Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrimas 2002-2009 metaisEkonominės statistikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais statistiniais rodikliais bei metodais ištirti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimo tendencijas bei kuo galima aiškiau skaičiavimais juos paaiškinti. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo teoriniai pagrindai. Statistinės lentelės, naudotos veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui. Grafikai, naudoti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui. Stulpelinė diagrama. Skritulinė diagrama. Linijinė diagrama. Histograma. Sklaidos diagrama. Stačiakampė diagrama (Box-Whisker). Formulės, naudotos veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui. Paprastas aritmetinis vidurkis. Mediana. Vidutinė kvartilė (Q2). Moda. Kvartiliai. Kvartilinis plotis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Asimetrijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Detreminacijos koeficientas (r2). Tiesinio ryšio regresijos lygtis. Tiesinis trendas. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo Lietuvos Respublikoje ir Marijampolės apskrityje bei jos savivaldybėse metodika. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo Lietuvos Respublikoje, apskrityje ir savivaldybėse rezultatai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrimas 2002-2010 metais: Lietuvos Respublika, Utenos apskritis ir jos savivaldybėsModulio "Ekonominė statistika" kursinis darbas, pavadinimas: Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Lietuvos Respublikoje bei Utenos apskrityje ir jos savivaldybėse, 2002-2010 metų laikotarpiu, tyrimas. Įvadas. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Grafinis duomenų vaizdavimas statistiniame tyrime. Santykiniai ir absoliutiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų rodikliai. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Veikiančių ūkio subjektų tyrimo metodika. Veikiančių ūkio subjektų tyrimo rezultatai. Priedai (37 psl.). Skaityti daugiau
Veiklos (produkto, paslaugų) kūrimas ir vykdymasĮvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujos veiklos (produkto, paslaugų) kūrimo organizavimas. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui. Technologiniai įrengimai pagrindiniams gamybos procesams. Daigtiniai specializuotas baras. Vienadaiktė srovinė linija. Darbo vietų skaičius surinkimo bare (ceche). Pastatai. Veiklos organizavimas. Pagrindinės veiklos organizavimas. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės veiklos patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagrindinių darbininkų skaičius. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas (išdėstymas laike). Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkio. Įrankių ūkis. Sandėlių organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos analizė ir informacinių poreikių specifikavimas: UAB "Smaližius"Namų darbo užduotis. Namų darbo paskirtis. Užduotis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė struktūriniu metodu. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinis sistemos aprašymas. Organizacijos veiklos aprašas. Analizuojamos veiklos srities grafinis modelis. Kompiuterizuojama sistemos dalis. DSD. Organizacijos veiklos analizė objektiniu metodu. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modeliai. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Veiklos analizė: AB "Lietuvos draudimas" 2007-2008 m.Apie AB "Lietuvos draudimas". Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" balanso rodiklių horizontalioji analizė. Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. AB "Lietuvos draudimas" finansinės analinės rodikliai. Veiksnių įtakos AB "Lietuvos draudimas" finansinės veiklos rodikliams analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos analizė: APB "Apranga"Individualus namų darbas. Įvadas. APB "Apranga" pristatymas. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SWOT analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno/nuostolio analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Du Pont analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Apibendrinimas. Bankroto tikimybė. Regresinė analizė. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Veiklos analizė: degtukų gamyba AB "Liepsna"Temos aktualumas. Kokio tipo įmonėje mes norėtume dirbti? Administratoriaus vieta ir funkcijos įmonėje. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Degtukai gaminiai. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos funkcija. Gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje; planavimas, apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje; personalo darbo užmokesčio fondas; darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai; darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Pagrindiniai įmonių mokesčiai. Įmonės sąnaudos. Planuojamojo laikotarpio išlaidų sąmata. Gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų skaičiavimas visų išlaidų bazėje. Bendrųjų išlaidų apskaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų kalkuliavimas pagal gaminius ir kalkuliacinius straipsnius. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Planuojamos veiklos sąnaudos. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Medžiagų atsargų sandėliavimo išlaidos. Sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Prekių (paslaugų) realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina, sąvokos, struktūra, įtaka gamybos (pardavimų) apimtis bei įmonės pelnui, nustatymo metodai. Pardavimų apimtis – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Veiklos analizė: drabužių pardavimas APB "Apranga"Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti "Aprangos" grupės veiklos rezultatus ir juos įtakojančius veiksnius. Bendra grupės APB "Apranga" bei jos veiklos pobūdžio charakteristika. AB finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Veiklos rezultatus (finansinius rodiklius) įtakojančių veiksnių analizė. Grupės "Apranga" veiklos bei finansinio sverto įvertinimas. Finansinis svertas. Rinka, konkurentai ir rizika. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Veiklos analizė: Lietuvos bankų sektorius ir AB "Hansabankas"Įvadas. Bankų sektoriaus ypatybės. Bankų sektoriaus sudėtis ir aplinka. Bankų veiklos apžvalga. Paskolos. Indėliai. Akcininkų nuosavybė. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. AB "Hansabankas" vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansiniai rodikliai. Turtas. Finansinis portfelis ir jo dalis turte. Indėliai su specialiais skolinimosi fondais. Veiklos pajamos, išlaidos bei jų santykis. Grynasis pelnas, kapitalo struktūra ir jo dinamika. Rizikos ir jų įvertinimas. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Konkurentinės aplinkos analizė. AB SEB Vilniaus bankas. AB DnB NORD bankas. AB Sampo bankas. AB bankas "Snoras". Rinkos pasidalinimo struktūra. Pagal turto dydį. Pagal klientams suteiktas paskolas. Pagal turimus indėlius ir akredityvus. Pagal gaunamą pelną (2006m.). Įėjimo į bankų rinką barjerai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (17). Skaityti daugiau
Veiklos analizė: namų ūkio "Arvilpa" veiklos metų situacijos analizėĮvadas. Namų ūkio "Arvilpa" charakteristika. Namų ūkio "Arvilpa" išlaidų ir pajamų analizė. Išlaidų struktūros įvertinimas 10 – 14 metais. Pajamų struktūros įvertinimas. Namų ūkio "Arvilpa" turto analizė. Namų ūkio "Arvilpa" skolų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos aprašymas: UAB "Romirlita"Informacijos šaltiniai, naudojami įmonėje. Buhalterinė apskaita. Uždarosios akcinės bendrovės "Romirlita" klientai. UAB "Romirlita" naudoja elektroninio deklaravimo sistemą. Įmonės vadovo darbas. Vadovo darbo stilius. Verslo ir valdžios institucijų ryšiai. Visagino savivaldybė. UAB "Romirlita" viešojo administravimo organizacijos ypatumai. Valstybės tarnautojų ir verslo įmonių darbuotojų veiklos skirtumai. Darbuotojų darbo vietos ir įmonės padalinių ryšiai. Įmonės pareigybės nuostatai . Informacija išoriniams vartotojams. Bendravimo principai ir etikos normos. Atstovavimas įmonei. Tarptautinio protokolo taisyklės. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Veiklos audito apžvalga ir problemos LietuvojeĮvadas. Audito istorija Lietuvoje. Veiklos audito apžvalga. Pagrindinės veiklos audito tikslo, masto ir atlikimo nuostatos. Veiklos audito standartai. Veiklos audito problemos. Kada atliekamas veiklos auditas? Veiklos auditorių darbų kontrolinis sąrašas. Audito problemų formulavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos audito standartaiĮvadas. Etikos kodekso sukūrimo esmė. Audito standartų išleidimo esmė. Audito standartų sudėtis. Pagrindiniai principai valstybės audite. Bendrieji veiklos audito standartai. Darbo standartai valstybės audite. Planavimo standartai. Darbo priežiūros ir kontrolės standartai. Įstatymų ir reglamentų laikymasis. Audito įrodymai. Ataskaitų standartai valstybės audite. Veiklos audito problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos ekonominė analizė: AB "Vilniaus degtinė"Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Vilniaus degtinė" veiklos ekonominę analizę, išskiriant pagrindines problemines sritis, ir pateikti pasiūlymus tų problemų sprendimui, prognozuojant įmonės veiklos perspektyvas. AB "Vilniaus degtinė" charakteristika. Balanso analizė. balanso horizontali analizė. balanso vertikali analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos horizontali analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos vertikali analizė. Finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. SSGG (SWOT) analizė. Veiklos prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos finansinė analizė ir perspektyvos: UAB "Servisas"Įmonių finansų ir jų valdymo kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas- atlikti finansinę įmonės UAB "Servisas" analizę ir aptarti tolimesnes perspektyvas. Įmonės apibūdinimas ir finansinės problemos nustatymas. UAB "Servisas". Finansinės analizės metodai. UAB "Servisas" pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso horizontalioji analizė. UAB "Servisas" pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso vertikalioji analizė. Teorinis problemos tyrimas. Pelnas, jo struktūra ir ekonominė reikšmė. Pelno ir jam turinčių veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. UAB "Servisas" pelningumo analizė ir jo didinimo būdai. Finansinė UAB "Servisas" santykinių pelningumo rodiklių analizė. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (10). Skaityti daugiau
Veiklos finansine analizė: AB "Anykščių vynas"Anotacija. Apie įmonę. Įmonės nuostatai. Komercinė – ūkinė veikla. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Bendrovės paskirstymas. Dividendų skelbimas ir mokėjimas. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Rinkos apžvalga. AB "Anykščių vynas" veiklos finansinė analizė. Balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolių) vertikalioji ataskaita. Pelno (nuostolių) horizontalioji ataskaita. Santykiniai pelningumo ir mokumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Veiklos finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai"Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinę veiklos analizę. Rytų skirstomųjų tinklų (RST) charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Nenuostolingo lūžio taško 2008 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos krizių valdymas verslo organizacijojeĮvadas. Įmonės krizės samprata. Šiuolaikinės organizacijos krizė. Krizinės situacijos apibrėžtis. Krizės priežasčių identifikavimas. Krizių eigos apibendrinimas. Krizės stadijų raiška. Krizės poveikis. Krizių valdymo modeliai. Apibendrintas krizių valdymo modelis. Pasyvusis krizių valdymo modelis. Aktyvusis krizių valdymų modelis. Krizių vadybos praktiniai sprendimai. Valstybinio lygmens antikrizinės sistemos. Krizių valdymas ir ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene koncepcijos analizė. Krizių valdymas kaip viena iš ryšių su visuomene funkcijų. Krizių įveikimo variantai. Įmonės pertvarka arba reorganizavimas. Nuostatos keitimas. Restruktūrizavimas. Pagyvinimas. Atnaujinimas. Juridiškai reglamentuotos krizių likvidavimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos kūrimas ir organizavimasVeiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija D-K veikloms). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Paruošimo, apdirbimo baras. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Remonto tarnybos plotas. Transporto tarnybai skirtas plotas. Kokybės kontrolei skirtas plotas. Kitas plotas. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Pirmas sprendimo būdas. Antras sprendimo būdas. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Pagrindiniai gamybiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra. Skaityti daugiau
Veiklos kūrimas ir organizavimas (2)Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Daiktiniai uždaras baras. Vienadaiktė srovinė linija. Daugiadaiktė srovinė linija. Pastatai. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išsidėstymas erdvėje. Išsidėstymas laike. Operacijų derinimo būdai (tik detalei su tvnt min). Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarp operacinių atsargų. Apskaičiavimas (tik detalei su tvnt max). Gamybos ciklo trukmės nustatymas grafoanalitiniu būdu. Gamybinės struktūros formavimas (mišri forma). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Išvados. Skaityti daugiau
......