Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Personalas – valdymo proceso objektas ir subjektasĮvadas. Personalo valdymo samprata, sąsaja su bendrąja vadyba. Personalas – valdymo proceso dalyvis. Personalo hierarchija. Linijinė, patariamoji ir funkcinė valdžia. Įgaliojimų delegavimas. Valdžios centralizavimas ir decentralizavimas. Valdžios galios raida. Darbo jėgos įvairovė, globalizacijos poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Personaleinsatzplanung in internationalen UnternehmenEinführung. Bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung – Warum sie heute so wichtig ist. Grundorientierungen internationaler Unternehmen. Personaleinsatz in internationalen Unternehmen; Betrachten wir nun die Komponenten des Idealprofils im einzelnen. Fachliche und methodische Kompetenz, Verwaltungskenntnisse. Praxisbezug, Berufs- und Auslandserfahrung, Arbeitstechniken. Sprachkenntnisse. Soziale Fähigkeiten. Persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Tropentauglichkeit. Typische Anforderungsprofile. Personalbestand und -bedarf in internationalen Organisationen. Entwickelt von der VENRO-AG Personelle Mitarbeit und Qualifizierung. Einleitung. Allgemeine Rahmenbedingungen für die Mitarbeit in der humanitären Hilfe. Bewerberauswahl. Vorbereitung. Begleitung. Rückkehr. Zusammenfassung. Anforderungsprofil für den Einsatz in Japan. Überführung der Personenmerkmale in die Auswahlsituation. Beurteilung und Auswahl. Fazit. Skaityti daugiau
Personalo atrankos ir įdarbinimo organizavimasĮvadas. Personalo atrankos organizavimas. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos etapai ir metodai. Personalo įdarbinimo organizavimas. Personalo įdarbinimo būdai. Darbuotojų priėmimo į darbą organizavimas. Priėmimas į darbą – teisiniu požiūriu. Priėmimo į darbą dokumentai. Darbuotojo supažindinimas su organizacijos norminiais aktais. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo darbo vertinimas: UAB "Paletti"Įvadas. Personalo vertinimo esmė ir paskirtis. Pagrindinės vertinimo problemos. Vertinimo dažnumas. Vertinimo kriterijai. Pagrindiniai personalo vertinimo metodai. Vertintojų pasirinkimas. Vertinimo grįžtamojo ryšio interviu. Įvertinimo centrai – įvertinimo ir mokymo vieta. Darbuotojų atestacija UAB "Paletti". Išvados. Skaityti daugiau
Personalo formavimas ir ugdymasPersonalo vadybos turinys ir principai. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas: tradicinis požiūris. Atranka. Atrankos testų tinkamumo kriterijai. Darbdavio įvaizdis: investicijos talentams pritraukti ir išlaikyti. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Adaptacija ( socializacija). Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Bausmės, pažeminimai ir atleidimas iš pareigų. Atleidimo iš darbo priežastys. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. Policijos pareigūnų formavimas ir ugdymas. Konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti. Atleidimas iš pareigų. Policijos pareigūnų rengimas. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas. Mokymo programos. Kaimo gyvenamosiose vietovėse dirbančių policijos apylinkėse inspektorių kvalifikacijos tobulinimo programa. Universalus viešosios policijos patrulis. Prevencijos tarnybos veikla. Policijos pradinis šaudymas. Policijos taktinis šaudymas. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas. Apdovanojimai. UAB "Broxlit" įmonės personalo formavimas ir ugdymas. Apmokymai. UAB "Pro Printas" personalo formavimas ir ugdymas. Darbuotojų apmokymai ir kontrolė. Premijos. Teorinės ir praktinės analizės palyginimas. Teorinės ir praktinės analizės palyginimas. Išvados ir siūlymai. Priedai. Vadovo atsiliepimai. Skaityti daugiau
Personalo mokymas ir tobulinimas organizacijojeĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo sistemą VŠĮ Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis". Besimokanti organizacija. Turinys ir formavimas. Personalo mokymo ir tobulinimo samprata. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo mokymas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje. VŠĮ Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis" personalo kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė. Organizacijos charakteristika. Kvalifikacijos organizavimas 2008-2009 metais. Auklėtojų kvalifikacijos kėlimas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Personalo mokymas Vilniaus kurčiųjų pensionateĮvadas. Personalo mokymas ir ugdymas teoriniu aspektu. Personalo mokymo ir tobulinimo sampratos. Poreikio ir tikslų mokymui ar tobulinimui nustatymas. Mokymo ar tobulinimo programos metodai. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas. Kvalifikacijos kėlimo būtinybė. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo tendencijos. Besimokančios organizacijos. Kvalifikaciniai pedagogų rengimo reikalavimai. Pedagogų ir ugdymo įstaigų vadovų atestavimo sistema. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo mokymo tyrimas. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos charakteristika. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo struktūra. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos pedagoginio personalo ugdymas. Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos personalo mokymo organizavimo tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba. Skaityti daugiau
Personalo motyvacija (2)Įvadas. Personalo motyvacija ir jos formos. Piniginės motyvavimo formos. Pinigai. Premijos. Apdovanojimai. Nepiniginės motyvavimo formos. Personalo motyvacija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo motyvavimas (2)Personalo motyvavimas. Motyvavimo sistemos esmė ir tikslai. Darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamos darbo užmokesčio dalies apskaičiavimas. Premijų skyrimas. Kitos darbuotojų skatinimo sistemos (planai). Nematerialinio motyvavimo sistema. Karjeros planavimas. Personalo ugdymas. Pagrindiniai vadovavimo aspektai. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Delegavimas. Personalo motyvavimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Personalo organizavimas (3)Įvadas. Personalo organizavimo problematika viešajame sektoriuje. Personalo gerinimo aktualumas. Personalo organizavimo problemos. Personalo organizavimas viešajame sektoriuje. Personalo organizavimo turinys. Darbo organizavimas viešajame sektoriuje. Darbuotojų paieška, testavimas ir atranka. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimas. Personalo organizavimo analizė Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Inspekcijos struktūra, valdymo modelis, personalo analizė. Valdymo modelis. Kadrų struktūros pagal kvalifikacijos, patirties galimybės. Mokesčių inspekcijos SWOT analizė. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Darbo organizavimui ŠAVMI būtinos sąlygos. Ištekliai. Veiklos įvertinimas. Darbo organizavimas. Personalo paieška. Personalo atranka. Personalo priėmimas. Karjeros organizavimas. Darbo apmokėjimas. Personalo atleidimas. Išeitinės kompensacijos. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Personalo organizavimo gerinimas. Personalo valdymo tobulinimas. Personalo darbo kokybės gerinimas. Kvalifikacijos kėlimas. Personalo pasitenkinimo darbu didinimas. Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo organizavimas (6)Įvadas. Darbo su personalu organizavimo schema. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko ir organizaciniu požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas ir turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimas. Personalo paieška, įdarbinimas, atleidimas. Personalo paieška. Darbuotojo įdarbinimas. Atleidimas iš darbo. Darbo vietų ir personalo vertinimas. Darbo vietų vertinimas. Personalo įvertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo paieškos ir atrankos problemos paslaugų organizacijojeĮvadas. Personalo paieškos ir atrankos problemos paslaugų organizacijose. Personalo parinkimo organizavimas. Personalo paieška. Personalo paieškos būdai. Personalo paieškos problemos. Personalo paieškos problemų sprendimas. Personalo atranka. Personalo atrankos problemos. Kvalifikuotų specialistų atrankos problemos. Vadovaujančio personalo atrankos problemos. Personalo atrankos problemų sprendimas. Personalo parinkimo paslaugų organizacijoje strategija. Personalo paieškos ir atrankos problemų paslaugų organizacijoje tyrimas. Tyrimo programa. Tyrimo problemos formulavimas ir objekto numatymas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo metodo pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Personalo paieškos procesas UAB "Toresus"Įvadas. Teorinė dalis. Kas užsiima personalo paieška? (paieškos būdai). Personalo paieškos šaltiniai. Vidinė personalo paieška. Išorinė personalo paieška. Laisvų darbo vietų reklama. Praktinė dalis. UAB "Toresus" veiklos aprašymas. Vertybės. Pagrindiniai tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. UAB "Toresus" valdymo struktūra. Personalo paieškos procesas restorane "Tores". Kas užsiima personalo paieška? Vidinė personalo paieška. Išorinė personalo paieška. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo poreikio nustatymas organizacijos strateginio vystymo konteksteĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Pareigybė. Personalo poreikio prognozavimas. Tendencijų analizė. Proporcijų analizė. Vidaus kandidatų pasiūlos prognozavimas. Kompiuterizuotos informacinės sistemos. Tęstinumo planavimas. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Personalo poreikio planavimo principai. Personalo poreikio planavimo etapai. Personalo vidinis ir išorinis judėjimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Bendrojo darbuotojų poreikio planavimas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai darbininkai. Papildomas personalo poreikis. Personalo rezervo sudarymas. Vadovaujančių darbuotojų rezervas. Potencialusis darbuotojų rezervas. Faktiškasis darbuotojų rezervas. Papildomo poreikio patenkinimo šaltiniai. Personalo kategorijų poreikio planavimo metodai. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Personalo poreikio planavimasĮvadas. Personalo poreikio planavimas. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka. Darbuotojų samda. Darbuotojų planavimas, jų vertinimas ir vertinimo įtaka personalo parinkimui. Darbuotojų verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų skatinimas. Darbuotojų moralinis skatinimas personalo poreikio planavimas "X" įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo poreikio planavimas, paieška, atranka ir priėmimas Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabeĮvadas. Personalo poreikio planavimo, paieškos, atrankos ir priėmimo teoriniai pagrindai. Personalo poreikio planavimo metodai ir metodika. Personalo paieška. Personalo atranka. Personalo priėmimas. Personalo poreikio planavimas, paieška, atranka ir priėmimas KAM GŠ. Bendra informacija apie KAM GŠ ir jos valdymo sistemą. Informacija apie personalo tarnybą KAM GŠ. Personalo organizavimas KAM GŠ. Planavimas. Paieška. Atranka. Priėmimas. Personalo organizavimo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5). Skaityti daugiau
Personalo rezervų formavimas ir karjeros planavimasĮvadas. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Karjeros planavimas. Karjeros ryšiai su rezervo formavimu ir pavadavimo planu. Rezervo formavimo ypatumai. Personalo karjeros valdymo turinys. Karjeros pakopos ryšys su gyvenimo ciklu. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo ugdymo analizė: UAB "Volina"Įvadas. Teorinė dalis. Personalo ugdymo samprata. Personalo ugdymo sistema. Personalo ugdymo sistemos tikslai. Pagrindiniai personalo ugdymo principai. Personalo ugdymo strategija. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Analitinė dalis. Įmonės "Volina" veikla. Mokymo-ugdymo įmonės "Volina" tyrimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų indėlis kuriant ir palaikant organizacijos įvaizdį. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Tiriamoji dalis. Darbuotojų mokymo – ugdymo tyrimas UAB "Volina". Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba: apželdinimo paslaugosĮvadas. Darbo tikslas — atlikti apželdinimo paslaugų įmonės darbo vietų analizę, sukurti darbo užmokesčio sistemą ir sudaryti personalo parinkimo procedūrą. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius pagal personalo kategorijas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Darbo vietos/pareigybės darbo aprašymas. Direktoriaus darbo vietos aprašymas. Apželdinimo darbų vykdytojo darbo vietos aprašymas. Mechanizatoriaus darbo vietos aprašymas. Tiekėjo darbo vietos aprašymas. Pagrindinio darbininko apželdinimo darbams darbo vietos aprašymas. Reikalavimai darbo vietą/pareigybę užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų ir jų vertės nustatymas. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Personalo parinkimas. Personalo paieškos šaltiniai. Pareigybės/darbo vietos reklama. Reikalaujamų dokumentų sąrašas darbuotojams. Personalo atrankos vykdymo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba: įmonė prekiaujanti žemės ūkio technikaĮvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų skaičius. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. Reikalavimų profilių formavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms. Darbo užmokesčio struktūra. Pastovaus darbo užmokesčio (PDU) nustatymas. Vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Vertinimo kriterijų sudarymas ir pakopų vertė balais. Darbo vietų vertinimas ir pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis (KDU) kriterijų parinkimas ir apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo darbo vietoms sudarymas. Savo individualios karjeros planavimas. Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros tikslo formavimas. Aplinkos veiksniai. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
......