Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vadovavimo stiliai (4)Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Pagrindinės vadovo veiklos sritys. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių samprata. Stilių derinamumas. Vadovų savybės ir funkcijos. Vadovų savybės. Vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinamumo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Praktinė dalis įmonėje x. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliai bei jų įtaka sprendimų priėmimuiĮvadas. Vadovavimo teorijų analizė. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių suderinamumas bei jų įtaka sprendimų priėmimui. Vadovavimo stilių suderinamumas ir optimalaus vadovavimo stiliaus pasirinkimas. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Administraciniai juridiniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliai bei sistemos, jų pasirinkimas ir panaudojimas organizacijos valdymeĮvadas. Vadovavimas, vadovavimo stilių įvairovė. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradicinis ir šiuolaikinis vadovavimo stilių skirstymas. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų orientaciją. Situaciniai vadovavimo modeliai. Veiksniai, formuojantys asmeninį vadovo stilių. Reikšmingiausi vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus efektyvumas. Išvados. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliaus įtaka darbo santykiamsĮvadas. Tyrimo objektas – organizacijos, vadovavimo stiliaus įtakos darbo santykiams organizacijose prielaidos. Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis. Liberalus. Klasikiniai vadovavimo stiliai pagal C. Lewin. R. Tannenbaum ir W. Schmidt modelis. R. Likert keturių valdymo stilių modelis. R.R. Blake ir J.S. Mouton valdymo tinklelis. Hersey-Blanchard situacinis modelis. Darbo santykiai. Vadovavimo stiliaus įtaka darbo santykiams tyrimas. Tyrimo metodologija. Vadovavimo stiliaus įtaka darbo santykiams tyrimo aprašymas. Bendras įmonių aprašymas. Vadovų vadovavimo stiliaus tyrimo analizė. Darbuotojų vadovavimo stiliaus įtakos darbo santykiams tyrimo analizė. UAB "Deiras" darbuotojų analizė. UAB "Medita" analizė darbuotojų analizė. Organizacijų UAB "Deiras" ir UAB "Medita" tyrimo analizių palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais. Išnašos. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliaus įtaka organizacijos veiklaiĮvadas. Organizacijos veikla ir vadovavimo stilių įtaka. Organizacijos samprata ir veikla. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Vadovavimo teorijų analizė. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Autokratinis vadovavimo stilius. Aiškinamasis (įtikinimo) vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovo elgesį lemiantys veiksniai. Vadovavimo įgūdžių vystymas siekiant didesnio darbuotojų pasitenkinimo darbu. Problemos, aktualios organizacijai. Vadovavimo įgūdžių tobulinimas. Paveikslai. Lentelės. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliaus įtaka personalo mikroklimatuiĮvadas. Bendrųjų vadovavimo sąvokų samprata. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Vadovavimo stiliaus modeliai, jų apibrėžimai. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Vadovavimo ypatumai ir įtaka personalo mikroklimatui. Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Vadovavimo stiliaus įtaka viešbučio personalo mikroklimatui tyrimas. Tyrimo metodai ir priemonės. N viešbučio charakteristika. Vadovavimo stiliaus nustatymo duomenys. Vadovavimo stiliaus įtaka n viešbučio personalo mikroklimatui tyrimo apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliaus įvertinimas: UAB "Matome kitaip"Įžanga. Kursinio darbo tikslas – nustatyti, ar vadovavimo stilius yra efektyvus ir tinkamas įmonei. Teoriniu aspektu. Vadovavimo samprata ir jo svarba. Vadovavimo stiliaus samprata ir jų skirstymas pagal įvairius autorius. Pagrindinių vadovavimo stilių aprašymas. Veiksniai įtakojantys vadovavimo stiliaus formavimui. Praktiniu aspektu. Įmonės pristatymas: UAB "Matome kitaip". Tyrimo rezultatų analizė. Vadovavimo stiliaus įvertinimas. Vadovavimo stiliaus efektyvumas. Veiksniai, turintys įtakos vadovo stiliaus formavimui. Išvados ir siūlymai. Priedai (6 psl.) Skaityti daugiau
Vadovybės apsaugos departamento (VAD) pareigūnų kvalifikacijos kėlimo strategijaĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti Vadovybės apsaugos departamento veiklą ir pasiūlyti tolimesnius strateginius tikslus ir jų įgyvendinimo terminus. Teorinė dalis. Strateginio planavimo sąvoka. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo proceso etapai. Analitinė dalis. Išorinės aplinkos analizė. VAD (Vadovybės apsaugos departamento) PEST analizė. VAD aplinkos dinamika. VAD Porterio penkių jėgų modelis. Vidinės aplinkos analizė. VAD vertės grandinė. VAD bazinės kompetencijos. VAD kultūros analizė. VAD strateginio plano sąsajos. SSGG analizė. Projektinė dalis. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strateginės alternatyvos veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovybės atsakomybė: UAB "Panevėžio Aurida"Kokybės vadyba. Visuotinės kokybės samprata ir tikslas. Kokybė ir kokybės standartų kūrimas. Nuolatinis tobulinimas. ISO 9000 kokybės vadybos principai. Vadovybės atsakomybė. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Kokybės strateginių siekių lygmenys. Kokybės sistemos diegimas UAB "Panevėžio Aurida". Įmonės istorija ir charakteristika. UAB"Panevėžio Aurida" teikiamos paslaugos ir jų kokybė. Kokybės diegimo etapai įmonėje. Kokybės sistemos diegimo nauda. Vadovybės atsakomybė diegiant kokybės sistemą UAB "Panevėžio Aurida". Vadovybės įsipareigojimai. Kokybės politika. Orientacija į vartotojus. Planavimas. Vertinamoji analizė. Skaityti daugiau
Vadovybės dalyvavimo kokybės gerinimo procese įvertinimasĮvadas. Literatūros analizė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos siekimo reikalingumas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazės. Vadovų vaidmuo siekiant visuotinės kokybės. Teoriniai sprendimai. Vadovavimo reikšmė. Vadovų įtaka visuotinei kokybės vadybai bendrovėje. AB "N" veikla ir organizacinė struktūra. Vadovų veikla. Vadovų veiksmai asmeniniu pavyzdžiu propaguojant ir įgyvendinant tobulumą. Vadovų veiksmai kuriant valdymo sistemas ir skatinant įmonės valdymo sistemų tobulinimą. Vadovų veiksmai bendraujant su darbuotojais, klientais ir tiekėjais. Vadovų įtaka personalo kokybei. Vadovų įtaka bendrovės politikai. Vadovų įtaka procesų valdymo, išteklių, klientų bei darbuotojų poreikių patenkinimo kokybei. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo asmenybės bruožų įtaka sėkmingai veiklaiĮžanga. Sėkmingo vadovavimo požiūriai. J. Welch veikla bei asmenybė. D. Mockaus veikla bei asmenybė. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo asmeninio darbo organizavimas UAB "Daily service"Įvadas. Vadovo darbo organizavimo teorinė analizė. Vadovo darbo organizavimo esmė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Keli praktiški patarimai vadovui. UAB "Daily service" vadovo asmeninio darbo organizavimas. UAB "Daily service" veiklos apibūdinimas. UAB "Daily service" vadovo darbo organizavimo analizė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo darbo dienaĮvadas. Vadovo asmenybės ypatumai, vadovavimo būdai, problemų sprendimai. Vadovo darbo stiliai. Autokratinis vado darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Vadovų tipai . Besiformuojantis vadovas. Galia. Vadovų ugdymas. Vadyba ir vadovavimas. Vadovo funkcijos. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Pokyčių valdymas. Stresų valdymas. Vadovo teisės organizacijoje. Reikalavimai vadovui. Vadovo darbo diena. Anketos pagalba surinktų duomenų apibendrinimas. Laiko taupymo svarba ir būdai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vadovo darbo laiko planavimo principaiĮvadas. Kaip pradėti valdyti laiką? Kasdieniniai "reikia atlikti" darbų sąrašai. Projektai ir ilgalaikių darbų sąrašai. Vadovo darbo laiko valdymo technika. Darbo plano sudarymas ir analizė. Tikslų naudojimas laiko planavime. Darbo plano sąrašo analizė. Darbų plano sąrašo analizės technika. Darbams skiriamo laiko analizės technika. Laiko valdymo technika. Alpen metodas vadovo laiko planavime. Eizenhauer principas laiko valdyme. Laiko ir žmonių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo darbo organizavimas įmonėjeĮvadas. Vadovo formavimosi prielaidos. Vadovavimas. Vadovavimas kaip įtakos procesas. Vadovas šiandien. Pagrindinės vadovo funkcijos. Organizuotam vadovo darbui reikalingi sugebėjimai. Principai geram vadovo darbo organizavimui. Efektyvus vadovas. Efektyvių vadovų savybės. Efektyvių vadovų vertybės. Vadovo autoritetas. Vadovo darbo organizavimo tobulinimas. Darbo procesų valdymas įmonėje. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Inovacijų reikšmė valdymo procese. Įmonės vadovų vaidmuo kuriant naują produktą. Padalinių vadovų vaidmenys. Inovacijos įmonės veikloje. Vadovo darbo organizavimas AB "Achema". A. Jarumbauskas "Žmogiškojo faktoriaus vaidmuo įmonės ekonomikoje" [4]. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo darbo stilius (2)Įvadas. Vadovas ir valdžia. Valdymo ir bendravimo santykis. Vadovo darbo ypatybės. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo etikos reikšmė versleĮvadas. Bendravimo vieta valdymo procese. Valdymo ir bendravimo santykis. Bendravimo sąvoka. Bendravimo funkcijos. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Vadovo etiketas. Sistema "vadovas - pavaldinys". Darbuotojų tipai ir bendravimo su jais stilius. Concordia res parvae crescunt. Kaip tinkamiau bendrauti? Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo laiko valdymasĮvadas. Vadovo laiko efektyvaus išnaudojimo principai. Laiko reikšmė. Vadovo tipinės klaidos. Efektingai išnaudoto laiko principai. Organizuotumo ir savidrausmės asmeninės taisyklės. Vadovo laiko sąnaudų apskaita ir analizė. Vadovo sprendimų priėmimas pagal prioritetus. Priimamų sprendimų ypatybės, reikšmė ir rūšys. Sprendimų priėmimo metodai. Pareto principo reikšmė priimant asmeninius sprendimus. Prioritetų išaiškinimas ABC analizės pagalba. Sprendimų realizavimas Eizenchayero principu. Vadovo darbo planavimas. Efektyvaus laiko valdymo ištekliai. Vadovo darbo planavimo sistema. Vadovo laiko planavimo technika. Planas ir darbo dienotvarkė. Įgaliojimų delegavimas. Delegavimo pagrindai. Pagrindiniai delegavimo tikslai ir situacijos. Delegavimo privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo patirtis ir darbo specifikaĮvadas. Vadovai ir jų savybės. Valdymo funkcijos. Valdymo metodai. Valdymo stiliai. Vadovų atranka. Vadovo etiketas. Vadovo darbo dienos organizavimas. Specialistų rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo portretasVadovo portretas. Santrauka. Įvadas. Valdymas. Valdymo funkcijų apibūdinimas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo stiliai. Vadovavimo problemos. Vadovo asmenybė. Asmeninės savybės. Gabaus vadovo bruožai. Vadovas ir darbuotojai . Pasitikėjimas darbuotojais. Bendradarbiavimas. Elgesys su darbuotojais. Praktika. Vadovų ir darbuotojų apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
......