Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Socialinės paramos (pašalpų ir paslaugų) gavėjai: faktinė padėtis ir raidos tendencijosĮvadas. Socialinės paramos sistema Lietuvoje. Piniginė parama. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialios socialinės paslaugos. Pagrindiniai Lietuvos respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą. Socialinės paslaugos teikiamos Biržų rajono Socialinės paramos skyriuje. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Piniginė parama. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės paramos sistema LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas - apibūdinti socialinės paramos sistemą Lietuvoje. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Socialinės paramos vystymosi raida ir samprata. Socialinės paramos samprata. Socialinės paramos sistemos rūšys Lietuvoje. Piniginė socialinė parama (socialinės išmokos) Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginančioms šeimoms. Tėvų globos netekusiems vaikams. Socialinė parama mokiniams. Parama mirties atveju. Nepiniginė socialinė parama (socialinės paslaugos). Socialinių paslaugų sąvoka bei jų klasifikavimas. Socialinių paslaugų teikimo principai. Vokietijos socialinė paramos sistema. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Socialinės paslaugos — socialinės paramos dalisĮvadas. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Stacionarios socialinės paslaugos. Nestacionarios socialinės paslaugos. Poreikio paslaugoms nustatymas. Išvados ir apibendrinimai. Skaityti daugiau
Socialinės paslaugos ir socialinės rizikosĮvadas. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų reikšmė ir vertinimas. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinės rizikos. Socialinė atskirtis. Rizikos grupė – asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų. Pataisos inspekcijų svarba teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Savivaldybių vaidmuo teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Darbo birža ir jos vaidmuo teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Rizikos grupė - benamiai. Benamystės samprata ir formos. Benamystės priežastys. Pagalba benamiams. Išvados. Summary. Priedai (3). Skaityti daugiau
Socialinės pašalposĮvada. Pašalpų apžvalga, kurios mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo lėšų. Statistiniai duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės problemos ir jų sprendimo būdai LietuvojeĮvadas. Socialinių problemų įtaka bendram vidaus produktui. Gyventojų senėjimas. Gimstamumas. Bedarbiai – atskira socialinė grupė. Bedarbystės lygis. Moterų nedarbas. Skurdo ir užimtumo problemos. Narkomanija. Narkomanijos statistika. Narkomanijos prevencija. Socialinė politika Lietuvoje. Išvados. Priedai (7). Skaityti daugiau
Socialinės programos analizė: "Prevencinių mechanizmų, mažinančių moksleivių "iškritimą" iš bendrojo lavinimo švietimo sistemos, kūrimas ir testavimas"Socialinio marketingo kursinis darbas. Situacijos analizė (1 užduotis). Tikslinės auditorijos analizė (2 užduotis). Pagrindinė programos žinutė (3 užduotis). Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Socialinės reklamos ypatumai ir naudojimas LietuvojeReklamos agentūros motyvacinės sistemos tobulinimas. Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos agentūros. Įmonės charakteristika bei trumpas pristatymas. Motyvavimas. Tyrimo metodas. Tyrimo duomenų įvertinimas ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Socialinės reklamos veiklos ypatumai LietuvojeĮvadas. Socialinės reklamos specifiškumas. Socialinės reklamos sampratos analizė. Socialinės reklamos funkcijos. Socialinės reklamos metodai ir jų poveikis vartotojui. Socialinės reklamos metodai ir jų poveikis vartotojui. Socialinės reklamos panaudojimo sritys. Sveikatos apsauga. Aplinkos apsauga. Socialinė reklama socialinių problemų apsuptyje. Socialinė reklama už saugų eismą keliuose. Išvados. Priedai (10). Skaityti daugiau
Socialinės rizikos samprata ir jos šaltiniaiSocialinės rizikos samprata ir jos šaltiniai. Socialinės rizikos esmė. Socialinės rizikos šaltiniai. Socialinės apsaugos paskirtis socialinei rizikai mažint. Nedarbo lygis Lietuvoje ir jo socialinės bei ekonominės pasekmės. Nedarbo lygis ir jo veiksniai. Socialinės ekonominės pasekmės. Socialinės apsaugos politikos priemonių rezultatyvumas. Nedarbo ekonominės pasekmės. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Socialinės rizikos šeimos (2)Įvadas. Socialinės rizikos šeimos samprata. Šeimos teisės samprata ir principai. Socialinės rizikos šeimos veiksniai. Socialinės rizikos šeimoms pagalbos sistema. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Socialinės rizikos šeimos duomenų analizė. Apklausos duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Socialiniai ir teisiniai aspektai Lietuvos paprotinėje teisėjeĮvadas. Darbe apžvelgiama papročio svarba visuomenėje, kuri buvo perduodama iš kartos į kartą. Teisinis paprotys. Teisės teorija. Teisės samprata. Papročiai ir tradicijos. Lietuvių šeimos papročiai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Socialiniai tinklai interneteĮvadas. Socialiniai tinklai. Tinklaveikos visuomenė. Interneto tinklas. Virtualios bendruomenės. Virtualaus bendravimo aspektai ir virtualios asmenybės. Socialiniai tinklai internete. Socialinių tinklų tinklalapių apibrėžimas. Socialinių tinklų tinklalapių atsiradimas ir raida. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Socialinio darbo ypatumai su sutrikusio intelekto vaikais ir jaunuoliaisĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodai. Naudojami terminai. Pagrindinės psichinių negalių rūšys bei jų charakteristikos. Skirtingų lygių intelekto sutrikimai. Neįgalaus vaiko ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų veiksmų ir elgesio korekcijos ypatumai. Socialinio darbo svarba su specialiųjų poreikių vaikais ir jaunuoliais. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijojeĮvadas. Vaikų agresyvus elgesys. Agresyvumas ir jį aiškinančios teorijos. Agresijos formos. Agresyvaus vaiko bruožai. Vaikų agresyvų elgesį skatinantys veiksniai. Individualūs ir šeimos veiksniai. Ugdymo institucijos veiksniai. Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje. Ugdymo institucijos veiklos principai. Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje. Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje. Socialinio darbuotojo veiklos su agresyvaus elgesio vaikais tyrimas. Tyrimo pristatymas. Anketos pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio draudimo įmokosĮvadas. Gyventojų mokami mokesčiai. Valstybinis socialinio draudimo įmokos. Valstybinis socialinio draudimo įmokų mokėtojai (draudėjai). Draudėjų registravimas. Draudėjų pareigos. Valstybinis socialinio draudimo įmokų dydžiai. Valstybinis socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo būdai. Atsakomybė už fondui padarytą žalą. Valstybinio socialinio draudimo įmokų analizė pagal loginę mokesčio sistemos schemą. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo ypatumai. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Socialinio draudimo įmokų deklaravimas. Socialinio draudimo įmokų mokėjimai. Išvados. Lentelės. Skaityti daugiau
Socialinio draudimo įmonių tarpusavio santykiaiĮvadas. Socialinio draudimo esmė ir tikslai. Privalomas draudimas. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Draudėjų registravimo tvarka. Apdraustųjų įskaita. Socialinio draudimo mokesčio subjektas ir objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų objektas. Socialinio draudimo įmokos. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio tarifai. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Įmokų įsiskolinimų sumokėjimas. Papildomas sveikatos draudimas. Įmokos į Garantinį fondą. "Sodros" vaidmuo. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Socialinio kapitalo trūkumas pokomunistinėse valstybėseĮžanga. Teorinė dalis. Socialinio kapitalo samprata. Pokomunistinių visuomenių apibūdinimas. Praktinė dalis. Socialinio kapitalo trūkumo pokomunistinėje visuomenėje prielaidų analizė. Prognozuojamos socialinio kapitalo trūkumo pokomunistinėje visuomenėje pasekmės ir socialinio kapitalo reikšmė. Galimi socialinio kapitalo problemos pokomunistinėje visuomenėje sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio marketingo ypatumai įvairiuose verslo sektoriuoseĮvadas. Darbo tikslas: Ištirti komercinių įmonių vykdomas socialines kampanijas. Socialinis marketingas ir socialiai atsakingas verslas. Įmonių socialinė atsakomybė. Socialinės iniciatyvos užsienio šalyse. Jungtinių tautų Pasaulinis susitarimas. ISA praktika Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Praktika Latvijoje. Praktika Graikijoje. Praktika Jungtinėje Karalystėje. Socialiai atsakingos įmonės Lietuvoje. Baltijos šalių Socialinė atsakomybė ir verslo etika. Kokia ji Lietuvoje? Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) palyginimas. Socialinis marketingas kai kuriose verslo sektoriuose. Telekomunikacijų sektorius. Socialinis marketingas pramonės sektoriuje. Komercinės televizijos. Informacinė kampanija: "Laikas padėti kitiems". Mūsų atlikta apklausa. Išvados. Šaltiniai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Socialinio marketingo sprendimai mažinant mobiliųjų telefonų poveikį sveikataiĮvadas. Darbo tikslas – socialinio marketingo praktinio taikymo planą, aktualiai socialinei marketingo problemai išspręsti. Socialinio marketingo problematika bei metodologijos analizė. Socialinio marketingo problemos aktualumas. Elgsenos keitimo teorijų analizė. Socialinio marketingo empiriniai tyrimai. Socialinio marketingo tyrimai tarptautiniu mastu. Socialinio marketingo eksperimentų rezultatai. Socialinio marketingo tyrimai Lietuvoje. Socialinio marketingo sprendimų tikslinė auditorija. Socialinio marketingo koncepcijos projektas. Socialinio marketingo tikslai. Socialinio marketingo planas. Socialinio marketingo plano įgyvendinimo etapai. Socialinio marketingo kompanijos vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......