Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Biudžeto sudarymas: UAB "Simpatija"Įvadas. Bendros žinios apie įmonės biudžeto sudarymą. Apie įmonę. UAB "Simpatija" biudžeto sudarymas. Prognozuojamas pardavimo biudžetas. Gamybos programa. Žaliavos nr. 1 tiesioginių medžiagų biudžetas. Žaliavos nr. 2 tiesioginių medžiagų biudžetas. Medžiagų išlaidos. Tiesioginės medžiagos pirkimai. Žaliava nr. 1. Tiesioginės medžiagos pirkimai. Žaliava nr. 2. Darbo laiko norma produktui. Darbo laiko norma produktui. Darbo laiko biudžetas gamybos programai. Pridėtinių išlaidų biudžetas. Pakavimo išlaidų apskaičiavimas. Pridėtinių kaštų absorbavimo norma. Gamybinis biudžetas. Administravimo kaštų biudžetas. Negamybinių kaštų biudžetas. Pardavimų paskirstymas. Išlaidų paskirstymas. Grynųjų pinigų srautų biudžetas. Skaityti daugiau
Biurokratija (4)Įvadas. Biurokratijos atsiradimo istorija ir požiūriai apie biurokratiją. Maxo Weberio idealios biurokratijos modelis. Williamo Niskaneno perteklinės pasiūlos modelis. Vykdomosios valdžios institucijų sistema ir jos požymiai. Respublikos Prezidento padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Lietuvos Respublikos ministerijos. Ministerijų sistema. Lietuvos Respublikos ministerijų raida 1990 – 2001m. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Ministerijų vidinė organizacija. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Biurokratijos kontrolės formos. Išvados. Resume. Skaityti daugiau
Bizantijos valstybės kultūra: Bizantijos menas ir architektūraĮvadas. Bizantijos architektūra. Ankstyvoji architektūra, architektūros periodizacija. Krikščionybės įtaka, architektūros raida. Bazilika. Šv. Sofijos fenomenas. Statybinės medžiagos. Puošyba. Galutinė raida. Bizantijos menas. Skulptūra. Tapyba. Mozaika, miniatiūros. Ikonografija. Pradžia. Ikonoklastų laikotarpis. Meno kūrimo kriterijai. Bažnyčios ir liaudies meno kova. Meno renesansai. Bizantijos šedevrai. Antikos palikimas.Teatras. Apibendrinimas. Priedai (6 psl.) Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Blogos kokybės kaštai ir jų įtaka darniam veiklos vystymuisiSantrauka. Summary. Įvadas. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti blogos kokybės kaštų įtaką darniam veiklos vystymuisi bei pateikti jų mažinimo galimybes. Darnaus vystymosi samprata. Visuomenės vaidmuo siekiant darnaus vystymosi. Ateities procesų planavimas. Kolektyvinė socialinė atsakomybė (KSA). Visuotinės kokybės vadybos principai. Bloga kokybė. Prastos kokybės priežastys. Kokybės išlaidos. Kokybė išlaidų optimizavimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Boilerio skaičiavimai (2)Šildytuvų konstrukcijų apžvalga. Boilerio šilumos balansas. Kaitinančių garų poreikis. Vidutinis temperatūrų skirtumas tarp šilumnešių. Šilumokaitos paviršius. Boilerio matmenų skaičiavimas. Boilerio eksploatacija. Matavimo ir automatinio valdymo aparatūra. Skaityti daugiau
Bolonijos procesas – vieningos aukštojo mokslo erdvės kūrimas. Tikslai ir pasiekimaiĮvadas. 1998 m. kovo 25 d. Sorbonos deklaracija. Bolonijos deklaracija dėl Europos aukštojo mokslo erdvės. Bolonijos deklaracija ir Europos aukštojo mokslo globalinis konkurencingumas. Nuo deklaracijos prie įgyvendinimo: organizuota tolesnės veiklos struktūra ir procesas. Bolonijos deklaracija kviečia aukštojo mokslo bendruomenę prisidėti prie reformos ir konvergencijos proceso sėkmės. Prahos konferencija, 2001 m. Bolonijos proceso uždavinių įgyvendinimas. Kaip pagerinti Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumą. Ateities darbai. Aukštojo mokslo ministrų konferencijos komunikatas. Berlynas, 2003 m. rugsėjo 19 d. Pažanga. Kokybės užtikrinimas. Diplomų struktūros: dviejų pagrindinių pakopų sistemos įgyvendinimas. Mobilumo skatinimas. Kreditų sistemos sukūrimas. Diplomų pripažinimas: aiškių ir lengvai palyginamų diplomų sistemos sukūrimas. Aukštojo mokslo institucijos ir studentai. Europos dimensijos skatinimas aukštajame moksle. Europos aukštojo mokslo ir studijų erdvės patrauklumo skatinimas. Mokymasis visą gyvenimą. Papildomi veiksmai. Įvertinimas. Tolimesnės priemonės – nauji nariai. Tolimesnės veiklos grupės struktūra. ENIC/NARIC tinklų išvados. Lietuvos kolegijų problemos ir galimybės Bolonijos proceso kontekste. Bolonijos proceso įgyvendinimas Europos šalių kolegijose. Kolegijų raida 2000 – 2003 metais. Studijų kokybė kolegijose. Pedagogų kvalifikacija ir mokslinė taikomoji veikla. Tarptautinių ryšių plėtra Lietuvos kolegijose. Bolonijos proceso įgyvendinimas Europos šalių kolegijose. Išvados. Skaityti daugiau
Brand managementDarbas angų kalba. Prekinio ženklo rinkodara. Prekinis ženklas. Introduction. Product identification and marking. Brand functions. Key decisions for brand creating. Brand creation process. Brand elements. Brand name. Trademark symbol. Brand color and design. Brand management. Brand management phases. Brand development strategy. The product line expansion strategy. Brand extension strategy. Re-branding strategy. Competing brand strategy. Brand management’s life cycle. Brand value concept. Conclusion. Skaityti daugiau
Brand'ai ir branding'asSantrauka. Įvadas. Brand`as. Kas tai? Brand`ų istorija. Brand`ų rūšys. Brand`ų reikšmės. Brand’ų vaidmuo. Brand`ų vertės. Branding`as. Branding`o tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Branduolinė energetika (3)Įvadas. Branduolinė energetika. Branduolinė energetikos pradžia. Atominė elektrinės principinė schema. Branduolinis reaktorius. Branduolinių reaktorių tipai. Reaktoriaus valdymo pagrindai. Reaktoriaus apsinuodijimas ir šlakavimasis. Branduolinių reaktorių sauga. Ignalinos atominė elektrinė. Apie Ignalinos atominę elektrinę. AE skleidžiama radiacija1. Ar gali Ignalinos AE įvykti avariją tokia kaip Černobylio AE. Branduolinės energetikos pozicija Lietuvoje. Atominių elektrinių avarijos. Černobylio AE katastrofa. Černobylio AE avarijos pasekmės Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Brėžinys: Kamaz variklisdwg byla. "Kamaz" variklio brėžinys iš priekio. Skaityti daugiau
Brolių Grimmų literatūrinė bei kalbinė veiklaĮvadas. Brolių Grimmų biografija. Šeima ir vaikystė. Studijų metai. "Darbingiausi ir turbūt vaisingiausi" metai Kaselyje. Getingeno universiteto profesoriai. "Vaikų ir namų pasakos". "Liaudies poezijos" rinkimai prieš Grimmus. Pasakų pateikėjai. Apie "Vaikų ir namų pasakas". "Vaikų ir namų pasakos" ir Lietuva. Brolių Grimmų kalbinė veikla. Vokiečių senovės studijos. Jakobo Grimmo "Gramatika". "Vokiečių žodynas". Mokslinė bei visuomeninė brolių Grimmų veikla. Pabaigos žodis. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (16)Įvadas. Buhalterinė sąskaita. Buhalterinių sąskaitų sandara ir rūšys. Sąskaitų klasifikavimas. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitų klasifikavimas pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Sintetinės ir analitinės sąskaitos, subsąskaitos. Sintetinių ir analitinių sąskaitų ryšys. Sąskaitų planas. Sąskaitų plano struktūra. Lygių nustatymas sąskaitų plane. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Dvejybinis įrašas. Išvados. Išnašos. Priedai (17). Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (7)Įvadas. Turto priskyrimas ilgalaikiam turtui. Ilgalaikio materialaus turto įvertinimas. Turto įsigijimas mainais. Ilgalaikio materialaus turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) nusidėvėjimo. Skaičiavimo metodas produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita mokesčių apskaičiavimo tikslais. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Raginta"Įvadas. Tikslas – parengti UAB "Raginta" finansinę atskaitomybę. UAB "Raginta" sąskaitų likučiai 200x m. lapkričio 1 d. Per 200x m. lapkričio mėnesį įvykusios ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno (nuostolių) ataskaita. UAB "Raginta" balansas. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos dokumentaiĮvadas. Ūkinių operacijų įvertinimas ir dokumentavimas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas. Piniginių operacijų dokumentavimas. Piniginių operacijų dokumentavimas konkrečios įmonės pavyzdžiu. Įmonės aprašymas. UAB "X" kasos operacijų dokumentavimas. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomoji sąskaita ir jos dokumentavimas. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Skolų įmonei apskaita. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas Lietuvos respublikos (LR) akcinėse bendrovėseĮvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas Lietuvos Respublikos (LR) uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB)Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos registrai. Registrų vedimas ir reikšmėĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Buhalterinės apskaitos registrai. Apskaitos dokumentai. Bendrasis žurnalas. Privalomieji rekvizitai. Klaidų taisymas dokumentuose ir registruose. Apskaitos dokumentų saugojimas. Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo rodyklė. Piniginių lėšų apskaita verslo įmonėse. Piniginių lėšų apskaita biudžetinėse įstaigose. Išvados. Skaityti daugiau
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimasVandenų apsaugos kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Mechaninis nuotekų valymas. Biologinis nuotekų valymas. Antriniai nusodintuvas. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Išvados. Skaityti daugiau
BuldozerisĮvadas. Apdorojamo grunto fizikinės ir mechaninės savybės. Bendros žinios apie gruntus. Apdorojamo grunto fizikinės ir mechaninės savybės. Buldozerio paskirtis, klasifikavimas. Konstrukcinės schemos. Darbo procesas. Buldozerio paskirtis, klasifikavimas. Buldozerių konstrukcinės schemos. Buldozerio darbo procesas. Buldozerio darbo padargas (verstuvas). Verstuvo valdymo sistemos. Verstuvo sąveika su gruntu, veikiančių jėgų schema. Buldozerio traukos skaičiavimas. Darbinio ir transporterinio greičių parinkimas. Variklio galingumo nustatymas. Bazinės mašinos parinkimas. Traukos jėgos nustatymas. Traukos patikrinimas pagal sankibumą. Našumo skaičiavimas. Buldozerio masės centro radimas. Mašinos stovumo įvertinimas. Išilginis stovumas. Skersinis stovumas. Buldozerio skaičiuojamosios padėties parinkimas. Verstuvo darbinių apkrovų radimas. Verstuvo fiksuojamo piršto atsparuminiai skaičiavimai. Skaityti daugiau
......