Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Programų sistemų apsaugos nuo nesankcionuoto naudojimo metodaiĮvadas. Temos analizė. Programų pažeidžiamumas. Bendrieji pažeidžiamumo metodai. Buferio perpildymas. Formato specifikacija. Vienkartiniai užpildai. Darbo srities analizė. Programų apsaugos būdai. Programų apsauga naudojant išorinius raktus. Programų apsauga jas suspaudžiant. Programų apsauga naudojant apsaugos kodus. Programų apsauga "pririšant" jas prie kompiuterio įrenginių. Kitos komercinės apsaugos programos. Programos apsaugos pavyzdys. Darbinės srities modelis. Įrankių ir priemonių pasirinkimo analizė. Pradinis projekto aprašymas. Darbo eigos grafikas. Iškilusios problemos. Darbo stovio aprašymas. Patarimai kaip pagerinti programos apsaugą. Išvados. Darbo anotacija. Priedai (6). Skaityti daugiau
Project of professional communicationSummary. Introduction. Organize the Report for Fast Writing, Easy Reading. Where Reports Go Wrong. The Inverted Pyramid. Specific Proposal and Its Benefits. Effective Report Writing. Six guidelines for fast and functional writing. Understand the needs of audience. What our audience expects. Collect and organize your information. Mobilize our subconscious. Build up and exploit our momentum. Watch out for time-wasting verbosity. How to keep laboratory note books. Industrial laboratory reports. Academic laboratory reports. Conclusions. Skaityti daugiau
Projekcinės tekstūros Direct3DGrafikos programavimo technologijų kursinis darbas. Įvadas. Trumpai apie 3D vaizdus. Projekcinis šešėliavimas. Projekciniai šešėliai ir šviesa. Projekcinių tekstūrų koordinačių generavimas. Projektavimas už [0,1] ribų. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Projektai ir jų valdymasĮvadas. Projekto sąvoka. Projektų klasifikacija. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto dalyviai. Projektų valdymas. Projektų valdymo raida. 2 Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo būtinumas. Projektų valdymo aktualumas. Projekto valdymo turinys. Projektų valdymo procesai. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė. Projekto pabaiga. Projekto sėkmės kriterijai. Projektų rizikos valdymas. Rizikos klasifikavimas. Rizikos veiksnių analizė. Rizikos valdymo procesas. Projektų valdymas šiuolaikiniame kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Projektas: "Būkime kartu"Projekto pavadinimas. Trumpa projekto santrauka. Projekto tikslinė grupė. Projekto įgyvendinimo vieta ir laikas. Projekto vykdytojas ir partneriai. Vizija. Misija. Strateginės veiklos kryptys. Projekto aprašymas. Situacijos atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos grupės vaikai. Jauno žmogaus socializacija. Šeima. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Problema. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos. Tikslas. Uždaviniai Veiklos. Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo keliai, būdai, metodikos, kitos projekte dalyvaujančios organizacijos. Veiklos planas. Projekte naudojami veiklos metodai. Projekto įgyvendinimo etapai ir terminai. Projekto terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų įvertinimo būdai ir kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Projekto išlaidų sąmata. Informacija apie kitus rėmėjus ir jų paramą projekto įgyvendinimui. Skaityti daugiau
Projektas: diamonio fosfato gamybaInžinerijos ekonomika. Inovacijos charakteristika. Inovacijos projektavimo ir diegimo aplinkos analizė; problemų įvardijimas. Aplinkos analizė – makro aplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. Įmonės vidinės būklės įvertinimas PTGG (SWOT) analizės metodu. Išskirtinė kompetencija, konkurenciniai trūkumai ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės raidos tikslinės orientacijos parinkimas: filosofijos, vizijos, misijos, strateginio ir finansinio tikslų; įmonės generalinės strategijos nustatymas. Produkto pateikimo vartotojui sprendimai. Rinkos segmentavimas, produktų kainos ir pardavimų masto numatymas. Produkto rėmimo sprendimai. Technologinės aplinkos įvertinimas ir technologinio proceso aprašymas. Technologinio proceso aprašymas. Technologinės schemos sudarymas. Technologinių įrengimų parinkimas. Resursų ir investicijų poreikio skaičiavimas. Gamybos ir pardavimų apimties skaičiavimas. Statybos vertės apskaičiavimas. Projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Pagrindinių priemonių vertės apskaičiavimas. Apyvartinio kapitalo poreikio nustatymas. Parduodamos produkcijos savikainos skaičiavimas. Veiklos sąnaudų skaičiavimas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų skaičiavimas. Gaminio rentabilumo skaičiavimas. Prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos rengimas. Prognozuojamos pelno (nuostolio) pasiskirstymo ataskaitos rengimas. Inovacijos ekonominio naudingumo nustatymas. Nauda, kuria gauna inovacijos kūrėjas, ją parduodamas. Nauda, kurią gauna inovacijos vartotojas, jos pirkėjas. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaitos rengimas. Investicijų inovacijos diegimui efektyvumo skaičiavimas. Kapitalo kainos nustatymas. Investicijos diegimo apsimokėjimo laiko skaičiavimas (grynos ir esamosios vertės, pelningumo indekso skaičiavimas). Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimas (būsimųjų pinigų srautų balanso diagrama). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Projektas: leidinio kūrimas arbatos distributoriams UAB "Presto prekyba"Įvadas. Projekto tikslas. Išleisti leidinį apie UAB "Presto prekyba". Projekto apibūdinimas. Projekto planas. Darbai, darbų tarpusavio priklausomybė. Darbų trukmė. Ištekliai. Žmonės. Įrenginiai. Medžiagos ir paslaugos. Išteklių įkainiai, kainos. Išteklių priskyrimai užduotims. Biudžetas. Numatomi finansavimo šaltiniai. Projekto rizikos valdymas. Projekto kokybės valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Projektinė paraiška: Laisvalaikio užimtumo projektasPagrindinė informacija. Projekto santrauka. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto veiklos. Projekto rezultatų rodikliai. Projekto atitikimas Europos sąjungos horizontaliosioms sritims. Paramos viešumo priemonės. Projekto finansavimo šaltiniai. Projekto įgyvendinimo planas. Projektui reikalingų prekių ar paslaugų pirkimas. Tikslinės grupės. Išsamus tikslinių grupių aprašymas. Tikslinės grupės pasirinkimo priežastys. Tikslinių grupių problemos, tikslinių grupių poreikiai, susiję su projektu. Problemos sprendimo būdas. Numatomas rezultatas. Projekto rezultatų poreikio ir naudos pagrindimas. Projekto administravimo personalas. Projekto administravimo funkcijų paskirstymo grafinė schema. Skaityti daugiau
Projektinio mokymo metodo taikymo galimybes biologijos mokyme vidurinėje mokyklojeĮvadas. Literatūros apžvalga. Metodologiniai projektinio metodo taikymo mokymo(si) procese pagrindai. Projektinio mokymo metodo tikslai. Pagrindiniai projektinio darbo ypatumai. Problemos iškėlimas. Skirtingų mokymo dalykų integravimas problemos sprendimui. Projektų tipai. Pagrindiniai projektinio vykdymo etapai. Besimokančiųjų ir mokytojo vaidmuo projekte. Projekto įvertinimas. Projektinio metodo privalumai ir trūkumai. Projektinio metodo privalumai. Projektinio darbo trūkumai. Galimos projektų temos ir pavyzdys. Įdomios temos projektams. Vykdyto projekto pavyzdys. Alkoholis mūsų gyvenime. Moksleivių apklausa ir jos rezultatai. Anketa. Moksleivių anketos apklausos rezultatai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Projekto aiškinamasis raštas: 3-4 asmenų šeimos gyvenamasis namasĮvadas. Tikslas – suprojektuoti gyvenamą namą 3-4 asmenų šeimai, turinčiai vidutines pajamas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai. Sienos. Perdanga. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Vidaus ir išorės apdaila. Pastato inžinerinė įranga. Techniniai ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Projekto komandos formavimasĮvadas. Projektai ir jų aktualumas. Kas yra projektas? Žmogiškasis projektų valdymo aspektas. Projektų darbo ištekliai. Žmogiškųjų išteklių kategorijos ir funkcijos. Projekto komandos formavimas. Komandos formavimo variantai. Komandos formavimosi etapai. Funkcinių grupių darbas projekte. Pirminė projekto komanda. Praktinės patirties nuostatos formuojant komandą. Komandinio darbo organizavimas. Projektų vadovas ir jo įgaliojimai. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto vadovo derybiniai įgūdžiai. Darbuotojų parinkimas į projekto komandą. Komandos mokymo planas ir problemos. Projekto komandos narių vaidmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Projekto komandos formavimas ir dinamikaĮvadas. Dėstymas. Projekto samprata. Projektų klasifikavimas. Projekto dalyviai. Projekto komandos svarba. Projektinės grupės sudarymas. Komandos vystymasis. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Komandos vaidmenys. Vadovavimas komandai. Projektų vadovui keliami reikalavimai. Konfliktai. Konflikto procesas. Konflikto sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Projekto valdymo procesų sistemos analizėĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti projekto valdymo procesų sistemą. Informacijos šaltinių apžvalga. Projekto valdymo procesų sistemos analizė. Projekto inicijavimas. Projekto idėjos pagrindimas. Projekto idėjos analizė. Projekto planavimas. Bendrieji projekto planavimo principai. Projekto turinio planavimas. Kalendorinis planavimas. Projekto reguliavimas ir kontrolė. Bendroji pakeitimų kontrolė. Veiksmų plano (veiklos įgyvendinimo) kontrolė. Projekto kaštų kontrolė. Projekto pabaiga ir uždarymas. Projekto užbaigimas ir įvertinimas. Projekto ataskaita. Pareiginiai nuostatai. Projekto vadovo pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Projekto administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Projekto finansininko pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Projektų klasifikavimasĮvadas. Projekto samprata. Projektų klasifikavimas. Bendra klasifikacija. Vidiniai ir išoriniai projektai. Techniniai (inžineriniai) ir netechniniai projektai. Tradiciniai ir netradiciniai projektai. Dideli ir maži projektai. Produkto kūrimo projektai. Pokyčių valdymo projektai. Sistemų kūrimo projektai. Viešojo sektoriaus projektai. Išvados. Skaityti daugiau
Projektų rengimas mokesčių inspekcijai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)Valstybinė mokesčių inspekcija – mokesčių administratorius. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) administruojami mokesčiai. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) prie finansų ministerijos. Apskričių VMI. Misija ir strateginiai planai. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Valstybinės mokesčių inspekcijos SWOT analizė. Projektai rengiami mokesčių inspekcijoje Lietuvai stojant į Europos sąjungą. Projektams įgyvendinti keliami uždaviniai. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas. Projektas: "Dalyvauti Europos Bendrijos programoje FISCALIS". Projektas: "Dalyvauti IOTA veiklos programoje". Projektas: "Finansuoti VMI prie FM akcizo įstatymo vykdymą". Projektas: "Finansuoti VMI prie FM pasiruošimą informaciniams mainams tarp ES - CLO įsteigimą" ir "Finansuoti AVMI pasiruošimą informaciniams mainams tarp ES - CLO įsteigimą". Planuojamos artimiausio laikotarpio prioritetinės kryptys. Projektų įgyvendinimo rizikos veiksniai. Skaityti daugiau
Projektų vadyba (2)Įvadas. Teorinė dalis. Projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas ir stadijos. Projekto struktūra. Projekto vadybos samprata. Sisteminis projekto valdymas. Tinklinio grafiko sudaryma. Projekto rizika. Praktinė dalis. Projektas skirtas Renault mašinos laidų rinkinių pakeitimų įdiegimas į gamybą. Projekto tikslas ir apribojimas. Projektų struktūra. Projekto vadovas. Tinklinio grafiko sudarymas. Tinklinio grafiko analizė. Optimizavimo dalis. Kalendorinis grafikas ir finansavimo grafikas. Operatyvus projekto valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Projektų vadyba viešajame sektoriuje. Žaliakalnio projektinė veiklaĮvadas. Projektų vadyba viešajame sektoriuje. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto vykdymas. Projekto stebėjimas ir kontrolė. Projekto užbaigimas. Žaliakalnio seniūnijos projektinė veikla. Žaliakalnio seniūnija. Projektai su Kauno ir Žaliakalnio policijos nuovadomis. Projektai su Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija. Projektai su Kauno Visuomenės Sveikatos Centru. Projektai su Kauno miesto socialinių paslaugų centru. Projektai Aplinkos ministerija ir viešąja įstaiga "Būsto agentūra". Projektas su Socialinės ekonomikos institutu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Projektų valdymas: baldų gamybos įmonėProjekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Pareiškėjo pavadinimas. Tikslinis regionas ir programa. Duomenys apie pareiškėją. Pagrindinė informacija. Pareiškėjo identitetas. Buveinės adresas. Pareiškėjo įmonės vadovas. Pareiškėjo teisinis statusas ir savininkai. Teisinis statusas. Savininkai. Veiklos aprašymas. Dabartinė situacija. Ankstesnė pareiškėjo veikla. Strategija ir plėtros tikslai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Detalus projekto veiklų, dalyvių atsakomybės ir projekto valdymo aprašymas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto rezultatai, poveikis ir tęstinumas. Projekto rezultatai. Projekto poveikis. Pareiškėjo ir projekto partnerių gebėjimai ir žinios. Pareiškėjo ir projekto partnerių profesinė kompetencija ir patirtis. Projektų valdymo patirtis. Techninė bazė, kuria galės naudotis projekto darbuotojai. Projekto darbuotojų patirtis kompetencija. Projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai. Skaityti daugiau
Protekcionizmo metodai tarptautinėje prekybojeĮvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Pasaulinė rinka. Protekcionizmo sąvoka. Ekonominių teorijų santykis su protekcionizmu. Protekcionizmo raida. Atskirų protekcionizmo šakų dotacijų skaičiaus išaugimas. Dvišalių prekybinių santykių sustiprėjimas. Neoprotekcionizmo ištakos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Muitai. Ekonominis muitų vaidmuo. Kvotos. Eksporto muitas. Muitai paslaugų sektoriuje. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Kiekybiniai apribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Neekonominiai reguliavimo metodai. Muitai Lietuvoje. Lietuvos respublikos muitinės tarnyba ir jos funkcijos. Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymas. Muitų politika. Išvados. Skaityti daugiau
Protų nutekėjimo problema Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Pagrindinės koncepcijos: Kas yra "protų nutekėjimas"? "Protų apsikeitimas"; "Protų žalojimas"; "Protų cirkuliavimas"; Žmogiškasis kapitalas. Protų nutekėjimas: praeitis, dabartis, ateitis. Protų nutekėjimo žala Europos Sąjungai (ES). Protų nutekėjimo išplitimo priežastys. Mokslininkų sugrąžinimas. Europiečių migravimas: Migravimas ir Europa (ES-15); Migravimas ir Centrinė – Rytų Europa (CEEC); Europos Sąjungos ES-15 keliami reikalavimai naujoms narėms. Europiečių migravimas už Atlanto: Europiečių srautai į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV); Europiečių srautai į Kanadą; Europiečių srautai į Australiją; Europiečių srautai į Naująją Zelandiją. "Protų nutekėjimas" Lietuvoje. Priemonės "protų nutekėjimui" sustabdyti. Išvados. Skaityti daugiau
......