Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Statybos organizavimas: 7 aukštų daugiabutis7 aukštų daugiabučio gyvenamojo namo Visorių gatvėje statybų organizacinė dalis. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir rangą. Laikinų buitinių patalpų skaičiavimas. Laikinųjų sandėliavimo aikštelių plotų skaičiavimas. Vandens poreikio statybinėje aikštelėje skaičiavimas. Gaisrinių priemonių išdėstymas. Statybvietės apšvietimas. Racionalios statybų technologijos parinkimas. Žemės darbų mašinų ir keltuvų tipai. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Skaityti daugiau
Statybos procesaiĮžanga. Pastato ir inžinerinių sistemų būklė. Pastato konstrukcijų aprašymas. Pamatai. 1 aukšto grindys. Sienos. Stogo konstrukcija ir danga. Angos atitvarose – langai. Angos atitvarose – durys. Vidaus pertvaros. Perdenginiai. Lubos. Mansarda. Sanitarinis mazgas. Esami techniniai pastato duomenys. Pastato būklės analizės išvados ir rekomendacijos jai pagerinti. Siūlomos priemonės. Langų keitimas ir stoglangių įrengimas. Šlaitinio stogo dangos keitimas ir pastogė. Išorinių laikančiųjų sienų rekonstrukcija. Šildomų grindų įrengimas. Drenažo įrengimas. Statinio dalių esminiai reikalavimai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Statybos procesai (2)Statybos procesų kursinis darbas. Įžanga. Bendri ir pagrindiniai pastato duomenys. Pastato architektūriniai funkciniai sprendiniai. Pastato ir inžinerinių sistemų būklė. Pagrindinių atitvarinių konstrukcijų aprašymas. Stogai. Lauko durys. Langai. Sienos ir cokolis. Šilumos nuostoliai. Pastato atitvarų būklės įvertinimo išvados. Inžinerinių sistemų aprašymas. Šildymo ir buitinio karšto vandens ruošimo sistemos. Vėdinimo sistemos. Oro kondicionavimo sistemos. Šilumos, vandens ir elektros energijos sąnaudos bei išlaidos. Atliekant energetinius skaičiavimus buvo naudotasi šia informacija. Faktinis energijos ir šalto vandens suvartojimas bei išlaidos. Šilumos suvartojimas norminiais metais. Šalto vandens suvartojimas. Elektros energijos suvartojimas. Bendras elektros energijos šilumos (n. M.) Ir šalto vandens suvartojimas. Elektros energijos, šilumos (n.m.) Ir šalto vandens išlaidos. Energijos ir šalto vandens vartojimo išvesties rodikliai. Siūlomos energijos taupymo priemonės. siūlomos energijos taupymo priemonės. Išvados ir apibendrinimas. Skaityti daugiau
Statybos proceso organizavimas: karkasinis logistikos centras KauneĮvadas. Trumpa statomo objekto charakteristika. Statybos sąlygos. Kalendorinis statybos planavimas. Kalendorinio grafiko sudarymo principai. Darbų apjungimas į ciklus ir jų sustambinimas. Paruošiamųjų darbų sudėtis. Darbų vykdymas pamainomis, stambiųjų mechanizmų panaudojimas. Darbininkų poreikio grafiko sudarymo principai. Sudaryto kalendorinio grafiko kokybės įvertinimas. Statybvietės plano sudarymas. Statybvietės plano sudarymo principai. Mašinų ir mechanizmų išdėstymas statybvietėje, pavojingų zonų skaičiavimas. Laikinų ir privažiavimo kelių projektavimas. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų skaičiavimas. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas ir plotų skaičiavimas. Laikino vandentiekio ir nuotekų projektavimas ir vandens poreikio skaičiavimas. Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio skaičiavimas. Darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai statybvietėje. Objekto statybos techniniai ekonominiai rodikliai. Darbo apibendrinimas ir išvados. Priedai (Darbo sąnaudų, mechanizmų darbo sąnaudų ir medžiagų poreikio skaičiavimo žiniaraščiai, Krano statybos montavimo darbams skaičiavimas ir parinkimas, Sklypo planas, pdf bylos: kalendorinis ir darbininkų poreikio grafikai, Statybvietės planas). Skaityti daugiau
Statybos procesų technologijaDarbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis. Statybinių mašinų ir mechanizmų parinkimas. Mašinų komplekso žemės darbams parinkimas. Montavimo priemonių parinkimas. Montavimo kranų parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Darbų sauga. Skaityti daugiau
Statybos projektų valdymasĮvadas. Projekto sąvokos apibrėžimas. Statybos projektas. Projektų gyvavimo ciklas. Projektų dalyviai. Laiko ir kiekio valdymas. Projektų valdymo samprata. Projekto valdymo turinys. Statybos projekto valdymas. Sutarčių sudarymas. Projektavimo darbų organizavimas statybose. Statinio projekto derinimas, ekspertizė ir tvirtinimas. Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, mašinomis, mechanizmais organizavimas. Statybos produkcijos kokybės valdymas. Kokybės valdymo samprata. Statybos produkcijos kokybės formavimas. Norminiai dokumentai. Statybos ir montavimo darbų bei statybos produkcijos kokybės kontrolės būdai, metodai ir sistemos. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti. Kaštų valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos projektų valdymas (2)Įvadas. Projekto sąvokos esmė. Projektų valdymo raida. Projektų savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų gyvavimo ciklas. Statybos projektų valdymo etapai. Projektinio valdymo samprata. Statybos projekto stadijos. Projektų valdymo procesų skirstymas į grupes. Statybos projektų valdymo turinys. Projekto turinio apibrėžimas ir įgyvendinimo planavimas. Projekto valdymo turinys. Projekto turinio detalizavimas. Projektų valdymo metodai. Projektų valdymo funkcijos. Projektų dalyviai. Skaityti daugiau
Statybos sąnaudų kainų indeksaiPratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Preliminari laiko eilutės analizė. Sezoninio lago įvertinimas. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Trendo modelio sudarymas. Modelio reikšmingumo įvertinimas. Laiko eilutės prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos sutarčių sudarymo principaiĮvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslas. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. UAB "Gensina" ir jos konkurentų produkcijos kainų analizė. Išvados. Naudota literatūra (19). Skaityti daugiau
Statybos technologijosNulinio ciklo darbai. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Buldozerių nukasamo grunto kiekis. Ekskavatoriumi nukasamo grunto kiekis. Rankiniu būdu iškasamo grunto kiekis. Išvežamo grunto kiekis. Atvežamo grunto kiekis. Mašinos, skirtos augaliniam sluoksniui nuimti parinkimas. Mašinų komplekto parinkimas pamatų duobėms kasti ir iškastam gruntui transportuoti iš statybinės aukštelės. Pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Stropų parinkimas. Krano parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimas. Materialinių išteklių pareikalavimo žiniaraštis. Statybinių medžiagų suvestinė. Kolonos. Tarpaukštinės perdangos ir denginio plokštės. Santvaros. Sieninės plokštės. Darbo apsauga. Darbų kokybė ir jos kontrolė. Skaityti daugiau
Statybos technologijos (3)Aiškinamasis raštas. Montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Nulinio ciklo darbai. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mašinos, skirtos augaliniam sluoksniui nuimti parinkimas. 1 variantas. 2 variantas. Mašinų komplekto parinkimas pamatų tranšėjoms ir duobėms kasti, ir iškastam gruntui transportuoti iš statybinės aikštelės. 1 variantas. 2 variantas. Pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Kėlimo mašinų ir įrangos parinkimas. Stropų parinkimas. Strėlinio krano parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimas. Materialinių išteklių pareikalavimo žiniaraštis. Statybinių medžiagų suvestinė. Karkaso montavimo technologinė kortelė. Bendros žinios. Karkaso įrengimas. Darbai iliustruoti lentelėmis. Skaityti daugiau
Statybos teisėStatybos teisės kursinis darbas. Pastato rekonstrukcija. Veiksmų aprašymas. Skaityti daugiau
Statybos teisė (2)1 dalis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Lietuvos vyriausybės nustatytos apsaugos zonos. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos. Suskystintų dujų įrenginių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Kurortų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zona. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Karstinis regionas. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona. Miško naudojimo apribojimas. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Akmenynai. Rekreacinės teritorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Kraštovaizdžio draustiniai. Geologiniai draustiniai. Geomorfologiniai draustiniai. Hidrografiniai draustiniai. Pedologiniai (dirvožemių) draustiniai. Botaniniai draustiniai. Zoologiniai (teriologiniai, herpetologiniai, entomologiniai) draustiniai. Ornitologiniai draustiniai. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos. Radiolokacinių stočių apsaugos ir krašto apsaugos objektų įtakos zonos. Darbo aprašymas. Planas Nr 1, 2 ir 3. Išvada. 2 dalis. Remdamasis "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu", aprašysiu miesto bendrajame plane numatytos gyvenamosios rekreacinės teritorijos su galimybe statyti smulkius verslo objektus gyvenvietei aptarnauti 1 ha sklypo paskirties keitimą. 3 dalis. Rangos sutartis. Statybos darbų rangos sutartis. Skaityti daugiau
Statybos verslo organizavimo formosĮvadas. Įmonių klasifikavimas. Individuali įmonė. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės likvidavimas. Privalumai ir trukumai steigiant individualią įmonę. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. AB ir UAB įstatai. Bendrovės steigimas. Bendrovės steigimas. Bendrovės valdymas. Bendrovės vadovas. Bendrovės nuosavas kapitalas. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos. TŪB ir KŪB steigimas. Tikrųjų narių ir komanditorių teisės ir pareigos. Bendrijos reorganizavimas ir pertvarkymas. Bendrijos likvidavimas. Kooperatinės bendrovės. Verslo pagal liudijimus organizavimas. Verslo pagal liudijimus organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybų rinkos Lietuvoje 1991-2002 metais trumpa raidos analizėĮvadas. I dalis. "Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės". Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų rinkai. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. II dalis "Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės". Statybų rinka 1998 – 1999 metais. Statybų rinka 2000 metais. Statybų rinka 2001 metais. Statybų rinka 2002 metais ir jos augimo prognozės 2003m. Išvados. Skaityti daugiau
Statistika (11)MS Excel byla. Namų ūkio dydis, įvertinti vieno namų ūkio nario išlaidų pasiskirstymą, ar skiriasi vieno namų ūkio nario išlaidos kaime ir mieste, kuri namų ūkio charakteristika geriausiai nusako šeimos pajamas, Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario, patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja, Džini koeficiento skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statistika: duomenų analizė, 6 uždaviniaiPirmos ir antros rūšies klaidų tyrimas (2-7.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Gynyba ir puolimas (2-15.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Kainų priklausomybė nuo mašinų darbo valandų (2-11.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Ryšio stiprumo įvertinimas tarp gyventojų (2-12.15). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Naudojimasis autobusu (1-23.1b). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados 37 Ryšio stiprumo įvertinimas tarp gyventojų apklausos rezultatų (JAV, 1991*). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Statistika: veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityjeĮvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas panaudojant trendo projekciją. Ekonominių ryšių veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrime ypatumai. Klaipėdoje veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinis tyrimas. Duomenų suvedimas į lenteles. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimo atvaizdavimas grafikuose. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Skaityti daugiau
Statistikos tyrimas: mažmeninė prekyba ir maitimo įstaigų apyvarta PanevėžyjeĮvadas. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įstaigų apyvartos statistinio tyrimo samprata. Statistinio tyrimo metodai ir tyrimo eksponavimas grafinėmis priemonėmis. Statistinio tyrimo eksponavimas grafinėmis priemonėmis. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įstaigų apyvartos statistinio tyrimo eiga ir instrumentarijus. Maitinimo įstaigų apyvartos statistinio tyrimo rezultatai. Regionų tarpusavio sąveikos analizė. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos skaičiaus prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinė analizė ir prognozavimas: rapsų auginimas Kauno apskrities ūkiuoseKauno apskrities visų ūkių rapsų auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas. Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, išanalizuoti Kauno apskrities visų ūkių rapsų plotus, derlių ir derlingumą, įtvirtinti statistikos teorijos, prognozavimo pagrindų ir žemės ūkio statistikos teorines žinias ir taikyti jas nagrinėjant praktinius klausimus. Statistiniai duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai bei būdai. Rapsų auginimo rezultatų statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Rapsų derliaus statistinė analizė. Rapsų derlingumo statistinė analizė. Rapsų auginimo rezultatų prognozavimas. Rapsų ploto prognozavimas. Rapsų derlingumo prognozavimas. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
......