Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Tarpukario Lietuvos žemės ūkio politikos analizės Lietuvos ekonomistų raštuose vertinimasĮvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. M.Krupavičius. Tarpukario Lietuvos veikėjų įtaka žemės ūkiui. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpusavio santykių vertinimas po santuokosĮvadas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, metodikos. Pagrindinės sąvokos. Teoriniai nagrinėjamo klausimo etapai. Literatūros apžvalga. Pokyčiai, įvykus santuokai. Vyrai ir moterys regi pasaulį skirtingai. Pagrindiniai vyrų bei moterų emociniai poreikiai. Skirtingas vyrų ir moterų elgesys ištikus stresui. Konfliktų atsiradimo priežastys ir konfliktų sprendimo būdai. Skyrybos-staigus gyvenimo posūkis, ar sutuoktinių elgesio pasekmė. Diskusijų terapija. Meilės laiško metodas. Darnių tarpusavio santykių menas. Gauti tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Anketos kopija. Anketos atsakymų lentelė. Straipsnis "Apie žmogaus gyvenimą skaičiais". Diagramos, lentelės, grafikai. Skaityti daugiau
Tarpvalstybinė prekyba su Švedijos bankaisĮvadas. Darbo tikslas: teoriniu ir praktiniu aspektais išnagrinėti tarpvalstybinę prekybą ir tarptautinį marketingą, atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, kaip vartotojai reaguoja į Švedijos bankus ir importuojamus produktus. Teorinė dalis. Tarptautinių mainų augimas. Tarptautinis marketingas. Marketingo funkcijos. Marketingo sampratos modeliai. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Lietuvos tarptautinė prekyba. Tiriamoji dalis. Tiriamosios dalies metodika. Tiriamosios dalies analizė. Apklaustųjų amžius. Apklaustųjų išsilavinimas. Vartotojų nuomonė apie importuojamus produktus. Vartotojų nuomonė apie Švedijos bankų paslaugas. Vartotojų nuomonė apie mokesčių naudą. Vartotojų pasitikėjimas Švedijos bankais. Vartotojų lojalumas Švedijos bankams. Išvados. Priedai (3 psl.) Skaityti daugiau
Tarpvalstybinių sienų nustatymo problematikaĮvadas. Valstybė ir jos teritorija. Valstybė. Valstybės teritorija. Valstybės sienos ir jų nustatymas. Valstybės sienų nustatymo etapai. Lietuvos sienų nustatymas ir jo ypatumai. Sienų nustatymo problemos ir jų sprendimas. Išvados. užduotis. Skaityti daugiau
Tauragės apskrities darbo rinkos palyginamoji analizėĮvadas. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo rinkos ir darbo jėgos samprata. Darbo rinkos sąvoka ir rodikliai. Darbo jėgos sąvoka ir struktūra. Darbo užmokestis ir jo dydį lemiantys veiksniai. Teoriniai užimtumo aspektai. Nedarbo apibrėžtis, rūšys ir tipai. Metodų aprašymas. Dinamikos eilutė. Absoliutaus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis absoliutus padidėjimas/sumažėjimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Prognozavimas. Netolygumo ir koncentracijos koeficientas. Tauragės apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė. Užimtumo koreliaciniai ryšiai. Užimtųjų skaičiaus ir gyventojų išsilavinimo tarpusavio ryšio nustatymas. Gyventojų užimtumo ir BVP, bei vidutinio mėnesiniu bruto darbo užmokesčio ir BVP tarpusavio ryšio nustatymas. Darbo užmokesčio ir užimtumo tarpusavio ryšio nustatymas. Gyventojų užimtumo dinamikos tyrimas. Tauragės apskrities ir Lietuvos darbo rinkų rodiklių pokyčio analizė ir tendencijų numatymas. Džini koeficiento ir Lorentzo kreivės analizė. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklės gerinimasĮvadas. Kaimo socialinės infrastruktūros paskirtis ir reikšmė kaimo vietovėje. Socialinės infrastruktūros samprata ir turinys. Kaimo socialinės infrastruktūros vaidmuo kaimo vietovės plėtroje. Kaimo socialinės infrastruktūros paslaugų vartotojai. Empirinio tyrimo metodika. Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklė. Tauragės savivaldybės geografinė, demografinė situacija. Bendra Tauragės rajono ekonominės ir socialinės situacijos apžvalga. Tauragės savivaldybės socialinės infrastruktūros atskirų sektorių būklės įvertinimas. Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklės tobulinimo kryptys. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas grafikais, lentelėmis. Skaityti daugiau
Tautosakos rinkinysTautosakos rinkinys: dainos, mįslės, greitakalbės, burtai. Šalu šalūnėlis. Eik, unite, gryčion. Oi, aš gavu vyrą. Ant ežerėlio. Laukiau subatos vakarą. Šviesus dangus. Aš girtas parėjęs. Ant tėvulio dydžio dvaro. Oi lunkela lunkela. Tai jau mano mielas. Ar aš tau nesakiau, seserėle. Išlėk, sakuole. Lietutis lyja. Sėdžiu ant akmenio. Ženijasi mūsų brolis. Mįslės. Greitakalbės. Burtai per Joninių naktį. Skaityti daugiau
Techninė mechanika (3)Variklio parinkimas. Sliekinės pavaros skaičiavimas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Velenų konstravimas ir patikrinimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Pleištų parinkimas ir patikrinimas. Movos parinkimas ir patikrinimas. Tepalo parinkimas ir tepimo aprašymas. Surinkimo aprašymas. Grafinė dalis. Pavaros kinematinė schema. Reduktoriaus bendras vaizdas. Varomojo veleno darbo brėžinys. Varomojo krumpliaračio darbo brėžinys. Skaityti daugiau
Techninių ekonominių rodiklių apskaičiavimasĮvadas. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Automobilių TA ir remontų gamybinė programa. Gamybos personalas ir darbo apmokėjimas. Išlaidos atsarginėms dalims ir medžiagoms. Bendros gamybinės išlaidos. Techninių aptarnavimų ir einamųjų remontų kaštai. Išlaidų sąmata ir savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatimas. Finansiniai rodikliai. Techniniai ekonominiai rodikliai. Trumpas kursinio projekto turinys. Skaityti daugiau
Technologinė programa restoranui: "Nakties magija"Įvadas. Teorinė dalis. Informacijos šaltinių apžvalga. Esamos padėties analizė. Tiriamoji dalis. Restorano "nakties magija" lankytojų apklausos analizė. Tyrimo duomenų apibendrinimas. Technologinė dalis. Projektinė veikla. Technologiniai skaičiavimai. Valgiaraščio sudarymas. Technologinių kortelių sudarymas. Energinės ir maistinės vertės paskaičiavimas. Kalkuliacinių kortelių sudarymas. Kokybės užtikrinimo organizavimas. Įremgimų parinkimas ir eksploatavimas. Biudžetas. Resursai. Valdymas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Technologinės mašinosĮvadas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Struktūrinio tinklelio sudarymas. Apsisukimų skaičių grafikas. Minimalų ir maksimalų sukimosi greitį atitinkančios kinematinės schemos. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinio įtaiso projektavimas: Hidraulinis aukštikeltisTechnologinio įtaiso projektavimas. Įvadas. Darbo uždavinys – išpildyti konstruktoriui keliamus uždavinius ir suprojektuoti sraigtinį aukštikeltį, kuris naudojamas, remontuojant automobilius arba šiek tiek pakelti automobilio kuriai nors pusei, pavyzdžiui, keičiant ratus. Technologinio įtaiso projektavimas. Paskirtis. Įtaiso pasirinkimas ir funkcinė schema. Įtaiso išvystomų jėgų skaičiavimas. Apkrautų detalių stiprio skaičiavimas. Hidraulinio skysčio rezervuaro tūrio skaičiavimas. Svirties dvigubų eigų skaičiavimas aukštikelčio iškėlimui į didžiausią aukštį. Hidraulinio aukštikelčio detalių medžiagos. Standartai bei terminis apdorojimas. Įtaiso veikimo principas, surinkimo technologija. Eksploatacinės sąlygos. Įtaiso veikimo principas. Eksploatacinės sąlygos. Surinkimo technologijos aprašymas. Žmonių sauga. Priedai (.dwg bylos: Hidraulinis aukštikeltis, Plunžeris). Skaityti daugiau
Technologinio proceso analizė: krovinio šaldytos žuvies vežimas maršrutu Lietuva-Latvija-RusijaSantrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės veiklos aspektai. Įmonės, teikiančios transporto paslaugas. Krovinių apibūdinimas ir klasifikavimas. Krovinio gabenimas automobilių transportu. Transporto priemonės parinkimo ypatumai. Vežamų krovinių dokumentavimas. Technologinė dalis. Įmonės UAB "Maritenas" charakteristika. Įmonės rekvizitai. Įmonės istorija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės uždaviniai. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veiklos sritys. Įmonės vežamų krovinių analizė. Visų įmonės vežamų krovinių įvairovė. Logistinis produkto apibudinimas. Įmonės vežamų krovinių analizė pagal jų specifines savybes. Įmonės vykdomų maršrutų analizė. Automobilių parko analizė pervežimui. Reikalingi dokumentai produkcijos parvežimui. Maršruto sudarymas Lietuva - Latvija – Rusija. Transporto priemonės ir rūšies parinkimas. Krovinio paruošimas gabenimui. Pasirinkto maršruto sąmatos sudarymas. Darbo ir gamtos sauga. Darbo sauga. Gamtos sauga. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Technologinio proceso projektavimas: knygos, žurnalai, brošiūrosĮvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lanko parinkimas. Knygos vidiniai lapai. Žurnalo vidiniai lapai. Knygos viršelis. Žurnalo viršelis. Skrajutė. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. CtP spaudos formų gamybos būdas. Ctp įranga. Programinė įranga. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos. Išdėstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinio proceso projektavimas: knygos, žurnalai, brošiūros (2)Įvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lanko parinkimas. Knygos vidiniai lapai. Knygos viršelis. Žurnalo vidiniai lapai. Žurnalo viršelis. Skrajutė. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Fotoformų paruošimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. Analoginis spaudos formų gamybos būdas. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinio proceso schemos sudarymas ir įrenginių parinkimasLeidinių paruošimo procesų kursinis darbas nr. 2. Leidinių paruošimo technologinis procesas. Įvadas. Technologinio proceso sudarymas ir įrenginių parinkimas. Technologinio leidinių paruošimo proceso schema. Bloko sudarymo įrenginiai. Priešlapių sudarymo įrenginiai. Viršelio sudarymo įrenginiai. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinis procesas: spaustuvėĮvadas. Formatų parinkimas. Išleidžiamos produkcijos charakteristikos. Gamybinė užduotis tiražo spausdinimui. Gamybinė užduotis viršelių spausdinimui. Produkcijos metinis apkrovimas maketavimui. Įrenginių darbo laiko fondo skaičiavimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas. Reikiamų darbuotojų skaičiaus skaičiavimas. Kiekybinis fotoformų įvertinimas (tiražo spausdinimui). Kiekybinis fotoformų produkcijos įvertinimas (viršelių spausdinimui). Montavimo proceso trukmės skaičiavimas. Kopijavimo proceso trukmės skaičiavimas. Spaudos formų ryškinimo trukmės skaičiavimas. Spaudos cecho metinės gamybos apimties skaičiavimas. Darbo imlumas lapų pjaustimui per metus. Įrenginių ir baldų užimamas plotas maketavimo skyriuje. Įrenginių ir baldų užimamas plotas ryškinimo ir montavimo skyriuje. Įrenginių ir baldų užimamas plotas paruošimo skyriuje. Technologinių procesų aprašymas. Pasirinkti įrenginiai ir jų charakteristikos. Išvados. Skaityti daugiau
Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimasTeigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (santrauka). Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (literatūros apžvalga). Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimo būdai. Lėtas kūno kultūros reikšmės skiepijimas. Skatinimas vaikus pajusti teigiamas kūno kultūros vertybes. Teigiamo vaikų požiūrio i fizinį ugdymą reikšmė. Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (tyrimas). Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Anketų atsakymai. Sportuojančių mokinių dalis. Mokinių požiūris į priešpamokinę mankštą. Mokinių sportas ir savijauta. Užsiėmusių nesportine popamokine veikla mokinių požiūris į fizinį ugdymą. Pedagogų ir tėvelių nuomonė apie teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimą. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Teikiamų paslaugų kokybės analizė: svečių namai "Pas Stefą"Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikti svečių namų "Pas Stefą" teikiamų paslaugų kokybės analizę vartotojų nuomone. Paslaugų kokybės teorinė apžvalga. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matai. Paslaugų kokybės veiksniai. Kokybės vertinimas ir jos gerinimo galimybės. Svečių namų "Pas Stefą" teikiamų paslaugų kokybės vertinimas. Tyrimo metodika. Svečių namų "Pas Stefą" charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (2)Įvadas. Teisės veikimas. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo struktūra. Teisinio reguliavimo tipai ir sistemos. Teisės įgyvendinimas ir taikymas. Teisingumas. Teisėtumas ir jo ribos. Teisėtas elgesys. Teisėto elgesio sąvoka ir rūšys. Teisėto elgesio charakteristika. Teisėto elgesio skirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
......