Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Utenos apskrityje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2002-2009 metaisĮvadas. Tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis sąlygomis. Pradiniai duomenys ir struktūra apie veikiančius ūkio subjektus Utenos apskrityje 0-4. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Santykiniai dydžiai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Santykiniai dydžiai. Skaitinės charakteristikos. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Stačiakampė (Box-Plot) diagrama. Reiškinių ryšiai. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Tarpusavio ryšio priklausomybės (koreliacija). Koreliacijos koeficientas(r). Duomenų prognozavimas. ARIMA modelis. Arima prognozavimo metodas. Statistinių duomenų prognozavimas. Trendo projekcija. Palyginimas. Išvados. Priedai (12 psl.). Skaityti daugiau
Uždavinių su išgyvenamumo duomenimis sprendimas panaudojant SASĮžanga. Procedūros. Išgyvenamumo funkcijos Kaplano-Mejerio įvertiniai. Užduotis. Logranginis kriterijus ir Peto ir Peto’so apibendrintasis Vilkoksono kriterijus, skirti išgyvenamumo funkcijų palyginimui. Užduotis. Gompertz‘o ir tiesiškai eksponentinė pasiskirstymo funkcijos. Užduotis. Log-logistinės pasiskirstymo funkcijos parametrų vertinimas. Užduotis. Grafiniai metodai skirti išgyvenamumo skirstiniui parinkti. Užduotis. Suderinamumo kriterijai. Užduotis. Dvejų gama pasiskirstymo funkcijų palyginimas. Užduotis. Skaityti daugiau
Uždegimo sistema (2)Įvadas. Uždegimo sistema. Uždegimo sistemų tipai. Baterinė uždegimo sistema. Magnetinė uždegimo sistema. Elektroninės uždegimo sistemos. Tranzistorinė uždegimo sistema. Elektroninės bekontaktės uždegimo sistemos. Mikroprocesorinė uždegimo sistema. Kondensorinė uždegimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtųjų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvos apskrityse 1996 – 2001 metaisĮvadas. Statistikos objektas ir metodas. Užimtųjų skaičiaus ir BVP kitimo dinamika. Vidutinis absoliutinis padidėjimas. Didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinaminių eilučių išlyginimas pagal apskaičiuotas vidutinio absoliutinio padidėjimo ir vidutinio didėjimo tempo reikšmes. Eksponentinis dinaminis eilutės išlyginimas. Analitinis metodas, taikant mažiausių kvadratų metodą. Prognozavimas, naudojant trendo funkciją. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Užimtųjų statybose vyrų ir moterų statistinis tyrimas Alytaus apskrityjeĮvadas. Parduotos pramoninės produkcijos kiekio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas tiriant parduotos pramoninės produkcijos kiekį. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Parduotos pramoninės produkcijos (be PVM ir akcizo) veikusiomis kainomis Alytaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Parduotos pramoninės produkcijos (be PVM ir akcizo) veikusiomis kainomis statistinio tyrimo Alytaus apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Bendrieji duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Užimtumas ir nedarbas (2)Teorinis skyrius. Darbo rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Užimtumas. Nedarbo lygis. Migracija. Emigracija. Nedarbas Europos Sąjungos šalyse. Kodėl nedarbo lygis Europoje toks aukštas? Ekonominės nedarbo pasekmės. Prognozės. Sąvokos. Statistikiniai bei ekonometriniai metodai ir testai. Ekonometrinė analizė. Nedarbas (nedirbantys). Deterministinio (tiesinio) trendo išskyrimas. Daugiamatis regresinis modelis. Daugiamatis regresinis modelis su tiesiniu trendu. Modelio (pagal Egipto pavyzdį) daugiamatė regresija. "Egipto" modelio daugiamatė regresija (pirmiesiems skirtumams). Modelio (pagal Egipto pavyzdį) daugiamatė regresija (pavėlinant egzogeninius kintamuosius). Egipto modelio daugiamatė regresija (pirmiesiems skirtumams) – pavėlinant egzogeninius kintamuosius. Apibendrinimas. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Užimtumas ir nedarbas, nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys ir kitimas Baltijos šalyse 1991 – 2005 metaisĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo išteklių samprata. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Bedarbystė. Bedarbiai ir jų struktūra. Valstybinės garantijos bedarbiams. Nedarbas. Nedarbo mastas. Nedarbo rūšys, lemiančios nedarbo lygio nustatymo paklaidas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo nuostoliai. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Okano dėsnis. Užimtumo politika. Užimtumo programų finansavimas. Užimtumo politika. Užimtumo programų finansavimas. Nedarbo socialinės ir ekonominės pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo lygis. Tyrimo duomenų analizė ir jų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Bendrieji Lietuvos ekonominiai rezultatai. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Nedarbas. Visiško užimtumo siekis. Europos strategija visiškam užimtumui ir geresnėms darbo vietoms visiems kurti. Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijos dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo. Statistinių duomenų analizė. Darbo jėga Lietuvoje (1998-2003 metais). Bendrasis užimtumas Lietuvoje (1998-2003 metais). Užimtų gyventojų skaičius Lietuvoje (1998-2003 metais). Užimtumo pasiskirstymas pagal sektorius Lietuvoje (1998-2003 metais). Vyrų ir moterų užimtumo pasiskirstymas sektoriuose Lietuvoje. Nedarbo lygis Lietuvoje (darbo biržos duomenys). Užimtumas Europos Sąjungos (ES) šalyse 2003 metais. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje 2003 metais. Vyrų ir moterų nedarbo lygis Europos Sąjungoje 2003 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo ir ne nedarbo tendencijos žmogaus lūkesčių atžvilgiuĮvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti užimtumo ir nedarbo tendencijas. Užimtumo ir ne darbo samprata. Užimtumas teoriniu aspektu. Nedarbas teoriniu aspektu. Tyrimo būdo pasirinkimas. Tyrimo rezultatų pateikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo ir nedarbo pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizėĮvadas. Darbo tikslas: atlikti bendrąjį gyventojų skaičiaus, neaktyvių gyventojų, užimtumo ir nedarbo pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos narėse palyginamąją analizę 2007-2008 m. ketvirčiais. Pagrindinės sąvokos naudojamos darbe. Gyventojų skaičius. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumas. ES užimtumo strategija ir skatinimas. Bendro ir neaktyvių gyventojų skaičiaus analizė. Bendras gyventojų skaičius ES 27 ES 15 ES 12. Neaktyvūs gyventojai ES 27, ES 15 ir ES 12. Užimtumo ir nedarbo analizė. Užimtumo analizė ES 27, ES 15 ir ES 12. Nedarbo analizė ES 27, ES 15 ir ES 12. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo statybose Kauno apskrityje statistinis tyrimasĮvadas. Užimtųjų statybose statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių duomenų grupavimas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Kiekybinio požymio variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių lygių kitimo prognozavimas. Ekonominių reiškinių tarpusavio ryšio analizė. Praktinė dalis. Parduotos pramonės produkcijos Utenos apskrityje ir jos savivaldybėse statistinis tyrimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Užsieniečių aptarnavimas Lietuvos ir Vokietijos viešosiose bibliotekoseĮvadas. Viešųjų bibliotekų paslaugų organizavimas Vokietijoje ir Lietuvoje. Apie bibliotekas. Lietuvos bibliotekos. Vokietijos bibliotekos. Vokietijos bibliotekų veiklos reglamentavimas. Užsieniečių aptarnavimo bibliotekose ypatumai. Druskininkų savivaldybės ir Wunstorf miesto viešosios bibliotekos ir jų pasirengimas aptarnauti užsieniečius. Wunstorf miesto viešoji biblioteka. Wunstorf miesto viešosios bibliotekos istorija. Apie bibliotekos paslaugas. Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka. Pasirengimas aptarnauti užsieniečius. Išvados. Priedas (anketa 4 psl.) Skaityti daugiau
Užsieniečių registrasĮvadas. Užsieniečių registro sąvokos ir funkcijos. Užsieniečių registro informacinės sistemos diegimas. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečių registro nuostatai. Užsieniečių registro sudedamosios dalys. Užsieniečių duomenų tvarkymas. Užsieniečių registras ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Lietuvos respublikos teisės aktų, reglamentuojančių užsieniečių registro funkcionavimą derinimas su Europos sąjungos aktais. Pabėgėlių registras. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos respubliką, sąrašas. Užsieniečių registro nuostatų problemos ir sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių teisinės padėties reglamentavimo ypatumaiĮvadas. Dėstomoji dalis. Teisėtas užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje. Sveikatos draudimas. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams. Prieglobsčio suteikimas Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas. Neteisėtas užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką. Priverstinis užsieniečių išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos LietuvojeTiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Įstatyminė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Investicijų apsauga (garantijos). Investicinio klimato Lietuvoje įvertinimas. Užsienio investicijos Panevėžio apskrityje. Užsienio investicijos Marijampolės apskrityje. Materialinės investicijos. Įmonių investicijos Marijampolės apskrityje. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje (6)Įvadas. Užsienio investicijos. Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijų teorijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Investicinis klimatas ir jį lemiantys veiksniai. Užsienio investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje: esamos situacijos analizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Materialinės investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje problemos. Užsienio investicijų skatinimas ir apsauga Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje (7)Pdf byla. Įvadas. Investicijų ekonominė esmė. Klaidinga investicijų samprata. Užsienio investicijų samprata. Investicijų formos. Teisinė bazė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimas ir apsauga. Dabartinė padėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje ir jų įtaka mokėjimų balanseĮvadas. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balansas, svarbiausios jo dalys. Mokėjimų balanso pusiausvyra ir jo deficitas. Tui ekonominis turinys ir vaidmuo. Užsienio investicijų samprata bei formos. Užsienio investicijas sąlygojantys veiksniai. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tui tendencijos Lietuvos ekonomikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijų ir investavimo problemų Lietuvoje analizėĮvadas. Investicijos Lietuvoje. Investicijų rūšys. Investicijų apimtys ir dinamika Lietuvoje. Investicijų skatinimas. Investicijų skatinimo programa. Investicinių paskatų paketas. Pramoninių parkų kūrimas. Teisinės ir administracinės aplinkos gerinimas. Projektas "Parama Plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje". Laukiami rezultatai ir vertinimo kriterijai. Programos finansavimas. Investicijų apsauga (garantijos). Neigiama užsienio investicijų įtaka Lietuvoje. Kodėl užsienio įmonės investuoja į kitas šalis? Užsienio korporacijų ekonominė kontrolė. Užsienio korporacijų įtaka politikai. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijų tendencijos ir poveikis Baltijos šalių ekonomikaiTarptautinių finansinių atsiskaitymų kursinis darbas. Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų teorinis aspektas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata ir reikšmė. Užsienio investicijų rūšys. Teorinės prielaidos, apibrėžiančios TUI poveikį vietinės ekonomikos plėtrai. Veiksniai, įtakojantys investicijų patrauklumą. Užsienio investicijų Baltijos šalių ekonomikai situacija ir tendencijos. Lietuvos situacija ir tendencijos. Estijos situacija ir tendencijos. Latvijos situacija ir tendencijos. Baltijos šalių TUI palyginimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
......