Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Termofikacinės elektrinės elektrinė dalisĮvadas. Termofikacinės elektrinės skaičiuojamoji dalis. Techniniai – finansiniai rodikliai. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinės režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Termofikacinės elektrinės projektasĮvadas. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas. Darbas iliustruotas brėžiniais. Skaityti daugiau
Terorizmas (6)Įvadas. Terorizmas: jo priežastys ir raidos tendencijos. Terorizmo sąvoka ir jos reikšmė. Terorizmo priežastys. Terorizmo rūšys. Terorizmas kaip krizė. Terorizmo grėsmės kaip krizės valdymas. Krizių valdymas Lietuvoje. Grėsmės nacionaliniam saugumui ir konkretūs pavojai žmogaus teisėms. Terorizmas ir demokratija. Teismo vaidmuo kovoje su terorizmu. Nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių bei laisvių pusiausvyra. Terorizmas ir "neordinarių" priemonių kovojant su juo panaudojimas. Terorizmas ir veiksmai, nukreipti prieš valstybes, remiančias terorizmą. Scesija ir terorizmas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Teroristinių veikų dalykas – nekalti žmonės. Teroristinių veikų objektyvioji pusė – smurtas. Ideologiniai teroristinių veikų motyvai. Kovos su terorizmu ir terorizmo prevencijos priemonių įtaka pabėgėlių apsaugai. Skaityti daugiau
Terorizmas: baskų separatistinė organizacija (ETA)Įvadas. Terorizmas. Baskų separatistinės organizacijos (ETA) ištakos. ETA (baskų separatistinės organizacijos) strategijos etapai. ETA (baskų separatistinės organizacijos) išpuoliai. Kova prieš terorizmą. Kova prieš ETA (baskų separatistinę organizaciją). Išvados. Skaityti daugiau
Terorizmo apibrėžimas tarptautinėje teisėjeĮvadas. Terorizmo savokos apraiškos istorijoje. Terorizmo susiformavimas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Tarptautinio terorizmo įsigalėjimas. Terorizmo suvokimas Lietuvoje. Terorizmo sampratos problema. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Terorizmo apibrėžimai tarptautinėje teisėje. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Terorizmo priežastys. Teroristinių veikų objektyvioji pusė — smurtas. Terorizmo tipologija. Lokalinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas. Religinis terorizmas. Nacionalinis terorizmas. Kitos terorizmo rūšys. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo ir dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis–rasinis terorizmas. Terorizmo priežastys. Kaip 1951 metų Konvencija saugo valstybes nuo teroristų ir kitų pavojų valstybės nacionaliniam saugumui? Išvados. Skaityti daugiau
Terorizmo apraiškos. Terorizmo priežastysĮvadas. Tikslas išanalizuoti terorizmo apraiškas, jo apibrėžimą tarptautinėje teisėje, išanalizuoti terorizmo priežastis. Terorizmo sąvokos apraiškos istorijoje. Terorizmo susiformavimas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Tarptautinio terorizmo įsigalėjimas. Terorizmo suvokimas Lietuvoje. Terorizmo sampratos problema. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Terorizmo apibrėžimai tarptautinėje teisėje. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Terorizmo priežastys. Teroristinių veikų objektyvioji pusė - smurtas. Terorizmo tipologija. Lokalinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas. Religinis terorizmas. Nacionalinis terorizmas. Kitos terorizmo rūšys. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo ir dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis–rasinis terorizmas. Terorizmo priežastys. Kaip 1951 metų konvencija saugo valstybes nuo teroristų ir kitų pavojų valstybės nacionaliniam saugumui? Išvados. Skaityti daugiau
Teršalų sklaidos atmosferoje skaičiavimas ir valymo įrenginių projektavimasĮvadas. Išsami Lietuvos ir užsienio literatūros apžvalga. Medienos džiovinimas. Medienos medžiagų pjaustymas. Ruošinių klijavimas, faneravimas. Faneravimas (drožimo ir lukštenimo medžiagos). Cheminis - mechaninis medienos modifikavimas (medienos apsauga). Acetiliavimas. Apdirbimas amoniaku. Gamtonauda. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Leistinos taršos į aplinkos orą normatyvai. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Impulsinio praputimo rankoviniai filtrai. Rankovinis filtras фркн. Rankovinio filtro skaičiavimas. Aplinkos poveikis statiniams. Ekonominiai skaičiavimai. Galutinės išvados. Skaityti daugiau
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimasĮvadas. Pagrindiniai aplinkos procesu modeliavimo tikslai. Teorinė teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga. Matematinis modelis. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose vandenyse. Modelis "Juodoji dėžė". Modelis "Pilkoji dėžė". Dispersijos uždavinių sprendimas dvimačiam vienalyčiam judėjimui. Struktūriniai modeliai. Teršalų pernešimų poringoje terpėje modeliai. Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. Dirvožemio tipų (kuriuose modeliuojama tarša) aprašymas. Modelio sudarymo eiga. Programos pagrindinis meniu bei ten įvedami duomenys. Uždavinio modelio sudarymas. Hidraulinių charakteristikų skaičiavimo modelių koeficientų aprašymas. Van Genuchten modelis. Brooks - Corey modelis. Haverkampo modelis. Teršalo charakteristikas apibūdinantys koeficientai. Pagrindinio kontūro braižymas. Užpildo charakteristikos ir jį apibūdinantys koeficientai. Kontūrų ir sklaidos apribojimų nustatymas. Foninės koncentracijos įvedimas. Skaičiavimo tinklelio nustatymas. Skaičiavimo rezultatų peržiūrėjimas ir grafinės informacijos išvedimas. Skaičiavimo rezultatai skirtingais laiko momentais. Optimalią teršalų sklaida dirvožemyje apibūdinantys parametrai ir jų įtaka skaičiavimo rezultatams. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų (arba vieno iš jų) išvykimo dirbti į užsienį pasekmės 15-16 metų moksleivių elgesiui ir emocijomsSantrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – Išsiaiškinti tėvų išvykimo dirbti į užsienį pasekmes vaikų gyvenimo sąlygoms ir elgesiui. Lietuvos piliečių emigracijos tendencijos. Galimos masinės emigracijos pasekmės. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Tėvų (arba vieno iš jų) išvykimo dirbti į užsienį įtaka vaikų socializacijai. 15-16 metų amžiaus vaikų ypatumai. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo objektas – Vaikų, kurių tėvai (arba vienas iš jų) išvykę dirbti į užsienį, elgesys ir emocijos. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir paauglių bendravimo ypatumaiĮvadas. Teorinė dalis. Tėvų ir paauglių bendravimo samprata bei ypatumai. Problemos su kuriais dažniausiai susiduria paaugliai ir tėvai. Vadovavimas paauglio elgesiui ir vadovavimo pozityvi išraiška jo bendravimui. Tiriamoji dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, sprendžiant specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje, klausimusĮvadas. Integruotas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas kaip sudėtinė socialinės integracijos proceso dalis. Vaikų su specialiais poreikiais integruoto ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokyklose. Specialių poreikių apibūdinimas ir mokytojų požiūris į specialių poreikių vaikus. Vaiko specialių poreikių tenkinimas. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas sprendžiant integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje klausimus. Tyrimo organizavimas ir rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai pagal Lietuvos Statutus (2)Įvadas. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Žemesniojo luomo tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Santykiai asmenų, priklausiusių feodalų luomui ir vaikų, gimusių ne santuokoje. Lietuvos statutų baudžiamosios nuostatos. Globa. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų pareiga išlaikyti vaikusĮvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti tėvų pareigą išlaikyti vaikus. Pareigos sąvokos interpretacija. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus. Tėvų pareigos ir vaiko išlaikymo sąvoka. Pagrindiniai teisės aktai, apibrėžiantys tėvų pareigą išlaikyti vaikus. Išlaikymo dydžio problematika. Išlaikymo priteisimo būdai. Vaikų išlaikymo fondas ir jo veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų šeimos įtaka karjerai ir partnerysteiĮvadas. Šeimos vaidmuo socializacijos procese. Socialinės demografinės situacijos apibūdinimas. Socializacijos veiksnių apibūdinimas. Šeima kaip socializacijos veiksnys. Tėvų šeimos įtaka karjerai ir partnerystei – empirinis tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tėvų šeimos įtaka karjerai. Tėvų šeimos įtaka partnerystei. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
The distribution of Attributive and Predicative Adjectives in News Register in EnglishDarbas anglų kalba. Būdvardžių tipų naudojimas angliškose naujienose. Introduction. Theory background. Predicative adjectives. Attributive adjectives. Other syntactic roles of adjectives. Adjectives as postposed modifiers. Adjectives as noun phrase heads. ANALYSIS. Analysis of Article 1. The analysis of Article 2. The analysis of Article 3. The analysis of Article 4. The analysis of Article 5. The analysis of Article 6. The analysis of Article 7. The analysis of Article 8. CONCLUSION. Skaityti daugiau
The financial property management in Lithuanian RepublicKursinis darbas apie nuosavybę ir jos valdymą Lietuvoje (anglų kalba). Introduction. The financial property in Lithuanian Republic. The financial property accounting. The financial property of worlds society. The fianancial property and it‘s accomondation. The loss of the financial property. Property and casuality. Investitions in property and it‘s management in Lithuanian Republic. The financial property protection and administration. The financial property crimes. Gang crimes og Lithuanian Republic. The finacial property crime prevention. The financial property manegement in Lithuanian Republic. The financial property services of management. Conclusion. Skaityti daugiau
The gothic in Edgar Allan Poe's writingsGotikiniai elementai Edgaro Alano Poe kūryboje. Darbas anglų kalba. Introduction. The origins of the Gothic genre. The Gothic excess and transgression. Homely Gothic. The Gothic in Edgar Allan Poe’s writings. The Gothic in Poe’s short story The Masque of the Red Death. The Gothic in Poe’s short story The Fall of the House of Usher. Conclusions. Reziumė. Skaityti daugiau
The image of love and death in E. Hemingway’s "For whom the bell tolls"Darbas anglų kalba tema: meilė ir mirtis E.Hemingvėjaus romane "Kam skambina varpai". Introduction. Biographical facts: Hemingway and Spanish Civil War. Love and death of "code hero"Jordan. Maria’s and Jordan’s love. Emphasis on the running out time. Killing as a part of guerrillas’ life. Symbols of life and death. Conclusions. Summary in Lithuanian. Skaityti daugiau
The methodology of preparing a presentation in EnglishIntroduction. Inventory. General requirements for making a presentation. Analyzing the first problem the paper deals with. Defining the cause of the problem. Theoretical ways of solving the problem. Analyzing the second problem the paper deals with. Defining the cause of the second problem. Theoretical ways of solving the second problem. Practical solutions of two main problems. Conclusions of the interview with 12th form pupils. Exercises useful for practicing of making a presentation. Conclusion. Skaityti daugiau
The Rhine in GermanyPreface. The Rhine. Main city’s along the Rhine. Duisburg. Dusseldorf. Cologne. Bonn. Koblenz. Bingen. Mainz. Wiesbaden. Mannheim. Karlsruhe. Strassburg. Basel. Main ports along the Rhine. Basel. Strasbourg. Karlsruhe. Duisburg. Ships on the Rhine. Cruise ships. Ferry’s. Inland vessels. Skaityti daugiau
......