Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Tvarkomieji dokumentaiĮvadas. Raštvedybos Lietuvoje istorinė raida. Dokumentų klasifikavimas, unifikavimas. Bendrieji dokumentai, jų sudarymo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai, blankai Dokumentų rekvizitai. Dokumentų blankai. Tvarkomieji dokumentai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
UAB "Onninen OY" strateginio valdymo analizėĮvadas. Strateginis valdymas tarptautinėje kompanijoje. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Kompanijos strateginės valdymo analizės procesas. Kompanijos veiklą įtakojantys veiksniai. Kompanijoje taikomos strategijos. Strateginio valdymo proceso struktūra. Tarptautinio koncerno "OnninenOy" strateginis valdymo analizė. Išvada. "OnninenOy" koncerno veiklos analizė. "OnninenOy" koncerno strateginio valdymo analizė. Tarptautinio koncerno "OnninenOy" padalinio UAB "OnninenLit" strateginio proceso struktūra. UAB "OnninenLit" veiklą įtakojantys veiksniai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ūkinės veiklos analizė: įmonė "Detalija"Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Gamybos apimtis metams. Medžiagų poreikis metams. Būtinas įsigyti medžiagų kiekis per metus. Einamosios maksimalios ir draustinės atsargos metams. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už atliekamas operacijas. Metinės gamybinės programos imlumas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio metinė suma, įmonės mokėtina socialinio draudimo suma. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio metinė suma ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienai detalei ir visai gamybos programai. Gamybinių įrengimų metinis nusidėvėjimas. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui metams. Įmonės mėnesio netiesioginės gamybos išlaidos, netiesioginės išlaidos kiekvienai detalei. Detalių gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Įmonės mėnesio veiklos sąnaudos. Parduotos produkcijos vertė ir savikaina. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas, turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkinės-komercinės veiklos analizė: AB "Vilniaus degtinė"Įvadas. Tikslas yra atlikti ūkinės-komercinės veiklos analizę, išnagrinėti įmonės būklę ir nustatyti jos padėtį rinkoje. Trumpa įmonės charakteristika. AB "Vilniaus degtinė" akcininkai. Įstatinio kapitalo struktūra. Veiklos rūšys. Konkurentai. Makroaplinka. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės viso turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Įmonės trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties, struktūros, dinamikos ir techninės būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Darbo išteklių analizė. Darbuotojų skaičiaus, sudėties ir struktūros analizė. Išlaidų, pelno, kainų ir kitų rodiklių tarpusavio ryšių analizė. Pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Įmonės mokumo analizė. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų apskaičiavimas. Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ūkininkavimo plėtros projektas: kiaulių auginimasŪkininkavimo plėtros projektas. Gyvulių skaičius, produktyvumas, kiaulinikystės produkcijos gamybos apimtys. Pašarų reikmė. Žemės ūkio augalų derlingumo prognozavimas. Žemės naudmenų transformavimas. Žemės ūkio augalų pasėliai, sėjomainos rotacija. Augalininkystės produkcijos gamybos apimtys ir vertė. Investicijų reikmė ir finansavimo šaltiniai. Gamybos sąnaudų (išlaidų) planavimas. Samdomų agroserviso darbų apimtys ir išlaidos jiems apmokėti. Išlaidos darbo užmokesčio ir socialinio draudimui. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Kitos išlaidos. Kintamųjų ir pastoviųjų išlaidų sumos. Projekto ekonominis vertinimas. Pardavimo pajamos, pelnas, pinigų srautai, balansas. Tiesioginės išmokos ir kompensacijos. Finansiniai ūkio veiklos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkininko Jono Valiuko santykiai su finansinėmis organizacijomisŽemės ūkio finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su finansinėmis organizacijomis. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su SODRA ir sveikatos draudimo organizacijomis. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su Valstybine mokesčių inspekcija. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su negyvybės draudimo organizacijomis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybeiĮmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos. Skaityti daugiau
Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei (2)Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais, moksline medžiaga ir N ūkininko praktine patirtimi išanalizuoti N ūkininko mokamus mokesčius valstybei ir savivaldybei, juos įvertinti, iškelti su mokesčių N ūkininko mokesčių mokėjimu susijusias problemas ir pateikti pasiūlymus toms problemoms spręsti bei mokamiems mokesčiams mažinti. Ūkininko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei (3)Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko Erlicko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai Skaityti daugiau
Ūkininko ūkio apskaita paprastąja sistemaĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti apskaitos tvarkymą paprastąja apskaitos sistema, aptarti pirminius apskaitos dokumentus, jų registravimą reglamentuotuose ir rekomenduojamuose apskaitos registruose. Ūkininko ūkio apibūdinimas. Apskaita paprastąja sistema. Pirminė apskaita. Pardavimų ir įplaukų pirminės apskaitos dokumentavimas. Pirkimų ir mokėjimų pirminės apskaitos dokumentavimas. Mokėjimai, susiję su darbo užmokesčiu, ir jų dokumentavimas. Suvestinė apskaita. Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas. Atsiskaitymų už PVM žiniaraštis. Atsiskaitymų už socialinio ir sveikatos draudimo įmokas žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkininko ūkio turto draudimasĮmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko ūkio turto draudimo literatūros apžvalga. Draudimo reikšmė žemės ūkyje. N - Ūkininko ūkio turto draudimas. Žemės ūkio technikos draudimas. Žemės ūkio veikloje naudojamų įrenginių ir inventoriaus draudimas. Žemės ūkio gamybos atsargų draudimas. Žemės ūkio pastatų draudimas. Įkeičiamo, lizingo ar nuomos būdu įgyto turto draudimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejybine sistemaĮvadas. Literatūros apžvalga. Pagrindiniai dvejybinės apskaitos sistemos principai. Teisės aktų, reglamentuojančių ūkininko ūkio veiklos apskaitą dvejybine sistema, trumpa apžvalga. Literatūros, nagrinėjančios ūkininko ūkio veiklos apskaitą dvejybine sistema, trumpa apžvalga. Ūkininko ūkio apibūdinimas. Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejybine sistema. Ūkininko Vytauto Žarnausko sąskaitų plano paaiškinimai. Pirminiai dokumentai. Pardavimų ir įplaukų pirminė apskaita. Pirkimų ir mokėjimų pirminė apskaita. Atsargų pirminė apskaita. Trumpa apskaitos registrų apžvalga. Ūkininko ūkio finansinė atskaitomybė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Ūkinių miškų sausinimasGriovių išilginiai profiliai. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Žemės ir stiprinimo darbų kiekių skaičiavimai. Miško kirtimo kiekiai. Kelmų rovimo kiekiai. Apytikslis miško sausinamas plotas. Miško sausinimo darbai. Eksploataciniai miško sausinimo darbai. Skaityti daugiau
Ūkio statistika (6)Ūkio statistikos kursinis darbas. Aprašomoji statistika. Grafinė analizė. Indeksai. Vienmatė regresija. Daugialypė regresija. Trendo moduliai. Slankų vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Palyginimo prognozės. Skaityti daugiau
Ūkio statistika (7)Duomenų apskaičiavimas kursiniam darbui. Excelio byla. Duomenys. Aprašomoji statistika. Vienmatė regresija. Daugiamatė regresija. Trendai. Autoregresinis modelis. Slankų vidurkis (tiesioginis, netiesioginis). Eksponentinis išlyginimas. Indeksai. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrijaĮvadas. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (10)Įvadas. Naudojami duomenys. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Grafinė duomenų analizė. Kokybiniai kintamieji. Gyvenamoji vieta. Namų ūkių išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos amžius. Kiekybiniai kintamieji. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi vaikų namų ūkyje. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio disponuojamų pajamų charakteristikų aprašymas. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Histograma ir pasiskirstymo funkcija. Pasikliautinieji intervalai. Namų ūkio vartojimo histograma ir pasiskirstymo funkcija. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas- gini koeficientas. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė - Lorenco kreivė. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Skurdo gylis (žemų pajamų nuokrypis). Žemų pajamų indeksas. Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime? Namų ūkių santaupų padėtis. Koeficientų ir jų reikšmingumų įvertinimas. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas. Nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybė. Nuo įvairių faktorių. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (11)128 variantas. Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Gauname lentelę, kurioje pateikti mums reikalingi duomenys. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkių santaupos didėja? Skurdo rodiklių ir nelygybės įvertinimas. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių – regresinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (12)Kursinis darbas (55 variantas). Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti namų ūkių biudžeto pokyčius. Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikos įvertinimas. Statistinė duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Ekonominis tyrimas. Modeliavimas ir prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (13)Įvadas. Grafinė duomenų analizė. Duomenų aprašomoji statistika. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Namų ūkiuose gyvenančių mieste ir kaime nelygybės įvertinimas. Regresinė analizė. Išsiskiriančių reikšmių tyrimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......