Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

The usage of proper nouns: J.K. Rowling "Harry Potter and the chamber of sectrets"Darbas anglų kalba. Teisingų daiktavardžių naudojimas J.K. Rouling knygoje "Haris Poteris ir paslapčių kambarys". The Usage of Proper Nouns in "Harry Potter and the Chamber of Sectrets" by J.K. Rowling. Introduction. The aim of the present paper is to analyse proper nouns, and their usage in "Harry Potter and the Chamber of Secrets" by Joanne Kathleen Rowling. Litrary review of proper nouns. Types of nouns. Capitalizing proper nouns. Proper nouns without THE. Proper nouns with THE. The usage of proper nouns in "Harry Potter and the chamber of secrets" by J.K. Rowling. The usage of definite article the in "Harry Potter and the chamber of secrets" by J.K. Rowling. Conclusions. Appendices (25 p.) Skaityti daugiau
The usage of the names of animals in English and Lithuanian metaphorsDarbas anglų kalba. Gyvūnų vardų naudojimas lietuviškose ir angliškose metaforose. Zoomorfinės metaforos. Introduction. The subject of the work is the usage of the names of animals in English and Lithuanian languages. The aim of the work is to compare animal metaphors of English and Lithuanian languages in semantic aspect. The conception of the metaphor. The theory of traditional metaphor. Zoomorphic metaphors. The analysis of English and Lithuanian zoomorphic metaphors. Conclusions. Skaityti daugiau
Tiesines elektros grandinės pereinamųjų procesų skaičiavimasTeorinės elektrotechnikos kursinis darbas. Variantas: 17. Įvadas. Analitinė dalis. Darbe pereinamuosius procesus skaičiuosiu dviem metodais: klasikiniu ir operaciniu. I komutacijos dėsnis. II komutacijos dėsnis. Lygčių sistemos sudarymas. Proceso skaidymas į nusistovėjusią ir laisvąją dedamąsias. Nusistovėjusios dedamosios apskaičiavimas. Būdingosios lygties sudarymas ir sprendimas. Laisvosios dedamosios užrašymas. Pradinių sąlygų apskaičiavimas. Integravimo pastoviųjų radimas. Sprendinio užrašymas ir grafinis vaizdavimas. Darbo duomenys. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Grafinė dalis: Srovių grafikas. Įtampų grafikas. Skaityti daugiau
Tiesinių lygčių sprendimas, atvirkštinės matricos metodu su programa MathCadElektroninės aparatūros projektavimas. Tiesinės algebros uždavinių tipai. Atvirkštinės matricos apskaičiavimo metodai. Atvirkštinės matricos apskaičiavimas Gauso metodu. Atvirkštinės matricos apskaičiavimas QR metodu. Atvirkštinės matricos apskaičiavimas Žordano metodu. Kursinio projekto užduoties sprendimas. Kursinio projekto užduoties tikslas. Išspręsti tiesinę lygčių sistemą, atvirkštinės matricos metodu su programa Mathcad. Kursinio projekto užduoties sprendinys. Skaičiavimų algoritmas. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijosĮvadas. Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Veiksniai, įtakojantys tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų srautų analizės metodai. Tiesioginių užsienio investicijų aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Polinės (vienmatės) regresijos. Daugiamatės regresijos. Prognozavimas. Regresijos lygtis.. Slenkantis (slankusis) vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Trendas. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos (2)Įvadas. Investavimas. Materialinės investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Veiksniai, kurie įtakoja tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų srautų analizės metodai. Tiesioginių užsienio investicijų statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos (5)Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Veiksniai, įtakojantys tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų tendencijos 1990- 2005 m. Priežastys trukdančios tiesioginių užsienio investicijų augimą Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis bei grafikais. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos LietuvaiĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicijų efektyvumo nustatymas. Lietuvos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos 2005 metų pabaigoje. Lietuvos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos 2006 metų liepos mėnesį. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje (2)Įvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos. Investicijų klasifikacija. Veiksniai įtakojantys tiesioginių užsienio investicijų apimtis. Įtaka šeimininko šaliai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuvos patrauklumas investuotojams. Kelių infrastruktūra. Geografinė padėtis. Įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą (ES). Laisvosios ekonominės zonos. Darbo jėga. Investuotojų pripažinimas. Investicijų skatinimo 2007 – 2013 m. programa. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka Lietuvos ūkiui. Investicijų pasiskirstymas pagal ūkio šakas. Tiesioginių užsienio investicijų apimtys ir dinamika. Veiksniai ribojantys užsienio investicijas. Teisinis reguliavimas. Neigiami aspektai, kurie riboja užsienio investicijas. Rekomendacijos, padedančios didinti užsienio investicijas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tendencijų analizėĮvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė prasmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio vietinės ekonomikos plėtrai teoriniai aspektai. Teigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonominei plėtrai . Neigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, lemiantys Lietuvos patrauklumą investicijoms. Investicijų apimtis ir dinamika. Investicijų struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal regionus. Tendencijų analizė. Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Investicijų tendencijos: auganti investicijų į paslaugas svarba. Veiksniai, ribojantys užsienio investicijas į Lietuvos ūkį. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos Telšių apskrityje 2004-2008 metaisĮvadas. Darbo tikslas – ištirti tiesiogines užsienio investicijas Telšių apskrityje 2004-2008 metais. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo samprata. Statistinės lentelės naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Grafikų naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Tiesioginių užsienio investicijų Telšių apskrityje statistinio tyrimo metodika. Tiesioginių užsienio investicijų Telšių apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos, Panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004–2008 metaisĮvadas. Tikslas yra išsiaiškinti, kokios tiesioginės užsienio investicijos mln. Lt teko Panevėžio apskričiai ir jos savivaldybėms 2004–2008 metais, jų pokyčius, tendencijas, prognozes dvejiems metams į priekį, gauti apibendrintas išvadas apie tiriamą objektą. Atliktų statybos darbų Utenos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Rodiklių ir formulių naudojimas atliekant statybos darbų tyrimą. Intervalinė pasiskirstymo ir dinaminė eilutės. Skaitinės charakteristikos. Koreliacijos ir regresijos analizė. Dinamikos eilutės analitiniai ir vidutiniai rodikliai. prognozavimas. Tiesioginių užsienio investicijų, mln. Lt panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004-2008 metais. Tyrimo eiga ir metodai. Tiesioginių užsienio investicijų, mln. Lt Panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004-2008 metais statistinio tyrimo rezultatai. Pradiniai duomenys. Box Plot analizė. Dinamikos dydžių tyrimas. Sklaidos diagrama. Regresija ir koreliacija. Išvados. Priedai (5 psl.). Skaityti daugiau
Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiaiĮvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Tiesioginių mokesčių taikymas bei reikšmė. Žemės mokestis. Pajamų mokestis. Pelno mokestis. Paveldimo turto mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. 2004 – 2005 metų netiesioginių mokesčių įplaukų į Lietuvos Respublikos (LR) biudžetą palyginimas. Netiesioginiai mokesčiai. Akcizai. Muitai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pridėtinės vertės mokestis Lietuvoje. PVM taikymo Lietuvoje privalumai. PVM taikymo praktikoje problemos. Pridėtinės vertės mokestis užsienyje. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginiai mokesčiai (2)Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemoje mokamus tiesioginius mokesčius, jų fiskalinę ir socialine reikšmę. Mokesčių sistema. Mokesčių klasifikacija ir turinys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Kiti tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje. Socialinė ir fiskalinė mokesčių reikšmė. Socialinė mokesčių reikšmė. Fiskalinė mokesčių reikšmė. Dar šis tas apie mokesčius. Mokesčių matavimo metodai ir jų našta. Mokesčių kitimai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Priedas: kryžiažodis. Skaityti daugiau
Tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje, jų fiskalinė ir socialinė reikšmėGyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Turto mokesčių ydos. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Įmokos į garantinį fondą. Su liniuote - per mokesčius. Socialinė reikšmė. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginis marketingasĮžanga. Tiesioginis marketingas. Telemarketingas. Tiesioginis paštas. Specialios tiesioginio marketingo panaudojimo sritys. Tinklinis marketingas (multi level marketing). Asmeninis pardavimas. Asmeninio bendravimo privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Asmeninio pardavimo etapai. Prekybos agentų darbo užmokestis ir skatinimas. Tiesioginio marketingo priemonių, taikomų UAB "ERGO Lietuva", UAB "HANZA–LTB", UAB "Busturas", "Lietuvos AIDS centras" veikloje, lyginamoji analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "ERGO Lietuva" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "HANZA-LTB" veikloje analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "ERGO Lietuva" ir UAB "HANSA-LTB" veiklose, palyginamoji analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų "Lietuvos AIDS centro" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "Busturas" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų "Lietuvos AIDS centro" ir UAB "Busturas" veiklose, palyginamoji analizė Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginių mokesčių įtakaĮvadas. Darbo tikslas: Įvertinti tiesioginių mokesčių įtaka "Socialinių mokslo kolegijos" veiklai. Mokesčių raida Lietuvoje. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių klasifikavimas. Tiesioginiai mokesčiai Lietuvje. Pajamų mokestis. Pelno mokestis. darbo metodai ir priemonės. Socialinių mokslo kolegijos charakteristika. Nevyriausybinė organizacija. darbo rezultatai ir jų aptarimas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimas. Gyventojų pajamų mokesčio palyginimas. Pelno mokesčio didėjimas. Pelno mokesčio palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonominiam augimuiĮvadas. Tikslas teoriškai pagrįsti Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) lemiančius veiksnius bei galimą užsienio kapitalo įtaką šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonomikos plėtrai. Teigiamas Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikis šalies ekonominei plėtrai. Neigiamas Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikis šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginių užsienio investicijų aprašomoji statistika. Tiesioginių užsienio investicijų vystymosi tendencijos. Tiesioginės užsienio investicijos didžiausiuose Lietuvos miestuose. Investicijos Vilniaus mieste. Investicijos Kauno mieste. Investicijos Klaipėdos mieste. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Tiesioginių užsienio investicijų samprata, teorijos ir formosĮvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų teorijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos 2000 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2001 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2002 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2003 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2004 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginių užsienio investicijų Utenos apskrityje tyrimasĮvadas. Tiesioginių užsienio investicijų Utenos apskrityje tyrimo samprata. Statistinių lentelių naudojimas, atliekant tiesioginių užsienio investicijų Utenos apskrityje statistinį tyrimą. Grafinis duomenų vaizdavimas. Stulpelinė, juostinė diagrama. Skritulinė diagrama. Linijinė diagrama. Histograma. Stačiakampė diagrama. Sklaidos diagrama. Statistinio tyrimo metu naudojami rodikliai ir jų formulės. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Duomenų sklaidą apibūdinančios charakteristikos (variacijos rodikliai). Tarpusavio ryšio analizė. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Utenos apskrities tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo metodika. Utenos apskrities tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......