Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Valstybės tarnautojų etikos problemosĮvadas. Korupcija. Korupcijos sąvokos samprata. Dovanos ir kyšiai. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Korupcijos rūšys. Korupcijos prevencija. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas interneto tinklu. Apgavystė. Apgavystės samprata, formos. Skundimas – kovos prieš apgavystę priemonė. Interesų konfliktas. Sąvoka. Situacija: interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Viešųjų ir privačių interesų konfliktų pavyzdžiai. Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo problemos. Reakcija į etikos nusižengimus. Etikos problemų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės tarnautojų mokymasis ir kvalifikacijos kėlimasĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti valstybės tarnautojų mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi sąvokos. Valstybės tarnautojų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo teisinio reguliavimo raida. Valstybės tarnautojų mokymosi rūšys. Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategija. Mokymosi programos Lietuvoje. Valstybės tarnautojų mokymo finansavimas ir organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės tarnyba (3)Apribojimai valstybės tarnautojams, jų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Veikla, nesuderinama su valstybės tarnyba. Apribojimai asmenims, nustojusiems eiti pareigas valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų karjera. Tarnybinės veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjeros samprata. Pareigūnai ir institucijos, atliekantys pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą. Tarnybos vertinimo komisijos. Komisijos sudarymo tvarka ir funkcijos. Statutinių pareigūnų tarnybos vertinimo komisijos. Statutinių pareigūnų tarnybos vertinimo komisijų sudarymo ypatumai ir funkcijos. Kasmetinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas. Vertinimo pasekmės. Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas konkrečiu atveju. Subjektai, galintys inicijuoti tokį vertinimą ir jį atlikti. Valstybės tarnautojo veiklos vertinimo pasekmės. Valstybės tarnautojų kaitumas, pareigų paaukštinimas ir pažeminimas. Valstybės tarnautojų tarnybinis kaitumas. Kaitumo rūšys, Jų įgyvendinimo tvarka. Valstybės tarnautojo paaukštinimas pareigose. Pareigų paaukštinimo būdai. Valstybės tarnautojų pareigų pažeminimas. Pažeminimo atribojimas nuo perkėlimo į kitas pareigas. Valstybės tarnautojų perkėlimas į kitas pareigas. Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas rūšys. Perkėlimo į kitas pareigas ypatumai. Perkėlimas į kitas pareigas dėl savivaldybės panaikinimo, dėl valstybės institucijos ar įstaigos likvidavimo, dėl reorganizavimo, dėl pareigybės panaikinimo, dėl etatų skaičiaus sumažinimo. Perkėlimas į kitas pareigas pagal specialius įstatymus (statutus). Skaityti daugiau
Valstybės tarnybos samprata, pagrindiniai principaiValstybės tarnybos samprata, pagrindiniai principai. Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnautojų etikos principai. Valstybės tarnautojų atsakomybės principas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės vadovų atsakomybė už tarptautinius nusikaltimusĮvadas. Atsakomybė tarptautinėje teisėje, sąvoka ir subjektai. Valstybės vadovų atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės vaidmuo teikiant viešąsias gėrybesĮvadas. Viešosios gėrybės. "Zuikiavimo" problema. Viešųjų gėrybių charakteristika. Privačios ir viešosios gėrybės. Vyriausybės problema, teikiant viešąsias gėrybes. Kaip nustatyti kokių viešųjų gėrybių trūksta visuomenei? Viešasis apsirūpinimas viešosiomis gėrybėmis. Kokias prekes ir paslaugas ir kiek jų turėtų teikti valstybė? Privatus sektorius viešųjų gėrybių gamyboje. Lindalio kainos. Viešųjų gėrybių pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Subsidijos. Valstybės finansų sistema. Fondai. Nacionalinis biudžetas. Nebiudžetiniai fondai. Aukštasis mokslas. Žemės ūkis. Nedarbas. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinė mokesčių politikaĮvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Socialinis-ekonominis mokesčių vaidmuo. Normatyvinė mokesčių struktūra. Mokesčių sistemos. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Lietuvos valstybės mokesčių politika. Mokesčius administruojančios institucijos. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Nekilnojamo turto mokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinė veterinarinių preparatų kontrolė ir farmacinė veiklaĮvadas. LVMV preparatų kontrolės laboratorijos nuostatai. Organizacijų, gaminančių veterinarinius preparatus ir veterinarijai skirtą produkciją, valstybinio kontrolieriaus pareiginiai nuostatai. Veterinarinių preparatų registracijos Lietuvos Respublikoje laikinosios taisyklės. Paraiška veterinariniam preparatui įvertinti ir registruoti Lietuvos Respublikoje. Veterinarinio preparato vartojimo nurodymų ruošimo reikalavimai. Veterinarinių preparatų registracijos liudijimas Nr._. Veterinarinių preparatų registracijos žurnalo grafos. Pasirengimo veterinarinės produkcijos gamybai sąlygų vertinimo taisyklės. Skaityti daugiau
Valstybinės ir privačios žemės pardavimas – pirkimas, panauda, perleidimas bei jų sandoriaiĮvadas. Valstybinės žemės pardavimas – pirkimas, panauda, perleidimas bei jų sandoriai. Valstybinės žemės pardavimas – pirkimas. Valstybinės žemės panauda. Valstybinės žemės perleidimas. Pardavimo kainos. Privačios žemės pardavimas – pirkimas, dovanojimas, panauda bei jų sandoriai. Privačios žemės samprata. Privačios žemės ūkio paskirties žemės pirkimas – pardavimas. Privačios žemės dovanojimas. Valstybinės ir privačios žemės nuoma bei jos sandoriai. Valstybinės žemės nuomos tvarka. Nuomos kainos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės pensijosĮvadas. Valstybinių pensijų rūšys. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos. Lietuvos Respublikos Prezidento pensija. Mokslininkų valstybinės pensijos. Nuketėjusių asmenų valstybinės pensijos. Teisėjų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių pensijos. Valstybinių pensijų skyrimo pagrindai. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Valstybinio kainų reguliavimo įtaka rinkos pusiausvyraiValstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Užsienio šalių valstybinio kainų reguliavimo raida ir ypatumai. Valstybinio kainų reguliavimo Lietuvoje problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymasĮvadas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas. Valstybinio socialinio draudimo pajamų analizė. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto išlaidų analizė. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas. Veiksniai, lemiantys valstybinio socialinio draudimo pajamas ir išlaidas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas (2)Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo bendroji apžvalga. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos strateginis planasĮvadas. Tikslas – pateikti ir išanalizuoti esamą Fondo valdybos strateginį planą. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Organizacijos misija, vizija, tikslai. Nuosavos strategijos pasirinkimas. Strateginio plano parengimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Strateginio veiklos plano rengimo procesas. Strateginių planų programos. Strateginio plano modelio reglamentavimas. VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginis planas. Bendrosios nuostatos. Valdymo srities būklės ir SSGG analizė. Valdymo srities būklės analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Valstybinio socialinio draudimo fondo vizija, misija, tikslai. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Siekiami rezultatai (vertinimo kriterijai). Strategijos įgyvendinimas ir atskaitomybė. Strategijos įgyvendinimo priemonių planas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo Lietuvoje galimybėsĮžanga. Socialinio draudimo esmė. Socialinio draudimo istorija. Socialinio draudimo rūšys. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Sveikatos draudimas. "Sodros" biudžeto sandara. Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo sistemos kaita. Draudėjų ir apdraustųjų skaičius. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas. "Sodros" įmokų ir išmokų kaita pagal draudimo rūšis. Lietuvos socialinio draudimo sistemos tobulinimas. Lietuvos socialinio draudimo vidinės sistemos tobulinimas. Socialinio draudimo tobulinimas Lietuvoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Valstybinio valdymo samprata, pagrindinės kategorijosĮvadas. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos. Socialinio valdymo samprata. Valstybinio valdymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo sąvoka. Valstybinis valdymas ir viešasis administravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinis auditasĮvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito sąvoka ir tikslai. Audito rūšys. Audito struktūra. Audito aplinka. Apskaita audito procese. Audito stadijos. Audito planavimo schema. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito įmonės ir jų veikla. Tarptautinių audito įmonių "karas". Audito įmonių organizacinės struktūros. Tarptautinės audito įmonės Lietuvoje. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Valstybinis kreditasĮvadas. Valstybinio kredito samprata. Valstybės skolinimasis. Neapiformintas vertybiniais popieriais. Neapiformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis ar VVP. Valstybės skolinimas. Valstybės garantavimas. Valstybinis ir privatus kreditas. Valstybinis kreditas ir valstybės skola. Valstybinis kreditas ir biudžeto deficitas Biudžeto deficito subalansuotumas ir priimtinumas. Biudžeto deficito finansavimas ir valstybės skola. Valstybės skolos našta. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinis reguliavimasĮvadas. Valstybinis reguliavimas. Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Reguliavimas alkoholio gamyboje. Rinkos dereguliavimas. Laisvoji rinka užsienio šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinis smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimasĮvadas. Trumpa smulkaus ir vidutinio verslo apžvalga. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata ir jų palyginimas. Valstybinis smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas. Vyriausybės veikla sudarant firmoms ūkininkavimo sąlygas. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyminės norminės bazės stabilumo problema. Valstybės alternatyva finansavimo ir mokesčių administravime. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo struktūros. Mokesčių sistema. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo ir finansinio administravimo mechanizmas. Užsienio šalių smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo politika. Europos Sąjungos požiūris į smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimą. Parama smulkiam bei vidutiniam verslui Lietuvos Respublikoje (LR). Valstybės politikos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu ir smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) teikiamos paramos teisinis reglamentavimas. Techninę paramą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikiančios įstaigos ir institucijos. Šalyje teikiamos techninės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) formos, mastai ir tendencijos. Techninė parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai finansuojama Lietuvos Respublikos (LR) ūkio ministerijos lėšomis. LSVVPA teikiamos paslaugos. Finansinio efektyvumo vertinimas. Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondų lėšų panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
......