikių ir lojalumo kaita. Strateginių tikslų analizė. UAB "Meditana" darbo kokybės gerinimas. Teikiamų paslaugų paklausos didinimas. Teikiamų paslaugų prieinamumo didinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos vertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu: AB "Kauno pieno centras"Įvadas. Santrauka. Summary. AB "Kauno pieno centras" aprašymas. Vertinimo proceso aprašymas. AB "Kauno pieno centras" vertinimo kriterijų apibūdinimas. Vadovų veikla. Politika ir strategija. Žmonės. Bendradarbiavimas ir ištekliai. Procesai. Vartotojų rezultatai. Žmonių rezultatai. Visuomenės rezultatai. Pagrindiniai veiklos rezultatai. Kriterijų, kriterijų dalių ir bendras įmonės įvertinimas. Radar kortos panaudojimas. Bendras įmonės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiksmažodis bėgti lietuvių kalbojeĮžangos žodis. Veiksmažodžio bėgti sinonimai. Bėgimo raiška frazeologizmais. Veiksmažodžio bėgti sinonimų skirstymas pagal intensyvumą ir būdą. Skirstymas pagal intensyvumą. Skirstymas pagal būdą. Sinonimų gužėti, garmėti, ūrėti savybės. Bėgti sinonimų paplitimas tarmėse ir bendrinėje kalboje. Priesaginiai veiksmažodžio bėgti sinonimai. Morfologinė veiksmažodžių kriokti, kleipti, pluošti, riesti, skrajoti, skusti, trasioti daryba. Veiksmažodžio bėgti valentingumo analizė. Vienavalentė pozicija. Dvivalentė pozicija. Trivalentė pozicija. Keturvalentė pozicija. Išvados. Resume. Sutrumpinimai. Skaityti daugiau
Veiksmažodžių darybiniai sinonimaiĮvadas. Veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžių darybiniai sinonimai. Sinonimiški priesagų vediniai. Vardažodžių vediniai. Priesagų -inti ir -yti vediniai. Priesagų -inti ir -(i)oti vediniai. Priesagų -ėti ir -yti vediniai. Veiksmažodžių vediniai. Priesagų -inti ir -yti vediniai. Priesagų -inėti ir -(i)oti vediniai. Ištiktukiniai vediniai. Priesagų -ėti ir –(i)oti vediniai. Sinonimiški priešdėlių vediniai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Veiksniai įtakojantys valiutų kursų svyravimusĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti veiksnius įtakojančius valiutos kursų svyravimus. Valiutų kursai bei jų nustatymo būdai. Valiutos kurso pasikeitimo rizika. Valiutų kursai. Valiutų kursų nustatymo būdai. Valiutos kurso pasikeitimo rizika. Pagrindiniai valiutos kursą veikiantys veiksniai. Užsienio prekybos bei šalies realių pajamų pasikeitimo įtaka valiutos kursų svyravimams. Infliacijos įtaka valiutos kursų svyravimams. Užsienio prekybos balanso pokyčių įtaka. Palūkanų skirtumų įtaka. Pasitikėjimo laipsnis ir spekuliacija. Centrinio banko intervencijos bei atsiskaitymų už užsienio operacijas pagreitinimo ar uždelsimo įtaka valiutų kursų svyravimams. Valiutos kurso stabilizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiksniai lemiantys siloso kokybę ir jo naudojimas gyvulių mitybojeĮvadas. Silosas senovėje. Silosas geriau už šieną. Siloso gamybos privalumai. Geros kokybės siloso gamybos sąlygos. Silosavimo proceso fazės. Siloso gamybos tikslai. Pavojingos siloso sultys. Žolės vytinimas. Gamybos technologija. Kaip uždengti silosą. Organinės rūgštys – fermentacijos rodiklis. Šėrimo ypatumai. Kaip uždengti silosą. Skaityti daugiau
Veiksniai, įtakojantys pasitenkinimą darbuĮžanga. Darbo uždaviniai ir hipotezės. Tyrimo problema. Tyrimo tikslai. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Atranka. Metodologinės pastabos. Analizė. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Penkta hipotezė. Šešta hipotezė. Išvados. Pagrindinės sąvokos ir operacionalizacija. Priedai (6). Skaityti daugiau
Veiksniai, turintys įtakos prekių kokybei: IKI prekybos centraiĮvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka ir sąlygos prekių pristatymui. Vidinis parduotuvės išplanavimas. Prekių ženklo ir kokybės sąsaja. Tiekimo sutarčių sudarymo mechanizmas. Transportuotojo pasirinkimas. Prekių laikymas. Realizacijos terminai. Gaminamų prekių kokybės stebėjimai ir kontrolė. Prekių su besibaigiančiais terminais stebėjimas, realizacija. Prekybos greitai gendančiomis prekėmis organizavimas. Prekybos centrą tikrinančios institucijos ir jų funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Veisimo metodai gyvulininkystėjeĮvadas. Veisimo metodai gyvulininkystėje. Grynasis veisimas. Giminingas poravimas. Negiminingas gyvulių poravimas. Kryžminimas. Gamybinis - pramoninis kryžminimas. Kintamasis arba rotacinis kryžminimas. Įterpiamasis kryžminimas. Stelbiamasis arba pertvarkomis kryžminimas. Kuriamasis arba selekcinis kryžminimas. Hibridizacija. Gamybinis kryžminimas. Kuriamasis kryžminimas. Stelbiamasis kryžminimas. Įterpiamasis kryžminimas. Sudėtingas gamybinis kryžminimas. Hibridizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėjeĮvadas. Literatūros apžvalga. Gyvulių veisimo metodai. Grynasis veisimas. Veisimas linijomis ir šeimomis. Kryžminimas. Stelbiamasis kryžminimas. Kuriamasis kryžminimas. Įterpiamasis kryžminimas. Hibridizacija. Gamybinėje gyvulininkystėje taikomi kryžminimo būdai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......