Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Plėtra tarptautinėse rinkose: šaldytuvų gamyba AB "Snaigė"Lietuvos įmonių plėtra tarptautinėse rinkose. Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos eksporto apimtis ir AB "Snaigė" šaldytuvų pardavimo perspektyvas užsienio rinkose. Tarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ribojimo būdai (priemonės). Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Prognozuojamos pardavimo užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Bendros veikos sutartis. Lietuvos vieta Europos Sąjungoje (ES). Lietuvos konkurencingumo galimybės. Lietuvos eksporto kiekio analizė. Lietuvos eksporto ir importo santykis 2008 metais. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai (2003 – 2008 m.). AB "Snaigė" investicijos užsienio rinkose. AB "Snaigė" charakteristika. AB "Snaigė" prekyba įvairiose šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Plėtros galimybių studija įmonėjePlėtros galimybės. Santrauka. Summary. Įvadas. Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Įmonės plėtros samprata ir reikšmė. UAB "X" tikslai ir uždaviniai. Įmonės kūrimo idėja. Investicijų ekonominis efektyvumas. Dokumentų rengimas. Verslo planas. Įmonės veiklos plėtojimo sąlygos. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės aplinkų analizė. Įmonės išoriniai veiksniai. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencijos aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės vidiniai veiksniai. Tiekėjai. Vartotojai. Personalas. PTGG (SWOT) analizė. UAB "X" PTGG (SWOT) analizė. Įmonės plėtros galimybių analizė. Plėtros kompleksas. Produkto analizė. Kainos ir produkto santykis. Vietos analizė. Prekės ar paslaugos pristatymo, pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įmonės įvaizdžio formavimas. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio rinkos tyrimas. Esminiai tyrimo faktai. Tyrimo ataskaita. Išvados. Pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Plonasluoksnės hibridinės mikroschemos projektavimasVariantas Nr. 41. Įvadas. Darbo užduotis. Plonasluoksnių rezistorių skaičiavimas. Padidinto tikslumo rezistorių skaičiavimas. Plonasluoksnių kondensatorių skaičiavimas. Mikroschemoje panaudotų diodų eskizas. Mikroschemoje panaudoto integrinio tranzistoriaus eskizas. Suprojektuotos plonasluoksnės hibridinės mikroschemos eskizas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10). Skaityti daugiau
Ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Ploto niveliavimo žurnalo skaičiavimas. Projektuojamos aikštelės darbo aukščių skaičiavimas. Nulinių žemės darbų taškų atstumų skaičiavimas. Žemės darbų tūrio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Plungės miesto gyventojų požiūris į organų donorystęĮvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti visuomenės požiūrį į organų donorystę. Informacinių šaltinių apžvalga. Pagrindinės sąvokos. Transplantacijos istorija. Širdies transplantacija. Kepenų transplantacija. Inkstų donorystė. Organų donorystės juodoji rinka. Donoro kortelė. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Plungės rajono gyvenamosios aplinkos įvertinimasAnotacija. Anotacija. Įvadas. Sąvokos. Bendra Plungės rajono gyvenamosios aplinkos esamos situacijos apžvalga. Geografinė padėtis. Gyventojų skaičius ir tankumas Plungės rajone. Migracija. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos. Miškai. Vandens telkiniai. Kultūriniai ištekliai. Urbanistinės vertybės. Architektūros paminklai. Istoriniai paminklai. Dailės paminklai. Archeologijos paminklai. Turizmo centrai. Sociodemografiniai Plungės rajono duomenys. Pramonė. SWOT analizė. Skaityti daugiau
Pobūvis-furšetas. Banko 5 metų darbo jubiliejusĮvadas. Užsakymo priėmimas. Paruošiamieji darbai pobūviui aptarnauti už restorano ribų. Gėlės. Staltiesės, sijonai, indai, įrankiai. Stalų serviravimas. Pobūvio aptarnavimas. Pobūvio meniu. Mokamo baro meniu. Pastato planas. Išvada. Priedai (meniu). Skaityti daugiau
Pobūvių ir renginių organizavimasUžsakymo priėmimas. Salės planas. Stalų ilgis, sustatymo forma. Svečių susodinimo prie stalo schema. Pobūvio aptarnavimui reikalingi indai, įrankiai, stalo aptiesalai. Gėlės ir dekoratyviniai elementai. Pobūvio serviruotės fragmentas vienai vietai. Padavėjai pobūvio aptarnavimui ir jų pareigos. Pobūvio meniu. Pobūvio aptarnavimas. Pobūvio pagrindinis akcentas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Pokalbio ypatumai socialiniame darbeĮvadas. Socialinio darbo samprata. Socialinis darbas – kaip profesinė veikla. Socialinio darbo tikslai, funkcijos, sritys. Klientas – kaip esminis socialinio darbo pagalbos veiklos objektas. Pokalbis socialiniame darbe. Pokalbio sąlygos. Pokalbio kompetencijos. Klausymas. Klausinėjimas. Stebėjimas. Pokalbio etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Pokyčiai Europos Sąjungos (ES) darbo rinkoje 2000-2004 metaisEuropos Sąjungos darbo išteklių rinka. Europos Sąjungos darbo jėgos rinkos struktūra. Europos Sąjungos užimtumo strategija. Nedarbo problema Europos Sąjungoje. Užimtumo lygio analizė Europos Sąjungos (ES) šalyse 2000 – 2004 metais. Nedarbo lygio analizė Europos Sąjungos (ES) šalyse 2000-2004 metais. Vyrų ir moterų užimtumas ir nedarbas Europos Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Pokyčių valdymas organizacijojePokyčių vadyba. Pokyčių procesas. Pokyčių proceso modelis. Organizaciniai pokyčiai. Kodėl reikalingas planuotas pokytis. Planuoto pokyčio tipai. Organizacinis vystymas. Organizacinio vystymo aspektai. Organizacinio vystymo tipai. Požiūrių į organizacijos vystymą apžvalga. Pokyčių valdymo bendrosios metodologijos pagrindai. Pokyčių realizavimo kliūtys ir jų priežastys. Kovos su pasipriešinimu pokyčiams strategijos. Organizacijos veiklos pokyčių valdymo pavyzdžiai. Palyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Pokomunistinė transformacija Lietuvoje: dvinarės vykdomosios valdžios susiformavimasĮvadas. Vykdomoji valdžia demokratijoje. Vykdomosios valdžios esmė ir funkcijos. Vykdomosios valdžios modeliai. Dvinarės vykdomosios valdžios susiformavimas Lietuvoje. Dvinarės vykdomosios valdžios susiformavimas. Vyriausybės vaidmuo. Valstybės prezidento įgaliojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) funkcijos ir uždaviniaiĮvadas. Policija kaip teisėsaugos institucija. Policijos departamento sistema, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai policijos departamento uždaviniai. Policijos departamento darbo organizavimas. Policijos funkcijos užtikrinant eismo saugumą. Saugaus eismo teisinis reglamentavimas ir policijos veikla. PD viešosios tvarkos priežiūros funkcija. Policijos pareigūnų teisės užtikrinant saugu eismą. Autoįvykių priežastys ir profilaktika. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos pajėgų ir priemonių panaudojimo taktika malšinant masines riaušesĮvadas. Masinių riaušių samprata, bendrieji požymiai. Policijos veiksmai užkardant masinius neramumus. Teisiniai ir etiniai prievartos priemonių panaudojimo aspektai. Jėgos panaudojimo lygmenys. Tarptautiniuose policijos pareigūnų etikos kodeksuose numatytos jėgos panaudojimo taisyklės. Policijos specialiųjų priemonių naudojamų masiniams neramumams malšinti aprašymas, panaudojimo galimybės. Skydai. Specialūs drabužiai. Šalmai. Puolamosios specialiosios priemonės. Dujos. Guminės lazdos. Taranuojančio poveikio užtaisai. Antrankiai ir surišimo priemones. Specialusis transportas. Policijos specialiųjų priemonių naudojamų malšinant masinius neramumus panaudojimo technika ir taktika. "Autotransporto kolonos sudarymo variantai". Pareigūnų išsidėstymas autotransporte. Pareigūnų išlaipinimas ir išsidėstymas atvykus į įvykio vietą. Komandos "Užkarda" atlikimas. Rikiuotės būdo "Pleištas" atlikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos pareigūnų etikaĮvadas. Pareigūnų profesinė etika – bendrosios etikos dalis. Etikos teorijos. Etika ― praktinė filosofija. Profesinė etika. Policijos pareigūno profesinės etikos ypatumai. Policijos pareigūno elgesys tarnybos metu. Policijos pareigūnų tarpusavio santykiai. Policijos pareigūno elgesys ne tarnybos metu. Policijos etika Europoje. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos prevencinė veikla kovojant su narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba ir realizavimuĮžanga. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Narkotikų rūšys. Statistiniai duomenys Lietuvoje. Lietuvos respublikos teisės aktai, susiję su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei jų pirmtakais. Policijos prevencinė veikla kovojant su narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba, realizavimu bei vartojimu. Prevencinių programų, priemonių kūrimas. Prevencijos programų efektyvumas. Detoksikacija. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Policijos sistema, uždaviniai ir funkcijosĮvadas. Policijos raidos istorija. Policijos sistema. Policijos departamentas. Teritorinės policijos įstaigos. Policijos profesinio ugdymo įstaigos. Specializuotos policijos įstaigos. Policijos uždaviniai. Bendrieji policijos uždaviniai. Respublikinė policija ir jos uždaviniai. Savivaldybių policija ir jos uždaviniai. Policijos funkcijos. Policijos pareigūnas ir jo teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos sistema. Policijos sistemos sudėtinių dalių darbo organizavimasPolicijos sistema, jos sudėtinių dalių darbo organizavimas. Įvadas. Policijos sistema iki policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo pradžios. Policijos sistemos optimizavimas kaip viena iš esminių policijos sistemos organizavimo prielaidų. Policijos sistemos optimizavimo programos bendrosios nuostatos. Policijos sistemos optimizavimo programos tikslai. Programos uždaviniai ir jų įgyvendinimas. Policijos departamento ir Tardymo departamento reorganizavimas - vienas iš policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo etapų. Darbo organizavimo policijos sistemoje bendrieji ypatumai. Policijos departamentas kaip pagrindinė policijos sistemos dalis. Teritorinės policijos įstaigos – policijos komisariatai. Policijos profesinio ugdymo įstaigos ir jų vykdoma veikla rengiant policijos pareigūnus. Išvados. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
Policijos veiklaĮvadas. Lietuvos policijos istorinė raida. Lietuvos policijos susikūrimas. Lietuvos policija 1940 - 1945 ir pokario metais. Lietuvos policijos atkūrimas 1990 - 1991 metais. Policijos sistema, uždaviniai. Jos funkcijos. Lietuvos policijos sistema. Lietuvos policijos funkcijos ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos veiklos ypatumai kovojant su prostitucija, sąvadavimu bei prekyba žmonėmisĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Tarptautinių teisės aktų, skirtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis, nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuva kovos su prekyba žmonėmis srityje. Situacijos analizė. Visuomenės nuomonė. Prekybos žmonėmis uždraudimas ir baudžiamosios atsakomybės už prekybą žmonėmis taikymas. Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti. Valstybės vykdomos prekybos žmonėmis prevencijos priemonės švietimo srityje. Bendradarbiavimas ir policijos veiklos ypatumai kovojant su prostitucija, sąvadavimu bei prekyba žmonėmis. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Santrauka (lietuvių kalba). Skaityti daugiau
......